Rådmannens presentasjon av Budsjett 2016

Comments

Transcription

Rådmannens presentasjon av Budsjett 2016
Budsjett 2016
Handlingsprogram 2016-2019
Rådmannens forslag
Budsjettpresentasjon 28.10.2015
Innhold
●
Kommunens styringssystem
●
Prioriteringer
●
Statsbudsjettet for 2016
●
Kommunens utfordringer
●
Rådmannens forslag – hovedpunkter
●
Økonomiske nøkkeltall
●
Driftsenhetene
●
Videre prosess
Side 2
Kommunens styringssystem
Kommunens styringssystem skal:
●
ivareta folkevalgtes ansvar for strategisk ledelse.
●
ha oppmerksomhet rettet mot utvikling og framtidige resultater.
●
få til en gjennomgående bevissthet om hva det skal fokuseres på.
●
ivareta rådmannens ansvar for å iverksette politiske vedtak.
●
●
gi grunnlag for å vurdere om vi når de mål vi har satt oss og
hvordan utviklingen er over tid.
synliggjøre verdier og resultater ut over økonomiske verdier og
resultater i årsregnskapene.
« Hvis du ikke kan måle det,
kan du ikke forbedre det»
Bjørn Andersen
Side 3
Kommunens styringssystem
Styringssystemet i Kongsberg kommune består av
følgende hovedelementer:
●
●
Kommunens plansystem (styringsdokumentene)
Ledelsesprosesser (lederavtaler, resultatvurdering,
læring osv.)
«Ikke alt som teller kan telles»
Einstein
●
Side 4
Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i
Kongsberg kommune
Plansystem
Side 5
Årshjulet
Handlingsprogram 2016-2019
Budsjett og handlingsprogram
2016-2019:
●
●
●
Legger til rette for vekst og
utvikling
Opprettholder gode
tjenestetilbud til innbyggerne
Sikrer Kongsberg kommunes
økonomiske handlingsrom i
årene som kommer
Tjenestenes felles mål for perioden
●
●
Side 8
Kongsberg skal videreutvikle gode rammevilkår for
næringslivet.
Den enkelte innbyggers behov for tjenester skal
dekkes på en samordnet, forutsigbar og forsvarlig
måte.
–
Transportinfrastruktur
–
Attraktivt sentrum
–
Kapasitet på tjenester tilpasset befolkningsvekst
–
Tidlig innsats
–
Kongsbergskolen
–
Samarbeid med eksterne aktører
Strategiske prosjekter
●
●
Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel
Posisjonering av Kongsberg regionalt og nasjonalt –
rekruttering av nye virksomheter, Kongsbergbanen og
veiprosjekter
●
Samhandling politikk – administrasjon
●
Nærmiljøutvikling gjennom samskaping
●
Kongsbergskolen
Side 9
Hovedtall
●
Innbyggertallet i Kongsberg vil være om lag 27 600 ved
utgangen av 2016, og øker med 1 000 personer i løpet av
handlingsprogramperioden.
●
1,9 mrd. kroner i samlet brutto driftsbudsjett i 2015.
●
Ca. 1 370 årsverk – 1 830 ansatte.
●
●
●
●
Side 10
Samlede lønnskostnader, inkl. pensjon og arbeidsgiveravgift,
utgjør 60 pst. av samlet brutto driftsbudsjett.
Driftsutgiftene øker med 25,1 mill. kroner eller 1,35 pst. fra
2015 til 2016.
Driftsinntektene øker med 30,5 mill. kroner eller 5,9 pst. fra
2015 til 2016.
Innsparinger tilsvarende snaut 15,4 mill. kroner er lagt inn i
rådmannens forslag.
Statsbudsjettet for 2016 – noen hovedpunkter
●
Deflator på 2,7 pst., lønnsvekst på 2,7 pst.
●
Kommunal skattøre økes med 0,45 prosentpoeng til 11,8 pst.
●
Vekst i kommunenes frie inntekter på 4,2 mrd. kroner. Veksten skal dekke
utgifter knyttet til:
- bedre rusomsorg
- styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
- merutgifter knyttet til demografi.
- mer fleksibelt barnehageopptak.
