proffox - Proff Norge

Transcription

proffox - Proff Norge
ifølge Forordning (EU) nr. 453/2010
300178
PROFFOX
17.03.2015
Sikkerhetsdatablad
PROFFOX
AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
1.1.
Produktidentifikator
Produktnavn
:
PROFFOX
1.2.
Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som det advares mot
1.2.1.
Relevante, identifiserte bruksområder
Hovedbrukskategori
:
Profesjonell bruk
Bruk av stoffet/blandingen
:
Vaskemiddel.
1.2.2.
Bruk som blir frarådd
Ingen ytterligere informasjon foreligger
1.3.
Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Leverandør
Proff Norge AS
Hegdal
3261 Larvik
T +47 33 16 52 30 - F +47 33 16 52 31
Kontaktperson : Tina Chr. Børresen ([email protected])
1.4.
Nødtelefonnummer
Nødtelefon
Land
NORWAY
:
112 / Giftinformasjonen, telefon: (+47) 22 59 13 00 \n WEB:
http://www.helsedirektoratet.no/giftinfo
Organisasjon/Firma
Giftinformasjonen
Adresse
P.O. Box 7000
St. Olavs Plass
0130 Oslo
Directorate of Health and Social Affairs
Nødtelefon
+47 22 591300
AVSNITT 2: Fareidentifikasjon
2.1.
Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Eye Irrit. 2
H319
H-setningenes klartekst, se under seksjon 16
Klassifisering iht. direktiv 67/548/EØS [DSD] eller 1999/45/EU [DPD]
Xi; R36
R-setningenes klartekst, se under seksjon 16
Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet
Ingen ytterligere informasjon foreligger
2.2.
Merkingselementer
Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]
Piktogrammer (CLP)
:
Signalord (CLP)
:
GHS07
Advarsel
Essenticon - SDS EU v3 NO (norsk)
1/7
300178
PROFFOX
17.03.2015
Faresetning (CLP)
:
H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
Sikkerhetssetninger (CLP)
Merking ikke nødvendig
:
P280 - Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm
2.3.
Andre farer
Ingen ytterligere informasjon foreligger
AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
3.1.
Stoff
Ikke anvendelig
3.2.
Stoffblandinger
Navn
Produktidentifikator
%
Klassifisering iht. direktiv
67/548/EØS
hydrogenperoksidløsning ... %
(CAS-nr) 7722-84-1
(EU nr) 231-765-0
(EU-identifikationsnummer) 008-003-00-9
<8
R5
O; R8
C; R35
Xn; R20/22
propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol
(CAS-nr) 67-63-0
(EU nr) 200-661-7
(EU-identifikationsnummer) 603-117-00-0
(REACH-nr) 01-2119457558-25
<5
F; R11
Xi; R36
R67
Navn
Produktidentifikator
Spesifikke konsentrasjonsgrenser
hydrogenperoksidløsning ... %
(CAS-nr) 7722-84-1
(EU nr) 231-765-0
(EU-identifikationsnummer) 008-003-00-9
(5 =< C < 8) Xi;R36
(C >= 8) Xn;R22
(8 =< C < 50) Xi;R41
(35 =< C < 50) Xi;R37/38
(C >= 50) Xn;R20
(50 =< C < 70) C;R34
(C >= 50) O;R8
(C >= 70) C;R35
(C >= 70) R5
Navn
Produktidentifikator
%
Klassifisering iht. forordning
(EF) nr. 1272/2008 [CLP]
hydrogenperoksidløsning ... %
(CAS-nr) 7722-84-1
(EU nr) 231-765-0
(EU-identifikationsnummer) 008-003-00-9
<8
Ox. Liq. 1, H271
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Oral), H302
Skin Corr. 1A, H314
propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol
(CAS-nr) 67-63-0
(EU nr) 200-661-7
(EU-identifikationsnummer) 603-117-00-0
(REACH-nr) 01-2119457558-25
<5
Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Navn
Produktidentifikator
Spesifikke konsentrasjonsgrenser
hydrogenperoksidløsning ... %
(CAS-nr) 7722-84-1
(EU nr) 231-765-0
(EU-identifikationsnummer) 008-003-00-9
(5 =< C < 8) Eye Irrit. 2, H319
(8 =< C < 50) Eye Dam. 1, H318
(35 =< C < 50) Skin Irrit. 2, H315
(C >= 35) STOT SE 3, H335
(50 =< C < 70) Ox. Liq. 2, H272
(50 =< C < 70) Skin Corr. 1B, H314
(C >= 70) Ox. Liq. 1, H271
(C >= 70) Skin Corr. 1A, H314
For R- og H-setningenes klartekst: se under avsnitt 16
AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak
4.1.
Beskrivelse av førstehjelpstiltak
FØRSTEHJELP generell
:
Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft.
