Plan og Teknikk

Comments

Transcription

Plan og Teknikk
Planlagte anskaffelser
Plan og Teknikk /
Strategi og Samfunn
Leverandørdag
14.september 2015
Avrop rammeavtale;
Utredning, Hovedplan og Offentlig Plan
Forespørsel
sendes dato (ca.)
Prosjektnavn
Avdeling
Beskrivelse av anskaffelsen
Oslo-Gøteborg (kapasitetsutredning mm)
Strategi & Samfunn
Utredning, økt kapasitet med fokus
på gods
Pågår
Plan og Teknikk
Teknisk hovedplan med regulering,
planskilt kryssing for gående og
syklende.
Pågår
Strategi & Samfunn
Utredning, alternativer til stadige
sikrings- og utbedringsarbeider
(pga. av ras omlegging av spor el.)
Pågår
Plan og Teknikk
Teknisk hovedplan med regulering,
forlengelse av kryssingsspor,
sideplattformer, ny adkomst
stasjonsområdet mm.
Utsatt tilbudsfrist
18/9
Plan og Teknikk
Offentlig plan (regulering) med
teknisk grunnlag (tilpasning og
optimalisering av sykkelparkering)
sept.15
Utredning. Forbedring av togtilbud,
økt frekvens, nedkorting reisetid.
Deler av arbeidet i egenregi.
Ultimo sept
Sanering av planovergang Nordby
Lågheller - Mjølfjell
Oteråga kryssingsspor (plattform stoppested)
Sykkelparkering L1, sykkelhotell/ større
innretninger (Langs banestrekning
Lillestrøm/Spikkestad)
Hokksund-Kongsberg, dobbeltspor/behov og tiltak
Ny stasjon til Teknologiparken ved Kongsberg.
Utredning med eventuell HP og RP
Strategi & Samfunn
Foreløpig, ikke-forpliktende plan for avrop på rammeavtale
Avrop rammeavtale;
Utredning, Hovedplan og Offentlig Plan
Prosjektnavn
Avdeling
Kolbotn stasjon
Plan og Teknikk
Dobbeltspor Gulskogen - Hokksund
Plan og Teknikk
Sanering av planovergang Røros
Plan og Teknikk
Sandvika stasjon, Utredning
Strategi & Samfunn
Foreløpig, ikke-forpliktende plan for avrop på rammeavtale
Beskrivelse av anskaffelsen
Teknisk hovedplan og
detaljregulering, ny stasjon med to
spor og sideplattformer.
Kommunedelplan og teknisk
hovedplan for dobbeltspor med
jernbanetekniske installasjoner,
tilkomstspor
hensetting/godsterminal
Teknisk hovedplan
Utredning. Behov for å øke kapasitet
på stasjonen for å kunne kjøre flere
tog i vestkorridoren. 6 spor til
plattform er aktuelt.
Forespørsel
sendes dato (ca.)
sept/okt. 15
sept/okt. 15
sept/okt. 15
okt.15
Avrop rammeavtale;
Utredning, Hovedplan og Offentlig Plan
Prosjektnavn
Avdeling
Bryn
Strategi & Samfunn
Kapasitetsøkende tiltak for
Lillestrøm/Eidsvoll
Plan og Teknikk
Ballastrens
Plan og Teknikk
Strategi for innføring av AT
(autotransformatoranlegg alle elektrifiserte
banestrekninger i Norge)
Plan og Teknikk
Gjøvikbanen
Strategi & Samfunn
Beskrivelse av anskaffelsen
Utredning. Usikkert omfang. kan dreie seg om alt
fra universell utforming til ny stasjon/flytting.
Parsellvis utbygging av dobbeltspor for økt godsog persontrafikk og bedre punktlighet. Utredning
etter KVU-metodikk.
Utarbeidelse av hovedplan
Hovedplan, samtidig og parallelt utarbeide en
strategi for ballastrens.
KVU delleveranser, jernbane i samarbeid med
Statens vegvesen øst. Ser bla. på muligheten for
sammenkobling mellom Gjøvikbanen og Moelv.
Forespørsel
sendes dato (ca.)
okt.15
okt./nov.15
nov.15
nov.15
nov.15
Kostnadsforskjeller mellom vei og jernbane i
planer og utredninger
Strategi & Samfunn
Utredning.
nov.15
Flåmsbana, Utviklingsplan
Utredning
des. 15/jan.16
Strategi & Samfunn
Foreløpig, ikke-forpliktende plan for avrop på rammeavtale
Avrop rammeavtale;
Utredning, Hovedplan og Offentlig Plan
Forespørsel
sendes dato (ca.)
Prosjektnavn
Avdeling
Beskrivelse av anskaffelsen
Kapasitet hensetting Voss-Bergen
Strategi & Samfunn
Utredning
1H-2016
Geilo stasjon. Stasjons-/plattformtiltak
Strategi & Samfunn
2015/2016
nov/des.15
Oslo S/Loenga drift og gods, arealbehov
Strategi & Samfunn
Utredning
1H-2016
Hensetting Østlandet
Plan og Teknikk
1H-2016
Tiltaksutredning Hovedbanen Dal-Lillestrøm.
Tiltak på stasjoner og kapasitetsøkende tiltak
Strategi & Samfunn
Kapasitetsutredning Drammen Holmen
Strategi & Samfunn
Regulering og teknisk hovedplan
Utredning. Videreføring av
kapasitetsutredning som
