ÅRSRAPPORT 2014 - Ullensaker kommune

Comments

Transcription

ÅRSRAPPORT 2014 - Ullensaker kommune
ÅRSRAPPORT
2014
Jessheim is- og flerbrukshall
Ullensaker kommune
Vekstkommunen— tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig
2
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
FORORD
Rådmannens årsrapport til kommunestyret, som legges fram sammen med årsregnskapet, er
en viktig del av kommunens styringssystem. Her rapporteres hva som er oppnådd i 2014 i
forhold til de mål som kommunestyret og hovedutvalg satte gjennom budsjett og styringskort
høsten 2013. Målene i styringskortene er basert på balansert målstyring med fokus på
områdene samfunn, brukere, medarbeidere og økonomi. Årsrapporten bør gi et viktig
grunnlag for videre prioritering inn mot Budsjett 2016/økonomiplan 2016-2019.
Befolkningsveksten i kommunen er fortsatt høy, og den prosentvise veksten var i 2014 på 2,7
% (2,2 % i 2013). Ullensakers innbyggertall var ved utgangen av året 33 310. Kommunen
preges av stor mobilitet. Mens innbyggertallet økte med 872 (695 i 2013) var det hele 5 326
personer som flyttet enten inn eller ut av kommunen i 2014. Dette gir betydelige utfordringer
for mange av kommunens tjenesteområder.
Årsregnskapet for 2014 viser et positivt økonomisk resultat, men samtidig et resultat som
viser at det i årene fremover vil være en betydelig utfordring å sikre en langsiktig bærekraftig
utvikling for kommunens økonomi. Kommunens netto driftsresultat for 2014 er på 12,8 mill
kr eller 0,6 % av brutto driftsinntekter, noe som er betydelig under fylkesmannens anbefaling.
Netto finansutgifter i prosent av driftsinntektene ble 7,0 %, noe som er 0,5 % -poeng høyere
enn i 2013. Samtidig økte netto lånegjeld pr innbygger til kr 76 560, en økning på kr 3 851
eller 5,3 % i 2014. Av total rentebærende lånegjeld utgjør ikke-rentabel gjeld (lånegjeld som
kommunen selv bærer kostnadene ved/øvrig lånegjeld blir dekket av statlige stilskudd eller fra
andre) ca. 67 %.
Regnskapsmessig mindreforbruk i 2014 ble 9,7 mill kr. I dette resultatet ligger en svikt i frie
inntekter på ca. 17 mill kr sett mot justert budsjett, og rådmannen ser at den negative trenden i
skatteinntektene dessverre også fortsetter inn i 2015. I resultatet for 2014 ligger også en
økning på balanseført premieavvik på ca. 21 mill kr samt en inntektsføring av eldre driftsfond
på ca. 14 mill kr. Dette tatt i betraktning viser regnskapet for 2014 at kommunen har en
betydelig utfordring i kommende år med tanke på å drive virksomheten i økonomisk balanse.
Dette betyr at det fortsatt er særdeles viktig å videreføre den sterke og meget gode
budsjettdisiplinen som utvises ute i enhetene.
Den høye befolkningsveksten krever en kontinuerlig utvikling og tilpasning av det
kommunale tjenestetilbudet. Etter rådmannens vurdering har Ullensaker kommune gjennom
mange år med høy vekst utviklet en omstillingsdyktig organisasjon som takler denne
utfordringen. Rådmannen vil likevel peke på at nivået på investeringer i de nærmeste årene
bør vurderes nøye med tanke på kommunens økonomiske bærekraft. Årsrapporten gir en
rekke beskrivelser av hvordan organisasjonen håndterer økt behov for kommunale tjenester på
en både god og kostnadseffektiv måte, og med tilfredsstillende tilbakemeldinger fra brukerne.
Rådmannen ønsker derfor å takke kommunens mange ledere og øvrige ansatte for den flotte
innsatsen for Ullensaker kommune i 2014. Samtidig vil jeg takke for et godt og konstruktivt
samarbeid med kommunens folkevalgte gjennom året.
Ullensaker, 27. mars 2015
Tor Arne Gangsø
rådmann
3
INNHOLDSFORTEGNELSE
SAMMENDRAG ..............................................................................................6
1 ORGANISERING......................................................................................9
2 SAMFUNN ............................................................................................. 14
3 BRUKERE .............................................................................................. 18
4 MEDARBEIDERE ................................................................................. 21
5 ØKONOMI ............................................................................................. 29
5.1
Regnskapsresultater ........................................................................................ 30
5.2
Driftsinntekter ................................................................................................. 35
5.3
Driftsutgifter .................................................................................................... 39
5.4
Utvikling i sentrale nøkkeltall ........................................................................... 41
5.5
Finans .............................................................................................................. 48
5.6
Investeringer ................................................................................................... 56
5.7
Tiltak for å ivareta betryggende kontroll .......................................................... 65
6 ÅRSRAPPORT FOR SKOLE OG BARNEHAGE .............................. 66
6.1
Oppsummering for skole og barnehage ............................................................ 66
6.2
SB fellesfunksjoner: SB-stab og PPT .................................................................. 68
6.3
Grunnskole ...................................................................................................... 69
6.4
Voksenopplæring ............................................................................................. 76
6.5
Barnehagetilbudet ........................................................................................... 77
4
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
7 ÅRSRAPPORT FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG ............ 84
7.1
Oppsummering for helsevern og sosial omsorg ................................................ 84
7.2
HS fellesfunksjoner .......................................................................................... 88
7.3
Tildelingsenheten ............................................................................................ 90
7.4
PRO enhetene .................................................................................................. 92
7.5
Rehabilitering Utredning Forebygging (RUF) ..................................................... 95
7.6
Helsevern ........................................................................................................ 98
7.7
NAV Ullensaker ...............................................................................................101
7.8
Bolig med bistand ...........................................................................................106
7.9
Forebyggende barn og ungdom .......................................................................109
8 ÅRSRAPPORT FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR .............. 114
8.1
Oppsummering for teknisk, idrett og kultur .....................................................114
8.2
PKT leder ........................................................................................................116
8.3
Kultur .............................................................................................................117
8.4
Utbygging .......................................................................................................121
8.5
Kommunale eiendommer og Selvfinansierende boliger ...................................125
8.6
Vann, avløp, renovasjon og veg .......................................................................129
9 ÅRSRAPPORT FOR OVERORDNET PLANLEGGING ................ 135
9.1
Oppsummering for overordnet planlegging .....................................................135
9.2
Areal og landbruk (AREAL) ..............................................................................137
9.3
Personal og organisasjonsutvikling ..................................................................142
9.4
Økonomienheten ............................................................................................144
9.5
Plan og næring ................................................................................................147
9.6
Kommunikasjon og service ..............................................................................150
9.7
eStab ..............................................................................................................152
9.8
Rådmannens stab ...........................................................................................153
9.9
Fellesposter innen overordnet planlegging ......................................................153
5
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
SAMMENDRAG
SAMFUNN
Den høye befolkningsveksten i Ullensaker fortsatte i 2014. Prosentvis befolkningsøkning ble
2,7 % mot 2,2 % i 2013. Antall innbyggere ved utgangen av 2013 er 33 310, en økning på 892
personer. I 2013 økte befolkningen med 695 personer. Netto tilflytting er på 654 personer og
bidrar mest til befolkningsveksten.
Det ble i 2014 gitt midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest på 285 boliger, og det ble
igangsatt 203 nye boliger.
Ved inngangen til 2014 hadde ca. 24 000 personer sitt arbeid i Ullensaker. Det var ca. 700
flere enn ved samme tid året før. De fleste er sysselsatt innenfor service, transport og
logistikk. I kommunen er det ca. 17 000 innbyggere i arbeid, omtrent halvparten har sitt
arbeidssted innenfor kommunens grenser. Omlag 15 000 pendler til Ullensaker fra andre
kommuner. Dette gjør Ullensaker til en av kommunene i Norge med høyest nettoinnpendling.
Det er gjennomført innbyggerundersøkelse i 2014, forrige undersøkelse ble gjennomført i
2011. I undersøkelsen fremkommer det klart at ullsokningen generelt sett er godt fornøyd med
kommunen. Helhetsvurderingen ligger på 4,6 som er 0,2 høyere enn forrige undersøkelse og
betydelig høyere (0,6) enn gjennomsnittet for Østlandet. Ikke minst viser det at kommunen
har stor grad av tillit og et godt omdømme hos sine innbyggere.
Kommuneplan og byutvikling har vært sentrale temaer i 2014. Kommuneplan ble lagt ut til
offentlig ettersyn ved årsskiftet 2014/2015 i tråd med målsetningen om å ferdigstille planen i
inneværende valgperiode. Byplanen og kommunedelplanen for Gystadmarka ble vedtatt
høsten 2014, og områdereguleringsplan for Jessheim nord som muliggjør etableringen av nytt
sykehus (LHL) vedtatt i desember 2014.
Av større detaljreguleringer kan reguleringsplanen for Skovly nevnes som muliggjør neste
utbyggingstrinn for Jessheim storsenter. Denne utbyggingen vil prege Jessheim sentrum de
kommende årene.
BRUKERE
Det er gjennomført både interne brukerundersøkelser vedørende stabsfunksjoner og egne
brukerundersøkelser under de enkelte tjenesteområdene. For nærmere omtale se kapittel 3 og
kapittel 6-9.
MEDARBEIDERE
Antall ansatte i kommunen pr 31.12.2014 er 2 013, mens antall årsverk er 1 719. Turnover
(ansatte som har sluttet i prosent av gjennomsnittlig antall fast ansatte) for 2014 er på 8,3 %,
mens den for 2013 var 10,1 %, en nedgang på 1,8 prosentpoeng. Ullensaker kommune
arbeider kontinuerlig med tiltak for å rekruttere og beholde medarbeidere.
Arbeidsmiljøundersøkelsene de siste årene har vist at trivselen er gjennomgående høy blant
kommunens medarbeidere. Undersøkelsen i 2014 viste at det er en positiv utvikling i score fra
6
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
2012 til 2014. På alle dimensjoner har vi gjennomsnittscore på samme nivå som i 2012 eller
bedre. Totalt sett har vi samme gjennomsnitt som øvrige kommuner som hittil i år har kjørt
undersøkelsen. Arbeidsgivers krav til resultater er akseptabelt nivå 4,0 og ønsket nivå 4,5.
Gjennomsnitt for hele kommunen totalt er 4,6, så målsettingen er med det oppfylt.
ØKONOMI
Driftsinntektene er på 2 063 mill kr og driftsutgiftene er på 2 005 mill kr. Dette gir et brutto
driftsresultat for 2014 på 59 mill kr. Netto finansutgifter er 4 mill kr lavere enn budsjett, noe
som hovedsakelig skyldes høyere renteinntekter enn forutsatt i budsjett.
Netto driftsresultat for 2014 er på 12,8 mill kr, 0,6 % av brutto driftsinntekter. Tilsvarende for
Kommunegruppe (Kgr) 13 er 1 %. Resultatet er 85,8 mill kr lavere enn i 2013, noe som i
betydelig grad skyldes at momskompensasjon fra investeringer fra og med 2014 føres direkte
i investeringsregnskapet. Netto bruk av fond og overføring til investeringsregnskapet utgjør
3,1 mill kr, og regnskapsmessig mindreforbruk er etter dette på 9,7 mill kr. Til sammenligning
var det regnskapsmessige mindreforbruket i 2013 på 27,9 mill kr.
Frie inntekter i 2014 på 1 513 mill kr er 17 mill kr eller 1,1 % lavere enn budsjett. Innbetalt
skatt på 786 mill kr er 22 mill kr lavere enn budsjett.
Skatteinngangen i Ullensaker regnet per innbygger har siden 2002 blitt gradvis redusert sett i
forhold til nasjonal skatteinngang og har de fem siste årene ligget under landsgjennomsnittet.
I 2014 var skatteinngangen per innbygger 96 % av landsgjennomsnittet, mot 96,6 % i 2013.
Netto finanskostnader i % av brutto driftsinntekter er i 2014 7 %, en økning fra 2013 på 0,5
%. I Kgr 13 er andelen for 2014 3,3 %, en økning fra 2013 på 0,1 %.
Sammenlignet med Kgr 13 bruker Ullensaker mindre ressurser til administrasjon og
tjenesteproduksjon. Kravet i styringskortet om 10 % lavere ressursbruk i tjenesteproduksjonen
er oppfylt på de aller fleste tjenesteområdene.
Justert budsjett ordinære investeringer for 2013 er på brutto 516 mill kr. Det er brukt 435 mill
kr. For 2014 er 67 % av kommunens ordinære investeringer finansiert med lån. For 2013 ble
73 % lånefinansiert.
Rentebærende låneportefølje har økt med 294 mill kr til 2,7 mrd kr i 2014, hvorav lån til
rentable investeringer på VAR området, selvfinansierende boliger og startlån er beregnet til
ca. 601 mill kr. Gardermolånet er rentefritt og utgjør 167 mill kr ved utgangen av 2014. Det
gjenstår 14 like årlige avdrag på 11,9 mill kr før dette lånet er nedbetalt. Netto lånegjeld pr
innbygger er kr 76 560, en økning på kr 3 851 eller 5,3 % i 2014. Netto lånegjeld pr
innbygger i Kgr 13 er på kr 44 922 og økte med kr 1 880 eller 4,4 % pr innbygger.
Resultatenhetene har 2014 et samlet mindreforbruk mot justert budsjett på 26,1 mill kr.
Hovedutvalgsområdet HHS har et merforbruk, HSB, HTIK og HOP har alle mindreforbruk.
Enhetene har generelt i 2014 gjennom stram økonomistyring bidratt til det positive resultatet
for kommunen.
Disposisjonsfondet er på 77,7 mill kr pr 31.12.2014, en netto økning på 18,3 mill kr, mens
ubundet investeringsfond er på 3,2 mill kr, en netto reduksjon på 5 mill kr.
7
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
HOVEDUTVALG FOR SKOLE OG BARNEHAGE
I 2014 har fagområdet skole og barnehage samlet et mindreforbruk på 8,3 mill kr eller 1,4 %
av nettorammen. Grunnskolen samlet har et mindreforbruk på 2,9 mill kr. SB-stab har et
merforbruk på 0,1 mill. Kommunale barnehager viser et positivt resultat på 2,7 mill kr.
Barnehage Felles har et mindreforbruk på ca. 2,1 mill kr.
HOVEDUTVALG FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG
Resultatet for HS samlet gir et merforbruk i 2014 på 9,3 mill kr, tilsvarende 1,8 %, som ikke
er innenfor akseptert avvik.
Det har i 2014 vært et stort fokus på å sikre god økonomisk kontroll ved alle enhetene.
Innen barnevernet har flere undersøkelsessaker medført flere tiltak og omsorgsovertakelser
enn først antatt.
Samhandlingsreformen har også i 2014 vært et usikkerhetsmoment, og kommunal
medfinansiering har gitt en merutgift på 1,2 mill kr.
Det har vært mer bruk av overtid og innleie fra vikarbyrå ved PRO Kløfta og PRO Jessheim
Vest enn budsjettert. Årsaken er utfordring med å rekruttere sykepleiere ved vakanser og
sykefravær og behov for å styrke bemanningen i perioder pga ekstra krevende
beboere/brukere innen hjemmetjenesten og i institusjon (terminal pleie, yngre kreftpasienter).
HOVEDUTVALG FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR
Hovedutvalget har et samlet mindreforbruk på 5,4 mill kr. Utvalgsområdet har flere
økonomiske usikkerhetsmomenter i sine enheter som for eksempel energi, snøbrøyting og
besøkstall på kulturarrangementer og kino. Alle disse elementene har slått positivt ut i 2014
og bidrar til hovedutvalgets mindreforbruk, i tillegg har det gjennom året vært ubesatte
stillinger som har gitt innsparinger på lønnsbudsjettet.
HOVEDUTVALG FOR OVERORDNET PLANLEGGING
HOP’s ordinære enheter har i 2014 et samlet mindreforbruk på 0,3 mill kr. Mindreforbruket
skyldes i hovedsak stram økonomisk styring og til dels ubesatte stillinger hos enhetene.
HOP’s fellesposter har et samlet mindreforbruk på 24,1 mill. Hovedårsaker til
mindreforbruket er lavere pensjonskostnader samt inntektsføring/oppløsning av eldre bundne
driftsfond på området.
8
Ullensaker kommune
1
Årsrapport 2014
ORGANISERING
Politisk organisering
Det politiske styringssystemet i Ullensaker kommune er betegnet som en modifisert
hovedutvalgs-modell. Kommunestyret består av 45 valgte representanter. Blant disse velges
ordfører og vara-ordfører. Under Kommunestyret, som har all myndighet det ikke velger å
delegere, er det opprettet fire hovedutvalg inndelt på bakgrunn av fagfelt. Hovedutvalgene er
satt sammen etter forholdstalls-prinsippet.
Hovedutvalgene er satt sammen etter forholdstallsprinsippet. Alle hovedutvalg behandler
saker både av langsiktig karakter og rene driftsoppgaver. Hovedutvalgene er endelig
vedtaksmyndighet som beskrevet i kommunens delegeringsreglement og innstiller til
kommunestyret der myndigheten ikke er delegert.
I tillegg til hovedutvalgene, inneholder den politiske organiseringen de lovpålagte organene
kontrollutvalg, eldreråd, kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og
administrasjonsutvalg. Videre er det opprettet en Viltnemd og rådgivende komiteer på
områdene grunnskole, næring, plan og samferdsel. Hovedutvalgene har anledning til å
opprette ad hoc komiteer til prosjektarbeid.
Ordfører
Kommunestyret
Kontrollutvalg
45 medlemmer
Administrasjons-
Ad hoc
utvalg
komitéer
Hovedutvalg for
Hovedutvalg for
Hovedutvalg for
Hovedutvalg for
overordnet planlegging
skole og barnehage
helsevern og omsorg
teknisk, idrett og kultur
11 medlemmer
11 medlemmer
11 medlemmer
11 medlemmer
Ad hoc
komitéer
Ad hoc
komitéer
Ad hoc
komitéer
Næringskomité
Plan- og
samferdselskomité
9
Ad hoc
komitéer
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Administrativ organisering
Administrativt er kommunen organisert etter en tre-nivå-modell. Kommunestyret delegerer
myndighet til rådmannen med rett til å videredelegere. Rådmannen delegerer myndighet
videre til kommunaldirektørene og ledere for stabs- og støtteenhetene. Kommunaldirektørene
delegerer myndighet videre til de enhetsledere som rapporterer til vedkommende.
Kommunaldirektørene er fagdirektører med følgende ansvarsområder:
•
•
•
Skole, barnehage: Alle enheter under HSB
Helse og sosial: Alle enheter under HHS
Plan, kultur og teknisk: Alle enheter under HTIK, samt Plan og næring og Areal og
landbruk fra HOP.
Kommunestyret har gitt enhetene stor grad av selvstendighet i daglig drift innenfor politisk
fastsatte rammer i budsjett, virksomhetsplan og krav til måloppnåelse.
10
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Organisasjonskart for administrasjonen i Ullensaker kommune
Rådmann
Rådmannens
stab
Kommunaldirektør
Kommunaldirektør
Kommunaldirektør
Stab og
Skole og barnehage
Plan, kultur og teknisk
Helse og sosial
støttenheter
Personal og
SB stab
Kommunale
barnehager
PPT
PKT stab
HS stab
Bolig med
Voksen-
avd nytt
Vannbeh.
anlegg
opplæring*
Utbygging
organisasjonsutvikling
bistand
Økonomi
Forebyggende
barn og unge
Algarheim skole
Bakke skole
Plan og Næring
Borgen skole
Døli skole
Gystadmarka
Jessheim skole
skole
og ressurssenter
Hovin skole
Mogreina skole
Nordkisa skole
Skogmo skole
Åreppen skole
Allergot
ungdomsskole
Helsevern
Areal og
Gystadmarka
ungdomsskole
landbruk
PRO Jessheim V
Kommunale
eiendommer
PRO Jessheim Ø
Kultur
PRO Kløfta
Vann, avløp,
renovasjon og
veg
Rehabilitering
Utredning
Forebygging
Nordby
ungdomsskole
NAV
Vesong
ungdomsskole
Tildelingsenheten
* eStab og Voksenopplæringen er interkommunale enheter i ØRU-samarbeidet
11
Kommunikasjon
og service
eStab*
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Selskaper og interkommunale samarbeid
Øvre Romerike Utvikling – ØRU – er samarbeidsorganet for kommunene på Øvre Romerike:
Nes, Eidsvoll, Hurdal, Nannestad, Gjerdrum og Ullensaker. Disse utgjør en naturlig region for
interkommunalt samarbeid knyttet til utvikling og drift av tjenester. Regionen har pr 1. januar
2013 94.158 innbyggere, og har sterk befolkningsvekst. Det ble i 2010 utarbeidet en ny
strategiplan for ØRU-samarbeidet etter en omfattende politisk prosess. Tilsvarende er en egen
ØRU IKT-strategi utarbeidet. Det er per i dag aktivt samarbeid med andre kommuner og
fylkeskommuner på følgende områder:
Aksjeselskap
•
•
OrbitArena AS
Øvre Romerike Industriservice AS (ØRI)
Interkommunale selskaper (IKS)
•
•
•
•
•
•
•
Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB)
Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS)
Digitale Gardermoen IKS (DGI)
Øvre Romerike Revisjonsdistrikt IKS (vedtatt oppløst)
Romerike Revisjon IKS (etablert 01.06.2014)
Romerike Kontrollutvalgssekretariat IKS
Romerike Krisesenter IKS
Interkommunalt samarbeid (kommuneloven § 27)
•
•
•
•
•
Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (UniVann)
Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike
Øvre Romerike utvikling (ØRU)
Øvre Romerike interkommunale innkjøpssamarbeid (ØRIK, del av ØRU)
Tunet interkommunale samarbeid - Tunstyret
Interkommunalt samarbeid – Vertskommune-modellen (vertskommune i parentes)
•
•
•
•
•
•
Voksenopplæring (Ullensaker)
Jessheim interkommunale legevakt (Ullensaker)
Ullensaker og Gjerdrum Landbrukskontor (Ullensaker)
Interkommunalt Byggetilsyn (Ullensaker)
eStab (Ullensaker)
Miljørettet helsevern (Nannestad)
Balansert målstyring
Ullensaker kommune har balansert målstyring som styringssystem. Balansert målstyring er et
strategisk verktøy som medvirker til å se sammenhengen mellom mål, tiltak og resultater.
Gjennom rapportering på fokusområdene vil administrasjonen dokumentere måloppnåelse og
resultater til politisk nivå.
12
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Samfunn, Brukere, Medarbeidere og Økonomi er valgt som fokusområder. Samfunn og
Brukere representerer de eksterne målområder, mens Medarbeidere og Økonomi utgjør de
interne målområder.
Tabellen under viser mål og resultatkrav for 2014 som gjelder for alle enhetene:
Styringskort 2014
Fokusområder
Målsetting
Resultatmål
Arealforbruket pr. innbygger i tettstedene skal gjennom
fortetting/befolkningsvekst reduseres i kommuneplanperioden.
Positiv utvikling i risikofaktorer for folkehelse slik disse er dokumentert av
Tilhørighet, nettverk og
nasjonale myndigheter.
identitet i en kommune
Samfunn
Innbyggernes trivsel målt i innbyggerundersøkelse skal være høyere enn
i sterk endring og vekst.
landsgjennomsnittet.
Kommunen skal dokumentere et positiv bidrag til å redusere CO2-utslipp til
atmosfæren.
Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnitt
Gode og forutsigbare
Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav
Brukere
tjenester.
Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling
Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet
Motiverte, kompetente
Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet
Medarbeidere og omstillingsdyktige
Sykefraværet reduseres fra foregående år
medarbeidere.
Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet
10% mindre ressursbruk til produksjon enn K gr.13. Akseptert 5%
Ønsket mindreforbruk 0,5%, akseptert mindre- og merforbruk +3,0 til – 0,5%
Kostnadseffektiv
Netto driftsresultat skal være 3-5 %.
Økonomi
tjenesteproduksjon.
Avsetning til disposisjonfond skal være minimum 2% av driftsinntektene inntil
fondet utgjør 5% av brutto driftsinntekter.
Minimum 25 % egenkapitalfinansiering av ikke-rentable investeringer.
De enkelte enhetene har enhetsspesifikke resultatmål på fokusområdet Bruker. Disse er
gjengitt under den enkelte enhet i kapittel 6-9.
13
Ullensaker kommune
2
Årsrapport 2014
SAMFUNN
For fokusområdet Samfunn er det vedtatt følgende resultatmål:
Målsetting
Resultatmål
Arealforbruket pr. innbygger i tettstedene skal gjennom
fortetting/befolkningsvekst reduseres i kommuneplanperioden.
