TILBUDSBREV

Comments

Transcription

TILBUDSBREV
BÆRUM KOMMUNE
EIENDOM UTBYGGING
Deres ref:
Totalentreprenører
Ramstad skole
Vår ref:
prosj.nr/
Tilbudsbrev ARK_Ramstad
skole.docx
Dato:
01.07.15
TILBUDSBREV
RAMSTAD SKOLE – NYBYGG OG OMBYGGING,
VIDERE PROSJEKTERING OG OPPFØLGING ARKITEKT
Det vises til anbudsunderlag for Ramstad skole, utarbeidet for Bærum kommune.
Med utgangspunkt i følgende premisser:
- Videreføring av prosjekt med romprogram og omfang ihht. Konkurransegrunnlag, og fra vist
nivå.
- Fremdriftsplan ihht. fremdrift angitt i Bok 0, ferdigstillelse bygg ca juni-2017.
- Normalt bidrag ved gjennomføring av totalentreprise; dvs. ikke mengdebeskrivelse men
komplett prosjektering / detaljprosjektering og oppfølging inkl. ”som-bygget” tegninger.
- Noen elementer kan detaljprosjekteres først når leverandør / underentreprenør er kontrahert
(produktavhengig). Noe leverandørprosjektering (produksjonsgrunnlag for kjøkken, dørbeslag,
ev. rekkverk mm). Vi forutsetter aktivt bidrag fra entreprenøren / underentreprenørene for å
finne løsninger, produkter mm – og slik at entreprenørenes kompetanse kan tilføres
prosjektet.
- 10 reiser til møter i Oslo/Bærum er inkludert.
- Ansvarsrett PRO for arkitektur (tiltaksklasse 3)
kan vi gi følgende honorartilbud / fastpriser ved videreføring av prosjektet, komplett alle resterende
faser (alle summer ekskl. mva). Honorar oppgitt uten forutsatt regulering for lønns og prisstigning
(LPS):
Honorar ARK som beskrevet (inkl. 10 reiser til Oslo/Bærum):
2.330.000,Honorar SØK-funksjon etter søknad om rammetillatelse:
70.000,SUM eks. Mva.
2.400.000,Timepris regningsarbeider (ekskl. mva):
- ARK prosjektansvarlig
- ARK
- ARK ansvarlig søker
1.000,960,1.000,-
Lønns- og prisstigning for timepriser regningsarbeider forutsettes regulert ihht. SSB´s indeks
boligblokk total - årlig den 01.07, første gang d. 01.07.16.
Vesentlige endringer av premissene vil kunne gi grunnlag for justering av honorar.
Tillegg pr. reise / person ved reiser utover de 10 som er inkludert: 10.000,- (inkl. reisetid, ekskl. mva)
Følgende presiseringer gjøres:
• Kopiering og ev. offentlige gebyrer eller avgifter betales av oppdragsgiver.
• Vi har ikke inkludert detaljprosjektering / ansvar (PRO) for følgende fagområder;
lydforhold og vibrasjoner, brannkonsept / brannsikkerhet, konstruksjonssikkerhet, bygningsfysikk
utover tiltaksklasse 2 – eller uavhengig kontroll av samme fagområder.
• Vi forutsetter at totalentreprenør har rollen som prosjekteringsleder
Vi kan videre tilby SØK funksjonen utført for honorar angitt over, med følgende innhold og
presiseringer;
adresse:
Arkitektkontoret KVADRAT AS
Statsråd Krohgs veg 15 E
7021 TRONDHEIM
telefon: + 47 72 56 60 20
e-post:
web:
[email protected]
www.kvadrat.st.no
org.nr:
942 290 071
Arkitektkontoret KVADRAT AS
-
Rammetillatelse avsluttet.
Inntil 5 igangsettingssøknader og maks. 2 søknader om brukstillatelse / ferdigattest.
Det er inkludert søknad om Arbeidstilsynets samtykke (én samlet søknad). Forusetter bidrag
fra RIV og brukere mfl. for nødvendige data.
Det forutsettes at det ikke er nødvendig med søknad om dispensasjon for krav til bygging av
tilfluktsrom til Sivilforsvaret.
SØK´er har ansvar for å fremlegge dokumentasjon på at FDV-dokumentasjon er mottatt av
byggherren (for søknad om Ferdigattest), men utarbeidelse av selv dokumentasjonen er
entreprenørens ansvar.
Kopiering og ev. offentlige gebyrer eller avgifter samt porto til rekommanderte sendinger
betales av oppdragsgiver.
Merarbeid ved ev. tilsyn er ikke inkludert.
Tillegg pr. IG-søknad (utover 5 stk.): 5.000,-
Vi forutsetter at Svein Juberg som har fulgt prosjektet så langt vil fortsette med prosjektet ved
videreføring, som prosjekteringsansvarlig.
Det vil ytes bidrag fra flere ved vårt kontor ved utførelse av detaljprosjektet.
Med vennlig hilsen for
Arkitektkontoret KVADRAT AS
Svein Juberg
siv. ark MNAL
Side 2 av 2