- økte pensjonskostnader ut over lønnsvekst.
- økt økonomisk handlingsrom.
●
Innstramming i tilskudd til ressurskrevende tjenester.
●
Endret veksttilskudd (redusert vekstgrense og økt beløp per innbygger).
Side 11
Konsekvenser for Kongsberg
Rammetilskudd – Kongsberg (tall i 1000-kroner)
Innbyggertilskudd (likt beløp per innbygger)
Utgiftsutjevning
Overgangsordninger (INGAR fra 2009)
Saker særskilt fordeling
Veksttilskudd
Ordinært skjønn
Skjønn – tap endringer av inntektssystemet
Endringer saldert budsjett 2015 - tilleggsproposisjon
RNB 2012-2015, samt Dok:135S (2014-15)
Sum rammetilskudd uten inntektsutjevning
«Bykletrekket» (anslag etter 2010)
Netto inntektsutjevning
Sum rammetilskudd
2016
2017
2018
2019
-610 866
47 999
1 544
-3 497
-1 305
-2 300
-2 800
0
0
-571 225
0
68 071
-503 154
-613 125
58 528
0
-3 497
-3 716
0
-2 800
0
0
-564 610
0
69 373
-495 237
-614 659
61 220
0
-3 497
-1 145
0
-2 800
0
0
-560 881
0
70 370
-490 511
-615 573
61 297
0
-3 497
-1 913
0
-2 800
0
0
-562 486
0
71 214
-491 272
Rådmannen har forutsatt skatteinntekt på 844 mill. kroner i 2014, 1,2 pst.
lokal realvekst og skatteinntekter på 113 pst. av landsgjennomsnittet. Dette
gir samlet sett frie inntekter på samme nivå som angitt i statsbudsjettet.
Side 12
Kommunens utgangspunkt og utfordringer
●
Vekst krever investeringer og ny arbeidsmetodikk
●
Håndtere driften parallelt med investeringsbehovet
●
Samarbeidet med frivillige
●
Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp og barnevern
●
Kjernevirksomhet og tilleggstjenester
●
Økt overføring av kostnadskrevende oppgaver
●
Økonomisk handlingsrom
Side 13
Rådmannens forslag – hovedpunkter
●
Kompensert for lønns- og prisvekst
●
Balansert investeringsnivå
●
Nøktern drift
●
Styrking av områder med store utfordringer
●
Fortsatt effektivisering og endring i tjenesteområdene
●
Tilskudd til lag og foreninger øker med 10 prosent
●
Bygge reserve – 20 mill. kroner i avsetning til
disposisjonsfond
●
Velferdstiltak til ansatte
●
Høy risiko på noen områder
Side 14
Sannsynlighet
Risiko
Svært
stor
1
Stor
2
(4)
(1)(2)
(6)
(8)
(5)
Moderat 3
Liten
4
Meget
liten
5
(7)
(3)
1
2
3
4
Ubetydelig
Lav
Moderat
Alvorlig
Økonomisk konsekvens
Lav risiko
Moderat risiko
Høy risiko
Side 15
Risikoområder:
( 1 ) Flyktninger
( 2 ) Vekst
( 3 ) Investeringer, renter og avdrag
( 4 ) Pensjon
( 5 ) Budsjettoppfølging og øvrige driftsutgifter
( 6 ) Beregningsrisiko
( 7 ) Skatt og rammetilskudd
( 8 ) Beredskap
5
Svært
Alvorlig
Budsjettprofil
Side 16
Økonomiske nøkkeltall
2016
Driftsinntekter
2017
2018
2019
-2 003 479
-2 014 152
-2 026 267
-2 048 363
1 888 639
1 896 820
1 882 340
1 913 816
-114 840
-117 332
-143 927
-134 547
91 250
94 087
98 501
103 697
-4 200
-4 200
-4 200
-4 200
-23 589
-23 245
-45 426
-30 851
Avsetning til disposisjonsfond
20 000
20 000
20 000
20 000
Til egenkapital i investeringer
2 029
3 033
22 984
7 155
Driftsutgifter
Brutto driftsresultat
Netto renter, avdrag og utbytte
Herav utbytte og eieruttak
Netto driftsresultat
Side 17
De viktigste finansmålene
2016
2017
2018
2019
Finansmål II (Netto driftsutg. > 2% av driftsinntekter fratrukket renteinntekter