Positiv utvikling i risikofaktorer for folkehelse slik disse er dokumentert av
Tilhørighet, nettverk og
nasjonale myndigheter.
identitet i en kommune
Innbyggernes trivsel målt i innbyggerundersøkelse skal være høyere enn
i sterk endring og vekst.
landsgjennomsnittet.
Kommunen skal dokumentere et positiv bidrag til å redusere CO2-utslipp til
atmosfæren.
Det legges vekt på fortetting/transformasjon i pågående planarbeid. Dette gjelder overordnede
planer (kommuneplan og kommunedelplaner), samt reguleringsplaner. Høy utnyttelse er også
ofte i samsvar med eiendomsutviklernes ønsker. Det er imidlertid ikke arbeidet systematisk
med å hente ut statistikk for arealforbruk pr innbygger over tid.
Utfordringene for Ullensaker kommune når det gjelder Folkehelse har ikke endret seg mye i
forhold til tidligere målinger. Dette viser folkehelsebarometeret for 2014 der kommunen har
utfordringer med mobbing i 10. klasse, mestringsnivå i lesing for 5. klasse, frafall fra
videregående opplæring og antall arbeidsledige i alderen 15-29 år. Kommunen har iverksatt
konkrete prosjekter for å bidra til en positiv utvikling. Det gjennomføres årlig flere prosjekter
for å bidra til bedret folkehelse for flere grupper av befolkningen i kommunen.
Det er gjennomført innbyggerundersøkelse i 2014. Gjennomsnittlig score er 4,3. Dette er
høyere enn resultatene fra forrige undersøkelse som ble gjennomført i 2011 og snittet for
Østlandet, som begge var på 4,1.
Ullensaker kommune ønsker å levere et kontinuerlig bidrag til reduksjon av CO2-utslipp. Det
er fokus på energiøkonomiske tiltak ved vedlikehold av eksisterende bygningsmasse, både når
det gjelder kommunale boliger og formålsbygg. Men ikke minst i utvikling av nye bygg
oppnås stor effekt. Eksempelvis er nye Nordkisa skole og Jessheim is- og flerbrukshall bygget
og klassifisert som lavenergibygg. I tillegg har alle enheter kontinuerlig fokus på å redusere
papirbruken i den daglige virksomheten. Implementering av både inngående og utgående
eFaktura, eHandel, elektronisk arkivering samt digitalisering av kommunikasjon med
kommunens innbyggere vil bidra til redusere forbruket av papir betydelig.
Oslo Lufthavn
Ullensaker har som følge av etableringen/åpningen av Oslo Lufthavn (OSL) på Gardermoen i
1998, vært av de kommunene i landet med klart størst vekst. Dette har gitt kommunen mange
muligheter og utfordringer, både i samfunns- og arealplanlegging og tjenesteproduksjon.
Med hovedflyplassen utgjør Jessheim og Gardermoen-området, «Gardermobyen», kjernen i
en region som er robust, livskraftig og tilgjengelig. Tilrettelegging av arealer til boliger og
næringsliv, har styrket kommunens evne til å dra nytte av denne posisjonen. Den store
utbyggingen av både boliger og næringsbygg, har gitt en dynamisk utviklingskraft. Dette har
14
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
gitt en urbanisering av Jessheim og utvikling av næringsområdene både på Kløfta, Jessheim
og i Gardermoen Næringspark.
Arbeidsplasser
Det er om lag 24 000 arbeidsplasser i Ullensaker, av disse er ca. 13 000 på hovedflyplassen.
Det har vært en nedgang i antall ansatte på flyplassen de siste årene som følge av
omstruktureringer på flyplassen/i bransjen. Passasjertallet for OSL i 2014 var på i underkant
av 24,3 millioner passasjerer, noe som innebærer en økning på 4,8 % i forhold til 2013. Til
sammenlikning hadde Kastrup 25,6 millioner passasjerer (vekst på 6,5 %).
I Ullensaker er det ca. 17 000 innbyggere i arbeid, omtrent halvparten har sitt arbeidssted
innenfor kommunens grenser. Omlag 15 000 pendler til Ullensaker fra andre kommuner.
Dette gjør Ullensaker til en av kommunene i Norge med høyest nettoinnpendling.
Ullensaker kommune hadde 33 310 innbyggere pr 31.12.2014, og er i sterk vekst. Veksten
siste år var på 2,7 % (872 personer). For 2013 var tilsvarende tall 2,2 % (695 personer). Dette
er i prosentvis vekst for 2014 noe lavere enn den foregående tiårsperioden (2004 – 2013), da
den årlige innbyggerveksten i gjennomsnitt var på 3,6 % pr. år (nettovekst på 865 nye
innbyggere årlig).
Befolkningsveksten i 2014
Pr. 31.12.2014 var befolkningen på om lag 33.310, mot 32.438 personer på samme tid i 2013.
Dette er 872 flere ullsokninger enn ved samme tid forrige år og utgjør en vekst på 2,7 % (mot
695 nye innbyggere og 2,2 % vekst i 2013).
Folkemengde pr 31.12
Årlig netto tilvekst
Årlig netto tilflytting
% årlig vekst
Befolkningsutvikling
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
24 556 25 269 25 966 26 934 28 138 29 088 30 081 31 044 31 743 32 438 33 310
812
713
697
968 1 204
950
993
963
699
695
872
613
546
458
790
977
711
774
729
464
473
654
3,2 % 2,9 % 2,8 % 3,7 % 4,5 % 3,4 % 3,4 % 3,2 % 2,3 % 2,2 % 2,7 %
Kilde: SSB
Netto tilflytning er den faktor som i størst grad bidrar til vekst i befolkningen, for 2014 var
denne på 654 personer. Fødselsoverskuddet utgjorde 222 personer, mot 220 i 2013.
Folketall 31.12.2013
Fødte
Døde
Fødselsoverskudd
Innvandring
Utvandring
Innflytting (innenlandsk)
Utflytting (innenlandsk)
Nettoflytting inkl inn- og utvandring
Folkevekst
Folketallet 31.12.2014
32 438
387
165
222
464
220
2 526
2 116
654
872
33 310
Kilde SSB
Befolkningen viser en høy grad av mobilitet. 5 326 personer flyttet enten til eller fra
kommunen i løpet av 2014. Av de som flyttet til kommunen kom 2 526 fra andre kommuner i
15
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Norge, mens 464 personer flyttet fra utlandet. Av de som flyttet ut av kommunen, flyttet 2
116 til andre kommuner i landet og 220 personer flyttet til utlandet.
Boligbyggingen i 2014
Kommunens egne tall for boligbygging er som følger i 2014 (2013 i parentes):
•
•
igangsatte boliger: 203 (352)
midlertidig brukstillatelse/ferdigattest: 285 (430)
Som det framgår er det ikke entydig sammenheng mellom bolig- og innbyggervekst. Ulike
faktorer, f.eks. boligpriser/rente, arbeidsmarked og husholdnings/familiestørrelse, er faktorer
som virker inn her. Måltall i gjeldende kommuneplan er på 350 nye boligenheter årlig.
Folkehelse
I det avsluttende arbeidet med ny kommuneplan, er folkehelse løftet frem som et sentralt
element for kommunen som samfunnsutvikler. Kommunen setter overordet og
gjennomgående fokus på at alle innbyggere skal gis mulighet for å være aktive
samfunnsdeltagere, med en helsefremmende livsstil.
I tråd med føringer fra ny Lov om Folkehelsearbeid, har kommunen høsten 2014 reorganisert
sitt tverrsektorielle folkehelseforum. Forumet har fått en overordnet plattform, for at
folkehelse som bærende prinsipp og fokus på risikofaktorer, skal sikres tilstrekkelig
ledelsesforankring. Fokus på sentral forankring av arbeidet var begrunnelsen for at
kommunen ved tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus ikke fikk påvist avvik. Samlet
sett finner Fylkesmannen at kommunen har stor oppmerksomhet rundt tema folkehelse. Det er
etablert strukturer for å ivareta arbeidet med det løpende oversiktsarbeidet og kommunen har
kommet i gang med arbeidet.
Norsk folkehelseinstitutt viser i folkehelsebarometeret for Ullensaker kommune 2014,
ubetydelige endringer i utfordringsbildet for kommunen. Eksempelvis ligger Ullensaker
fortsatt over landsgjennomsnittet i statistikken for barn som mobbes i 10. klasse, og for
antallet med lavest mestringsnivå i lesing 5. klasse. Kommunen har også fortsatt over
landsgjennomsnittet i frafall fra videregående skole og antall arbeidsledige i alderen 15-29 år.
For disse gruppene er det i 2014 iverksatt konkrete prosjekter, hvor blant annet etableringen
av Aktivitetshuset på Algarheim, for søkere av sosialhjelp i alderen 18-25 år, har som mål å
bidra til en positiv utvikling.
Kommunen har også i år gjennomført Folkehelseuke, for å motivere og inspirere bredt til en
helsefremmende livsstil, både innad i egen organisasjon og for hele Ullensaker sin befolkning.
I august 2014 var kommunen vertskap for NM i friidrett, og gjennomførte i den forbindelse
lavterskel arrangementet Miljøstafetten i samarbeid med Ull/Kisa. Arrangementet var et tilbud
til hele befolkningen, i alle aldre, både i Ullensaker og øvrige øvre Romerike kommuner.
Miljøstafetten inngår som en aktivitet i felles folkehelseprosjektet Romeriksløftet, for alle
kommunene på øvre Romerike. Romeriksløftet gjennomførte et aktivitetstiltak for skolebarn
fra 5.-10. klasse, «Norge rundt på 21 dager» som stimulerer barn og unge til å være i aktive,
uavhengig av type aktivitet.
16
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Innbyggerundersøkelsen
Ullensaker kommune gjennomfører med jevne mellomrom innbyggerundersøkelse som et
ledd i sin strategi for dialog med sine innbyggere. Innbyggerundersøkelse ble gjennomført i
2014, forrige undersøkelse ble gjennomført i 2011. I årets innbyggerundersøkelse ble 1000
innbyggere invitert til å delta i undersøkelsen. Svarprosenten var på 28 %, hvilket er 10 %
høyre enn i 2011. Svarprosenten for hele landet var på 17 %.
Innbyggerundersøkelse, også kalt for ”borgerundersøkelser”, søker å fange opp innbyggernes
vurderinger som deltakere og meningsbærere om hvilket omdømme kommunen har på
forskjellige områder. I innbyggerundersøkelsen er det stilt et begrenset antall spørsmål om
kommunale tjenester. Det er ikke nødvendig med egen erfaring med tjenesten for å kunne
svare på disse spørsmålene. Dette til forskjell fra en brukerundersøkelse hvor man spør
brukerne hvordan de opplever ulike forhold ved tjenesten de har mottatt fra kommunen som
bruker eller pårørende.
Kommunen
har
benyttet
verktøyet
som
Innbyggerundersøkelsen består av tre hovedtemaer:
•
•
•
finnes
på
«bedrekommune.no».
Kommunens omdømme som tjenesteleverandør
Kommunen som bosted
Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer
Ullensaker Ullensaker Ullensaker
Snitt
Høyest
Lavest
2009
2011
2014
Østlandet kommune kommune
4,3
4,3
4,7
4,6
5,5
3,7
Tjenester fra kommunen - bruker
3,5
3,3
3,8
3,2
3,9
2,3
Transport og tilgjengelighet i kommunen
4,1
4,0
4,1
4,5
5,1
4,1
Natur, landskap og friluftsliv
4,2
4,0
4,2
4,3
5,2
3,8
Levekår
4,8
4,6
4,8
4,0
5,4
2,8
Servicetilbud
4,1
3,7
3,8
4,0
4,8
3,0
Boligtilbud
4,6
4,5
4,7
4,5
5,3
3,3
Kultur og idrett
4,6
4,6
5,0
5,1
5,4
4,7
Trygghet
4,6
4,5
4,8
5,1
5,5
4,4
Miljø i kommunen
4,1
4,1
4,1
4,1
5,0
3,6
Næring og arbeid
3,9
3,7
3,9
3,9
4,4
3,3
Klima og energi
4,3
4,2
4,4
4,4
4,8
3,3
Bomiljø og senterfunksjoner
4,0
3,9
4,1
4,1
4,8
3,0
Utbygging og utvikling
5,0
4,8
4,9
4,9
5,4
4,1
Kommunen som bosted
3,7
3,7
3,8
3,8
4,9
2,9
Møte med din kommune
4,0
4,0
4,1
4,1
4,4
3,1
Tillit
4,4
4,4
4,6
4,6
5,2
3,1
Helhetsvurdering
Snitt totalt
4,2
4,1
4,3
4,3
5,0
3,4
Tabell Resultater innbyggerundersøkelsen
Ved sammenligning med kommunens egne resultater over tid viser 8 områder høyere score
enn i 2011. Helhetsvurderingen bekrefter også en bedring i resultat, respondentene oppgir å
være mer fornøyd i 2014 enn 2011 opp fra 4,4 til 4,6 som også er signifikant høyere enn
Østlandet. Sammenlignet med kommunene på Østlandet scorer også Ullensaker høyere på
følgende områder: utbygging/utvikling, bomiljø, og møte med kommunen. Disse områdene er
tett knyttet til kommunen som samfunnsaktør. Dimensjonen botilbud viser ingen endring fra
2011 og er fortsatt lavere enn egne resultater fra 2009, og også lavere enn
referansekommunene (Østlandet).
17
Ullensaker kommune
3
Årsrapport 2014
BRUKERE
For fokusområdet Brukere er det vedtatt følgende resultatmål:
Målsetting
Resultatmål
Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnitt
Gode og forutsigbare
tjenester.
Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav
Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling
Resultatkrav
Ullensaker har som mål å yte ”gode og forutsigbare tjenester” til sine innbyggere.
Resultatmålene på tjenestene er knyttet til omfang/dekningsgrad, kvalitet og brukertilfredshet.
I denne delen av årsrapporten gis det en helhetlig oppsummering av brukermåling og
brukertilfredshet i kommunen. I omtalen av de enkelte tjenesteområder/enheter gis det en mer
detaljert rapportering knyttet til oppfølgingen av de enhetsvise styringskortene.
Brukerundersøkelser generelt
Brukertilfredshet måles gjennom ulike former for kartlegging. Det er fastsatt for hver enhet
hvilke målemetoder som skal benyttes. De ulike brukerundersøkelsene som benyttes er delt i
følgende to kategorier:
1. Intern brukerundersøkelse - stabsfunksjoner
2. Egne lokale brukerundersøkelser
I tillegg skal det hvert annet år gjennomføres en bred innbyggerundersøkelse. Denne
undersøkelsen er omtalt under årsrapportens samfunnsdel.
For å skaffe de tjenesteproduserende enhetene mer eksakt kunnskap om brukertilfredsheten er
det et mål å gjennomføre årlige undersøkelser innen alle vesentlige tjenesteområder, og
resultatene inn-arbeides i årsrapporten. Dette gjelder også tjenesteområder som har for få svar
til å oppnå resultat i innbyggerundersøkelsen.
Intern brukerundersøkelse - stabsfunksjoner
Det er gjennomført intern brukerundersøkelse i 2014. Undersøkelsen gir svar på hva
kommunens ledere mener om de interne stabsfunksjonene, hvorvidt stabene gir den bistand og
service som forventes. Tabellen på neste side viser gjennomsnittlig oppnådd resultat pr
stabsfunksjon:
18
Ullensaker kommune
Stab
HR/Personal
Økonomi
IKT
Arkiv/dokumentsenter
Servicetorg/sentralbord
Renhold
Vaktmester
Snitt totalt
Årsrapport 2014
Snitt
Snitt Norge
Administrasjon
4,5
4,7
5,0
5,0
4,1
4,1
4,7
4,8
4,8
4,5
4,3
4,6
Høyest
kommune
5,3
5,1
4,7
5,3
Lavest
kommune
4,2
4,4
3,9
4,6
5,4
4,9
4,9
5,1
4,6
4,5
4,3
4,4
4,9
4,5
4,3
4,6
Målsettingen er å oppnå resultater likt med landsgjennomsnittet. I undersøkelsen 2014 viser
tabellen at oppnådd resultat er 4,6, det samme som gjennomsnittet for landet.
Tjenesteytende brukerundersøkelser
Det er i 2014 gjennomført egne brukerundersøkelser innenfor følgende tjenesteområder:
Hovedutvalgsområde for Skole og barnehage
•
•
•
•
Elevundersøkelse skolene
Foreldreundersøkelse skolene
SFO-brukerundersøkelse
Brukerundersøkelse kommunale barnehager
Hovedutvalgsområde for helsevern og sosial omsorg
•
•
•
•
•
•
•
Hjemmetjenesten
Dagsenter
Fysio- og ergoterapitjenesten
Helsesøstertjenesten
NAV
Ungdomshusene
Familieteamet
Skolene
Elev- og foreldreundersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Elevundersøkelsen er
obligatorisk på 7. og 10. trinn og blir i Ullensaker gjennomført på 5.-10. trinn.
Foreldreundersøkelsen er frivillig fra statlig hold, men er vedtatt gjennomført ved alle skolene
i Ullensaker.
Formålet med foreldreundersøkelsen er at foresatte skal få si sin mening om læring, hjemskole-samarbeid og trivsel ved skolen. Når det gjelder spørsmål vedrørende mobbing, er det
en negativ utvikling i forhold til 2013, men resultatene er bedre enn det nasjonale snittet.
Vedrørende forventninger hjem-skole samarbeid er det en positiv utvikling og resultatene er
like eller bedre enn landsgjennomsnittet.
19
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Resultater fra elevundersøkelsen måler læringsmiljøet ved skolen slik det oppfattes av
elevene. En har valgt å ha et spesielt fokus på spørsmål om mobbing, elevvurdering, bråk og
uro på skolen eller på trinnet. Resultater for ullensakerskolen er lik eller bedre enn
landsgjennomsnittet for alle de utvalgte spørsmålene.
Når det gjelder SFO-undersøkelsen er målsetting oppfylt, og noe bedre enn både 2013resultatet og landsgjennomsnittet.
Resultatene fra brukerundersøkelsene varierer i stor grad fra skole til skole. Samtlige skoler
skal bruke resultatene fra undersøkelsene aktivt til å skape en bedre skole, bl.a. i samarbeid
med skolemiljøutvalget, hvor bl.a. FAU og elevene er representert.
Kommunale barnehager
Brukerundersøkelsen 2014 hadde en målsetning om 70 % deltagelse. Oppnådd deltagelse ble
71 %. Undersøkelsen viser stabile og gode resultater. På alle områder scorer kommunale
barnehager likt eller bedre enn landsgjennomsnittet.
For nærmere omtale av brukerundersøkelser innenfor tjenesteområdet vises det til kapittel 6 –
Årsrapport for Skole og barnehage.
Helsevern og sosial omsorg
Det er i 2014 gjennomført brukerundersøkelse innen hjemmetjenesten (hjemmehjelp og
hjemmesykepleie), dagsenter, fysio- og ergoterapitjenesten og helsesøstertjenesten. Totalt har
870 personer svart på gjennomført undersøkelse. Brukertilfredsheten er i tråd med
resultatkravet som er samme nivå som landsgjennomsnittet eller bedre. Det er gjennomført
brukerundersøkelse innen NAV, som viser en fremgang fra forrige undersøkelse.
Brukerundersøkelsen gjennomført ved ungdomshusene og ved familieteamet viser også gode
resultater.
For nærmere omtale av brukerundersøkelser innenfor tjenesteområdet vises det til kapittel 7 –
Årsrapport for Helsevern og sosial omsorg.
20
Ullensaker kommune
4
Årsrapport 2014
MEDARBEIDERE
Det er vedtatt følgende mål for fokusområdet Medarbeidere:
Målsetting
Resultatmål
Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet
Motiverte,
kompetente og
Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet
omstillingsdyktige
Sykefraværet reduseres fra foregående år
medarbeidere.
Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet
Medarbeidertilfredsheten i kommunen ble i 2014 målt til 4,7. Det er 0,1 prosentpoeng bedre
enn landsgjennomsnittet og forrige måling i 2012.
Kommunen får stort sett tilsatt arbeidstakere med ønskede kvalifikasjoner. Etter en
forvaltningsrevisjon er det startet opp et arbeid for å få til mer styring av kompetanseutvikling
i kommunen på overordnet nivå. Dette arbeidet ble startet i 2014 og videreføres i 2015.
Etter innføring av nytt lønns- og personalsystem har kommunen hatt problemer med å få ut
sykefraværsstatistikk. Kommunen har derfor ikke tall for sykefravær for 2013.
I 2014 er det meldt 42 avvik og 16 forbedringsforslag i kvalitetssystemet. Av de meldte
avvikene er 33 lukket. 2 av de meldte forbedringstiltakene er lukket. Det arbeides videre med
å lukke de tiltak som fortsatt er åpne.
Årsverk og ansatte
Ullensaker kommune er en kommune i sterk vekst og det stilles store krav til kommunen som
arbeidsgiver. Ullensaker kommune skal ha fokus på å være en attraktiv arbeidsgiver. Det er
derfor viktig å ha en arbeidsgiverpolitikk som er tilpasset de endringene som skjer i egen
organisasjon, samfunnet generelt og de krav som tillegges kommunen som arbeidsgiver i
framtiden. Ullensaker kommune skal være en åpen organisasjon med fokus på verdier som
etikk, lojalitet og kvalitet.
Utviklingen i antall årsverk og ansatte i kommunen fra 2008 til 2014 er som vist:
Antall årsverk
Antall ansatte
2008
1 385
1 746
2009
1 428
1 813
2010
1 430
1 814
2011
1 468
1 820
2012
1 537
1 897
2013
1 660
1 987
2014
1 719
2 013
Tabell 4.1 Utvikling i ansatte og årsverk
Fra 2013 til 2014 har vi hatt en økning på 26 ansatte og 59 årsverk. Økningen i antall årsverk i
5-årsperioden tilsvarer 20,4 %. I den samme perioden har det vært en befolkningsvekst på
14,5 %. Antall årsverk øker mer enn antall ansatte og skyldes at kommunen arbeider aktivt for
å redusere antall deltidsstillinger. Ullensaker kommune har i 2014 flest ansatte i
aldersgruppen 40-49 år, med 30,3 % av totalen. Gruppen under 20 år er den minste, med bare
0,2 % etterfulgt av aldersgruppen 60+ som omfatter 10,5 % av de fast ansatte.
Turnover (ansatte som har sluttet i prosent av gjennomsnittlig antall fast ansatte) for 2014 er
på 8,3 %, mens den for 2013 var 10,1 %, en nedgang på 1,8 prosentpoeng. Ullensaker
kommune arbeider kontinuerlig med tiltak for å rekruttere og beholde medarbeidere, jfr.
handlingsplanen.
21
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
I 2014 har hele organisasjonen jobbet med visjoner og verdier. Den overordnede visjonen er
Sammen skaper vi kraft for vekst og utvikling
Våre verdier er Modige, Endringsdyktige og Raushet
Sammen vil vi MER
Vi tør å være Modige
Vi er Endringsdyktige
Vi dyrker Raushet
Enhetene har arbeidet målbevisst med spørsmålet; Hva betyr disse verdiene for oss?
Medarbeidertilfredshet
Ullensaker kommune gjennomfører medarbeiderundersøkelser med jevne mellomrom for å
måle temperaturen på medarbeidertilfredsheten i kommunen. Det ble gjennomført
medarbeiderundersøkelse i 2014.
Ullensaker kommune benytter KS-verktøyet www.bedrekommune.no. Det var 1337
medarbeidere som svarte på årets undersøkelse. Dette gir en svarprosent på 72 %, noe som er
en liten nedgang fra 2012 da svarprosenten, var på 77 %. Resultatene varierer fra enhet til
enhet. Resultatene for kommunen som helhet ble slik i 2014:
Tema
Svarprosent
Organisering av arbeidet
Innhold i jobben
Fysiske arbeidsforhold
Samarbeid og trivsel med kolleger
Mobbing, diskriminering og varsling
Nærmeste leder
Medarbeidersamtale
Overordnet ledelse
Faglig og personlig utvikling
Systemer for lønns- og arbeidstidsordninger
Stolthet over egen arbeidsplass
Helhetsvurdering
Totalt
Lokale spørsmål
2012
Landet*
77 %
4,5
5,0
4,1
5,0
5,0
4,6
4,8
4,1
4,5
3,7
4,7
4,6
4,6
3,9
4,5
5,0
4,2
5,0
5,0
4,6
4,8
3,9
4,3
4,0
4,8
4,6
4,6
2014
72 %
4,6
5,0
4,3
5,1
5,1
4,7
4,8
4,2
4,6
3,9
4,9
4,6
4,7
4,0
Landet*
4,6
5,0
4,2
5,1
5,1
4,7
4,9
4,1
4,5
4,1
4,8
4,6
4,6
Endr
2012-14
-4,39
0,10
0,00
0,20
0,10
0,10
0,10
0,00
0,10
0,10
0,20
0,20
0,00
0,10
0,10
*Gjennomsnitt av kommuner som har svart pr. rapporteringstidspunkt
Tab ell 4.2 Resultatet medarb eiderundersøkelse
Undersøkelsene i de siste årene har vist at trivselen er gjennomgående høy blant kommunens
medarbeidere. Som det fremgår av oversikten er det en positiv utvikling i score fra 2012 til
2014. På alle dimensjoner er gjennomsnittscore på samme nivå som i 2012 eller bedre. 2
dimensjoner i tillegg til helhetsvurdering og totalt gjennomsnitt har samme score som i 2012.