FØRSTEHJELP etter innånding
:
Søk legehjelp ved ubehag. Flytt forulykkede ut i frisk luft.
FØRSTEHJELP etter hudkontakt
:
Ta av tilsølte klær og vask eksponerte hudpartier med mildt sepevann. Skyll deretter med
varmt vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer etter vask.
FØRSTEHJELP etter øyekontakt
:
Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne
øyet godt opp. Ikke gni øyet. Oppsøk legen ved vedvarende smerte eller rødhet.
FØRSTEHJELP etter svelging
:
Skyll munnen. IKKE framkall brekning. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege
ved ubehag. Fare for aspirasjon og kjemisk lungebetennelse. Hvis brekning inntreffer, holdes
hodet så lavt at maveinnholdet ikke kommer ned i lungene.
4.2.
De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Symptomer/skader
:
Ingen spesifikke symptomer angitt.
Symptomer/skader etter svelging
:
Inntak av en liten mengde av produktet innebærer en alvorlig helsefare.
Kroniske symptomer
:
Ingen kjente virkninger.
4.3.
Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig
Ingen spesifikke førstehjelpstiltak angitt.
Essenticon - SDS EU v3 NO (norsk)
2/7
300178
PROFFOX
17.03.2015
AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak
5.1.
Slokkingsmidler
Egnede brannslukningsmiddler
:
Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.
Uegnet slukningsmiddel
:
Ingen spesiell brannbekjempelsemetode angitt.
5.2.
Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brannfare
:
Ikke klassifisert som brannfarlig iht. gjeldende regelverk.
Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann
:
Ved høye temperaturer dannes: Karbondioksid (CO2),. Karbonmonoksid (CO),.
Brannslukkingsinstruksjoner
:
Ingen spesiell brannbekjempelsemetode angitt.
Beskyttelse under brannslukking
:
Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern.
5.3.
Råd til brannmannskaper
AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp
6.1.
Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner
Alminnelige forholdsregler
6.1.1.
:
Benytt nødvendig verneutstyr - se avsnitt 8.
For personell som ikke er nødpersonell
Nødsprosedyrer
:
Hold unødvendig personale unna.
Verneutstyr
:
Skaff rengjøringspersonalet et egnet verneutstyr.
Nødsprosedyrer
:
Luft området.
6.1.2.
6.2.
For nødhjelpspersonell
Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Unngå utslipp av større mengder til avløp.
6.3.
Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Rengjøringsmetoder
6.4.
:
Samles opp mekanisk eller absorberes med inaktivt materiale som vermikulit, sand,
dolomitt, diatomene etc. Forhindre utslipp av større mengder til avløp.
Henvisning til andre avsnitt
Se Avsnitt 8. Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr.
AVSNITT 7: Håndtering og lagring
7.1.
Forsiktighetsregler for sikker håndtering
Forsiktighetsregler for sikker håndtering
:
Øyedusj skal finnes på arbeidsplassen. Ventiler godt. Unngå innånding av damper. Bruk
godkjent åndedrettsvern dersom luftforurensningen er over akseptabelt nivå.
Hygieniske forhåndsregler
:
Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask hendene grundig etter bruk.
7.2.
Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Oppbevaringsbetingelser
:
Lagres på et tørt, beskyttet sted for å unngå kontakt med fuktighet. Oppbevares bare i
originalbeholder. Beskyttes mot sollys.
Uforenlige produkter
:
Sterke alkalier. Sterke syrer.
Lagringstemperatur
:
0 - 40 °C
7.3.
Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Kontakt leverandør for ytterligere opplysninger.
AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personbeskyttelse
8.1.
Kontrollparametere
hydrogenperoksidløsning ... % (7722-84-1)
Norge
Lokalt navn
Hydrogenperoksid
Norge
Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³)
1,4 mg/m³
Norge
Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)
1 ppm
propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0)
Norge
Lokalt navn
2-Propanol
Norge
Gjennomsnittsverdier (AN) (mg/m³)
245 mg/m³
Norge
Gjennomsnittsverdier (AN) (ppm)
100 ppm
Essenticon - SDS EU v3 NO (norsk)
3/7
300178
8.2.
PROFFOX
17.03.2015
Eksponeringskontroll
Personlig verneutstyr
:
Ved tåkedannelse: aerosolmaske med filtertype P2. Hansker.
Håndvern
:
For eksponering mellom 4 og 8 timer, bruk hansker av: Nitrilgummi. Gjennomtrengning
avhenger av konsentrasjon og eksponeringstid. Hanskene som brukes skal overholde
spesifikasjonene i direktiv 89/686/EØF og den tilsvarende standard NF EN 374.
Øyebeskyttelse
:
Bruk vernebriller hvis det er fare for kontakt med øynene ved sprut. STANDARD EN 166.