og utbytte)
Mål i planen
0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %
Resultat
0,97 %
0,95 %
2,03 %
1,30 %
Måltallavvik i kroner
19 389
19 045
41 226
26 651
Finansmål III (Årlig låneavdrag > 4% av langsiktig lånegjeld fratrukket
formidlingslån)
Mål i planen
4,00 %
4,00 %
4,00 %
Resultat
4,11 %
4,33 %
4,47 %
Måltallavvik i kroner
1 996
6 379
9 009
4,00 %
4,54 %
10 414
Reduserte låneavdrag
40 000
Side 18
34 800
37 000
38 000
Oppvekst
Utgift
Inntekt (-)
Netto
2016
781 994
-97 683
684 311
2017
785 283
-97 379
687 904
●
Barnevernet styrkes
●
Prosjekt Skavanger - Hvittingfoss
●
Styrking av tidlig innsats 1.-4. trinn
●
Styrkingstiltak barnehage
●
2018
789 042
-96 791
692 251
2019
794 425
-96 340
698 085
Endret finansiering av ikke-kommunale barnehager og økt makspris
gir lavere utgifter.
Side 19
Oppvekst
Investeringer:
2016 2017 2018 2019
Ny kommunal barnehage
19 500
Uterommet i barnehagene som pedagogisk arena og medhjelper
938
938
0
Inkluderingstiltak i grunnskolen
100
Raumyr og Kongsgårdmoen skole
Inventar i skoler
Helsestasjonen - oppgradering av utstyr
Prosjektmidler ny ungdomsskole
20 000
1 000
313
1 000
1 000
Sparetiltak:
●
Budsjettreduksjon innenfor barnehage som følge av lavere vekst enn
tidligere budsjettert
Side 20
Helse og omsorg
Utgift
Inntekt (-)
Netto
2016
647 299
-149 604
497 695
2017
649 877
-149 604
500 273
2018
649 877
-149 604
500 273
2019
649 877
-149 604
500 273
●
Kompensasjon for vekst innen BPA
●
Økt bemanning i Peckelsgt. 4, Tømmeråsgården og Sentrumsveien
●
Vaktordning – leger tilknyttet legevakt
●
Døgnplasser øyeblikkelig hjelp legevakt
●
Økt årsverkramme hjemmetjenesten
●
Økt tilskudd til Fontenehuset og Åpent verksted
●
Psykososialt kriseteam
Side 21
Helse og omsorg
Investeringer
Omsorgsplan / Boligsosial handlingsplan
Utstyr velferdsteknologi
Utstyr Lundeløkka
Utstyr/møbler dag og aktivitetstilbud
Ny legevakt
Ny legevakt - tomt
Ny legevakt - utstyr
Trygghetsalarmer - digitalisering
Nødaggregat - Solstad
2016
11 250
2 850
2017
17 725
1 600
2018
100
1 250
250
90 500
5 400
6 625
1 687
250
250
1 250
1 687
250
Sparetiltak i Helse og omsorg løses gjennom driftsmessige endringer
Side 22
2019
Kultur og velferd
Utgift
Inntekt (-)
Netto
2016
183 630
-45 065
138 565
2017
179 220
-42 595
136 625
2018
182 418
-44 772
137 646
●
Rammeøkning NAV
●
«Aktiv på timen»
●
Økt tilskudd til frivillige, lag og foreninger
●
Tilskudd til Bergverksmuseet og Laagdalsmuseet
Side 23
2019
182 722
-44 772
137 950
Kultur og velferd
Investeringer:
2016
2017
2018
2019
Ombygging av NAV kontoret jmf sikkerhetspålegg
Kulturanleggsplan - samlet bevilgning
Maskiner og utstyr
350
6 000
1 000
6 000
1 000
6 000
1 000
6 000
Kommuneplan/byområder sentrum - div trivselstiltak
Lekeplasser
Saggrenda Badedam
Inventar i kulturskolen og andre kulturfaglige arenaer
1 250
500
6 875
250
1 250
500
1 250
500
1 250
250
250
250
Sparetiltak
●
Innsparing og omstilling ved idretts- og svømmehallen samt
nøktern drift forøvrig hos Kultur og velferd
Side 24
Tekniske tjenester
Utgift
Inntekt (-)
Netto
2016
69 817
-20 822
48 995
2017
69 774
-20 853
48 921
●
I all hovedsak å videreføre dagens nivå.