6 dimensjoner pluss egne tilleggsspørsmål har økt score med 0,1. 3 dimensjoner har økt score
med 0,2. Totalt sett er gjennomsnitt det samme som øvrige kommuner som hittil i år har kjørt
undersøkelsen. På rapporteringstidspunktet er det 63 kommuner som utgjør
22
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
landsgjennomsnittet. Arbeidsgivers krav til resultater er følgende; akseptabelt nivå 4,0 og
ønsket nivå 4,5 og Ullensaker ligger i gjennomsnitt totalt på 4,6.
Rekruttering
Kommunen får stort sett tilsatt arbeidstakere med ønskede kvalifikasjoner. I 2014 har vi hatt
444 tilsettingssaker i sentralt tilsettingsutvalg, dette tilsier 634 kontrakter (inkludert
vikariater).
Det har i 2014 vært utfordringer med å besette enkelte fagstillinger, spesielt kan nevnes
vernepleiere. Det gledelige er at vi for første gang har alle stillingene innen teknisk sektor
besatt. Ullensaker kommune bruker til en viss grad vikarbyråer og da spesielt innenfor pleieog omsorgssektoren ved kortvarige vikariater og ved ferieavvikling. Ullensaker kommune
reviderer sin lønnspolitikk med jevne mellomrom for å tilrettelegge for en lønnspolitikk som
både er markedstilpasset og kan knyttes opp til begrepene likhet og rettferdighet. Det er
utfordrende på områder der kommunen er i konkurranse med privat sektor, særlig gjelder
dette lønnsbetingelsene.
Kompetanseutvikling
Opplærings- og kompetanseplanen for 2014 hadde følgende hovedområder:
•
•
•
•
•
Lederutvikling
Systemopplæring
HMS-kurs
Sektorielle opplæringstiltak
Diverse kurs
Det gjennomføres et eget lederskoleringsprogram for nytilsatte ledere som setter den enkelte
leder inn i de kravene kommunen stiller innenfor ledelse, personal og økonomi. Det er avholdt
flere samlinger i Lederforum, som omfatter alle ledere i kommunen, med hovedfokus på
helsefremmende ledelse og styring. Innenfor tradisjonelle kurs/opplæringstiltak er det gitt
tilbud om kurs både internt i kommunen og i kurssamarbeidet i ØRU-kommunene. Av
kurstilbud kan nevnes HMS-kurs, hjertestarterkurs, hovedavtale/hovedtariffavtalekurs,
seniorkurs og sykefraværsoppfølging. Sektorvise opplæringstiltak er gjennomført i henhold til
enhetenes opplæringsplaner.
Det ble i 2014 gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt med tittelen «Kompetanse i
tjenestene», i regi av Øvre Romerike Revisjonsdistrikt. Rapporten fra revisjonen påpeker at
kommunen bør jobbe med å få laget en overordnet kompetansestrategi, med fokus på
planlegging, gjennomføring og evaluering, for å få til mer styring av kompetanseutvikling i
kommunen på overordnet nivå. Dette arbeidet ble startet på i 2014 og videreføres i 2015.
Sykefravær/HMS
I forbindelse med innføring av nytt lønns- og personalsystem har det vært problemer med å
utvikle interne rapporter for sykefravær. Dette kom på plass ved utgangen av 2014. Det totale
sykefraværet var i 2014 på 9,1 % i Ullensaker kommune. Da rapportene først kom på plass
ved utgangen av 2014 har ikke kommunen tall for 2013.
23
Ullensaker kommune
År
Sykefravær
Årsrapport 2014
2010
2011
2012
9,40 %
9,80 %
9,40 %
2013
2014
9,10 %
Tab ell 4.3 Utvikling av sykefraværet de siste 5 årene.
For hovedutvalgsområdene fordelte sykefraværet seg slik i 2014
Sykefraværs
%
10,81
8,23
8,54
4,45
9,06
Hovedutvalgsområde
Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg
Hovedutvalg for skole og barnehage
Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur
HOP ordinære tjenester
Totalt
Tab ell 4.4 Sykefravær fordelt på hovedutvalgsområde.
Alder
-19
Fraværsprosent
0,5 %
20-29
8,2 %
30-39
8,8 %
40-49
9,7 %
50-59
8,1 %
60-69
9,1 %
70-
I alt
0,1 % 9,1 %
Tabell 4.5 Sykefravær fordelt på aldersgrupper
Sykefraværet har vært høyest i aldersgruppen 40-49 år, etterfulgt av gruppen 60-69 år.
Enhetene vil i sin rapportering si noe om sykefraværet innenfor den enkelte enhet.
Fra 1.7.2014 ble det inngått en ny IA-avtale og nye regler for oppfølging av sykmeldte. I
samarbeid med NAV-arbeidslivssenter har vi hatt kurs for alle ledere i det nye regelverket.
Dette startet høsten 2014 hvor det er kjørt 2 kurs, og fortsetter inn i 2015 for å få med alle
ledere med personalansvar. Det har i 2014 vært satt fokus på arbeid og psykisk helse. NAVarbeidslivssenter har en kursrekke som heter «Ses i morgen» om dette temaet. Dette har blitt
tatt inn som et obligatorisk tiltak i lederopplæringen og blitt gjennomført i Ullensaker under
IA-avtalen. Kursrekka består av et 6 timers grunnkurs, samt fordypningkurs innen stress og
krisehåndtering, samtalemetodikk og konflikthåndtering og forebygging. Denne kursrekka har
vært obligatorisk for ledere og har vært tilbudt også til tillitsvalgte og verneombud. Ca. 70
ledere, tillitsvalgte og verneombud har gjennomført kursene i 2014 og dette fortsetter i 2015
for å få gjennom så mange som mulig i målgruppa.
Oppfølging av gravide ansatte
Ullensaker kommune har en jordmor ansatt i 20 % stilling. Jordmoren deltar i trekantsamtaler
med den gravide og lederen hennes for å gi lederen veiledning i forhold til oppfølging og
tilrettelegging for den gravide, og veiledning til gravide ansatte for å gi trygghet i forhold til
graviditeten og jobbsituasjonen.
Det ble i 2014 gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt med tittelen «Sykefravær og
tjenestekvalitet», i regi av Øvre Romerike Revisjonsdistrikt. Rapporten fra revisjonen påpeker
at kommunen bør sikre at fraværsstatistikken ved innføringen av nytt lønns- og
personalsystem er riktig og at statistikken er tilgjengelig til enhver tid. Kommunen må
utarbeide spesifikke mål for sykefraværsarbeidet innenfor de ulike virksomhetene.
Kommunen må i større grad inkludere spesifikke tiltak på virksomhetsnivå i kommunens
oversikt i plan for HMS-arbeidet. Kommunen må ha fokus på å opprettholde
24
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
tjenestekvaliteten også ved sykefravær. Kommunen har igangsatt et eget prosjekt i 2014 som
skal se på de forholdene forvaltningsrevisjonen nevner med fokus på sykefravær og
tjenestekvalitet. Prosjektet vil gå i hele 2015.
Seniorpolitikk
Ullensaker kommune har en vedtatt seniorpolitikk. Dette for å være rustet i kampen om
framtidens arbeidskraft. Vi er også avhengig av at ansatte står lenger i jobb. Dersom de fleste
skulle velge å ta ut pensjon ved første mulighet, ved 62 år vil kommunen om kort tid kunne få
en arbeidskraftutfordring.
I forbindelse med revisjon av personalhåndboka har også seniorpolitikken blitt revidert. Det
betyr bl.a. at bonusordningen for de som har fylt 62 år og fortsatt vil stå i jobb endres noe.
Beløpet for de som velger ordningen med utbetaling av bonus økes til kr 40 000. Dette
beløpet er økt for å stimulere til at flere velger bonusordning i stedet for ekstra fridager, fordi
avvikling av ekstra fridager skaper utfordringer for flere enheter. For de som allikevel velger
ekstra fridager, blir denne ordningen uendret med 10 ekstra fridager for de som har full
stilling. For deltidsstillinger blir begge ordninger beregnet forholdsmessig etter
stillingsstørrelse.
Det ble i 2014 avholdt seniorkurs i samarbeid med KLP, kurset er tilgjengelige også for våre
ansatte som er tilsluttet Statens pensjonskasse.
Etisk standard
Ullensaker kommune har vedtatt etiske retningslinjer som utdeles til alle ansatte ved tilsetting.
Etikk er her et viktig element og det er slått fast at kommunen skal ha en høy etisk standard på
alt sitt virke. Etikk er et sentralt tema i introduksjonskurs for alle nyansatte og i den særlige
skoleringen for nyansatte ledere.
Kommunen har utarbeidet egen rutinebeskrivelse for varsling. Det kan varsles både
tjenestevei, via tillitsvalgte/verneombud, og anonymt til Romerike Revisjon IKS (tidligere
Øvre Romerike Revisjonsdistrikt). Rapporter om varsling legges regelmessig fram for
administrasjonsutvalget. Varslingskanalen via leder og tillitsvalgte blir benyttet. Det er ikke
mottatt varsel via revisjonen i 2014.
Likestilling
Det er et mål for Ullensaker kommune å ha et positivt arbeidsmiljø som på alle nivåer består
av begge kjønn. Konkrete likestillingstiltak som gjennomføres i kommunen er:
•
•
•
•
I utlysningsteksten til administrative topplederstillinger oppfordres kvinner til å søke.
De har fortrinnsrett til disse stillingene hvis søkerne ellers står likt.
Det tilstrebes en likefordeling av kvinner/menn i lederstillinger innenfor de ulike
fagområder. Ullensaker kommunes andel av kvinner i lederstillinger i 2014 var på
80,8 %.
Ullensaker kommune er positiv (i holdning og ressurser) til opplæring som kvalifiserer
kvinner til å søke ledende stillinger.
Garderobeforhold for begge kjønn tilrettelegges ved alle virksomheter i kommunen.
25
Ullensaker kommune
•
•
•
Årsrapport 2014
Begge kjønn er representert i arbeidsgrupper som jobber med utviklingsprosjekter.
Lønnspolitikken ivaretar likelønnsaspektet spesielt.
Likestilling innenfor andre områder enn kjønn blir også ivaretatt i kommunen.
Enhetene tar inn et stort antall personer på praksisplass hvert år. De som er inne på
praksisplass har avtale av ulik varighet ut i fra behov, alt fra 14 dager til ett år. Arbeidsgraden
i avtaleperioden er også variabel ut i fra den enkelte praktikants funksjonsevne. NAV, som er
den største formidleren, inngår vanligvis avtaler for 3 måneder med mulighet for forlengelse,
maksimalt ett år. Gjennomsnittlig avtaleperiode er i underkant av 3,5 måneder pr. person. Via
kommunens IA-avtale har vi forpliktet oss til å ha praksisplasser til disposisjon for NAV.
Kommunen driver også utstrakt utprøving og omplassering av egne ansatte som får nedsatt
funksjonsevne.
Ullensaker kommune hadde i 2014, 28 lærlinger fordelt på fagene barne- og
ungdomsarbeiderfag, helsearbeiderfag, IKT-servicefag og kontorfag. Målet er å ha én lærling
pr. 1.000 innbyggere. I 2014 var 7 av lærlingene våre menn.
Kommunen tilsetter stadig ansatte med annen etnisk bakgrunn. Dette gjelder både innenfor
administrasjonen og i tjenesteytende enheter. Omfanget av dette er imidlertid ikke tallfestet.
Deltidsstillinger
Fast ansatte i deltidsstillinger og kvinners andel av total 2014
Stillings- Kvinner Menn Totalt
Andel
prosent
kvinner
0-19,99%
55
7
62 88,7 %
20-39,99%
51
6
57 89,5 %
40-59,99%
157
23
180 87,2 %
60-79,99%
216
24
240 90,0 %
80-99,99%
154
10
164 93,9 %
100 %
920
243
1 163 79,1 %
Totalt
1 553
313
1 866 83,2 %
Tabell 4.6 Fast ansatte i deltidsstillinger
Ullensaker kommune har en kjønnssammensetning med totalt 83,2 % kvinner og 16,8 %
menn. Kvinneandelen er redusert med 0,7 prosentpoeng fra 2013 da den var på 83,9 %. Blant
kvinnene har 40,8 % deltidsstilling. Dette er en reduksjon på 0,8 prosentpoeng fra 41,6 % i
2013. I 2012 og 2011 hadde vi henholdsvis 47,2 % og 49,7 % deltid blant kvinner. Dette viser
at vårt systematiske arbeid for å redusere deltid gir resultater.
Andelen menn i deltidsstilling er på 22,4 %. Her er det en økning på 0,8 prosentpoeng fra 21,6
% i 2013. I 2012 og 2011 hadde vi henholdsvis 24,5 % og 26,6 % deltid blant menn. Det er
16,9 % av kvinnene og 11,5 % av mennene som har stillingsbrøk under 60 %. Tilsvarende tall
for 2013 var henholdsvis 17,9 % og 12,5 %. Tilsvarende tall for 2012 og 2011 var
henholdsvis 19,4 % og 15,8 %.
26
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Lønnsnivå
Lønnsnivå i ledende stillinger
Stillingskode/
stillingsbet.
7003
Arb.leder
7453
Fagleder
7451/8451
Avd.leder
7954
Avd.leder
skole
9451/9951
Enhetsleder
Kjønn Antall
32
K
6
M
Tot
38
32
K
6
M
Tot
38
49
K
24
M
Tot
73
27
K
7
M
Tot
34
22
K
12
M
Tot
34
Gj.snitt Kvinners
årslønn lønn*
414 853 98,97 %
419 167
415 534
446 041 98,48 %
452 917
447 126
575 445 95,75 %
600 963
584 036
590 000 100,00 %
590 000
590 000
696 227 98,74 %
705 083
699 353
*Gjennomsnittslønn for kvinner i % av gjennomsnittslønn for menn
Tabell 4.7 Lønnsnivå i lederstillinger
Den største forskjellen i gjennomsnittlig årslønn for ledere er blant avdelingsledere. I denne
gruppen er det 67,1 % kvinner. Deres gjennomsnittslønn er 4,25 % lavere enn mennenes
gjennomsnittslønn. I kroner utgjør differansen i gjennomsnittslønn for kvinner og menn ca. kr
25.000. Lønnsforskjellen mellom kvinnelige og mannlige ledere er totalt sett blitt litt mindre
for gruppene arbeidsleder, fagleder og avdelingsleder i 2014 enn de var året før. Minst
lønnsforskjell mellom kjønnene i 2014 finner vi blant arbeidsledere, der kvinnene ligger 0,06
% under mennenes lønnsnivå. For alle lederstillingene ligger mennenes gjennomsnittslønn
høyere enn kvinnenes gjennomsnittslønn.
Lønnsnivå for gjennomgående stillinger
Stillingskode/
stillingsbet.
6014/6572/6583
Arbeider/
assistent
7517
Fagarbeider
6559
Konsulent
7530/8530
Saksbehandler/
Rådgiver
Kjønn
K
M
Tot
K
M
Tot
K
M
Tot
K
M
Tot
Antall
255
34
289
227
52
279
38
5
43
134
54
188
Gj.snitt Kvinners
årslønn
lønn*
336 975 105,13 %
320 518
335 039
365 470 98,08 %
372 606
366 800
394 487 96,79 %
407 580
396 009
460 495 88,68 %
519 259
477 373
*Gjenno msnittslønn fo r kvinner i % av gjenno msnittslønn fo r menn
Tabell 4.8 Lønnsnivå fordelt gjennomgående stillingskoder
27
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Kvinner har høyere gjennomsnittlig årslønn enn menn i arbeider-/assistentstillinger
(ca. kr 16.000). Fra 2013 har forskjellen økt for arbeider-/assistentstillingene, mens de er
marginalt redusert for fagarbeiderstillingene. I konsulentstillingene har kvinnen tidligere hatt
høyes lønn, og nå ligger de noe under menn (ca. kr 13.000). Gruppene som saksbehandler og
rådgivere er slått sammen. Forskjellen mellom lønnsnivået for kvinner og menn er på over 11
%.
For stillinger som er plassert med lønnsstige vil den enkelte ansattes lønnsansiennitet være av
betydning for forskjeller mellom kjønnene.
28
Ullensaker kommune
5
Årsrapport 2014
ØKONOMI
Det er vedtatt følgende målsetting for fokusområdet Økonomi:
Målsetting
Resultatmål
10 % mindre ressursbruk til produksjon enn K gr.13. Akseptert 5 %
Ønsket mindreforbruk -0,5 %, akseptert mindreforbruk- 3,0 % og akseptert
merforbruk + 0,5 %
Kostnadseffektiv
tjenesteproduksjon.
Netto driftsresultat skal være 3-5 %.
Avsetning til disposisjonsfond skal være minimum 2 % av driftsinntektene
inntil fondet utgjør 5 % av brutto driftsinntekter.
Minimum 25 % egenkapitalfinansiering av ikke-rentable investeringer.
Overordnet styringskort for økonomi inneholder økonomiske målsettinger både for enhetenes
virksomhet og for kommunens totaløkonomi. I dette avsnitt omtales målsettinger for
kommunens totaløkonomi og sentrale regnskapsposter. Resultater for enhetenes virksomhet
omtales i egne kapitler for hovedutvalgsområdene. Målsettinger for kommunes totaløkonomi
er som følger:
•
•
•
Netto driftsresultat skal være 3 av brutto driftsinntekter (teknisk beregningsutvalg
anbefaler 2 %, Fylkesmannen i Oslo og Akershus opprettholder anbefaling på 3 %)
Avsetning til disposisjonsfond skal være minimum 2 % av brutto driftsinntekter inntil
fondet utgjør 5 % av brutto driftsinntekter
Minimum 25 % egenkapitalfinansiering av ikke-rentable investeringer
29
Ullensaker kommune
5.1
Årsrapport 2014
Regnskapsresultater
Tabellen nedenfor gir en oversikt over sentrale regnskapsposter (ansvar 93), og gir oversikt
over hvor mye kommunen har disponibelt til gjennomføring av løpende drift/tjenesteutøving.
Tall i 1 000 kr
Avvik
regnskap/
justert
budsjett
Justert
budsjett
2014
Regnskap
2014
Opprinnelig
budsjett
2014
Regnskap
2013
Skatteinngang
-785 830
-807 600
21 770
-807 600
-767 589
Rammetilskudd
-727 631
-723 009
-4 622
-729 308
-671 850
-1 513 461
-1 530 609
17 148
-1 536 908
-1 439 439
0
0
0
0
-68 578
Rentekomp. omsorg, skole, kirke
-7 927
-8 537
610
-8 537
-7 758
Statlige overføringer
-7 927
-8 537
610
-8 537
-76 336
Renteutgifter
81 517
79 979
1 538
79 979
80 922
0
0
0
0
1
-514
0
-514
0
-173
Frie inntekter
Kompensasjonsinnt mva invest.
Tap finansielle instrumenter
Gevinst finansielle instrumenter
Minimumsavdrag
Renteinntekter/utbytte
70 412
71 126
-714
71 126
63 728
-15 836
-12 497
-3 339
-11 711
-22 844
Renteinntekter til fond
3
570
-567
600
539
Kalkulatoriske renter VAR
-23 772
-26 441
2 669
-26 441
-22 903
Netto finans
Avsetning til disposisjonsfond
111 810
112 737
-927
113 553
99 270
33 765
33 765
0
5 849
46 696
Overført til investeringsregnskapet
30
30
0
0
68 608
Bruk av tidligere års regnskapsm. mindreforbruk
-27 916
-27 916
0
0
-48 628
Bruk av disposisjonsfond
-14 788
-14 788
0
0
-8 124
Sum netto avsetninger og overføringer
Til fordeling drift
-8 910
-8 910
0
5 849
58 551
-1 418 488
-1 435 318
16 830
-1 426 043
-1 357 954
Enhetene
1 408 826
1 435 318
-26 493
1 426 043
1 330 038
-9 662
0
-9 662
0
-27 916
Regnskapsmessig mindreforbruk
Tabell 5.1.1 Regnskapsoversikt – sentrale poster
Tabellen viser frie inntekter for 2014 på 1 513 mill kr. Etter netto finanskostnader samt
bruk/avsetning til fond gir dette 1 418 mill kr til drift av kommunens virksomhet for 2014. Av
dette er 1 408 mill kr brukt til virksomheten i 2014, noe som gir et mindreforbruk på 9,7 mill
kr.
Tabellen på neste side viser økonomisk resultat for de ulike virksomheter/virksomhetsområder i 2014:
30
Ullensaker kommune
(tall i 1000 kr)
01
PRO KLØFTA
02
PRO JESSHEIM VEST
03
REHABILITERING, UTREDNING OG FOREBYGGING
04
HELSEVERN
05
NAV ULLENSAKER
06
BOLIG MED BISTAND (BMB)
07
FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU)
09
PRO JESSHEIM ØST
10
TILDELING
923 HS FELLESFUNKSJON
Sum HHS
19
GYSTADMARKA SKOLE
20
ALGARHEIM SKOLE
21
BAKKE SKOLE
22
BORGEN SKOLE
23
DØLI SKOLE
24
HOVIN SKOLE
25
JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER
26
MOGREINA SKOLE
27
NORDKISA SKOLE
28
ÅREPPEN SKOLE
29
SKOGMO SKOLE
30
ALLERGOT UNGDOMSSKOLE
31
NORDBY UNGDOMSSKOLE
32
VESONG UNGDOMSSKOLE
33
GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE
94
GRUNNSKOLE FELLES
Sum grunnskolen
08
BARNEHAGEN
35
VOKSENOPPLÆRINGEN
9240 SB FELLES
9241 PPT
9243 BARNEHAGE FELLES
Sum HSB
11
KULTUR
13
KOMMUNALE EIENDOMMER
15
VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG
56
UTBYGGING
60
SELVFINANSIERENDE BOLIGPROSJEKTER
922 Leder eiendom og teknisk drift
Sum HTIK
16
AREAL OG LANDBRUK
53
PERSONAL OG SERVICE
54
ØKONOMI
55
PLAN OG NÆRING (PLN)
57
eSTAB
58
KOMMUNIKASJON OG SERVICE
920 Rådmannen med stab
Sum HOP enheter
52
IKT
91
POLITISKE STYRINGSORGANER
93
SKATT, RAMMETILSKUDD, FINANS
95
TILSKUDD TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER
96
SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER
HOP fellestjenester
Sum enheter totalt
Årsrapport 2014
Netto
Mer- og
Netto
Netto justert opprinnelig
mindreforbruk
regnskap
budsjett
budsjett
2014
2014
2014
2014
33 269
31 990
32 040
1 279
68 001
66 043
66 293
1 958
38 992
39 489
39 589
- 498
25 473
25 080
27 413
393
43 484
42 581
42 581
903
74 698
74 413
74 013
285
65 011
59 752
57 745
5 259
62 013
62 242
62 992
- 228
56 724
56 089
55 689
635
51 329
52 053
52 488
- 724
518 994
509 733
510 844
9 262
22 885
22 694
21 968
191
14 348
14 870
13 342
- 522
20 396
20 941
19 776
- 545
8 950
8 785
9 179
165
11 502
10 908
11 139
594
17 744
18 578
17 517
- 834
38 318
38 946
38 874
- 628
10 273
10 759
9 569
- 486
10 554
10 400
9 605
155
24 470
23 953
23 865
517
32 533
33 822
32 397
- 1 289
26 380
27 101
26 070
- 722
33 230
32 581
31 683
649
23 892
24 077
23 521
- 184
2 948
2 910
38
13 535
13 970
28 294
311 957
315 293
316 799
- 2 900
44 472
47 189
47 487
- 2 717
-3
3
7 848
7 709
5 426
139
9 327
10 091
9 817
- 764
258 229
260 311
251 296
- 2 082
631 835
640 590
630 826
- 8 320
23 035
25 210
23 854
- 2 174
107 736
108 864
111 543
- 1 128
10 767
11 030
11 256
- 263
1 848
4 586
4 439
- 2 738
1 028
-9
1 037
1 187
1 331
1 415
- 144
145 601
151 011
152 507
- 5 410
4 081
6 186
6 012
- 2 105
13 684
12 965
19 599
719
12 563
13 157
12 846
- 595
5 811
5 190
4 033
621
420
639
- 219
7 912
7 744
5 235
4 146
4 806
1 090
49 705
50 026
47 295
- 322
31 344
29 606
29 606
1 738
9 118
9 249
9 398
- 131
189
189
39 459
38 359
38 531
1 101
- 17 420
6 745
7 038
- 24 164
62 691
83 959
84 572
- 21 268
1 408 826
1 435 318
1 426 043
- 26 058
Tabell 5.1.2 Resultat 2014 pr enhet/virksomhetsområde
31
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Av tabellen fremgår at de to klart største virksomhetsområdene skole/barnehage og
pleie/omsorg bruker totalt 1 150 mill kr, eller 82 % av tilgjengelig nettoramme. Teknisk, idrett
og kultur bruker 10 % av rammen.