gjennomføres i år. Aktuelt med
hovedplan.
Utredning for å finne tiltak for å
sikre kapasiteten på
Drammensbanen med Holmen
sidespor i drift.
Foreløpig, ikke-forpliktende plan for avrop på rammeavtale
Mulig, usikker når
Medio 2016
Planlagte prosjekter 2015
Strategi og Samfunn
Prosjektnavn
Sanering PLO Gjøvikbanen for økt kapasitet
Beskrivelse av anskaffelsen
Utredning for å se på mulighet for
hastighetsøkning ved fjerning av planovergang og
derigjennom kunne øke frekvensen på
Gjøvikbanen.
Utredning av Gods/Personkapasitet Gjøvikbanen Utredning. Strategi for utvikling av Gjøvikbanen.
Utredning. Nytt dobbeltspor mellom Oslo Alnabru
og Nittedal for å øke kapasitet og nedkorte
fremføringstid for gods- og persontrafikk
Nittedalsbanen
Utredning. Hvordan bruke Sørlandsbanen for å
utnytte kapasiteten best mulig og hva som bør
være riktig utviklingsstrategi når IC og
Utnyttelse av infrastruktur Sørlandsbanen
Ringeriksbanen bygges.
gods/person
Utredning. Studere markedsføringsgrunnlag og
hvilke tiltak som må gjennomføres for å kunne
binde Kongsberg, Notodden og Grenland bedre
Bratsbergbanen tog mellom Brevik og
sammen med jernbane.
Notodden/Kongsberg
Elektrifisering Solørbanen, deler av Rørosbanen, Utredning. Øke kapasiteten for godstransport
mellom Oslo og Trondheim.
Elverum – Hamar
Utredning. Sikre økt frekvens og redusert
fremføringstid for person og godstog til Sverige og
Utredning kapasitetsøkende tiltak
Trondheim.
Kongsvingerbanen, Solørbanen, Rørosbanen
Forespørsel sendes (ca.)
Under avklaring 2015/2016
Under avklaring 2015/2016
Under avklaring 2015/2016
Under avklaring 2015/2016
Under avklaring 2015/2016
Under avklaring 2015/2016
Under avklaring 2015/2016
Planlagte prosjekter 2015
Strategi og Samfunn
Prosjektnavn
Beskrivelse av anskaffelsen
Kongsvingerbanen – ny trase indre del
Utredning. Nedkorting av reisetid og økning av
kapasitet.
Østre Linje forbindelse mot Oslo
Utr/plan. Videreføring av konseptvalgutredning
Skal sikre østre linje adkomst til Follobanen.
Utr/Plan. Videreføring av KVU terminalstruktur i
Oslofjordområdet.
Under avklaring 2015/2016
Under avklaring 2015/2016
Under avklaring 2015/2016
Terminalutvikling Akershus Østfold
Utnyttelse av infrastruktur Østre Linje
gods/person
Forespørsel sendes (ca.)
Utredning. Se på hvilken rolle Østre linje skal ha
når IC utbyggingen er ferdig.
Under avklaring 2015/2016
Utredning. Lage et standard utformingsprinsipp for
Driftsbaser for å kunne planlegge og bygge ut
nødvendige driftsbaser effektivt
Under avklaring 2015/2016
Driftsbaser - standardutforming, veileder
Videre planlegging av prioriterte
hensettingsområder
Utr/plan. Fortsettelse av utredningen Hensetting
Østlandet. Finne fram til aktuelle lokalisering av
hensettingsspor på bakgrunn av denne
utredningen.
Under avklaring 2015/2016
Planlagte prosjekter 2015
Plan og Teknikk
Prosjektnavn
Beskrivelse av anskaffelsen
Hamar hensetting
Detaljplan
Akustikk, støy og vibrasjoner
Ny Rammeavtale
Detaljplan, 7 nye hensettingsspor,
vesentlige grunnarbeider.
Detaljplan, 5 hensettingsspor og 2
omløpsspor, mulig toghall over
hensettingsspor, vaskemaskin ++
Detaljplan, ombygging spor 1 og 2,
sideplattformer, universell utforming, heis,
sykkel- og pendlerparkering mm.
Detaljplan, ombygging av spor,
mellomplattform med atkomst via heis og
trapp fra bru.
Detaljplan, underbygnings- og
konstruksjonstiltak, hovedspor og private
sidespor Gullsmedvik og Ørtfjell. Ulike
tiltak for å kunne øke aksellast.
sept/okt. 15
Detaljplan
Hovedplan/detaljplan, mye signal, noe JBT.
Sporplanlegger
jan.16
Hensetting Skien
Hensetting Hove Lillehammer
Skarnes stasjon. Detaljplan, ny utlysning
Leangen stasjon
Mo – Ørtfjell, økt aksellast
Plattformforlengelser L1 og L2 (Spikkestad til
Lillestrøm og Asker til Ski)
Kapasitetstiltak Asker og Lillestrøm
robustiserende tiltak
Foreløpig, ikke-forpliktende plan for fremtidige konkurranser
Forespørsel sendes (ca.)
sep. 15
sept/okt. 15
sept/okt. 15
sept. 15
sept/okt. 15
des.15
okt.15