●
Kvalitetsheving av matrikkelen
Side 25
2018
68 232
-20 853
47 379
2019
68 231
-20 853
47 378
Teknisk (ekskl. selvkost) - investeringer
Geodata
Kommandobil
2016
500
5 250
240
Witsgate 13
500
Aksjon skolevei
500
Universell utforming
150
Lovpålagte tiltak på gatelysnettet
5 068
5 039
Hovedplan vei
3 000
1 800
Hovedplan overvann
3 250
2 250
Ny driftssentral Vei og park
1 500
Veiseksjonens andel av veiopprusting
5 000
1 500
1 500
Utkjøp eiendom Raumyr
Nytt vann- og avløpsanlegg i Jondalen
Side 26
5 000
400
Hvittingfoss brannstasjon – Mesanin
Beredskap
1 250
33 750
Innkjøp av biler og maskiner
Ny adkomstvei Hvittingfoss brannstasjon
2019
2 000
Utstyr - vei
Brann og redning - innkjøp av brukt mannskapsbil
2018
687
Brann og redning - kaldt lager
Hvittingfoss torg
2017
250
6 000
500
6 608
5 000
5 000
Teknisk selvkost - investeringer
2016
2017
2018
Avløp renseanlegg nye områder
8 000
8 000
8 000
Vannforsyning - hovedplan
7 000
7 000
7 000
400
400
Utskifting av varebiler
Ny vannledning Bevergrendveien
9 000
Omlegging ledningsanlegg Kongsgårdmoen
Etablering av ny trykksone Rigelsbakken
Vaskehall renovasjon
Tilbakeføring av areal til renovasjon
Varebil renovasjon
2019
5 000
1 000
500
2 000
350
Takoverbygg på containere og EE-avfall
2 000
Utskifting av hjullaster renovasjon
1 600
Hovedplan avløp
4 000 12 000
Hovedplan vann
5 000
Nytt vann- og avløpsrenseanlegg i Jondalen
VA - E134
Rundetjern og Tangenkjern - riving/utbedring - prosjekteirng
Side 27
7 000
8 000
7 500
7 500
1 000 32 000 32 000
Kommuneledelse, stab og støttefunksjoner
Utgift
Inntekt (-)
Netto
2016
112 740
-3 864
108 876
2017
111 226
-3 890
107 336
2018
109 576
-3 864
105 712
2019
110 555
-3 890
106 665
●
Tilskudd BK Miners
●
Flytting av stilling fra byggesak til kommuneadvokaten
●
Boligrådgiver «Fra leie til eie»
●
Tog og vei, partnerarbeidsplasser og rekruttering av nye virksomheter
●
Reduksjon i innsparingskrav
Side 28
Kommuneledelse, stab og støttefunksjoner
Investeringer:
2016
EDB-utstyr
425
Skoleprosjekt - ny og bedre infrastruktur
Egenkapitalinnskudd i KLP
Oppgradering av programvare ift. eiendomsskatt
525
5 000
5 200
250
125
125
125
3 111
3 111
3 111
3 111
Diverse investeringer, Kongsberg sin andel i Kongsbergregionen
1 995
Side 29
525
4 800
Diverse investeringer, Kongsberg sin andel i K-IKT
Innsparing i administrative stillinger
2019
4 600
1 250
●
425
2018
1 000
Bynett - Nymoen
Sparetiltak:
2017
Veien videre
●
11. november: Administrasjonsutvalget
●
16., 17. og 18. november: UMU, UHO og UKO
●
25. november: Formannskapet
●
9. desember: Kommunestyret
●
●
Side 30
Økonomitjenesten står til disposisjon for
kontrollregning og gjennomgang på gruppemøter.
Tjenestespesifikke spørsmål rettes til kommunalsjef,
generelle spørsmål kan rettes til rådmannen.

Similar documents