Sentrale poster med tillegg av enhetenes virksomhet gir for 2014 regnskap for kommunen
totalt:
Økonom isk oversikt drift, tall i 1000 kr
Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Regnskap
2014
Justert
budsjett 2014
Avvik
regnskap/
justert
budsjett
Opprinnelig
budsjett
2014
Regnskap
2013
-2 063 281
-2 030 907
-32 374
-2 041 052
-2 013 809
2 004 747
1 989 129
15 619
1 977 635
1 869 448
Brutto driftsresultat
-58 534
-41 779
-16 755
-63 417
-144 361
Sum eksterne finansinntekter
-17 636
-12 491
-5 145
-11 705
-23 677
Sum eksterne finansutgifter
162 116
160 910
1 206
160 910
154 208
Resultat eksterne finanstransaksjoner
144 480
148 419
-3 939
149 205
130 531
Motpost avskrivinger
-98 735
-113 341
14 606
-113 341
-94 244
Netto driftsresultat
-12 789
-6 701
-6 088
-27 554
-108 074
Overført til investeringsregnskapet
4 274
4 360
-86
0
70 948
-27 916
-27 916
0
0
-48 628
18 991
18 947
44
5 819
38 556
Netto bruk og avsetning til bundne fond
7 778
11 310
-3 533
21 735
19 283
Netto bruk og avsetning
3 127
6 701
-3 574
27 554
80 158
-9 662
0
-9 662
0
-27 916
Bruk av tidl. års regnskapsm. mindreforbruk
Netto bruk og avsetning til disp.fond
Regnskapsm essig m er-/m indreforbruk
Tabell 5.1.3 Økonomisk oversikt drift
Kommentarer til driftsregnskapet for 2014
Brutto driftsresultat
Brutto driftsresultat viser totale driftsinntekter og driftsutgifter for kommunens virksomhet.
Driftsinntektene består da av både frie inntekter (skatt og rammetilskudd fra staten) samt
brukerrelaterte inntekter fra all tjenesteytende virksomhet. Tilsvarende viser totale
driftsutgifter alle utgifter medgått til å drive kommunens virksomhet for 2014. I tillegg ligger i
sum driftsutgifter beregnede avskrivninger på kommunens varige driftsmidler.
Brutto driftsresultat inkluderer derfor også eventuelt over/underskudd fra selvkostbaserte
områder. For 2014 ble samlet overskudd på selvkostområdene totalt 29,5 mill kr, noe som
utgjør totalt ca. 50 % av brutto driftsresultat. Overskudd på selvkostområdene avsettes til
bundne fond, og får derfor ikke effekt på regnskapsmessig mer/mindreforbruk. Avskrivninger
på varige driftsmidler er for 2014 beregnet til 98,7 mill kr.
Netto driftsresultat
Netto driftsresultat viser resultat av hele virksomheten med tillegg av finansinntekter/
kostnader inkl utgiftsførte avdrag på kommunens lånegjeld. Beregnede avskrivninger trekkes
ut, slik at kommunens totalregnskap ikke belastes med avskrivninger. I netto driftsresultat er
derfor beregnede avskrivninger erstattet med utgiftsførte avdrag på lånegjeld.
Endrede regnskapsregler vedrørende momskompensasjon på investeringer gjør at netto
driftsresultat for 2014 ikke kan sammenlignes direkte med tidligere regnskapsår. Fra og med
32
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
2014 føres momskompensasjon på investeringer direkte i investeringsregnskapet. For tidligere
år ble denne inntekten ført i driftsregnskapet, og inngikk i netto driftsresultat. I 2014 er det
inntektsført momskompensasjon på investeringer på 51,9 mill kr, noe som bør hensyntas ved
sammenligning mot regnskap for 2013.
Netto driftsresultat for 2014 ble 12,8 mill kr. Dette resultatet påvirkes av flere vesentlige
faktorer, omtalt nedenfor.
På samme måte som for brutto driftsresultat påvirkes også netto driftsresultat av overskudd fra
selvkostområdene. Som nevnt ovenfor var totalt overskudd på disse områdene i 2014 29,5
mill kr, og netto driftsresultat er derfor styrket tilsvarende.
Netto driftsresultat påvirkes også av utviklingen på totalt premieavvik på kommunens
pensjonskostnader. Premieavvik utgjøres av differansen mellom betalt pensjonspremie og
årets pensjonskostnad. Denne differansen avsettes i kommunens balanse og skal kostnadsføres
over en periode som varierer fra 7-15 år, avhengig av hvilket år avviket har oppstått. For 2014
er netto premieavvik på ca. 22 mill kr, hvilket innebærer at posten har styrket netto
driftsresultat tilsvarende.
Om en hensyntar ovenfor nevnte regnskapsposter, vil netto driftsresultat være negativt. Dette
innebærer at kommunens kostnader til løpende drift inkl netto finansutgifter ikke fullt ut
dekkes av tilsvarende inntekter.
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk viser årets resultat etter avsetning til/bruk av fond.
Overskudd fra selvkostområdene er her avsatt til bundne driftsfond. I tillegg er det i 2014 løst
opp/brukt driftsfond på til sammen ca. 14 mill kr. Avsetning til og bruk av disposisjonsfond
vises i detaljert oversikt nedenfor.
Etter avsetning til/bruk av fond er kommunens mindreforbruk for 2014 9,7 mill kr.
Vurdering av resultat mot målsetting i styringskort
Netto driftsresultat skal være 3-5 % av brutto driftsinntekter:
Målsettingen er i tråd med anbefalinger fra fylkesmannen, og uendret fra 2013. Dette selv om
det er skjedd en betydelig endring i regelverket når det gjelder regnskapsføring av
momskompensasjon fra investeringer, jf. omtale ovenfor. Oppnådd netto driftsresultat for
2014 er 0,6 %. Dersom regnskapsreglene hadde vært uendret i 2014, ville det gitt et netto
driftsresultat på 3,1 %. Det synes å være vanskelig å oppnå målsettingen med dagens nivå på
driften og den økende gjeldsbelastningen.
Avsetning til disposisjonsfond skal være minimum 2 % av brutto driftsinntekter inntil fondet
utgjør 5 % av brutto driftsinntekter:
Målsettingen innebærer krav til avsetting til disposisjonsfond inntil fondet er ca. 103 mill kr
(5 %). Pr 01.01.14 var disposisjonsfondet på 59,3 mill kr. Dette skulle tilsi en nødvendig
avsetning i 2014 på ca. 40 mill kr (2 %) for å nå målet som er satt. Det er imidlertid avsatt
netto 19 mill kr i 2014 og målsettingen er med dette ikke nådd for 2014. Målsettingen synes
også vanskelig å oppnå med dagens nivå på driften og den økende gjeldsbelastningen.
33
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Minimum 25 % egenkapitalfinansiering av ikke-rentable investeringer:
Ikke-rentable investeringer er i all hovedsak finansiert ved lån, og målsettingen om 25 %
egenkapital finansiering er derfor ikke oppfylt for 2014.
Disposisjonsfond
Det var opprinnelig budsjettert med en avsetning til disposisjonsfond på 5,8 mill kr i 2014.
Gjennom året har kommunestyret i ulike saker vedtatt bruk eller avsetning til
disposisjonsfond i henhold til følgende tabell:
Disposisjonsfond - justering fra opprinnelig budsjett i 1000kr
Avsetning iht opprinnelig budsjett
Mindreforbruk 2013
Mindreforbruk enheter overført til 2014
Vedtak etterpoleringsanlegg
Vedtak nye stillinger FBU
Budsjettøkning Barnehage felles
Tilskudd lysløype
Netto bruk av/avsetning til disposisjonsfond 2014
Beløp
5 849
27 931
-3 117
-75
-1 650
-9 800
-146
18 991
Tabell 5.1.4 Bruk av/avsetning til disposisjonsfond
Det er utarbeidet prognoser gjennom året til de økonomiske rapporteringene. I det følgende
kommenteres de vesentligste avvikene på sentrale poster fra justert budsjett. For utfyllende
forklaringer til avvik på virksomhetsområdene vises til årsrapportene for hvert
hovedutvalgsområde under kapitlene 6-9 og enhetenes rapporter for 2014.
Frie inntekter
Frie inntekter på 1 513 mill kr er 17,1 mill kr eller 0,3 %, lavere enn justert budsjett, hvorav
innbetalt skatt på 785,8 mill kr er 21,8 mill kr lavere enn budsjett. Årsaken til lavere inntekter
er en nedgang i skatteinntektene. Dette har vært en trend for landet generelt i 2014, noe som
har gitt en lavere kompensasjon i rammetilskudd for skattesvikten enn normalt.
Rammetilskuddet ble for 2014 4,7 mill kr høyere enn budsjettert, noe som til sammen gav frie
inntekter på 17 mill kr lavere enn budsjettert.
Netto finans
Samlede renteutgifter og låneomkostninger på 86,7 mill kr er 1,7 mill kr høyere enn budsjett,
som hovedsakelig skyldes et noe tidligere låneopptak enn forutsatt i budsjettet.
Avdragsutgiftene var på 75,4 mill kr som er 0,5 mill kr lavere enn budsjettert. Dette skyldes at
budsjettert minimumsavdrag normalt ikke stemmer nøyaktig med endelig fastsatt avdrag.
Dette kan ikke beregnes nøyaktig før etter avsluttet årsregnskap.
Sum finansinntekter på 17,6 mill kr er 5,1 mill kr høyere enn budsjettert. Dette skyldes en
vesentlig høyere gjennomsnittlig driftslikviditet enn forutsatt og i tillegg er det realisert en
ikke-budsjettert gevinst ved terminering av rentesikringskontrakter på 0,5 mill kr.
Kalkulatoriske renter og avdrag fra selvkostområdene er 23,8 mill kr, som er 2,7 mill kr
lavere enn budsjettert. Kalkulatoriske renter ble tidligere beregnet ut i fra gjennomsnittlig
rente på 3-årige statsobligasjoner og rentenivået på statsobligasjoner. Fra og med 2014
beregnes kalkulatoriske renter med utgangspunkt i 5-års swap-rente. Omleggingen har
34
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
medført en økning i kalkulatoriske renter på 0,5 mill kr i 2014 når en sammenligner med den
gamle beregningsmetoden.
5.2
Driftsinntekter
Samlede driftsinntekter for 2014 utgjør 2 063 mill kr, noe som gir en merinntekt i forhold til
justert budsjett på 31 mill. Merinntektene kommer særlig på refusjon syke- og fødselspenger,
brukerbetalinger og refusjoner. Økningen i driftsinntekter fra 2013 er på 49,5 mill kr.
Tall i 1000 kroner
Regnskap
2014
Justert budsjett Avvik regnskap/
2014
justert budsjett
Opprinnelig
budsjett
2014
Regnskap
2013
Skatt
-785 830
-807 600
21 770
-807 600
-767 589
Rammetilskudd
-727 631
-724 739
-2 892
-729 308
-671 850
Frie inntekter
-1 513 461
-1 532 339
18 878
-1 536 908
-1 439 439
-39 035
-35 107
-3 928
-26 314
-34 353
Andre statlige overføringer
Andre overføringer
Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter
Refusjon syke- /fødselspenger
Refusjoner fra stat/kommune/andre
Kompensasjonsinntekt mva
SUM
-1 094
-953
-141
-3 262
-2 316
-295 436
-286 421
-9 015
-296 713
-273 474
-54 703
-38 578
-16 125
-31 632
-47 078
-129 298
-117 159
-12 139
-123 554
-121 004
-30 254
-22 081
-8 173
-22 670
-96 145
-2 063 281
-2 032 638
-30 644
-2 041 052
-2 013 809
Tabell 5.2.1 Utvikling i driftsinntekter
Frie inntekter
Frie inntekter består av rammetilskudd fra staten og skatt fra inntekt og formue, og utgjør
1 513,5 mill. i 2014. Dette tilsvarer en mindreinntekt på 21,8 mill kr i forhold til vedtatt
budsjett.
Skatt
Kommunens andel av skatteinntektene i 2014 ble på 785,8 mill. kr. Dette var en vekst fra året
før på 18,2 mill. kr, eller 2,3 %. Skatteinngangen ble 23 mill. kr lavere enn budsjettert for
2014. I løpet av året ble prognosene for skatteinngangen redusert til 800 mill. kr. men det
viste seg at skatteinntektene skulle bli ennå lavere enn det.
Skatteinngangen ble i 2014 preget av følgende forhold:
•
En befolkningsvekst på 2,36 %. Det legges til grunn at veksten i antall skattytere
følger befolkningsveksten. Denne avviker imidlertid noe fra årsveksten, da det er
skattyters bosted 1. november 2013 som bestemmer hvem som skatter til Ullensaker
for 2014.
•
Lønnsveksten i 2014 er av Teknisk beregningsutvalg i ettertid beregnet til 3,1 %. Dette
er noe lavere enn de 3,8 % som ble lagt til grunn ved utarbeidelse av rådmannens
budsjettforslag. Lønnsveksten i 2014 ble svært lav sammenlignet med veksten de
senere årene.
•
Skattøret for 2014 ble satt til 11,4 %, noe som førte til at kommunen fikk 28,54 % av
skatteinntektene fra forskuddspliktige skattytere. Skattøret var i 2014 0,2 prosentpoeng
35
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
lavere enn året før, og kommunens andel av skatteinntekten fra forskuddspliktige ble
som følge av det redusert med 0,26 prosentpoeng.
•
Ved skatteoppgjøret i 2014 ble det utbetalt 279,7 mill. kr i tilgodebeløp. Det var avsatt
255,1 mill. kr for å møte utbetaling ved skatteoppgjøret. Underskuddet ble derved på
24,6 mill. kr. Dette måtte dekkes inn gjennom løpende drift av skattekreditorene, og
for kommunens del betydde det at det ble trukket inn 7 mill. kr fra løpende
skatteinnbetalinger. Bakgrunnen for at man gikk så vidt mye i underskudd ved
marginoppgjøret er at Skatt øst ved utskrivingen av skattekort/forskuddsskatt har
bommet mer enn tidligere år.
•
Fordelingsoppgjøret mellom skattekreditorene gikk for kommunens del med et
overskudd på kr 600 000. Det var budsjettert med et underskudd på 1 mill. kr.
•
I forbindelse med flytting av skattytere etter registrering av lønns- og trekkoppgaver
fikk kommunen en ekstraordinær inntekt i mai på 5,0 mill. kr.
Det var spesielt i annet halvår at svikten i skatteinntektene ble godt synlig. Med tanke på at
det var et hovedoppgjør i 2014 var det forventet at skatteinntektene skulle ta seg opp noe ut
over høsten. Dette skjedde ikke, snarere tvert i mot så falt veksten i skatteinntekten ut over
høsten og frem mot jul.
Utvikling av skatteinntektene over tid
Figur 5.2.1. Ullensaker kommunes skatteinngang i % av landsgjennomsnittet pr innbygger
Figuren over viser Ullensaker kommunes skatteinngang i % av landsgjennomsnittet pr
innbygger. Vi ser av figuren at kommunens skatteinntekter har sunket fra 115 % i 2002 til
95,2 % i 2009. Deretter ser det ut til at skatteinntektene har flatet ut og ligger i 2014 på 96 %
av landsgjennomsnittet.
Utviklingen har sammenheng med lønnsutviklingen og fradrag ved skatteoppgjøret hos
kommunens innbyggere. Dette er nærmere kommentert under.
36
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Figur 5.2.2. Ullsoknings lønn og skatt i % av landsgjennomsnittet i perioden fra 1998 til 2012
Figuren over viser utviklingen i utlignet skatt i prosent av landsgjennomsnittet i perioden fra
1998 til og med 2013. Vi ser at denne har vært fallende i hele perioden. I 1998 betalte en
Ullsokning 114 % av landsgjennomsnittet i skatt. Dette har i 2013 falt til 100,5 %.
Trendlinjen viser at Ullsokningens utlignede skatt i denne perioden i gjennomsnitt har falt
med 1 % pr. år.
Ser vi på inntektsutviklingen ser vi omtrent samme utvikling. Ullsokningen hadde i 2013 en
inntekt tilsvarende 102 % av landsgjennomsnittet. I fjor på disse tider antok man at dette fallet
var i ferd med å stoppe opp, og at inntekt og utlignet skatt var i ferd med å flate ut. Her tok
man imidlertid feil, og det ser ut til at trenden med fallende lønn og skatt vil fortsette.
Rammetilskudd
Samlede rammeoverføringer fra staten utgjorde 727,6 mill kr i 2014. I tabell 5.2.2 er de ulike
komponentene i rammetilskuddet spesifisert.
Kommunen mottok 1,0 mill kr mer i skjønnsmidler i 2014 enn ved første tildeling fra
fylkesmannen. I Revidert Nasjonalbudsjett ble det gitt en tilleggsbevilgning til
barnehagesektoren på 175 mill kr som følge av at endringen i kontantstøtten ikke har hatt den
forventede etterspørselsvirkning på barnehageplasser. Bevilgningen hadde 5/12 virkning i
2014 og utgjør 1,3 mill kr for kommunen.
Skatteinngangen ble 22,0 mill kr lavere enn vedtatt budsjett. Skattesvikten ble i liten grad
kompensert gjennom inntektsutjevning da veksten i skatteinngangen også ble lav på
landsbasis. Totalt ble dermed frie inntekter 23,4 mill kr lavere enn i opprinnelig budsjett.
37
Ullensaker kommune
Tall i 1000 kr
Innbyggere 01.01.
Årsrapport 2014
R2013
R2014
OB2014
R - OB
31 743
32 438
32 493
-55
Innbyggertilskudd
685 070
733 035
733 035
0
Utgiftsutjevning
-46 627
-31 845
-31 845
0
1 287
1 287
0
Saker med særskilt fordeling
INGAR
-1 934
-1 975
-1 975
0
Veksttilskudd
15 314
9 848
9 848
0
Skjønnsmidler
7 100
7 200
6 200
-1 000
Skjønnsmidler pga tap på barnehage
6 500
6 500
6 500
0
Netto inntektsutjevning
5 977
8 567
5 978
-2 589
RNB
450
Endring saldert budsjett 2014
1 292
-1 292
-6 279
6 279
Sum rammetilskudd
671 850
727 630
729 000
-1 370
Skatt
711 953
785 530
807 600
-22 070
Sum frie inntekter
1 383 803
1 513 160
1 536 600
-23 440
Skatt i % av landsgjennomsnittet
96,6 %
96,0 %
96,6 %
96,0 %
Utjevnet skatt i % av landsgj.
97,4 %
97,0 %
97,4 %
97,1 %
Tabell 5.2.2 Utvikling rammetilskudd
Andre statlige overføringer
Andre statlige overføringer er 3,9 mill kr høyere enn justert budsjett og 12,7 mill kr høyere
enn opprinnelig budsjett.
Brukerbetalinger, salgs- og leieinntekter
Inntektene består av brukerbetalinger i barnehage og SFO, oppholdsbetalinger på PRO-ene,
gebyrer på VAR, husleieinntekter, inntekter fra kino og kulturarrangementer og
byggesaksgebyrer.
For 2014 ble inntektene her 295,4 mill kr, 9 mill kr høyere enn budsjett og 22 mill høyere enn
i 2013.
Utestående fordringer – kommunale krav
Samlet fakturerte kommunen for 367 mill. kr i 2014. Dette er en økning med 37 mill. kr fra
året før.
Figur 5.2.3. Tapsførte krav i % av omsetning
38
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
I 2014 har det til sammen blitt tapsført 660 000 kr, noe som utgjør 0,18 % av omsetningen
dette året. I kroner og øre var man i 2014 igjen på linje med årene 2009 – 2012. I 2013 ble det
gjennomført en ekstraordinær opprydning i sosiale lån og fattet vedtak i kommunestyre som
medførte at det ble avskrevet langt mer enn det som hadde vært vanlig.
Tapsføringen som utgjorde 0,18 % av omsetningen i 2014, og er på det laveste nivået man har
hatt de senere årene.
Refusjon syke- og fødselspenger
Refusjon syke- og fødselspenger er på 54,7 mill kr, en økning fra 2013 med 7,6 mill kr. Det er
inntektsført 16,1 mill kr mer enn justert budsjett og 23,1 mill kr mer enn opprinnelig budsjett.
5.3
Driftsutgifter
Samlede driftsutgifter for 2014 utgjør 2 005 mill kr, en merutgift i forhold til justert budsjett
på 15,6 mill kr. Økningen fra 2013 er på 135,3 mill kr.
Avvik
Justert budsjett
regnskap/
Regnskap 2014
2014
justert budsjett
Tall i 1000 kr
Opprinnelig
budsjett 2014 Regnskap 2013
Lønnsutgifter
862 952
852 871
10 081
841 004
807 443
Sosiale utgifter
234 431
249 643
-15 212
245 087
222 270
227 829
208 128
199 393
204 853
448 149
458 845
459 614
428 684
Kjøp av varer og tjenester som inngår i
produksjonen
Kjøp av varer og tjenester som erstatter
egenproduksjon
19 701
-10 696
Overføringer
142 067
115 687
26 380
435 364
118 710
Avskrivninger
98 735
113 341
-14 606
113 341
94 244
Fordelte utgifter
SUM
-9 416
-9 387
-29
-8 701
-6 757
2 004 747
1 989 129
15 619
2 285 103
1 869 448
Tabell 5.3.1 Driftsutgifter
Lønn og sosiale kostnader
Lønn og sosiale kostnader økte med 67,7 mill kr fra 2013, se tabell 5.3.1. Antall årsverk er økt
fra 1.660 i 2013 til 1.719 i 2014, jf. kapittel 4 Medarbeidere. I tabell 5.3.1 ovenfor går det
fram at det er et merforbruk på 10,1 mill på lønnsutgifter i forhold til justert budsjett, mens det
er et mindreforbruk på 15,2 mill på sosiale kostnader.
Totalt blir da lønn/sosiale utgifter 5,1 mill kr lavere enn justert budsjett, jf. tabell 5.3.3 under.
Tall i 1000 kr
R - JB
Fastlønn
- 6 770
Vikarer og overtid
14 919
Annen lønn
Annet
1 786
37
Pensjon
- 8 539
Arbeidsgiveravgift
- 6 574
Avvik regnskap/budsjett
- 5 140
Sykepengerefusjoner
- 14 949
Tabell 5.3.2 Avvik lønn og sosiale kostnader fra justert budsjett
39
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Mindreutgiften på 6,8 mill kr på fastlønn oppveies av merutgifter til vikarer og overtid på
14,9 mill kr. Det er inntektsført 14,9 mill kr mer i sykepenger/fødselspenger enn budsjettert.
Vikarer og overtid er bare i gitte tilfeller pensjonsgivende inntekt, dette forklarer noe av
avviket på pensjonskostnadene.
Påløpte pensjonskostnader på 108,0 mill kr i 2014 er 8,5 mill kr lavere enn budsjettert samlet
for kommunen. Mindreforbruket vedrørende pensjon på ansvarsområdet sentrale reserver er
på 10,1 mill kr. En høyere pensjonsavsetning ute på enhetene enn opprinnelig budsjettert førte
til en tilsvarende lavere avsetning på sentrale reserver. Samlet pensjonskostnad i KLPordningen ble 1,9 mill kr lavere enn lagt til grunn i budsjettet. Årets premieavvik utgjorde
29,1 mill kr mens amortisering av tidligere års premieavvik utgjorde 7,3 mill. Akkumulert
netto premieavvik er 86,4 mill kr ved utgangen av 2014, dette vil bli amortisert/kostnadsført i
de kommende års regnskaper med tillegg av arbeidsgiveravgift. Det ble brukt 11,9 mill kr av
premiefondet til dekning av pensjonspremier i 2014.
Arbeidsgiveravgiften følger lønns- og pensjonskostnadene. I tillegg reduseres
arbeidsgiveravgiften til de som kommunen mottar sykepengerefusjoner for, i stedet for at
kommunen skal få refusjon fra NAV.