Hud- og kroppsvern
:
Bruk egnede verneklær.
Åndedretssvern
:
Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det brukes egnet
åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2). Standard EN 149.
Andre opplysninger
:
Ikke spis, ikke drikk og ikke røyk under bruk.
AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1.
Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper
Form
:
Væske
Farge
:
Fargeløs.
Lukt
:
Svak.
Luktterskel
:
Ingen data tilgjengelige
pH
:
2,5 - 3,5
Relativ fordampningshastighet (butylacetat=1)
:
Ingen data tilgjengelige
Smeltepunkt
:
Ingen data tilgjengelige
Frysepunkt
:
Ingen data tilgjengelige
Kokepunkt
:
Ingen data tilgjengelige
Flammepunkt
:
> 50 °C
Selvantennelsestemperatur
:
Ingen data tilgjengelige
Nedbrytningstemperatur
:
Ingen data tilgjengelige
Antennelighet (fast stoff, gass)
:
Ingen data tilgjengelige
Damptrykk
:
Ingen data tilgjengelige
Relativ damptetthet ved 20 °C
:
Ingen data tilgjengelige
Relativ tetthet
:
1,025 - 1,045
Løselighet
:
Lett oppløselig i vann.
Log Pow
:
Ingen data tilgjengelige
Viskositet, kinematisk
:
Ingen data tilgjengelige
Viskositet, dynamisk
:
Ingen data tilgjengelige
Eksplosive egenskaper
:
Ingen data tilgjengelige
Brannfarlige egenskaper
:
Ingen data tilgjengelige
Eksplosjonsgrenser
:
Ingen data tilgjengelige
9.2.
Andre opplysninger
Ingen ytterligere informasjon foreligger
AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1.
Reaktivitet
Ingen reaktive grupper.
10.2.
Kjemisk stabilitet
Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk.
10.3.
Mulighet for farlige reaksjoner
Polymeriserer ikke.
10.4.
Forhold som skal unngås
Vann, fukt.
10.5.
Uforenlige materialer
Ingen kjente.
10.6.
Farlige nedbrytingsprodukter
Ingen nedbrytning ved normale oppbevaringsforhold.
Essenticon - SDS EU v3 NO (norsk)
4/7
300178
PROFFOX
17.03.2015
AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger
11.1.
Informasjon om toksiologiske effekter
Akutt giftighet
:
hydrogenperoksidløsning ... % (7722-84-1)
LD 50 oral rotte
LD 50 hud rotte
LC50 inhalering rotte (damper - mg/l/4t)
Ikke klassifisert
1518 mg/kg
3000 mg/kg
2 mg/l/4h
propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0)
LD 50 oral rotte
4710 mg/kg
LD50 hud kanin
12800 mg/kg
LC50 inhalering rotte (støv/tåke - mg/l/4t)
72,6 mg/l/4h
Etsing/hudirritasjon
:
Ikke klassifisert
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon
:
Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt
:
Ikke klassifisert
Skader på arvestoffet i kjønnsceller
:
Ikke klassifisert
Kreftframkallende egenskap
:
Ikke klassifisert
Reproduksjonstoksisitet
:
Ikke klassifisert
STOT – enkelteksponering
:
Ikke klassifisert
STOT – gjentatt eksponering
:
Ikke klassifisert
Aspirasjonsfare
:
Ikke klassifisert
pH: 2,5 - 3,5
Gir alvorlig øyeirritasjon.
pH: 2,5 - 3,5
AVSNITT 12: Økologiske opplysninger
12.1.
Giftighet
hydrogenperoksidløsning ... % (7722-84-1)
LC50 fisk 1
EC50 Daphnia 1
IC50 Alge
16,4 mg/l (96 timer - Pimephales promelas)
2,4 mg/l
2,5 mg/l (IC50, 72 timer - Chlorella vulgaris)
propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0)
LC50 fisk 1
4200 mg/l (96 timer Rasbora heteromorpha)
EC50 Daphnia 1
13300 mg/l (48 timer - Daphnia magna)
12.2.
Persistens og nedbrytbarhet
PROFFOX
Persistens og nedbrytbarhet
Tensiden(e) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i EU
forordning nr. 648/2004 om vaske- og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne
påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for
dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og
rengjøringsmidler.
propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0)
Persistens og nedbrytbarhet
Komponenten er lett bionedbrytbar.
BOD (% av ThOD)
0,3 - 0,6 % ThOD BOD5/COD
Biologisk nedbrytning
84 % (14 dager, metode: OECD 301C)
12.3.
Bioakkumuleringsevne
PROFFOX
Bioakkumuleringsevne
Data om bioakkumulasjon er ikke tilgjengelig.
propan-2-ol, isopropanol, 2-propanol (67-63-0)
Biokonsentrasjonsfaktor (BCF REACH)
< 100
Log Pow
2,97
12.4.
