Brev om oppstartsvarsling

Comments

Transcription

Brev om oppstartsvarsling
Til offentlige instanser og berørte parter, ihht
adresseliste (vedlagt)
Hamarøy, 2012-04-23
Deres ref: -
Deres dato:
Vår ref: 529304
VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det med dette om oppstart av detaljreguleringsplan for Oppeid
handel, gårds-/bruksnr.: 14/3, 14/55, 14/12, 14/67, 14/32, 14/49, 14/56, 15/26, 15/68, 15/72 og 120/1 i Hamarøy kommune.
Planarbeidet har til hensikt å utarbeide en detaljplan for butikk med tilhørende gatetun, veg og parkering.
Planområdets avgrensing vises i kart i vedlagte annonse.
Tiltaket er vurdert av Hamarøy kommune til ikke å utløse krav om konsekvensutredning, jamfør pbl § 12-3 tredje
ledd. Den foreliggende plandisposisjonen vurderes ikke å medføre vesentlige avvik fra formålene gitt i
kommuneplanens arealdel eller Sentrumsplanen for Oppeid (vedtatt 26/10/2010).
Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etableringen av en ny butikk der det i sentrumsplanen for
Oppeid er regulert for hotell. Dagens butikkbygg vil etter ferdigstilling av nytt bygg rives, og det vil opparbeides
parkeringsarealer for den nye butikken her. Dette vil også gi en anledning til å justere/dimensjonere regulert
parkeringsareal og gangveg i planområdets vestre del etter de faktiske behov.
Detaljreguleringsplanen vil i stor grad utarbeides innenfor avgrensningene og bestemmelsene gjeldende for
sentrumsplanen. Detaljreguleringsplanen vil søke å etterfølge intensjonene i sentrumsplanen i henhold til
stedsutvikling og sentrumskvaliteter.
Eventuelle merknader til planarbeidet kan rettes til
ASPLAN VIAK AS, Kommunehuset, 8294 Hamarøy, innen 25.5.2012.
Det henvises til Hamarøy kommunes hjemmesider:
www.hamaroy.kommune.no/reguleringsplaner for mer informasjon
Til adressater som er registrert med mailadresse sendes varslet kun elektronisk, øvrige berørte parter vil motta
varsel pr. postsending. Varslet utlyses i Lokalavisa Nord-Salten.
Med vennlig hilsen
ASPLAN VIAK AS,
Øystein Ask
Arkitekt, Plan og urbanisme, Tlf. 92 80 93 69
Asplan Viak AS – Kommunehuset, 8294 Hamarøy
asplanviak.no - org. 910 209 205
DETALJPLAN OPPEID HANDEL - planID 201204 - gnr 16 bnr 73
berørte grunneiere / festere
gnr bnr
14
3
14
55
14
12
14
67
fnr Navn
Bror Olsen
Adresse
Moldelivegen 6b, 6415 Molde
Sigmund Fredrik Olsen
Lidebergveien 17a, 1069 Oslo
Turid Olsen
H. Wildenveis gate 27 a, 8800 Sandnessjøen
Borgny Andersen
Berit Andersen
død
Ankerveien 15, 8013 Bodø
Mette Andersen
Rauds gate 2, 8007 Bodø
Kari Sletten
Maurveien 21, 8027 Bodø
Aid Johanne Bredal Olsen
Sverre Tor Olsen
Oppeid, 8294 Hamarøy
14 32, 49
Sing Invest AS
Oppeid, 8294 Hamarøy
15
Sing Invest AS
Oppeid, 8294 Hamarøy
15 68, 72
Kuldeep Singh
Ragnarbakken 3, 8294 Hamarøy
14
Hamarøy kommune
Kommunehuset Oppeid, 8294 Hamarøy
26
56
120
1
Statens vegvesen region Nord
offentlige høringsparter
Navn
Postboks 1403, 8002 Bodø
Adresse
Nordland fylkeskommune, Plan og miljø Fylkeshuset, 8048 Bodø
Fylkesmannen i Nordland
Moloveien 10, 8002 Bodø
Statens vegvesen region Nord
Postboks 1403, 8002 Bodø
Nord-Salten Kraft AS
8276 Ulvsvåg
Reindriftsforvaltningen Nordland
Sjøgt. 78, 8200 Fauske
Stájggo-Hábmer reinbeitedistrikt
v/ Per Isak Labba, 8270 Drag
andre høringsparter (gjenbeboere på andre siden av Fv81)
Navn
Adresse
14 30
Blankbygda eiendom AS
Oppeid, 8294 Hamarøy
14 103
Svein Magnus Sivertsen
Postboks 48, 8298 Hamarøy
15 4
15 29
15 7
Ingrid Sofie Jensen
Tore Harald Nilsen
Gunnar Berntzen
Unn Karin Kristoffersen
Oppeid, 8294 Hamarøy
Oppeid, 8294 Hamarøy
Harry A. Henriksen
8294 Hamarøy
Eila Johansen
Oppeid, 8294 Hamarøy
Raymond Johansen
Oppeid, 8294 Hamarøy
Hamarøy kommune, 23.04.2012
(Med forbehold om endringer)
2
VARSEL OM OPPSTART AV
REGULERINGSPLAN
I henhold til Plan- og bygningslovens §12-8 varsles det
med dette om oppstart av detaljreguleringsplan for
Oppeid handel, gårds-/bruksnr.: 14/3, 14/55, 14/12,
14/67, 14/32, 14/49, 14/56, 15/26, 15/68, 15/72 og
120/1 i Hamarøy kommune.
Planarbeidet har til hensikt å utarbeide en detaljplan for
butikk med tilhørende gatetun, veg og parkering.
Planområdets avgrensning vises i kart.
Tiltaket er vurdert til ikke å utløse krav om
konsekvensutredning, jamfør pbl § 12-3 tredje ledd
Eventuelle merknader til planarbeidet kan rettes til
ASPLAN VIAK AS, Kommunehuset, 8294 Hamarøy,
innen 25.5.2012.
Det henvises til Hamarøy kommunes hjemmesider:
www.hamaroy.kommune.no/reguleringsplaner
for mer informasjon