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon
Kjøp av varer og tjenester til kommunens tjenesteproduksjon på 228 mill kr er 20 mill kr
høyere enn justert budsjett. Noen vesentligste poster kommenteres i det følgende:
Samlede energiutgifter utgjør 26,3 mill, dette er 6,3 mill kr lavere enn justert budsjett.
Energiutgifter er redusert med 1,4 mill kr fra 2013.
Det er brukt 28,4 mill kr til ordinært vedlikehold i 2014, dette er 1,5 mill kr høyere enn i
2013. Merforbruk fra justert budsjett utgjør 1,7 mill kr.
Det har medgått 28,8 mill kr til konsulentbistand / vikarer i 2014, dette er 16,5 mill kr mer enn
justert budsjett. Til sammenligning var utgiftene i 2013 til konsulentbistand/vikarer på 16,6
mill kr. Den betydelige budsjettoverskridelsen er i vesentlig grad knyttet helsesektoren, hvor
barnevernstjenesten alene har et merforbruk på 8,4 mill kr. Det vises til omtale i årsrapport fra
Helsevern og sosial omsorg.
Kjøp av varer og tjenester som erstatter egenproduksjon og overføringer
Samlet er det kjøpt varer og tjenester som erstatter kommunens egenproduksjon for 448 mill
kr mot justert budsjett på 459 mill kr. Av dette utgjør tilskudd til private barnehager 245,4
mill. Det er et mindreforbruk på tilskudd til private barnehager på 5,5 mill kr mot justert
budsjett.
Overføringer til private utgjør 75,2 mill kr. Påløpte utgifter er 10,4 mill kr høyere enn justert
budsjett. Utgifter til økonomisk sosialhjelp er økt med 3,2 mill i forhold til justert budsjett.
Tjenester som kommunen har valgt å enten kjøpe av private som innenfor barnehage eller
organisere i IKS som DGI, ØRB og ØRRD (revisjon) utgjør 29 % av driftsutgiftene.
40
Ullensaker kommune
Utgifter
Årsrapport 2014
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Lønn/sos. utgifter, kjøp av varer til egenproduksjon m.v.
68 %
67 %
65 %
66 %
66 %
66 %
Kjøp etc som erstatter egenproduksjon og overføringer
27 %
28 %
30 %
29 %
29 %
29 %
Annet
Sum
5%
5%
5%
5%
5%
4%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Tabell 5.3.3 Utvikling i egenproduksjon / kjøp fra eksterne i % av driftskostnadene
Eierandeler og tilskudd til IKS og andre selskap/samarbeid
Ullensaker kommune har sammen med de øvrige kommunene på Øvre Romerike eierandeler i
flere interkommunale selskaper og andre selskap/samarbeid. Tabellene nedenfor viser
kommunens eierandeler og utbetalte tilskudd til disse i 2014.
IKS og andre samarbeid
Eierandel Utbetalt tilskudd 2014
Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike (AØR)
33,8 %
1 421
8,0 %
2 654
33,8 %
809
Digitale Gardermoen IKS (DGI)
33,8 %
29 340
Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS (ROKUS)
10,4 %
248
Øvre Romerike Brann og Redning IKS (ØRB)
33,8 %
21 826
Øvre Romerie Avfallsselskap (ØRAS)
46,7 %
17 257
Romerike Revisjon IKS/Øvre Romerike revisjonsdistrikt IKS
Øvre Romerike Utvikling (ØRU)
Ullensaker og Nannestad interkommunale vannverk (UniVann)
80,0 %
6 069
SUM
79 624
Tabell 5.3.4 eierandeler og tilskudd IKS og andre samarbeid
Kommunen har i tillegg eierandeler i andre selskaper som vist i tabellen nedenfor.
Andre eierinteresser
Aksjer/andeler
Romerike kontrollutvalgssekreteriat IKS
Orbit Arene AS
Verdi i 1000 kr
10,40 %
30
312
156
8,00 %
180
Øvre Romerike Industriservice AS
20
20
Viken Skog, andeler
10
120
Romerike Revisjon IKS
Tabell 5.3.5 Andre eierinteresser
5.4
Utvikling i sentrale nøkkeltall
Netto driftsresultat:
Netto resultatgrad (netto driftsresultat i % av driftsinntektene) bør ligge på 3 % (Teknisk
beregningsutvalg anbefaler 2 %, Fylkesmannen i Oslo og Akershus opprettholder 3 %) for å
ha en buffer til å møte svingninger i økonomien og for å kunne finansiere investeringer med
egenkapital. Dette er også anbefalingen fra Fylkesmannen.
41
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter
10,0 %
8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %
-2,0 %
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
-4,0 %
-6,0 %
Ullensaker
Kgr 13
Figur 5.4.1 Netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter
Netto resultatgrad er på 0,6 % for 2014, noe som gir kun begrenset anledning til å sette av
midler til disposisjonsfond. Endringen fra fjoråret er til en stor del forårsaket av at
momskompensasjon på investeringer fra og med 2014 ikke inngår i netto driftsresultat. Til
sammenligning ville netto driftsresultat for 2014 inklusive momskompensasjonen på
investeringer for Ullensaker vært 3,1 %.
Prioritering av kommunens ressurser
De to største brukerområdene i kommunen er grunnskole og pleie- og omsorg. I figur 5.4.2 og
5.4.3 under vises andel driftsutgifter til disse to områdene av kommunens samlede netto
driftsutgifter for de syv siste årene sammenlignet med Kgr 13. Samlet står disse to områdene
for 58,4 % av netto driftsutgifter i 2014. Tilsvarende var for 2013 59,1 %, dvs en reduksjon på
0,7 %. Gjennomsnittet i Kgr 13 viser at det benyttes en vesentlig større andel av kommunenes
netto driftsutgifter til pleie og omsorg enn til grunnskole.
Netto driftsutgifter - pleie og omsorg - i % av
kommunens totale netto driftsutgifter
Netto driftsutgifter - grunnskole - i % av
kommunens totale netto driftsutgifter
50,00 %
40,00 %
35,00 %
30,00 %
25,00 %
20,00 %
15,00 %
10,00 %
5,00 %
0,00 %
40,00 %
30,00 %
20,00 %
10,00 %
0,00 %
2008
2009
2010
Ullensaker
2011
2012
2013
2008
2014
Figur 5.4.2 Utvikling i prioritering grunnskole
2009
2010
Ullensaker
KGR 13
2011
2012
2013
2014
Kgr 13
Figur 5.4.3 Utvikling i prioritering pleie og omsorg
Frie inntekter
Ullensaker kommune har noe lavere frie inntekter per innbygger enn for gjennomsnittet av
Kgr 13, men forskjellene ble mindre etter at barnehagetilskuddene ble innlemmet i
rammetilskuddet fra 2011.
Ullensaker hadde i 2014 frie inntekter pr innbygger på kr 45 496, noe som var kr 1060 lavere
enn i Kgr 13. Dersom kommunen hadde oppnådd frie inntekter på linje med Kgr 13, ville
42
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
totale frie inntekter vært ca. 35 mill kr høyere (beregnet ut fra 33 000 innbyggere). Ser en mot
tilsvarende tall for kommunene i Akershus, ville frie inntekter vært ca. 71 mill kr høyere.
Frie inntekter i kroner per innbygger
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000
0
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Ullensaker
2012
2013
2014
KG13
Figur 5.4.4 Frie inntekter pr innbygger
Skattedekningsgrad og rammedekningsgrad
Skattedekningsgrad viser hvor stor andel av driftsinntektene som kommer fra skatt på formue
og inntekt, mens rammetilskuddsgrad viser hvor stor andel av totale driftsinntektene som
kommer fra det statlige rammetilskuddet.
Tall i 1000 kroner
Rammetilskudd
Skatteinntekter
Driftsinntekter
2011
551 917
666 626
1 703 466
2012
643 339
711 953
1 874 986
2013
671 850
767 589
2 013 809
2014
727 631
785 830
2 063 281
14-13 i %
8%
2%
2%
Tabell 5.4.1 Driftsinntekter
Nedenstående figurer viser utviklingen i skattedekningsgrad og rammetilskuddsgrad for
Ullensaker sammenlignet med Kgr 13.
Skattedekningsgrad
60,0 %
50,0 %
40,0 %
30,0 %
20,0 %
10,0 %
0,0 %
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ullensaker
Kgr 13
Figur 5.4.5 Skattedekningsgrad
43
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Rammetilskuddsgrad
40,0 %
35,0 %
30,0 %
25,0 %
20,0 %
15,0 %
10,0 %
5,0 %
0,0 %
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ullensaker
Kgr 13
Figur 5.4.6 Rammetilskuddsgrad
Utviklingen viser at skatteinngangen utgjør en stadig mindre andel av kommunens inntekter
mens rammeoverføringer fra staten utgjør en større andel.
Ullensaker kommune har lavere frie inntekter pr innbygger enn Kgr 13. Ullensaker ligger
høyere både på rammetilskuddsgrad og skattedekningsgrad, dvs andelen frie inntekter sett i
forhold til totale driftsinntekter. Dette betyr at kommunen hva gjelder andre inntekter ligger
lavere pr innbygger enn Kgr 13, og skyldes blant annet kommunens lave nivå på kommunale
avgifter/gebyrer.
Investeringsnivået i kommunen
Ullensaker har et høyt investeringsnivå, og figur 5.4.6 under viser brutto investeringer i
prosent av driftsinntektene. Investeringsnivået i år 2000 var meget høyt for deretter å synke
fram til 2004. I 2006 og 2007 steg nivået igjen betydelig. Fra 2007 til 2011 lå
investeringsnivået noenlunde stabilt mellom 10 og 15 % av brutto driftsinntekter. De siste
årene har investeringer ligget på rundt 18 %, og for 2014 var dette 18,2 %.
Brutto investering i % av brutto driftsinntekter
30 %
25 %
20 %
15 %
10 %
5%
0%
Figur 5.4.7 Brutto investering i % av brutto driftsinntekter
44
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Langsiktig gjeld
Sammensetningen av langsiktig gjeld:
Tall i mill kroner
Statlig finansieringsbistand
Pensjonsforpliktelser
Rentebærende lån
Sum
2014
167
1 990
2 728
4 885
2013 Endring
179
-12
1 819
171
2 434
294
4 432
453
2012
191
1 638
2 194
4 023
2011
203
1 464
1 978
3 645
Tabell 5.4.2 Langsiktig gjeld
Langsiktig gjeld er på 4,9 mrd pr utgangen av 2014, en økning på 453 mill. Økningen skyldes
høyere lånegjeld og økning i pensjonsforpliktelser. Statlig finansieringsbistand er rentefritt og
nedbetales med like avdrag over 20 år. Gjenstående nedbetalingstid er 14 år.
For 2014 er investeringene i bygg og anlegg finansiert med lånemidler og egne midler.
Rentebærende lån på totalt 2,7 mrd består av
•
Lån til rentable investeringer på VAR området, selvfinansierende boliger og startlån
på til sammen 520 mill
•
Finansiell leasing for Gystadmyr bo- og aktivitetssenter og Gjestad sykehjem på
tilsammen 201 mill kr
•
Andre ikke rentable investeringslån på 2 mrd kr
Figuren nedenfor viser sammensetningen av kommunens gjeldsportefølje pr 31.12.2014.
Sammensetning av gjeldsportefølje 31.12.2014
6%
18 %
9%
Rentabel gjeld
Ikke-rentabel gjeld
Gjeld med rentekomp fra
Husbanken
Rentefri gjeld
67 %
Figur 5.4.7 sammensetning av gjeldsporteføljen
I KOSTRA sammenheng defineres netto lånegjeld som langsiktig gjeld fratrukket pensjonsforpliktelser, utlån og ubrukte lånemidler. Netto lånegjeld pr innbygger er kr 76.560, en
økning på kr 3.851 (5,3 %) i 2014. Til sammenligning er netto lånegjeld pr innbygger i Kgr
13 på kr 44.922, en vekst på kr 1.880 (4,4 %) pr innbygger.
45
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Netto lånegjeld pr innbygger
90 000
80 000
70 000
60 000
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
-
Ullensaker
Kommunegruppe 13
Figur 5.4.8 Netto lånegjeld pr innbygger
Netto finanskostnader
Kommunen har som en følge av det høye investeringsnivået, svært høye rente- og
avdragsutgifter. Kommunen har ikke midler til plasseringer, og netto finanskostnader er
betydelig høyere enn Kgr 13.
Netto finans i % av driftsinntekter
10,0 %
9,0 %
8,0 %
7,0 %
6,0 %
5,0 %
4,0 %
3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ullensaker
Kgr 13
Figur 5.4.9 Netto finanskostnader i % av brutto driftsinntekter
For 2013 utgjør netto finanstransaksjoner for Ullensaker 7,0 % av driftsinntektene, en økning
fra 2013 på 0,5 prosentpoeng. Kgr 13 ligger på 3,3 %, en økning på 0,1 % fra 2013.
Likviditet og arbeidskapital
Arbeidskapital er omløpsmidler fratrukket ubrukte lånemidler og kortsiktig gjeld.
Arbeidskapitalen er økt med 18,7 mill kr fra 2013.
46
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Arbeidskapital (eks ubrukte lånemidler)
200000
180000
Beløp i 1000 kr
160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Figur 5.4.10 Arbeidskapital
Omløpsmidlene består av betalingsmidler, kortsiktige fordringer og premieavviket som
amortiseres over 15, 10 eller 7 år. Det ligger et betydelig framtidig kostnadselement i
akkumulert premieavvik som er på 86 mill kr pr 31.12.
Likviditet eller betalingsevne kan måles gjennom likviditetsgrad 1 som er omløpsmidler /
kortsiktig gjeld eller likviditetsgrad 2 som er betalingsmidlene / kortsiktig gjeld. Utviklingen i
nøkkeltallene er vist i figur 5.4.4 under.
Utvikling likviditet (eks ubrukte lånemidler)
2
1,5
Likviditetsgrad 1
1
Likviditetsgrad 2
0,5
0
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Figur 5.4.11 Utvikling i likviditetsgrad
Nøkkeltallene viser at kommunens betalingsevne har stabilisert seg på et lavere nivå enn
ønskelig. Likviditetsgrad 1 bør være >2 og likviditetsgrad 2 bør være > 1.
Fond
Tall i 1000 kroner
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Sum fondsm idler
2011
5 427
47 792
18 068
17 368
88 655
2012
20 779
46 223
2 438
17 567
87 007
2013
59 335
65 506
8 239
13 285
146 365
Tabell 5.4.3 Utvikling fond
47
2014
77 663
73 284
3 239
29 087
183 273
Endring
20142013
18 328
7 778
-5 000
15 802
36 908
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Samlet er kommunens fondsmidler øket med 36,9 mill kr i 2014. Disposisjonsfondet er tilført
netto 18,3 mill kr og bundne driftsfond er tilført ca. 19,3 mill kr. Ubundet investeringsfond er
redusert med 5 mill kr mens bundne investeringsfond er øket med 15,8 mill.
5.5
Finans
Hovedmålsettingen i kommunens finansreglement er at kommunen til enhver tid skal være
likvid og lite eksponert for risiko. Herunder skal de primære mål være å sikre en rimelig
avkastning samt stabile og lave netto finansieringskostnader over tid for kommunens
aktiviteter. Forvaltningen skal følge gjeldende lover, regelverk og god forretningsskikk.
Det rapporteres kvartalsvis, årsrapporten dekker også 4. kvartal.
Renteutviklingen i 2014
Da rentenivået for 2014 ble vurdert i budsjettgrunnlaget pr oktober 2013, ble det lagt til grunn
at styringsrenten til Norges Bank skulle holdes uendret på 1,5 % i løpet av 2014. Renten ble
holdt uendret inntil desember, da sentralbanken reduserte styringsrenten til 1,25 %. For de
lengre rentene har vi sett et kraftig rentefall i løpet av 2014. Fra 2014 er kalkylerenten for
selvkostinvesteringer gjennomsnittlig 5 års swap-rente + 0,5 %. Dette har gitt kommunen en
noe høyere inntektsramme enn den ville hatt med den gamle kalkylerenten som var 3 års
statsobligasjonsrente + 1,0 %.
For lånene som ikke har rentebinding eller som skal refinansieres gjennom året, ble det i
budsjettet for 2014 forutsatt en gjennomsnittlig rente på 2,0 %.
Kommunens hovedbankavtale gir en rente på innskudd som er 3 måneders NIBOR + 1,3 %. I
budsjettet for 2014 er det lagt til grunn gjennomsnittlig innskuddsrente på 3,05 %.
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
des.12 mar.13 jun.13 sep.13 des.13 mar.14 jun.14 sep.14 des.14
Norges banks styringsrenter
3 mnd NIBOR
3 års statsobligasjoner
5 års swaprente
Figur 5.5.1 Renteutvikling 2014
48
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Differansen mellom styringsrenten og 3 mnds NIBOR var pr 31.12 på 0,23 %, som er noe
under normal differanse (ca. 0,5 %). Flytende husbankrente var på 2,28 % ved utgangen av
2014.
Låneportefølje
Samlet låneportefølje økte med 282,1 mill kr til 2.895 mill kr i 2014. Opptak av
investeringslån utgjør 300 mill kr mens det ble tatt opp 19,8 mill kr til startlån og 4,5 mill kr i
husbanklån for området selvfinansierende boliger. Av den totale låneportefølje er lån til det
selvfinansierende VAR-området beregnet til ca. 300 mill kr og til selvfinansierende boliger
157,5 mill kr. Lån til videreformidling (Startlån) utgjør 143,6 mill kr.
Kommunen er i stor grad finansiert med sertifikatlån, 59,2 % av den samlede lånegjelden er
sertifikatlån. Dette er valgt hovedsakelig på grunn av gunstige vilkår med et betydelig lavere
marginpåslag i forhold til NIBOR når en sammenligner med papirer med lengre løpetider.
Refinansieringsrisikoen for sertifikatlån ansees for tiden å være lav, men alternative
finansieringskilder som obligasjoner og banklån vurderes fortløpende.
49
Ullensaker kommune
Type lån
tall i 1000 kr
Sertifikatlån
Dnb sertifikatlån
Dnb sertifikatlån
Nordea sertifikatlån
Nordea sertifikatlån
Nordea sertifikatlån
Dnb sertifikatlån
SEB sertifikatlån
Dnb sert
Danske bank sertifikatlån
Nordea sertifikatlån (refinansiert)
Kommunalbanken sert.vilkår
Sum sertifikatlån
Årsrapport 2014
Lånenr/ ISIN
31.12.2014
Restgjeld
31.12.2014
Restgjeld
31.12.2013
100 000
100 000
100 000
100 000
250 000
100 000
200 000
100 000
365 000
100 000
100 000
100 000
100 000
250 000
100 000
200 000
100 000
365 000
300 000
1 715 000
300 000
1 715 000
1 415 000
8 100
100 000
124 000
100 000
60 000
46 000
43 359
51 883
100 000
633 342
10 800
100 000
124 000
100 000
60 000
46 000
44 635
56 306
100 000
641 740
13 500
100 000
124 000
100 000
60 000
46 000
45 910
62 861
100 000
652 271
Husbanklån
Husbanken boliger
Husbanken lån til startlån
Sum lån Husbanken
35 204
143 568
178 773
31 100
126 220
157 320
33 564
129 510
163 074
Statlig lån
Gardermoutbyggingen
Sum statlig lån
166 992
166 992
171 760
171 760
178 912
178 912
Finansiell leasing
Gystadmyr
Gjestad
Sum finansiell leasing
149 385
51 747
201 132
151 038
52 762
203 800
151 038
52 762
203 800
2 895 240
2 889 620
2 613 056
Andre Investeringslån
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
Kommunalbanken
KLP
KLP
KLP
Sum andre investeringslån
NO0010724883
NO0010727613
NO0010725328
NO0010724693
NO0010723281
NO0010724123
NO0010724057
NO0010724305
NO0010724644
Restgjeld
30.06.2014
20140624
20060190
20070357
20090810
20040922
20080125
20090811
8317.50.01312
8317.50.29160
8317.50.36930
Kommunens samlede lånegjeld
Tabell 5.5.2 Lånegjeld 2014 pr lånekategori
50
100 000
50 000
100 000
100 000
250 000
100 000
200 000
100 000
365 000
50 000
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Rentekategori tall i 1000 kr
31.12.2014
30.06.2014
31.12.2013
1 067 115
1 460 000
201 132
166 992
2 895 240
1 054 060
1 460 000
203 800
171 760
2 889 620
870 344
1 360 000
203 800
178 912
2 613 056
Flytende rente (inkl fastrente med < 1 år til utløp)
Fast rente (inkl rentebytteavtaler)
Finansiell leasing
Rentefrie lån (Gardermoen)
Sum gjeld
Tabell 5.5.3 Lånegjeld 2014 pr rentekategori
Finansreglementet har følgende krav til sammensetning av låneporteføljen:
•
Et enkelt lån skal ikke utgjøre mer enn 20 % av den samlede låneporteføljen. Det
største lånet i porteføljen, 365 mill kr, utgjør 15,3 % av rentebærende investeringslån
(lån til startlån, Gardermolånet og finansiell leasing inngår ikke i beregningen).
•
Andel lån med sikret rente i minst 1 år fremover skal være minst 33,3 %. Det er
inngått rentebindingsavtaler inkl rentebytteavtaler (SWAP) på totalt 61,3 % av lånene,
med bindingstid fra 1til 10 år.
•
Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding (WAL) skal til enhver tid være mellom 1
og 4. Gjennomsnittlig gjenværende rentebinding pr 31.12.2014 er 3,24.
Finansreglementets krav til låneporteføljens sammensetning er oppfylt pr 31.12.2014.
Renteutgifter og avdrag i forhold til budsjett
Kommunens lån kan hovedsakelig deles inn i tre hovedområder; lån til selvfinansierende
boliger, lån til startlån og øvrige kommunale investeringer. Kommentarene til renteutgifter og
avdrag er delt inn i disse tre hovedområdene.
Selvfinansierende boliger
Selvfinansierende boliger Regnskap
tall i 1000 kr
2014
Renter
Avdrag
Sum
5 158
4 983
10 140
Just. budsj.
R-JB 2014
2014
5 032
4 771
9 803
126
212
337
Budsjett
2014
5 032
4 771
9 803
Tabell 5.5.4 Renteutgifter og avdrag selvfinansierende boliger pr 31.12.2014
For området selvfinansierende boliger ble finanskostnadene 0,3 mill kr høyere enn budsjettert.
Dette skyldes hovedsakelig at beregnet minimumsavdrag ble 0,2 mill kr høyere enn i
opprinnelig budsjett. Renteutgiftene ble 0,1 mill kr høyere enn budsjettert.
51
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Lån til startlån
Startlån
tall i 1000 kr
Regnskap
2014
Mottatte renter
Betalte renter
Sum drift
Utlån
Bruk av lån
Mottatte avdrag
Betalte avdrag
Netto bruk/avsetning inv.fond
Renter tapsfond overf. fra drift
Sum investering
Just. budsj.
2014
Budsjett
2014
R-JB 2014
- 2 491
- 2 561
70
- 2 561
3 081
590
19 652
- 19 652
- 21 514
5 741
15 802
- 30
2 561
0
30 000
- 30 000
520
590
- 10 348
10 348
- 21 514
5 741
15 773
2 561
30
- 30
0
30 000
- 30 000
30
- 30
0
Tabell 5.5.5 Startlån drift og investering pr 31.12.2014
For startlånene viser driftsregnskapet et merforbruk på 0,6 mill kr i 2014. Dette skyldes i
hovedsak ubrukte lånemidler som ikke har blitt videreutlånt i løpet av 2014. Merforbruket blir
i stor grad oppveid ved økte innskuddsrenter. Det ble lånt ut 19,7 mill i startlån i 2014.
Investeringslån
Investeringslån Regnskap
tall i 1000 kr
2014
Betalte renter
Betalte avdrag
Gevinst realisert
SWAP-avtale
Sum
78 094
70 412
Just. budsj.
2014
R-JB 2014
77 418
71 126
676
- 714
- 514
147 992
Budsjett
2014
77 418
71 126
- 514
148 544
- 552
148 544
Tabell 5.5.6 Renteutgifter og avdrag investeringslån pr 31.12.2014
Finanskostnadene på kommunens investeringslån ble på linje med budsjettet. Renteutgiftene
ble 0,7 mill høyere enn budsjettert, dette skyldes i hovedsak et noe tidligere lånopptak enn
budsjettert.