Mobilitet i jord
PROFFOX
Økologi - jord/mark
12.5.
Produktet er vannløselig og kan spres i vannmiljøet.
Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Ingen ytterligere informasjon foreligger
Essenticon - SDS EU v3 NO (norsk)
5/7
300178
12.6.
PROFFOX
17.03.2015
Andre skadevirkninger
Andre skadevirkninger
:
Ingen kjente.
Ytterligere informasjon
:
Unngå utslipp til miljøet
Regional lovgivning (avfall)
:
Produktet er ikke farlig avfall.
Anbefalinger for avfallsbehandling
:
Avhendes i henhold til gjeldende lokale/nasjonale sikkerhetsregler.
Ytterligere informasjon
:
Den oppgitte EAL-kode er veiledende og avhengig av hvordan avfallet er oppstått. Sluttbruker
må selv vurdere valg av riktig kode.
Økologi - avfallsstoffer
:
Unngå utslipp til miljøet.
AVSNITT 13: Disponering
13.1.
Avfallshåndterings-metoder
AVSNITT 14: Transportopplysninger
I henhold til kravene fra ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
14.1.
FN-nummer
Ingen farlig gods i.h.t. transportbestemmelsene
14.2.
FN-forsendelsesnavn
Korrekt forsendelsesbetegnelse (ADR)
:
Korrekt forsendelsesbetegnelse (IATA)
:
Korrekt forsendelsesbetegnelse (RID)
14.3.
Transportfareklasse(r)
ADR
Transportfareklasse(r) (ADR)
:
IMDG
Transportfareklasse(r) (IMDG)
:
IATA
Transportfareklasse(r) (IATA)
:
RID
Transportfareklasse(r) (RID)
14.4.
:
Emballasjegruppe
Innpakningsgruppe (ADR)
:
Innpakningsgruppe (IMDG)
:
Emballasjegruppe (IATA)
:
Innpakningsgruppe (RID)
:
14.5.
Miljøfarer
Miljøskadelig
:
Nei
Maritim forurensningskilde
:
Nei
14.6.
Særlige forsiktighetsregler ved bruk
14.6.1.
Vejtransport
14.6.2.
Sjøfart
14.6.3.
Luftfart
14.7.
Bulktransport i henhold til vedlegg II i MARPOL 73/78 og IBC-regelverket
Ikke anvendelig
AVSNITT 15: Opplysninger om bestemmelser
15.1.
Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen
15.1.1.
eu-forskrifter
Essenticon - SDS EU v3 NO (norsk)
6/7
300178
PROFFOX
17.03.2015
Inneholder ingen stoffer underlagt Vedlegg XVII sine begrensninger
Inneholder ikke stoff på REACH sin kandidatliste
Inneholder ikke noe stoff som er oppført i REACH sitt Vedlegg XIV
15.1.2.
Nasjonale forskrifterIngen ytterligere informasjon foreligger
Norsk produktregistreringsnummer
15.2.
:
301249
Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Det er ikke foretatt noen kjemikaliesikkerhetsvurdering
AVSNITT 16: Andre opplysninger
Datakilder
:
Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger EU-forordning
453/2010/EF, 1907/2006 (REACH), 1272/2008/EF (CLP), 790/2009/EF. Forskrift om
tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt
smitterisikogrupper for biologiske faktorer.Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall
(avfallsforskriften). Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO.
Utgivelsesdato
:
17.03.2015
Redigert
:
17.03.2015
:
Signatur
:
Roy E. Lunde
Ordlyd i R-, H- og EUH-setningene:
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Acute Tox. 4 (Oral)
Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 2
Ox. Liq. 1
Skin Corr. 1A
STOT SE 3
H225
H271
H302
H314
H319
H332
H336
R11
R20/22
R35
R36
R5
R67
R8
C
F
O
Xi
Xn
Akutt giftighet (som kan innhaleres) Kategori 4
Akutt giftighet (oral) Kategori 4
Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 2
Brannfarlige væsker Kategori 2
Oksiderende væsker Kategori 1
Etsende/irriterende for huden, Kategori 1A
Spesifikk målorgantoksisitet– enkelteksponering, Kategori 3
Meget brannfarlig væske og damp
Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende
Farlig ved svelging
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne
Gir alvorlig øyeirritasjon
Farlig ved innånding
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
Meget brannfarlig
Farlig ved innånding og svelging
Sterkt etsende
Irriterer øynene
Eksplosjonsfarlig ved oppvarming
Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet
Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer
Etsende
Meget brannfarlig
Oksiderende
Irriterende
Helseskadelig
Opplysningene i dette sikkerhetsdatablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det er
derfor i brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde.
Essenticon - SDS EU v3 NO (norsk)
7/7