Hovedplan vann og avløp, presentasjon lyngdal

Comments

Transcription

Hovedplan vann og avløp, presentasjon lyngdal
Hovedplan VA
Hovedplan vann og avløp
Hva er fordelene med å ha slike planer?
Hvordan kan de brukes?
Litt om prosessen
•
•
•
•
•
•
•
Krav fra Mattilsynet vedr.
– Prøvetakingsplan for Lyngdal vannverk.
–
Kartlegging av abb. som kan være en risiko for vannkval. ved at de kan forurense ved tilbakeslag.
–
Utarbeide sikkerhets- og beredskapsplan for vannforsyningen.
Forespørsel om tilbud august 2012
Sak til Hovedutvalg for miljø, plan og drift
-info. om innkomne tilbud pluss nedsetting av arbeidsgruppe sammensatt av repr. fra administrasjonen og
politikere
Kontrakt med Asplan Viak
Asplan Viak har jobbet tett med kommunens driftspersonell og det har vært jevnlige møter med arbeidsgruppa.
Hovedplan Avløp ble vedtatt av kommunestyret i februar 2014
Hovedplan Vann er fortsatt under utarbeidelse
Hovedplan avløp
•
Kartlegging
– Oversikt over eksisterende avløpsforhold
– Renseanlegg med rensedistrikt
– Rensedistrikt og avløpssoner
– Belastning og utslippssteder
– Oversikt over alle pumpestasjoner
– Oversikt over vannmengder til hovedpumpestasjoner
og hovedrenseanlegg
– Hovedproblem kloakk i sentrum
– Private avløpsanlegg, separate avløpsanlegg
– Resipienter i rensedistrikt
Mål for planen
•
•
•
•
•
•
Følge krav (forurensningslovende/forurensningsforskriften)
Opprettholde gode sjøresipienter
Tilknytning til kommunalt avløpsanlegg der dette er mulig
Fjernovervåking av alle pumpestasjoner, slik at utslipp via nødoverløp varsles
og ikke skal vare lengre enn 24 timer
Utarbeide retningslinjer for lokal disponering av overvann og sikring av
flomveier.
Sikre god planlegging i arealplaner/utbyggingsområder
Tiltak og handlingsplan
På bakgrunn av beskrivelser av eksisterende avløpsforhold og målsetninger er det utarbeidet en handlingsplan
som inneholder følgende:
Admininstrative kontrolltiltak: Tilsyn i hht. Forurensningsloven, krever økt bemanning
Administrative plantiltak: Styring av utbyggingsplaner slik at utvikling ikke fører til forurensning, Innføring av
sjekkliste ved behandl. av planer
Utbyggingstiltak: Utbygging/utbedring av kommunale avløpsanlegg
–
–
Prioritering av tiltak med kostnadsoverslag
Konsekvenser for avgiftene
Fordeler
• Planen kan brukes i budsjettarbeid
• Gi oversikt over gebyrer og investeringer i tråd med
selvkostprinsippet(alle kapital- og driftskostnader dekkes av
avløpsgebyrene)
• Gebyrberegningene er basert på drift og investeringer i en 10 års
periode
• Samarbeid med administrasjon og politikere i kommunen
• Informasjon ovenfor publikum
Hva har vi oppnådd?
•
•
•
•
Forutsigbarhet ved def. av målsettinger og prioritere tiltak
Kan jobbe mer langsiktig innenfor gitte rammer
Har en viss frihetsgrad og kan sjonglere litt med tallene
Ny prosjektlederstilling for oppfølging av tiltak (alternativ: Leie inn
konsulent). Ønske om å styrke kommunens kompetanse.
Eksempel:
Oversikt over målte vannmengder til hovedrenseanlegget, viser stor innlekking
av overvann ved store nedbørsmengder.
Hovedplan vann
•
•
•
•
•
•
Miljøverndepartementet har gitt ut veiledere:»Veileder i utarbeidelse av
hovedplan for vannforsyning»
Hensikt: oppdatere status, definere nye tiltak
Beskrive kostnader og avgiftssiden
Det skal være samsvar mellom kostnadsnivået og ambisjonene i
planarbeidet
Planhorisonten er 40 år, mht. prognoser for befolkningsutvikling
Handlingsplaner/Tiltaksplaner har en horisont på 10 år. (Kan komme nye
krav,lover og endringer)
Mål for planen
• Nok vann
• Godt vann
• Sikker vannforsyning
• Vann til alle
• Effektiv vannforsyning
• Kundefokus
For hvert av hovedmålene utarbeides detaljerte delmål
Aktiviteter
•
•
•
•
•
•
•
•
Innsamling av grunnlagsmateriale og målformuleringer
Vannforbruk og vannbehov
Vannkvalitet i ledningsnett
Sanering av ledninger og lekkasjer
Vurdering av sikkerhet i forsyningen og beredskap
Tiltaksvurdering – koordinering med hovedplan avløp
Økonomi og konsekvensvurdering
Rapportering
Parallelt med hovedplan vann er det også utarbeidet «sikkerhet og beredskapsplan for to
vannverk»
Flytskjema

Similar documents