Minimumsavdrag
Minimumsavdrag er beregnet til 75,3 mill kr i 2014, i tillegg kommer 0,1 mill kr i for lite
utgiftsført minimumsavdrag fra 2013. Kommunens totale lånegjeld til investeringer, med
unntak av Startlån, inngår i beregningsgrunnlaget. Beregnet minimumsavdrag for
boligregnskapets lånegjeld utgjør 4,9 mill kr, dermed utgjør minimumsavdraget for øvrige
investeringer 70,3 mill kr.
Gjennomsnittlig lånerente
Gjennomsnittlig rente for låneporteføljen er beregnet til 2,91 % ved utgangen av 2014.
Tabellen under viser utviklingen i gjennomsnittlig lånerente i perioden 2007-2014.
52
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Gjennomsnittlig lånerente gjeldsportefølje
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Figur 5.5.1 Utvikling i gjennomsnittlig lånerente
Rentesikring
Nedenstående figur viser kommunens rentebindingsforfall fram til 2024. Renteforfallene i
2015 kategoriseres som flytende rente. God spredning på renteforfallene gir en lavere
renterisiko og stabile rentekostnader over tid. Figuren viser at kommunen har en relativt god
spredning på renteforfallene.
Forfallstruktur rentebinding
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
200 000
100 000
Flytende
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Figur 5.5.2 Rentebinding per 31.12.2014
Låneopptak og rentesikringer gjennomført i 2014
I 2014 ble det gjennomført en SWAP på 100 mill kr med bindingstid til 2024 og rente på 2,89
%. Det ble også inngått en SWAP på 100 mill kr med start 2016 og bindingstid til 2023 med
en rente på 2,519 %. Det ble også i løpet av 2014 inngått en SWAP som sikrer kommunens
inntekter fra selvkost-investeringer. Denne ble senere terminert med en realisert gevinst på
0,5 mill kr.
53
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Renterisiko – følsomhet ved svingninger i rentenivå
Av den totale porteføljen av rentebærende investeringslån, er 61,3 % rentesikret i mer enn 1 år
ved utgangen av 2014. En gjennomgående økning i rentenivået på 1 % vil med denne
porteføljesammensetning få følgende nettoeffekt på kommunens finansutgifter:
Balanse i Balanse i
Beregnet
Endring
%
mill kr
effekt
Aktiva/passiva 31.12.2014
Gjeld med pt/flytende rente
Gjeld med fast rente
Finanspassiva med renteeksponering
Kortsiktig likviditet til driftsformål
Netto effekt
39 %
61 %
100 %
924
1 460
2384
284
1,0 %
1,0 %
-9,2
0,0
-9,2
2,8
-6,4
1,0 %
Tabell 5.5.7 Effekt av 1 % stigning i rentenivået
Tabellen viser at en 1 % økning i rentenivået vil gi en netto økning i kommunens
finansutgifter på 6,4 mill kr. Tilsvarende økning uten rentesikring ville gi en økning i netto
finansutgifter på 21,0 mill kr. Sikringsgraden vurderes fortløpende mot utviklingen i korte og
lange renter.
Plasseringer – ledig likviditet
Kommunen har plassert alle sine likvider i bank. Kommunen har normalt ikke ledig
overskuddslikviditet til å foreta alternative plasseringer i markedet.
Hovedbankavtalen med Danske bank gir kommunen meget gode betingelser på innskudd, 3
mnd. NIBOR + 1,3 %. Danske bank endret imidlertid betingelsene fra juli slik at nevnte
innskuddsrenter bare gjelder opp til 250 mill kr i innskudd, overskytende innskudd vil bare
motta en rente på NIBOR + 0 %. Dette medfører at kommunen nå må ha en tettere
likviditetsoppfølging da lånerentene nå er høyere enn innskuddsrentene (for innskudd
overskytende 250 mill kr).
Bank
Renteinntekter eks
startlån tall i 1000 kr
Regnskap
2014
Just. budsj.
2014
R-JB 2014
Budsjett
2014
Renteinntekter
- 13 318
- 9 936
- 3 382
- 9 936
Avsetning til fond
Sum
3
- 13 315
570
- 9 366
- 567
- 3 949
570
- 9 366
Tabell 5.5.8 Renteinntekter egen likviditet
Renteinntektene ble 3,9 mill kr høyere enn budsjettert på grunn av en høyere
gjennomsnittslikviditet enn budsjettert.
Utvikling på konsernkonto
Utviklingen i kommunens likviditet vises i diagrammet nedenfor. Gjennomsnittlig likviditet
var 496 mill kr i 2014, som er 153 mill kr høyere enn gjennomsnittet for 2013. Diagrammet
viser at likviditeten f.o.m. slutten av januar har vært god, og vesentlig forbedret sett mot
budsjett. Dette skyldes blant annet låneopptaket i januar på 300 mill kr. Ubrukte lånemidler er
den viktigste årsaken til en styrket likviditet i forhold til i 2013.
54
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
700 000
600 000
500 000
400 000
2014
300 000
2013
200 000
Budsjett 2014
1. jan.
24. jan.
16. feb.
10. mar.
2. apr.
25. apr.
18. mai.
10. jun.
3. jul.
26. jul.
18. aug.
10. sep.
3. okt.
26. okt.
18. nov.
11. des.
100 000
Figur 5.5.3 Utvikling i likviditetsbeholdning – konsernkonto i 2013 og 2014
Utvikling i likviditet og kredittrente
Saldo
Dato
konsernkonto Saldo DNB
01.01.2014
253
0
31.03.2014
598
0
30.06.2014
547
0
30.09.2014
523
0
31.12.2014
284
0
Sum
Rente
likviditet
konsernkonto
253
2,99
598
3,03
547
3,05
523
2,95
284
2,78
Tabell 5.6.9 Utvikling i likviditet og kredittrente mill kr
Tabellen over viser saldo på konsernkonto i tillegg av hjelpekonto i DNB ved utgangen av
hvert kvartal i 2014.
Tabellen under viser gjennomsnittlig innskuddsrente for konsernkonto i perioden 2007-2014.
2007
2008
4,77
2009
6,24
2010
2,52
2011
2,53
Tabell 5.6.10 Utvikling i gjennomsnittlig kredittrente i %
55
2012
2,89
2013
2,77
2014
3,06
3,00
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
3,50
3,00
2,50
2,00
2013
1,50
Bud 2014
1,00
2014
0,50
3mnd NIBOR
01.des
01.nov
01.okt
01.sep
01.aug
01.jul
01.jun
01.mai
01.apr
01.feb
01.mar
01.jan
0,00
Figur 5.5.4 Utvikling i kredittrenter i 2013 og 2014
Innskuddsrentene ble budsjettert til gjennomsnittlig 3,05 % i 2014, oppnådd gjennomsnittlig
rente ble 3,0 %.
5.6
Investeringer
Investeringsområde
Tall i hele 1000 kr
Helse og sosial
Utbygging
Helsebygg
Barnehage
Grunnskole
Idrettsanlegg
Øvrige utbyggingsprosjekter
Veg *
VAR *
Selvfinansierende boligprosjekter
Kommunale eiendommer
Skoletilpasninger
Oppgradering kommunale barnehager
Park og idrett
Øvrige investeringsprosjekter
Administrasjon
Inventarprosjekter skole og barnehage
Sum Investeringer
Regnskap
Justert
Opprinnelig
2014
budsjett 2014 budsjett 2014
1 063
1 336
1 000
6 578
135
79 208
12 553
2 661
119 687
45 067
23 536
46 517
6 000
87 362
14 670
3 836
161 371
82 502
38 770
42 727
58 441
52 500
7 000
115 000
87 000
30 000
11 230
372
1 037
17 759
15 407
4 113
340 404
11 469
3 360
2 892
33 762
14 897
7 665
516 408
5 000
3 300
21 000
8 200
4 000
435 168
* anleggsbidragsprosjekter samt vederlagsfrie overtakelser er ikke inkl. Dette utgjør 35,87 mill kr.
Tabell 5.6.1 Investeringer
56
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Figur 5.6.1
Figuren over viser at om lag 65 % av investeringsutgiftene i 2014 knyttes til investeringer i
skoler og veganlegg. Fra 2013 til 2014 har det vært et skifte fra idrettsområdet til veganlegg.
Dette er hovedsakelig forårsaket av at man i 2013 ferdigstilte omfattende investeringer i
Jessheim is- og flerbrukshall mens investeringen i tverrvei-prosjektet alene stod for 32 % av
totale investeringer i 2014. Investeringsnivået innenfor VAR området har også økt betraktelig
i 2014, noe som skyldes utskiftning av vann- og avløpsledninger Jessheim-Kløfta samt
planleggingsarbeid i forbindelse med nytt vannverk.
UTBYGGING
Helsebygg
Formål
Tall i hele 1000 kr
Gystadmyr psykiatriboliger
Botilbud BMB (Skogtun)
Øvrig helsebygg
Sum
Tabell 5.6.2 Oversikt helse
Regnskap
4 889
1 690
6 578
Justert
budsjett
37 773
3 744
5 000
46 517
Psykiatriboliger Gystadmarka
Anbudsdokumentasjon for anskaffelse av totalentreprise ble lagt ut på Doffin 29.04 med
tilbudsfrist 10.06.2014. Kontrakt med PEAB ble signert 15.09.2014, avtalt ferdigstillelsesdato
er 15.12.2015. Husbanken har gitt tilsagn om investeringstilskudd inntil 24,8 mill kr til
tiltaket.
57
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Skogtun gruppeboliger
Rom – og funksjonsprogram for tiltaket ble vedtatt i KST 7.04.14. Arbeidet med forprosjekt
som grunnlag for anbudskonkurranse i totalentreprise ble utarbeidet, og grunnlaget ble lagt ut
på Doffin i februar 2015
Grunnskole
Formål
Tall i hele 1000 kr
Ny skole Nordkisa
Gystadmarka - utvidelse 4 par.
Øvrig grunnskole
Sum
Tabell 5.6.3 Oversikt grunnskole
Regnskap
20 165
57 707
1 336
79 208
Justert
budsjett
20 588
63 203
3 571
87 362
Ny skole Nordkisa
Prosjektet ble ferdigstilt og overtatt etter planen 2. desember 2013. Det er påløpt kostnader i
forbindelse med overskjønn avholdt sommeren 2014, og det gjenstår kostnader til oppmåling,
fradeling og tinglysing.
Utvidelse Gystadmarka skole
Kontrakt for totalentreprise ble inngått 16.07.13 med Johs. Granås AS. Bygget sto ferdig som
forutsatt med overlevering 1. august 2014. Det gjenstår noen punkter for avklaring før
sluttoppgjøret kan gjennomføres, prosjektet forventes sluttført innenfor budsjettrammene.
Algarheim og Mogreina barneskoler
KST vedtok 12.05.2014 følgende: «Det gjennomføres mulighetsstudier for Algarheim og
Mogreina barneskoler for å vurdere bygningsmassens tilstand og skolens utearealer med
tanke på videre vedlikehold samt eventuelle utbyggingsmuligheter.»
Mulighetsstudien ble gjennomført via avrop i august 2014 på rammeavtale med arkitektfirma
GASA. Mulighetsstudien ble lagt fram for KST i møte 3.11.2014.
Ny ungdomsskole Jessheim
Rammeavtaleleverandør GASA arkitekter ble engasjert for utarbeidelse av rom – og
funksjonsprogram med lokaliseringsalternativer. Sak ble lagt fram for KST i møte 07.04.14.
Ny sak ble lagt fram for KST i møte 16.06.14 hvor det ble vedtatt at den nye ungdomsskolen
skal bygges i samlokasjon med etablering av ny tribunedel på UKI Arena. KST ba om ny sak
som omhandlet finansieringsmodeller i form av OPS og i kommunal regi.
HOP vedtok i møte 22.09.14 at byggingen av den nye ungdomsskolen i tilknytning til UKI
Arena gjennomføres som en OPS modell.
Anbudskonkurranse for anskaffelse av juridisk og økonomisk bistand til utarbeidelse av
konkurransegrunnlag for OPS prosjektet ble utarbeidet og publisert på Doffin 18.12.14 med
tilbudsfrist 15.01.15. Kontrakt er inngått med advokatfirmaet Torkildsen & Co.
58
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Idrettsanlegg
Formål
Tall i hele 1000 kr
Regnskap
Skatepark Gystadmarka
Utvidelse Jessheim friidrettsst.
Øvrig idrettsanlegg
Sum
Tabell 5.6.3 Oversikt idrettsanlegg
9 765
2 585
203
12 553
Justert
budsjett
11 257
2 775
637
14 670
Skatepark Gystadmarka
Det er utarbeidet designskisse for skatepark i samarbeid mellom brukerne og kvalitetssikrer
Fritjof Krogvold. Åpen anbudskonkurranse ble utlyst på Doffin 7. april 2014 med tilbudsfrist
12. mai 2014. Kontrakt med Park & Anlegg AS ble inngått 26.06.2014. Idrettsfunksjonell
forhåndsgodkjenning er mottatt, det kan søkes om tilskudd til anlegget med maksimalt 2 mill
kr. Skateparken (inkl utomhus) har planlagt overlevering i henhold til kontrakt 1.05.2015.
Utvidelse av sekretariat friidrettsstadion
Totalentreprisekontrakt ble inngått med Malthus AS om oppføring av modul for utvidelse av
sekretariat på Jessheim friidrettsstadion. Prosjektet ble ferdigstilt og overtatt som forutsatt
27.06.2014.
Bakkedalen idretts – og aktivitetspark
Det er inngått avtale med rammeavtaleleverandør PIR II om utarbeidelse av illustrasjonsplan
for anleggene med grove kostnadsestimater. Planen er utarbeidet i nedsatt arbeidsgruppe med
representanter fra Kløfta IL, Idrettsrådet og administrasjonen ved drift/idrett. Det har vært
avholdt møter med grunneier det skal erverves grunn fra, og det skal arbeides videre med
grunnervervet.
Ved grunnrapporter fra Multiconsult i forbindelse med planlegging og regulering for ny
barnehage i området, er det fastsatt behov for oppfylling av masser nede i dalen for
områdestabilisering før utbygging. Det er innhentet supplerende rapport fra Multiconsult
basert på konsekvenser og kostnader knyttet opp mot geoteknikk i forbindelse med etablering
av en idretts – og aktivtetspark i Bakkedalen. Endelige rapporter foreligger.
Svømmehall
KST vedtok i møte 16.06.2014: En mulighetsstudie igangsettes for etablering av nytt
badeanlegg lokalisert på Gystadmarka. Utgangspunktet er et Risenga + anlegg, anbefalt av
Idrettsrådet, anlagt på Gystadmarka ifb med idrettsanleggene. Resultatet legges frem for
HOP i oktober.
Brendeland og Kristoffersen Arkitekter AS, som kjenner området godt fra bistand i arbeidet
med kommunedelplan for Gystadmarka, ble engasjert for utarbeidelse av mulighetsstudie som
bestilt. Rapporten ble lagt fram for HOP til orientering i oktober.
Øvrige utbyggingsprosjekter
Barnehage Kløfta
Forprosjekt er så godt som ferdig. Dette er stilt i bero grunnet krav i reguleringsplanen om
stabiliserende tiltak i Bakkedalen før utbygging. VARV utreder behov for tiltak på
59
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
ledningsnettet som går gjennom området som skal område stabiliseres, da ledningsnettet ikke
tåler oppfylling av dette omfanget.
Veg
Formål
Tall i hele 1000 kr
Tverrvegen
Veglys - kartl. Og oppgrad.
Asfaltering
Øvrig veg
Sum
Tabell 5.6.4 Oversikt Veg
Regnskap
109 895
1 037
6 333
2 423
119 687
Justert
budsjett
102 160
12 619
6 000
40 592
161 371
Tverrvegen og Ringvegen
Anleggsstart august 2013. Merforbruket i 2014 for tverrvegen i forhold til prognose på 6,8
mill. kr. Dette relateres til at kontraktsmengdene har vært underestimert, i tillegg til en del
endrings- og tilleggsarbeider. Ferdigstillelsesdatoen for tverrvegen er fortsatt 1. juli, men det
er sannsynlig at entreprenøren får en fristforlengelse på grunn av ovennevnte.
Veglys-kartl. Og oppgradering
Prosjektet «veglys, kartlegging og oppgradering» er fortsatt forsinket i forhold til opprinnelig
plan. Alt av eksisterende lamper er kartlagt og registrert. Felles anbud med kommuner på øvre
Romerike for utskifting av veglys, blir lyst ut i april 2015 og kontraktsarbeidet vil starte opp
sommeren 2015.
Asfaltering
Alle strekninger iht. vedtak KST/89/13 angående oppsplitting av pottbevilgning er utført.
Vann og avløp
Formål
Tall i hele 1000 kr
Vannformål
Nytt vannverk
Ny VA-ledn. Jessheim-Kløfta
Avløpsformål
Sum
Tabell 5.6.5 Oversikt VAR
Regnskap
4 335
5 445
17 107
18 181
45 067
Justert
budsjett
15 276
8 000
15 473
43 754
82 502
Vannformål
Forsterkning vannforsyning til Kopperud
Ny trykkøkningsstasjon er bestilt og under bygging.
60
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Forsterkning vannforsyning Hovin kirke-Taugland
Prosjektet er stort sett ferdigstilt. Det gjenstår kun komplementering/opprydding til våren
2015.
Oppgradering vannledning ifm. Ringvegen
Prosjektet ses i sammenheng med framdrift på tverrvegen. Oppgraderingen ble ferdigstilt
høsten 2014, men Statens vegvesen har ikke sendt faktura på arbeidene ennå, så Ullensaker
har ikke regnskapsført noe på prosjektet i 2014.
Utbedring rørgjennomføring Wethalsvegen
Prosjektet er ferdigstilt.
Ny vannledning i ny GSV Jessheim-Kløfta
Anleggsstart april 2014. Framdriften på anlegget er stort sett i rute og vil stå ferdig ila høsten
2015.
Forsterkning av vannforsyning mot Nordkisa
Prosjektet ble ikke påbegynt i 2014 grunnet manglende avtale med en grunneier. Det ser
imidlertid ut til at en løsning nærmer seg og anlegget vil trolig starte opp ila våren/sommeren
2015.
Sanering av gamle VA-ledninger Sletta Borettslag
Prosjektet har blitt utsatt på grunn av at andre prosjekter har blitt prioritert foran dette
prosjektet og kapasiteten hos avdelingen Plan og Prosjekt. Prosjekteringen er planlagt startet
opp i mai 2015.
Sanering av gamle VA-ledninger Tveiterhellinga, Kløfta
Prosjektet har blitt utsatt på grunn av at andre prosjekter har blitt prioritert foran dette
prosjektet og kapasiteten hos avdelingen Plan og Prosjekt. Prosjekteringen er planlagt startet
opp i mai 2015.
Utskifting av vannledning Bråtevegen, Gystad
Anlegget er stort sett ferdigstilt. Venter på sluttnota.
Utskifting av vannledning Onsrud-Nybakk
Prosjektet er ferdigstilt.
Nytt vannverk
Forprosjektet for det nye vannverket ble i kommunestyrets møte i april 2014 vedtatt lagt til
grunn for den videre planleggingen. Et reguleringsplanforslag ble deretter fremmet for tomt til
det nye vannbehandlingsanlegget, ved Larsvika på østsiden av Hurdalssjøen. Eidsvoll
kommune stilte krav om konsekvensutredning og det ble fastsatt et planprogram for
detaljregulering. Gjennom siste halvår av 2014 har nødvendige utredninger blitt gjennomført,
parallelt med detaljprosjektering av vannbehandlingsanlegg og trase for ledningsanlegg.
Videre er fornminner blitt avdekket for mesteparten av traseen for ledningsanlegg.
Mellom Eidsvoll og Ullensaker kommune er det inngått avtale for levering av reservevann fra
det nye vannverket.
61
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Avløpsformål
Utskifting VA-ledninger Trondheimsveien-Kløfta
Prosjektet er ferdigstilt.
Kloakkering Snippen-Mogreina
Prosjekteringen ble ferdigstilt i 2013. Anlegget startet mars 2015.
Sanering avløpsnettet i området Nordbyringen
Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt. Det gjenstår kun noe komplementering våren 2015.
Pumpestasjon Mosvingen
Prosjektet har blitt forsinket i forhold til opprinnelig plan. Årsaken til forsinkelsen relateres til
problemer med leie av grunn, men saken er nå avsluttet. Anleggsstart forventes i april/mai
2015.
Avløpsutbygging Hauerseterkvartalet
Prosjekteringen er så og si ferdigstilt. Antatt oppstart høsten 2015.
Ledningssanering og nytt mini-renseanlegg Ingjersmyr
Prosjektet er under prosjektering, men er forsinket på grunn av kapasitetsproblemer ved
avdeling Plan og Prosjekt. Arbeidene vil imidlertid starte opp ila sommeren 2015.
Utskifting KPS Hilton, Kløfta
Ferdigstillelse i mai 2015.
Ny avløpsledning i ny GSV Jessheim-Kløfta
Anleggsstart april 2014. Framdriften på anlegget er stort sett i rute og vil stå ferdig ila høsten
2015.
Utredning av løsninger for Kløfta renseanlegg
Utredningen er ferdigstilt.
Rammeplan for VA inkl. overvann Gystadmyr
Prosjekteringen ble startet opp i desember 2014 og ferdigstilles ila mars 2015.
Hovedplan avløp og vannmiljø
Arbeidet ble startet opp i januar 2015 og vil pågå fram til høsten 2015.
Forprosjekt vann/avløp Bakkedalen
Arbeidet er ferdigstilt.
62
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Kommunale eiendommer
Formål
Tall i hele 1000 kr
Regnskap
Skoletilpasninger
11 230
Oppgradering komm. Bhg.
372
Park, idrett og uteanlegg
1 037
Ombygging Rådhuset
3 305
Øvrig komei
14 454
Sum
30 397
Tabell 5.6.6 Oversikt Kommunale eiendommer
Justert
budsjett
11 469
3 360
2 892
18 318
15 444
51 483
Enheten har i løpet av 2014 hatt ansvar for gjennomføring av 53 registrerte prosjekter med
samlet ramme på ca. 90,3 mill kr. Pr. 31.12.2014 har enheten (inkl. selvfinansierende boliger)
på prosjektsiden hatt et samlet mindre forbruk på ca. 36,3 mill kr i forhold til justert budsjett.
Fratrukket bevilgning til kjøp av kommunale boliger, har enheten hatt 52 konkrete prosjekter
å jobbe med ved inngangen til 2014 med samlet årsbudsjett på ca. 51,5 mill. kroner. I løpet av
2014 har enheten ferdigstilt totalt 25 prosjekter med påløpte kostnader på ca. 22,1 mill.
kroner, noe som utgjør ca. 43 % av totalt justert budsjett på ca. 51,5 mill kr.
Dette innebærer at 27 prosjekter med et samlet justert budsjett på ca. 30,1 mill. kroner fortsatt
pågår inn i 2015. Av denne rammen er det pr. 31.12.2014 påløpt totalt ca. 8,3 mill. kroner.
Det største prosjektet er ombygning av rådhuset 2. etg. gammel fløy.
Enheten ser at et så stor antall prosjekter som forventes utført i løpet av ett år kan være
utfordrende å gjennomføre grunnet begrenset prosjektleder kapasitet. Med bakgrunn i dette vil
enheten i fremtiden vurdere å benytte ekstern prosjektleder bistand, mens interne ressurser i
større grad vil innta en bestiller- og tilsyns/kontroll rolle. Hensikten er å øke
gjennomføringsgraden, samtidig som kvalitet på bestilling, styring og kontroll økes.
Skoletilpasninger
Skoletilpasningsprosjektene har samlet sett et mindre forbruk på ca. 0,24 mill kr pr.
31.12.2014. Dette skyldes i hovedsak lavere kostnader knyttet til prosjektene Kløftahallen
(utskiftning av dører), tilpasning av ventilasjon på Hovin skole, samt ikke benyttet midler for
branntiltak på Algarheim skole grunnet manglende kapasitet hos enheten.
Ombygning/tilpasning av Nordby skole, Algarheim skole og modulbygg til Mogreina skole i
forbindelse med økt elevtall hadde et samlet merforbruk på ca. 0,557 mill kr. Dette skyldtes at
bygningen (Skuffen) som skulle bygges om på Algarheim var i dårligere forfatning enn antatt,
samt vanskeligere grunnforhold på enn forventet.
Rehabilitering kommunale barnehager
Prosjektene har samlet sett et mindre forbruk på ca. 2,99 mill kr pr. 31.12.2014. Dette skyldes
i all hovedsak ikke igangsatte prosjekter. Årsaken til dette er at planlagte prosjekter med
tilpasning av barnehager (personal rom og vognskur) har vist seg å være vesentlig mer
omfattende enn først antatt. Dette gjelder både brukerbehov, forskrifter og kostnader. Forbruk
på ca. 0,37 mill kr er knyttet til arkitektbistand. I samråd med enheten Kommunale barnehager
er det fokusert på etablering av vognskur. Dette arbeid har tatt lengre tid enn forventet grunnet
behov for arkitektbistand og begrenset prosjektleder kapasitet i enheten. Det er et økende
behov for vognskur og tilpasning av barnehagene. Overføring av mindreforbruket fra 2014,
63
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
sammen med ny bevilgning i budsjett 2015, er nødvendig for å sikre nødvendige rammer for
gjennomføring av tiltakene.
