TORVTUNET - ADU Ingeniør Atle Utkilen

Comments

Transcription

TORVTUNET - ADU Ingeniør Atle Utkilen
TORVTUNET
IDEPROSJEKT - PLASSERING OG INNHALD
OMSORGSBUSTAD KALAND /FONNES
Denne tegning:
Prosjektnavn
Prosjektnr
Omsorgsbustader Kaland/Fonnes 2013347
ADU
Prosjektfase:
Idefase
Ingeniør Atle D Utkilen
www.adu.no
56168080
Postboks 75,
Fonnes Senter
5953 Fonnes
Tegn. Nr
1
Nordhordlandskartet
Bakgrunn
Det er aktuelt å byggja omsorgsbustader på Kaland/
Fonnes. Så langt har ein ikkje kome fram til endeleg
lokalisert. Dette dokumentet viser eit av alternativa til
lokalisering og kva ein kan få til av løysningar i dette
området.
Litt om området
Det aktuelle området er i gjeldande reguleringsplan
( frå 1973) definert til friområde ( leikeplass, ballbane mv). Området er ikkje tatt i bruk og framstår idag
som lite attraktivt med krattskog og er delvis forsøpla.
Byggefeltet på Kaland har ikkje noko glede av området
slik det no ligg.
Torvtunet
Arbeidsprosess
I prosessen har vi hatt intern idedugnad og sett på
kva som er mogeleg å få til , der vi har lagt vekt på eit
framtidsretta, levande og attraktivt buområde uansett
livssituasjon.
Denne tegning:
UNDERLAG VED VURDERING
Prosjektnavn
Prosjektnr
Omsorgsbustader Kaland/Fonnes 2013347
ADU
Ingeniør Atle D Utkilen
Idefase
1998002 Regulerinsgplan bustadområde Vardeflaten på Kaland
Frå kommunedelsplan
Prosjektfase:
1973002 Regulerinsgplan for Kaland-Fonnes
del av Gnr 130
www.adu.no
56168080
Postboks 75,
Fonnes Senter
5953 Fonnes
Tegn. Nr
2
OMRÅDET - nokre stikkord:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Denne tegning:
Frå ideefasen -vurderingar område
Prosjektnavn
Prosjektnr
Omsorgsbustader Kaland/Fonnes 2013347
ADU
Ingeniør Atle D Utkilen
Idefase
•
BUSTAD
Bustad på omlag 62 m2.
Mogeleg med 20-21 bueiningar.
ENØK - straum delvis fra solceller er mogeleg.
Fellesareal på Entrè-siden,
Private skjerma uteplasser
Eigne ute boder.
TUNET
Området er flatt og godt egna til bustad.
Området ligg lunt til og med kort avstand til friområde og til sjøen i Søre Fonnesvågen i tillegg til at
det ligg nært Fonnes Senter.
Tilrettelagt for uteaktivitet som dans, grilling og
underhaldning og naturlig møte med born (leikeplass for besøkjande og dei som bur i nærområdt.
er mogeleg.
Felleslokaler i tunområdet.
Bilfritt internt område, men tilrettelagt for sjukebil.
Felles tilgang og bruk av el-bil/el-sykkel mv for alle.
Ein prioritert tilkomstveg for servise og besøkjande til området.
Godt tilrettelagte gang- og sykkelvegar både gjennom området og ut mot nærområdet.
Møteplassar og fellesrom for alle - ”gågate” gjennom tunet/området.
NÆROMRÅDET
Gode tur og rekreasjonsområder. Kvalitets-friluftsområde ved sjøen.
Tiltgang til elbil og el-sykkel gjer det enkelt å kome
til butikk og ut i nærområdet.
godt utbygd gang og sykkelvegnett betrar vegnetter for alle i nærområdet.
KOMMUNALE TENESTER
Nærleik til kommunale tjenester ved at kommunen etabler base i tunet. Kontor for heimetenesta,
Prosjektfase:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
www.adu.no
56168080
Postboks 75,
Fonnes Senter
5953 Fonnes
Tegn. Nr
3
Fonnes Senter
TORVTUNET
Denne tegning:
Situasjonskart / oversikt IDAG
Prosjektnavn
Prosjektnr
Omsorgsbustader Kaland/Fonnes 2013347
ADU
Ingeniør Atle D Utkilen
Gangveg
Prosjektfase:
Friområde
Idefase
TILKOMST IDAG:
Bil/kjøreveg
www.adu.no
56168080
Postboks 75,
Fonnes Senter
5953 Fonnes
Tegn. Nr
4
3D-MODELL AV SITUASJONSPLAN
Denne tegning:
Situasjonskart FORSLAG
Prosjektnavn
Prosjektnr
Omsorgsbustader Kaland/Fonnes 2013347
ADU
Prosjektfase:
SITUASJONSPLAN
Idefase
Ingeniør Atle D Utkilen
www.adu.no
56168080
Postboks 75,
Fonnes Senter
5953 Fonnes
Tegn. Nr
5
Denne tegning:
ILLUSTRASJONER
Prosjektnavn
Prosjektnr
Omsorgsbustader Kaland/Fonnes 2013347
ADU
Prosjektfase:
Idefase
Ingeniør Atle D Utkilen
www.adu.no
56168080
Postboks 75,
Fonnes Senter
5953 Fonnes
Tegn. Nr
6
Denne tegning:
Prinsipp bustad + oppriss området
Prosjektnavn
Prosjektnr
Omsorgsbustader Kaland/Fonnes 2013347
ADU
Prosjektfase:
Idefase
Ingeniør Atle D Utkilen
www.adu.no
56168080
Postboks 75,
Fonnes Senter
5953 Fonnes
Tegn. Nr
7

Similar documents