Park og idrett
Samlet mindre forbruk for prosjektene innenfor park og idrettsområdet er på ca. 1,86 mill kr
pr. 31.12.2014. Dette skyldes i hovedsak ubrukte midler knyttet til prosjekter Nordbytjern på
ca. 1,047 mill kr, oppgradering av løypenett inkl. nytt nett ved Gystadmarka på ca. 0,39 mill
kr, samt mindre forbruk på prosjektet inventar og utstyr Jessheim is- og flerbrukshall på ca.
0,4 mill kr. Disse prosjektene forventes ferdigstilt i løpet av 2015.
Ombygging Rådhuset
I løpet av 2014 er det benyttet ca. 3,31 mill kr på forprosjektet inkl. utarbeidelse av
kravspesifikasjon og anbudsdokumentasjon for ombyggingen av 2. etasje gammel fløy i
rådhuset. På grunn av manglende rammeavtaler for rådgivende ingeniørtjenester, og noe
utfordrende bygningsforhold, tok denne prosessen lenger tid enn planlagt. Prosjektet
videreføres i 2015. Ombyggingen planlegges igangsatt 15. april 2015, mens dato for
ferdigstillelse er satt til medio desember 2015.
Øvrige prosjekter Komei
Øvrige prosjekter har et samlet mindre forbruk på ca. 0,99 mill kr i forhold til justert budsjett.
Ombygging av Bjørmoen (PU-bolig) er ferdigstilt i 2014, med noe merforbruk grunnet større
kostnader til vann- og avløpsrør enn beregnet fra prosjekterende arkitekt. Hvitbygget er
bygget om til boligrom for beboere som er flyttet fra Skogtun innenfor avsatt ramme.
Nødstrømsaggregat ved Gjestad og Gystadmyr er ferdigstilt med et merforbruk på ca. 0,11
mill. kroner grunnet uforutsett, men nødvendig oppgradering av styrings/fordelings skap. Det
er mot slutten av 2014 igangsatt omfattende oppdatering av digitale tegninger. Denne
kostnaden kommer i 2015. Mindre forbruk tilsvarende ca. 0,15 mill kr knyttet til Enøk tiltak
på Rådhuset skyldes at deler av tiltaket ikke ble avsluttet i 2014 og forutsettes videreført i
2015. Utskiftning av transportmidler Komei ble ikke gjennomført som planlagt, selv om
behovet for utskiftning er til stede. Behovet er nå økt, slik at en videreføring av nevnte midler
til 2015 anses nødvendig.
Fagområdet Selvfinansierende boliger
Justert budsjett for 2014 var på ca. 38,8 mill kr. Midlene er primært benyttet til innkjøp av nye
boliger. Det er i 2014 signert kontrakter for 16 nye boliger, hvorav 5 boliger er overtatt og
gjort opp i 2014. Av resterende boliger er 6 boliger planlagt overtatt i 2015, mens 5 overtas i
2016. Det er i 2014 påløpt ca. 15,2 mill kr. Dette skyldes at flere av boligene som er anskaffet
i 2014 overtas først i 2015 og 2016.
Administrasjon
Regnskapsførte investeringer i 2014 innenfor administrasjonsområdet gjelder lys- og lydutstyr
til kulturhuset, digitalisering av byggesaksarkivet, opparbeidelse av fjernarkiv samt
investeringer innenfor IKT og overføring av investeringsmidler til Kirkelig Fellesråd.
Inventarprosjekter skoler og barnehager
Utgiftene påløpt til inventar ved skoler og barnehager gjelder i all hovedsak inventar og utstyr
i forbindelse med byggingen av ny skole i Nordkisa, utvidelsen av Gystadmarka skole samt
innkjøp av digitale tavler i skolene.
64
Ullensaker kommune
5.7
Årsrapport 2014
Tiltak for å ivareta betryggende kontroll
Administrasjonssjefen skal i henhold til kommuneloven sørge for at administrasjonen drives i
samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for
betryggende kontroll. Herunder ligger en plikt til å etablere rutiner og systemer som blant
annet skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at
formuesforvaltningen er ordnet på en forsvarlig måte.
Ullensaker kommune er godt i gang med å etablere og implementere helhetlig
kvalitetssystem. Innføringen skjer områdevis og alle tjenesteområder er i hovedsak i gang, om
enn i noe ulik grad. Kvalitetssystemet inneholder prosedyrer som beskriver arbeidsoppgaver
og beste felles praksis. Prosedyrene skal sikre at krav til kvalitet fra myndigheter og
kommunens egne bestemmelser ivaretas. Avvik fra prosedyrer og forbedringsforslag blir
meldt, behandlet og lukket i systemet som grunnlag for kontinuerlig forbedring av
tjenesteutøvelsen. Det vil bli tatt ut statistikk fra kvalitetssystemet jevnlig og rapportert
politisk.
Det er innført Balansert målstyring (BMS) som styringssystem i kommunen. Balansert
målstyring er et strategisk verktøy, som medvirker til å se sammenhengen mellom mål, tiltak
og resultater. Gjennom rapportering på fokusområdene vil administrasjonen dokumentere
måloppnåelse og resultater til politisk nivå.
Styringssystemene for økonomi inkluderer i tillegg til økonomisystemet mange underliggende
fagsystemer som leverer data til økonomisystemet. Det foretas risikovurdering av disse
systemene, herunder risiko for vesentlig feil regnskapsinformasjon. Vurderinger av risiko i
fagsystemene er en kontinuerlig prosess som økonomienheten har fokus på.
Øvre Romerike Revisjonsdistrikt (ØRRD) gjennomfører på vegne av kontrollutvalget
forvaltningsrevisjon i kommunen. I løpet av 2014 har de gjennomført følgende
forvaltningsrevisjon:
•
Kompetanse i tjenestene
Revisjonen har i rapporten kommet med forslag til forbedringer som Kommunestyret har
sluttet seg til og som administrasjonen vil arbeide videre med.
65
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
6
ÅRSRAPPORT FOR SKOLE OG BARNEHAGE
6.1
Oppsummering for skole og barnehage
I dette kapittelet omtales resultater i forhold til fokusområdene samfunn, brukere,
medarbeidere og økonomi for tjenesteområdene innenfor politikkområde skole og barnehage
(HSB): grunnskolene, Voksenopplæringen, barnehagetilbudet og Pedagogisk psykologisk
tjeneste (PPT).
SAMFUNN
I styringskortene er det gjennomgående målet i forhold til samfunn ”Tilhørighet, nettverk og
identitet i en kommune i sterk endring og vekst”. De gjennomgående resultatmålene for
samfunn er knyttet til folkehelse, redusert arealforbruk pr innbygger og redusert CO2-utslipp.
Enhetene har utarbeidet egne resultatmål tilpasset sin virksomhet som støtter opp under de
overordnede målene.
Folkehelse er et felles satsingsområde. Alle enhetene bidrar bl.a. på ulike måter til
gjennomføring av den årlige Folkehelse-uka på våren. Flere skoler deltar i et
Trivselslederprogram, hvor elever er trivselsledere med ansvar for ulike aktiviteter i
friminuttene for de andre elevene. Alle skoler og barnehager har jevnlig ulike aktivitetsdager
hvor fysisk aktivitet og sunn mat er i fokus.
Alle enheter har fokus på å redusere kopieringen. Mye informasjon som sendes fra skoler og
barnehager sendes elektronisk. Enhetene sorterer avfall. Elever på 4. trinn blir invitert til
ØRAS for å lære om avfallssortering.
BRUKERE
I styringskortene er det gjennomgående målet i forhold til brukere ”Gode og forutsigbare
tjenester ”. I dette ligger at brukerne opplever kvaliteten på tjenesten til å være i forhold til
forventningene og riktig kvalitet i henhold til kommunale mål og krav fra myndigheter.
Samtlige enheter/avdelinger har utarbeidet tjenestebeskrivelser samt minimum en
serviceerklæring som er vedtatt i HSB. Disse legges løpende ut på hjemmesiden til
kommunen.
For å måle brukertilfredsheten gjennomføres en rekke brukerundersøkelser som er nærmere
omtalt i avsnittene som følger. I tillegg til brukertilfredshet har en for grunnskolen også høyt
fokus på læringsutbytte som en sentral indikator for kvalitet på tjenesten.
MEDARBEIDERE
I styringskortene er resultatmålene for medarbeidere knyttet til arbeidsnærvær, arbeidsmiljø,
ledelse og avvikshåndtering. Enhetsrapportene omtaler status for alle resultatmålene knyttet til
medarbeidere.
Det er en målsetting at sykefravær skal reduseres fra foregående år. Sykefraværet for
fagområdet samlet ble 8,2 % i 2014, mens det var 9,1 % på kommunenivå. I forbindelse med
overgang til nytt HR-system, er ikke sykefraværet for 2014 sammenlignbart med tidligere år.
Dette er nærmere omtalt i eget kapittel om medarbeidere. Alle enhetene arbeider systematisk
for å øke arbeidsnærværet på arbeidsplassen.
66
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Arbeidsmiljøundersøkelsen blir gjennomført annethvert år. Krav i styringskortet er lik eller
bedre enn landsgjennomsnittet på medarbeidertilfredshet. En har valgt å rapportere på en
gjennomsnittscore på alle spørsmålene og en score som måler tilfredshet med nærmeste leder.
Samtlige enheter følger opp resultatene fra undersøkelsen i samarbeid med de ansatte med
målsetting om å skape og opprettholde et arbeidsmiljø som fremmer trivsel og motivasjon.
ØKONOMI
Enheter (tall i 1000 kr)
utgift
inntekt
netto
utgift
GRUNNSKOLE inkl Grunnskole felles
inntekt
netto
utgift
VOKSENOPPLÆRINGEN
inntekt
netto
utgift
BARNEHAGE FELLES
inntekt
netto
utgift
Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne
inntekt
netto
utgift
SB FELLES (PPT og SB stab)
inntekt
netto
SUM HOVEDUTVALG SKOLE OG BARNEHAGE
ENHET KOMMUNALE BARNEHAGER
Regnskap
2014
60 072
- 15 600
44 472
378 902
- 66 944
311 958
25 898
- 25 898
266 438
- 12 678
253 760
8 860
- 4 391
4 469
24 587
- 7 412
17 176
631 835
Justert
budsjett
2014
61 827
- 14 638
47 189
374 552
- 59 260
315 294
25 565
- 25 568
-3
268 859
- 12 525
256 334
8 572
- 4 595
3 977
25 289
- 7 489
17 800
640 590
Avvik
- 1 756
- 962
- 2 717
4 350
- 7 685
- 3 335
333
- 330
3
- 2 421
- 153
- 2 574
288
204
492
- 701
77
- 624
- 8 755
Avvik i %
Opprinnelig Regnskap
budsjett
2013
2014
60 827
67 450
- 13 340
- 19 053
47 487
48 396
-5,8 %
369 219
355 883
52 420
- 59 383
316 799
296 500
-1,1 %
25 168
23 641
- 25 168
- 23 641
-100,0 %
261 238
244 211
- 13 921
- 12 556
247 317
231 655
-1,0 %
7 147
8 371
- 3 170
- 4 185
3 977
4 186
12,4 %
22 132
14 343
6 889
- 741
15 243
13 602
-3,5 %
-1,4 %
630 826
590 153
Tabell 6.1.1 Økonomisk resultat HSB. Tall i hele 1 000 kr.
I henhold til styringskortene skal god økonomistyring måles ved % avvik i forhold til
nettobudsjett: Ønsket mindreforbruk er +0,5 %, mens akseptert avvik er mellom +3 % til –0,5
%. I 2014 har fagområdet samlet et mindreforbruk på 1,4 % av nettorammen, noe som er i
henhold til styringskortet.
Grunnskolene samlet har et mindreforbruk i henhold til styringskortet på 1,1 %. Resultatene
for de enkelte skolene varierer. For fire av skolene ligger resultatet innenfor vedtatt
styringskort. Dette omtales nærmere under grunnskoledelen.
Voksenopplæringen er en selvfinansierende enhet hvor kostnader til norskopplæring dekkes
av statlige tilskudd gjennom NAV og grunnskoleopplæring av overføring fra grunnskole
felles.
Barnehage felles viser et positivt resultat på 2,57 mill kr, dette utgjør 1,0 % av nettorammen.
Tilskuddet til ikke-kommunale barnehager ble 5,5 mill kr lavere enn budsjettert.
Hovedårsaken til dette er et mindreforbruk ved de kommunale barnehagene og
vedlikeholdsutgifter for barnehagebygg. Utgifter pr kommunal barnehageplass skal tilsvare
tilskuddet til de ikke-kommunale barnehagene slik at et mindreforbruk i kommunal sektor
fører til redusert tilskudd til privat sektor. Videre hadde området et merforbruk på ca. 1,0 mill
kr på tilskudd til barn med spesielle behov samt refusjoner pga søskenmoderasjon og redusert
foreldrebetaling.
Kommunale barnehager har et mindreforbruk på 2,717 mill kr, dette utgjør 5,8 % av
nettorammen. Avviket skyldes i hovedsak nedbemanning knyttet til redusert barnetall.
67
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Området spesialpedagoger i barnehagene har et merforbruk på 0,5 mill kr. Avviket skyldes
økte lønnsutgifter til 100 % stilling knyttet til barn med lovpålagt rett til spesialpedagogisk
hjelp
SB-fellesfunksjoner (PPT og SB-stab) har et samlet mindreforbruk på 0,624 mill kr, noe som
utgjør 3,5 % av netto ramme.
Det økonomiske resultatet pr enhet er nærmere omtalt i de følgende avsnitt.
6.2
SB fellesfunksjoner: SB-stab og PPT
SB fellesfunksjoner omfatter Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) samt stab for fagområdet
skole og barnehage. Pr 31.12.14 har PPT 15,8 årsverk. SB-stab har 9,7 årsverk pr 31.12.14.
Nedenfor følger nøkkeltall for brukere. Det foreligger ikke relevante nøkkeltall for SB-stab.
BRUKERE - PPT
2014
KOSTRA
Kgr 13
Utvalgte nøkkeltall
2011
2012
2013
2014
Produksjonsdata
Meldte nye saker
171
157
148
179
Ikke
Sakkyndig vurderinger *
364
354
426
401 KOSTRA
Venteliste utredningssaker
70
56
45
56
tall
*) I tallet for sakkyndige vurderinger, ligger også tallet for gjeldende sakkyndige vurderinger, dvs. aktive saker.
Sakkyndige vurderinger som ble skrevet pr 31.12.14 er 200.
Mål 2014
150
350
50
Tabell 6.2.1 Nøkkeltall for PPT
Reelle tall for meldte nye saker er høyere enn målsettingen. Det skyldes mye utskifting i
personalet og at flere stillinger har vært vakante over perioder. Det har igjen ført til at antall
henvisninger har økt som følge av mindre systematisk oppfølging mot skolene. Antall aktive
sakkyndige vurderinger i 2014, 401, ligger over målsettingen på 350, noe PPT vil arbeide med
og få ytterligere ned gjennom systematisk arbeid. I forhold til «venteliste utredningssaker» er
målet for 2014 nesten nådd, 56/ målsetting 50, noe PPT under omstendighetene er svært
fornøyd med, da tallet pr 30.6.14 var 90.
For barn i førskolealder har ordningen med at barnehagene sender behovsmelding til PPT hatt
en positiv effekt ved at barnehagene får satt i verk tiltak tidlig, noe som igjen bidrar til færre
henvisninger på førskolesiden.
Fra 1.12.14 er det tilsatt logoped som bare skal ha logopedsaker og sakkyndighetsarbeid
knyttet til det feltet, det forventes at logoped over tid tar unna det meste av disse sakene. Det
må i løpet av 2015 gjøres en vurdering av behov relatert til stillingsstørrelse på logopedarbeid.
68
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
ØKONOMI – SB fellesfunksjoner: PPT - SB-stab
Overdordnet mål for Økonomi: Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
Resultatmål for økonomi
God økonomstyring
Målt ved:
Ønsket mindreforbruk: 0,5%
Akseptert avvik: +3,0 til -0,5%
2011
2012
2013
2014
PPT
-5,5 %
-5,5 %
-12,1 %
-7,6 %
SB-stab
9,2 %
-6,4 %
-7,3 %
1,8 %
Avvik i % Opprinnelig
budsjett
2014
Regnskap
2013
Tabell 6.2.2 Økonomisk resultat for SB-fellesfunksjoner
Enheter
92400
92410
Tall i 1000 kr
SB fellesfunksjoner
PPT
Regnskap
2014
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
14 025
- 6 177
7 848
10 563
- 1 235
9 327
Justert
budsjett
2014
14 111
- 6 402
7 709
11 178
- 1 087
10 091
Avvik
139
1,8 %
- 764
-7,6 %
11 828
- 6 402
5 426
10 304
- 487
9 817
5 711
- 149
5 562
8 633
- 592
8 040
Tabell 6.2.3 Økonomisk resultat for SB-fellesfunksjoner.
Tabellen viser et mindreforbruk for PPT på 7,6 % og er høyere enn mål i vedtatt styringskort.
Mindreforbruket utgjør 0,764 mill kr, 3 % av dette utgjør 0,302 mill kr. Mindreforbruket
skyldes i hovedsak vakanser, samt noe høyere sykelønnsrefusjon enn budsjettert.
Tabellen viser videre et merforbruk på SB-stab på 1,8 %, som også her er høyere avvik enn
mål i vedtatt styringskort. Merforbruket utgjør 0,139 mill kr. Avviket ligger i hovedsak på
lønn. Dette blir dekket inn våren 2105 pga noe vakanse.
Nytt fra 2014 er at per capita tilskudd fra staten (tilskudd det søkes om fra NAV og skal dekke
utgifter til Ullensaker sine deltagere på Voksenopplæringen) inntektsføres på SB-stab.
Midlene skal i sin helhet overføres til Voksenopplæringen og dekke utgifter til Ullensaker
sine deltagere på Voksenopplæringen. Beregninger viser at Ullensaker fikk mindre tilskudd
enn det var budsjettert med i 2014. Andel som skal overføres til Voksenopplæringen var
tilsvarende lavere, slik at reelt avvik på ordningen er et marginalt merforbruk på 6 tusen.
6.3
Grunnskole
Grunnskoleområdet i Ullensaker består av 11 barneskoler og 4 ungdomsskoler, med til
sammen ca. 4 500 elever. I tillegg kommer Grunnskole felles som håndterer fellesoppgaver
som skoleskyss, felles utviklingsprosjekter, gjesteelever/ friskoleelever m.m.
69
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
BRUKERE – Grunnskole
Overordnet mål for brukere:
Ullensakerskolen
GODE OG FORUTSIGBARE TJENESTER
MÅL
2012
2013
2014
Akershus
Landet
Andel barn i SFO elever 1.-3. trinn
75 %
70 %
68 %
68 %
83 %
72 %
Andel barn i SFO elever 4. trinn
GODT LÆRINGSUTBYTTE
Kartleggingsprøvene i lesing 2.trinn, andel under kritisk grense
Kartleggingsprøvene i regning 2.trinn, andel under kritisk grense
Kartleggingsprøvene i lesing 3.trinn, andel under kritisk grense
Kartleggingsprøvene i regning 3.trinn, andel under kritisk grense
Kartl.prøvene i engelsk lesing 3.trinn, andel under kritisk grense
Kartl.prøvene i engelsk lytting 3.trinn, andel under kritisk grense
Mestringsnivå 1
Nasjonale prøver i lesing for 5. trinn.
Mestringsnivå 3
Mestringsnivå 1
Nasjonale prøver i regning for 5. trinn.
Mestringsnivå 3
Mestringsnivå 1
Nasjonale prøver i engelsk for 5. trinn.
Mestringsnivå 3
Norsk hovedmål
Avgangsresultater 10. trinn.
Norsk sidemål
Ønsket (Akseptert)
Matte
Engelsk
Mestringsnivå 1-2
Nasjonale prøver i lesing for 8. trinn.
Mestringsnivå 4-5
Mestringsnivå 1-2
Nasjonale prøver i regning for 8. trinn.
Mestringsnivå 4-5
Mestringsnivå 1-2
Nasjonale prøver i engelsk for 8. trinn.
Mestringsnivå 4-5
Mestringsnivå 1-2
Nasjonale prøver i lesing for 9.trinn.
Mestringsnivå 4-5
Mestringsnivå 1-2
Nasjonale prøver i regning for 9.trinn
Mestringsnivå 4-5
GOD ELEVVURDERING
Resultat fra elevundersøkelsen for spørsmål om elevvurdering,
"Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre?"
Ønsket (Akseptert)
GODT LÆRINGSMILJØ
35 %
20 %
21 %
20 %
48 %
34 %
≤ 10 %
≤ 10 %
≤ 10 %
≤ 10 %
≤ 15 %
≤ 15 %
≤ 20 %
≥ 30 %
≤ 20 %
≥ 30 %
≤ 20 %
≥ 30 %
3,5 (3,4)
3,3 (3,1)
3,1 (3,0)
3,8 (3,7)
≤ 20 %
≥ 30 %
≤ 20 %
≥ 30 %
≤ 20 %
≥ 30 %
≤ 10 %
≥ 50 %
≤ 10 %
≥ 50 %
13 %
11 %
18 %
22 %
15 %
10 %
32 %
21 %
29 %
19 %
33 %
19 %
3,0
2,8
3,0
3,6
33 %
28 %
35 %
25 %
38 %
23 %
17 %
47 %
21 %
39 %
11 %
6%
18 %
21 %
14 %
11 %
28 %
20 %
27 %
26 %
27 %
29 %
3,4
3,1
3,0
3,5
28 %
31 %
29 %
26 %
35 %
30 %
18 %
44 %
22 %
41 %
11 %
21 %
16 %
15 %
14 %
15 %
21 %
24 %
22 %
28 %
19 %
31 %
3,2
3,0
3,2
3,6
28 %
27 %
34 %
32 %
27 %
29 %
18 %
42 %
21 %
41 %
80 %
(70 %)
54 %
66 %
71 %
67 %
62 %
0%
9%
5%
5%
5%
4%
Utvalgt spørsmål fra elevundersøkelsen om bråk og uro."Det er god
arbeidsro i timene." Ønsket (Akseptert) **)
100 %
(95 %)
69 %
77 %
64 %
63 %
64 %
Utvalgt spørsmål fra foreldreundersøkelsen om håndtering av
mobbing."Foresatte er helt eller delvis enig i at skolens ledelse og
lærere håndterer mobbing av elevene på en god måte." Ønsket
(Akseptert)
80 %
(70 %)
57 %
63 %
58 %
55 %
55 %
TJENESTENS OMFANG/DEKNINGSGRAD LIK ELLER BEDRE ENN
LANDSGJENNOMSNITT
Utvalgt spørsmål fra elevundersøkelsen om mobbing, "Er du blitt
mobbet de siste månedene?"
Sammenl. ikke
Sammenl. ikke
Sammenl. ikke
Sammenl. ikke
Sammenl. ikke
Sammenl. ikke
22 %
27 %
24 %
26 %
24 %
25 %
3,6
3,1
3,2
3,7
22 %
37 %
27 %
37 %
23 %
37 %
14 %
53 %
18 %
51 %
GOD SKOLE - HJEM RELASJON
Utvalgt spørsmål fra foreldreundersøkelsen med dialog og
95 %
medvirkning. "Foresatte er helt enig i at de blir tatt i mot på en
86 % 86 %
91 %
91 %
(90 %)
god måte når de kontakter skolen." Ønsket (Akseptert)
Utvalgt spørsmål fra foreldreundersøkelsen om forventninger bedre
enn landsgjennomsnittet. "Foresatte er helt eller delvis enig i at
90 %
68 % 70 % 87% **)
80 %
det er kjent hvilke forventninger skolen har til hjemmet når det
(75 %)
gjelder samarbeid med skolen." Ønsket (Akseptert)
SFO-brukerundersøkelsen samlet
5,0 (4,6)
4,5
4,5
4,6
4,5
**) Spørsmålsstilling og sk ala er endret fra 2014, slik at resultatene ik k e er sammenlignbare med 2013 og 2012
70
nasjonalt
nasjonalt
nasjonalt
nasjonalt
nasjonalt
nasjonalt
23 %
26 %
25 %
26 %
25 %
25 %
3,5
3,1
3,0
3,7
27 %
33 %
32 %
31 %
29 %
31 %
17 %
48 %
21 %
46 %
91 %
81 %
4,5
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Læringsutbytte er en sentral indikator på kvaliteten på tjenestene grunnskolen leverer.
Ullensakerskolens hovedsatsing er økt læringsutbytte for elevene. Læringsutbytte skal måles
ved kartleggingsprøver, nasjonale prøver og eksamen. Resultater på kartleggingsprøver 3.
trinn engelsk lytting og lesing våren 2014 er i henhold til styringskortet. Resultater på 2. trinn
lesing og regning, samt 3. trinn lesing er lavere enn målene i vedtatt styringskort. Det er
likevel en forbedring i resultatene fra 2013, med unntak av regning 2. trinn og engelsk lytting
3. trinn.
Eksamensresultatene har en fremgang fra 2013 i engelsk og matematikk, og en tilbakegang i
norsk hovedmål og sidemål. Resultatene er på nivå med Akershus og nasjonalt, men unntak
av norsk hovedmål som ligger 0,3 poeng lavere enn nasjonale tall.
Nasjonale prøver er en landsomfattende kartlegging av elevene på 5., 8. og 9. trinn. De
nasjonale prøvene er ikke prøver i fag, men i grunnleggende ferdigheter i alle fag. Resultatene
på 5. trinn er bedre enn foregående år, og det er kun i engelsk målene er nådd i forhold til
vedtatt styringskort. På 8. trinn er resultatene i lesing dårligere enn foregående år og noe bedre
enn foregående år i regning og engelsk. Målene i styringskortet er nådd for regning nivå 4-5.
Resultatene på 9. trinn er noe dårligere enn foregående år og målene i styringskortet er ikke
nådd.
Elev- og foreldreundersøkelsen er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet. Elevundersøkelsen er
obligatorisk på 7. og 10. trinn og blir i Ullensaker gjennomført på 5.-10. trinn.
Foreldreundersøkelsen er frivillig fra statlig hold, men er vedtatt gjennomført ved alle skolene
i Ullensaker.
Formålet med foreldreundersøkelsen er at foresatte skal få si sin mening om læring, hjemskole-samarbeid og trivsel ved skolen. Når det gjelder spørsmål vedrørende mobbing, er det
en negativ utvikling i forhold til 2013, men resultatene er bedre enn det nasjonale snittet.
Vedrørende forventninger hjem-skole samarbeid er det en positiv utvikling og resultatene er
like eller bedre enn landsgjennomsnittet.
Resultater fra elevundersøkelsen måler læringsmiljøet ved skolen slik det oppfattes av
elevene. En har valgt å ha et spesielt fokus på spørsmål om mobbing, elevvurdering, bråk og
uro på skolen eller på trinnet. Resultater for ullensakerskolen er lik eller bedre enn
landsgjennomsnittet for alle de utvalgte spørsmålene. Når det gjelder bråk og uro er
spørsmålstillingen endret fra 2014 slik at resultatene ikke er sammenlignbare med tidligere år.
Når det gjelder SFO-undersøkelsen er målsetting oppfylt, og noe bedre enn både 2013resultatet landsgjennomsnittet.
Resultatene fra brukerundersøkelsene varierer i stor grad fra skole til skole. Samtlige skoler
skal bruke resultatene fra undersøkelsene aktivt til å skape en bedre skole, bl.a. i samarbeid
med skolemiljøutvalget, hvor bl.a. FAU og elevene er representert.
Det vises for øvrig til rapporten «Kvalitet i Ullensaker skole – Tilstandsrapport for
grunnskolen 2014». Rapporten beskriver mer om resultatene på kartleggingsprøver, nasjonale
prøver og eksamen, samt oppfølging av disse, samt HSB sak 12/15 og HSB sak 20/15 hvor
resultater fra brukerundersøkelsene er nærmere beskrevet. I tillegg legges sentrale resultater
fortløpende fram for HSB.
71
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
ØKONOMI – Grunnskole
Overdordnet mål for Økonomi: Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
Resultatmål for økonomi
God økonomistyring
Målt ved:
Ønsket
mindreforbruk:
0,5%
Akseptert avvik:
+3,0 til -0,5%
Algarheim
Bakke
Borgen
Døli
Gystadmarka
Hovin
Jessheim
Mogreina
Nordkisa
Skogmo
Åreppen
Allergot
Gystadmarka u-skole *)
Nordby
Vesong
*) Skolen startet 01.08.2014
Tabell 6.3.2: Økonomisk resultat for Grunnskolen i %
72
2012
2013
2014
-2,8 %
3,1 %
-4,5 %
-1,0 %
4,0 %
-4,7 %
-1,1 %
-2,6 %
-3,4 %
-0,7 %
-2,6 %
-2,3 %
-2,2 %
0,4 %
7,1 %
5,6 %
0,2 %
-2,7 %
3,7 %
-3,5 %
-3,6 %
-3,0 %
1,1 %
-4,2 %
-2,1 %
-3,2 %
-1,8 %
-0,4 %
-3,5 %
-2,6 %
1,9 %
5,4 %
0,8 %
-4,5 %
-1,6 %
-4,5 %
1,5 %
-3,8 %
2,2 %
-2,7 %
1,3 %
2,0 %
-0,8 %
Ullensaker kommune
Enheter
Tall i 1000 kr
GYSTADMARKA SKOLE
ALGARHEIM SKOLE
BAKKE SKOLE
BORGEN SKOLE
DØLI SKOLE
HOVIN SKOLE
JESSHEIM SKOLE OG RESSURSSENTER
MOGREINA SKOLE
NORDKISA SKOLE
ÅREPPEN SKOLE
SKOGMO SKOLE
ALLERGOT UNGDOMSSKOLE
NORDBY UNGDOMSSKOLE
VESONG UNGDOMSSKOLE
GYSTADMARKA UNGDOMSSKOLE
GRUNNSKOLE FELLES
SUM GRUNNSKOLE
Årsrapport 2014
Regnskap
2014
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
Justert budsjett
2014
26 438
- 3 554
22 885
17 977
- 3 629
14 348
26 629
- 6 233
20 396
10 851
- 1 901
8 950
15 866
- 4 364
11 502
20 957
- 3 213
17 744
47 840
- 9 522
38 318
12 526
- 2 252
10 273
12 588
- 2 034
10 554
29 583
- 5 113
24 470
37 967
- 5 434
32 533
31 536
- 5 157
26 380
39 966
- 6 736
33 230
25 641
- 1 749
23 892
3 014
- 66
2 948
19 523
- 5 989
13 535
311 957
26 046
- 3 352
22 694
18 204
- 3 335
14 870
26 383
- 5 442
20 941
10 792
- 2 008
8 785
14 816
- 3 908
10 908
21 279
- 2 701
18 578
47 833
- 8 887
38 946
12 566
- 1 807
10 759
12 389
- 1 990
10 400
29 132
- 5 180
23 953
38 559
- 4 737
33 822
31 760
- 4 659
27 101
38 687
- 6 106
32 581
25 638
- 1 562
24 077
2 920
- 10
2 910
17 546
- 3 576
13 970
315 293
Avvik
392
- 202
191
- 227
- 295
- 522
246
- 791
- 545
59
107
165
1 050
- 456
594
- 322
- 512
- 834
6
- 634
- 628
- 41
- 445
- 486
199
- 44
155
450
67
517
- 591
- 697
- 1 289
- 224
- 498
- 722
1 279
- 630
649
2
- 187
- 184
94
- 56
38
1 978
- 2 413
- 435
- 3 335
Avvik i %
0,8 %
-3,5 %
-2,6 %
1,9 %
5,4 %
-4,5 %
-1,6 %
-4,5 %
1,5 %
2,2 %
-3,8 %
-2,7 %
2,0 %
-0,8 %
Opprinnelig
budsjett 2014
26 136
- 4 168
21 968
16 398
- 3 056
13 342
24 863
- 5 087
19 776
11 097
- 1 918
9 179
14 232
- 3 093
11 139
20 113
- 2 596
17 517
45 921
- 7 047
38 874
11 376
- 1 807
9 569
11 145
- 1 540
9 605
28 637
- 4 772
23 865
37 321
- 4 924
32 397
30 380
- 4 310
26 070
36 193
- 4 510
31 683
24 362
- 841
23 521
Regnskap
2013
24 617
- 3 495
21 122
17 400
- 4 214
13 185
24 968
- 5 011
19 957
10 782
- 1 491
9 291
15 855
- 3 889
11 966
19 540
- 2 521
17 018
46 433
- 8 669
37 764
11 723
- 2 209
9 514
12 996
- 2 240
10 757
28 115
- 4 673
23 441
35 439
- 6 491
28 948
29 910
- 3 756
26 154
35 026
- 4 665
30 362
24 797
- 1 444
23 352
1,3 %
-3,1 %
-1,1 %
31 044
- 2 750
28 294
316 799
18
-4
13
296
282
615
668
500
Tabell 6.3.3: Økonomisk resultat for Grunnskolen. Tall i hele 1 000 kr.
Grunnskolen samlet har nådd et positivt resultat (mindreforbruk) på 3,335 mill kr, dette utgjør
1,1 % og er i henhold til styringskortet.
Fra tabellen ser en at åtte skoler har et mindreforbruk ved årsslutt. Fire av skolene; Algarheim,
Hovin, Mogreina og Skogmo har et mindreforbruk som er noe større enn akseptert avvik på
+3 % i henhold til vedtatt styringskort.
Syv av skolene har et merforbruk ved årsslutt som utgjør mer enn 0,5 %.
Borgen skole har et merforbruk på 0,165 mill kr pr årsslutt. Skolen gikk med et merforbruk på
0,618 mill kr i 2013, som i stor grad er hentet inn i 2014. Elevnedgang på 6 elever høsten
2014 som førte til trekk i budsjettrammen, samt mindreinntekt på sykelønnsrefusjoner er årsak
til at hele merforbruk fra 2103 ikke ble dekket inn. Det legges opp til at merforbruk skal
hentes inn i 2015.
73
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Døli skole og hørselssenter har et merforbruk på 0,594 mill kr pr årsslutt, noe som utgjør et
avvik på 5,4 %. Det er merforbruket fra 2013 på 0,64 mill kr (avvik på 5,6 %) som har gitt
konsekvenser for 2014. Ny rektor startet 01.02.14. Det ble da tatt en grundig gjennomgang av
økonomien på skolen og det ble satt i gang tiltak for å redusere avviket. Fra august 2014 er
både lønnskostnader og driftskostnader nede på budsjettert nivået. Døli skole og hørselssenter
har nå en styring som gjør skolen i stand til å være i forkant av økonomiske disposisjoner.
Merforbruk vil bli hentet inn i løpet av våren 2015.
Gystadmarka skole har et merforbruk på 0,191 mill kr pr årsslutt, noe som utgjør et avvik på
0,8 %. Hovedårsaken til merforbruket ligger i økt personalressurs grunnet elever med særs
individuelle behov. Det legges opp til at merforbruket hentes inn i 2015.
Nordkisa skole har et merforbruk på 0,155 mill kr pr årsslutt, noe som utgjør et avvik på 1,5
%. Avviket skyldes i hovedsak elevnedgang på 8 elever fra høsten 2014 som fører til trekk i
budsjettrammen. Skolen gjør justeringer for å kunne hente inn merforbruket i 2015.
Åreppen skole har et merforbruk på 0,517 mill kr pr årsslutt, noe som utgjør et avvik på 2,2
%. Avviket ligger i sin helhet på skole som har noe for høy aktivitet. Det legges opp til at
merforbruket hentes inn i 2015.
Gystadmarka ungdomsskole har et merforbruk på kr 38.000 pr årsslutt, noe som utgjør et
avvik på 1,3 %. Skolen startet opp 01.08.14 og har elever bare på 8. trinn. I og med at skolen
er nyoppstartet har det vært behov for å gjøre en del innkjøp av skole- og
undervisningsmateriale, noe som også er årsak til avviket. Det legges opp til at merforbruk
hentes inn i 2015.
Nordby ungdomsskole har et merforbruk på 0,649 mill kr, noe som utgjør et avvik på 2,0 %.
Avviket skyldes økning i antall elever med særskilte behov for tilrettelegging. Det har vært å
sette inn tiltak for å kunne gi denne elevgruppen et godt tilbud. Det legges opp til at skolen
henter inn merforbruket i 2015.
Skolene generelt vil måtte føre en meget stram økonomistyring og det legges opp til tett
oppfølging fra kommunaldirektør.
Grunnskole felles endte med et mindreforbruk på 0,435 mill kr, noe som utgjør et avvik på 3,1
% og er marginalt høyere enn mål i styringskortet. Hovedårsak til avviket er at tidligere
avsatte øremerkede fondsmidler til kompetanseutvikling i sin helhet er inntektsført i 2014.
Midlene er gått til kompetansehevende tiltak i Ullensakerskolen.
74
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
NØKKELTALL – Grunnskolen
Utvalgte nøkkeltall
2011/12
Produkskjonsdata
Elever barnetrinn:
Elever ungdomstrinn:
Sum elever:
Endring fra forgående år:
Endring fra forgående år i %:
2012/13 2013/14
3121
1196
4317
180
4,2 %
3227
1218
4445
128
2,9 %
2014
KOSTRA 2014/15
Kgr 13
3271
1207
Ikke
4478 KOSTRA
tall
33
0,7 %
3319
1190
4509
31
0,7 %
Kostratall Grunnskole
Prioritering
Netto driftsutgifter grunnskolesektor i
prosent av samlede netto driftsutgifter
(202,214,215,222,223)
Netto driftsutgifter til
grunnskoleundervisning i prosent av
samlede netto driftsutgifter (202)
Netto driftsutgifter per innbygger
Netto driftsutgifter til
grunnskoleundervisning per innbygger
(202)
Dekningsgrader
Andel elever i 1. - 3. trinn i prosent av
elever i 8. - 10. trinn
Produktivitet/Enhetskostnader
Korrigerte brutto driftsutgifter til
grunnskole per elev (202,222,223)
Korrigerte brutto driftsutgifter til
grunnskoleundervinsing per elev (202)
Driftsutgifter til undervisningsmatriell,
per elev i grunnskolen (202)
Utdypende tjenesteindikatorer
Gjennomsnittlig gruppestørrelse
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng
2012
2013
2014
Komm.gr
13
27,4
27,5
27,5
23,9
21,7
21,9
21,8
19,4
8 801
9 250
9 581
9 476
*
*
*
10% mer
effektiv
Reelt avvik
i%
86 131
91 229
96 779
102 130
91 917
5,2 %
63 528
68 018
72 159
80 088
72 079
9,9 %
1 381
977
1 284
1 277
1 149
-0,5 %
15,9
39,9
15,7
39,8
15,3
39,7
14,6
13
-4,8 %
*
*) Rapporteres ikke i KOSTRA
Tabell 6.3.4: Nøkkeltall for Grunnskolen
Utvalgte KOSTRA-tall er gjengitt i tabellen over. Grunnskolens andel av kommunens
samlede driftsutgifter ligger på samme nivå som i 2013.
Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole pr elev har økt og grunnskolen er 5,2 % mer
effektiv enn Kgr 13. Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr elev viser
også en økning og kommunen er 9,9 % mer effektiv enn Kgr 13. Gjennomsnittlig
gruppestørrelse er redusert med 0,4. Gruppene er 4,8 % større enn i Kgr 13.
Totalt antall elever i Ullensaker er 4.590, av dette er ca. 80 elever på Hoppensprett
ungdomsskole. Prognose for elevvekst i 2014 var 105 elever. Faktisk vekst i de kommunale
grunnskolene ble lavere enn forventet med 31 elever (elevtallsendring i perioden 01.10.1301.09.14), noe som betyr en vekst på 0,7 %. I tillegg kommer vekst på Hoppensprett
ungdomsskole på ca. 30 elever. I budsjett for 2015 er det lagt opp til en elevvekst på 86 elever
75
Ullensaker kommune
6.4
Årsrapport 2014
Voksenopplæring
Voksenopplæringen er et samarbeid mellom kommunene Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal,
Nannestad, Nes og Ullensaker, hvor Ullensaker er vertskommune. Representanter fra de 6
samarbeidskommunene danner et samarbeidsråd, som har rådgivende myndighet. Rektor er
enhetsleder for Voksenopplæringen.
Voksenopplæringen gir grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
(hjemlet i Introduksjonsloven), samt grunnskoleopplæring for voksne. Voksenopplæringen
har heldagstilbud for deltakere i Introduksjonsprogrammet gjennom hele året. Enheten har til
sammen 26,9 årsverk.
BRUKERE – Voksenopplæring
Overordnet mål for brukere: Gode og forutsigbare tjeneste
Resultatmål for brukere Målt ved:
Tjenestens omfang
/dekningsgrad lik eller
bedre enn
landsgjennomsnittet
Status:
Gi tilbud om norskopplæing til alle som
fremsetter krav så fort som mulig, senest innen 3
mnd etter fremsatt krav.
Gjøres
Gi tilbud om grunnskoleopplærig på 3 nivåer
Gjøres
Resutater eksamen grunnskole
Mål: Snitt på 3 i karakter ved avsluttende
grunnskoleeksamen
Tjenestens kvalitet
tilfredsstiller kommunale og
nasjonale krav
Tilsyn; Ingen avvik ved forventet tilsyn fra
Fylkesmannen
2012
2013
2014
ingen avg klasse
Muntlig: 3,7
Skriftlig: 2,4
Muntlig: 4
Skriftlig: 1,6
Avvik etter tilsyn fra
fylkesmannen er
lukket
Brukertilfredshet lik eller
Deltagerne viser i brukerundersøkelsen at de er
bedre enn
fornøyde med opplæringen, - spesielt med vekt
landsgjennomsnittet/referan
på muntlig begynneropplæring
semålinger
Flertall er fornøyde med opplæringenFelles
brukerundersøkelser for alle grupper skal utarbeides
Tabell 6.4.1 Brukere for Voksenopplæringen
Voksenopplæringen opplever at det er utfordrende å gi tilbud om norskopplæring innen 3
måneder, da antall deltagere på Voksenopplæringen øker og det er begrenset med lokaler.
Resultatene fra muntlig eksamen er meget gode og ett karakterpoeng bedre enn målet i
styringskortet. Resultatene på skriftlig eksamen trekker ned resultatene.
ØKONOMI - Voksenopplæring
Enheter
Tall i 1000 kr
VOKSENOPPLÆRINGEN
Regnskap
2014
utgift
inntekt
netto
Justert budsjett
2014
25 898
- 25 898
25 565
- 25 568
-3
Avvik
333
- 330
3
Avvik i %
Opprinnelig
budsjett 2014
25 168
- 25 168
Regnskap
2013
23 641
- 23 641
0,0 %
Tabell 6.4.2 Økonomisk resultat for Voksenopplæringen
Voksenopplæringen er en selvfinansierende enhet hvor kostnader til norskopplæring dekkes
av statlige tilskudd gjennom NAV og betalingselever. Grunnskoleopplæring dekkes av
overføring fra grunnskole felles og statlige tilskudd knyttet til enslige mindreårige flyktninger.
Driften har vært i tråd med budsjettet.
76
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
NØKKELTALL – Voksenopplæring
Utvalgte nøkkeltall
2012
2013
2014
2014*
504
0
677
49
1230
376
0
460
48
884
272
0
293
46
611
355
0
216
43
614
2014
KOSTRA
Kgr 13 Mål 2014
Produksjonsdata
Antall elever - NIR
Antall elever overgangsordningen
Antall elever - betalingselever
Grunnskole
Sum elever
Ikke
KOSTRA
tall
400
0
460
40
900
*) Opptelling for skoleåret 2014/15
Tabell 6.4.3 Nøkkeltall for Voksenopplæringen
Fagsystemet for VO viser kun det totale antall deltakere pr skoleår og ikke pr kalenderår.
Det har derfor vært et for høyt antall som er tatt med i prognosen for 2014, og for opptelling
foregående år. Disse tallene har vært sammenliknet med antallet registrert i NIR (Nasjonalt
introduksjonsregister). Da tallene bygger på to ulike rapporteringssystemer, er det vanskelig å
sammenligne dem med foregående år.
Fra og med 01.01.15 begynner VO med et kvalitetssikringstiltak der kontaktlærerne leverer
inn en månedlig rapportering på elevtall i sin gruppe fordelt på kommune og type
deltakervedtak.
Antall betalende deltakerne gikk ned høsten 2014. En av årsakene kan være at det er kommet
mange private tilbydere på markedet, og at flere får norskopplæring via arbeidsgiver.
Deltakeren gir uttrykk for at kursene på Voksenopplæringen strekker seg over for lang tid. Fra
høsten 2015 planlegges det blant annet intensive kurs.
6.5
Barnehagetilbudet
Fra 2009 ble det etablert et skille mellom kommunens rolle som eier av de kommunale
barnehagene og kommunens rolle som barnehagemyndighet. Dette gjenspeiles i
organiseringen av barnehageområdet ved at Barnehagemyndigheten er en stab under
kommunaldirektør mens de kommunale barnehagene er organisert som en egen resultatenhet.
Antall barnehager i kommunen er 50, hvorav 7 er kommunale og 43 er private..
6.5.1 Barnehagemyndigheten
Budsjettområdet omfatter
Barnehagemyndighet.
myndighetsoppgaver
knyttet
til
kommunens
rolle
som
Dette omfatter godkjenning/tilsyn med barnehager, opptak til både private og kommunale
barnehager, forvaltning av finansieringsordningen for ikke-kommunale barnehager, fordeling
av midler til kompetanseheving, fordeling av midler til barnehager med barn med nedsatt
funksjonsevne og minoritetsspråklige barn, koordinering av lærlinger, refusjoner for
søskenmoderasjon, tilskudd nedsatt betalingsevne samt betaling og fakturering for gjestebarn.
Barnehagemyndigheten er ikke en resultatenhet og har ikke eget styringskort. Kommunen
som barnehagemyndighet er imidlertid underlagt nasjonale målsettinger og føringer for
77
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
barnehageområdet og har et overordnet ansvar for å sikre retten til barnehageplass, samt at
barna får et godt og forsvarlig barnehagetilbud.
ØKONOMI - Barnehagemyndigheten
Enheter
Tall i 1000 kr
Regnskap 2014
utgift
92420
Tilskudd for barn med spesielle behov
inntekt
netto
92430
Barnehage felles
92440
Statlige øremerkede tilskudd til barnehage
Totalt barnehage felles
Justert
budsjett 2014
10 250
Avvik
8 971
- 190
Avvik i %
Opprinnelig
budsjett 2014
1 279
8 971
9 547
8 971
9 532
- 190
10 060
8 971
1 089
Regnskap 2013
- 15
12,1 %
utgift
254 402
258 419
- 4 017
250 804
232 356
inntekt
- 10 727
- 11 056
330
- 12 458
- 10 368
netto
243 675
247 363
- 3 688
238 346
221 989
utgift
1 785
1 469
316
1 463
2 307
- 1 761
- 1 469
- 292
- 1 463
- 2 173
- 2 421
261 238
244 211
- 13 921
- 12 556
247 317
231 655
inntekt
netto
24
utgift
266 438
268 859
inntekt
- 12 678
- 12 525
- 153
netto
253 760
256 334
- 2 574
24
-1,5 %
134
0
-1,0 %
Tabell 6.5.1 Økonomisk resultat for barnehagemyndigheten
De økonomiske målsettingene i det overordnede styringskortet til kommunen er:
•
•
Ønsket mindreforbruk 0,5 %
Akseptert mindre/merforbruk mellom + 3 % til - 0,5 %
Budsjettområdet har et samlet mindreforbruk på 2,574 mill kr, noe som utgjør et avvik på 1,0
% og er innenfor rammen av akseptert avvik.
Som tabell over viser omfatter budsjettområdet Barnehage Felles tre ansvarssteder:
•
•
•
92420 Tilskudd til barn med spesielle behov i barnehage
92430 Tilskudd til private barnehager og refusjoner/Barnehage felles
92440 Statlige/øremerkede tilskudd til barnehage
Ansvarsstedene omtales hver for seg i det følgende.
Ansvarssted 92420 Tilskudd til barn med spesielle behov i barnehage
Ansvarsområdet fordeler midler til barn med spesielle behov/funksjonshemmede barn.
Midlene bevilges av kommunestyret. For året 2014 ble det bevilget 8,9 mill.
Fra 2013 til 2014 har det vært en stor økning i antall innvilgede timer til assistenter til barn
med enkeltvedtak. Lønnen til assistentressursen refunderes fra ansvarssted 92420. Prognosen
per september var på 0,3 mill basert på da kjente vedtak, noe som økte ytterligere frem til
årsslutt. Ansvarsstedet har et merforbruk på 1 mill kr per årsslutt.
Ansvarssted 92430 Tilskudd til private barnehager og refusjoner/Barnehage felles
Utgiftene og inntektene på ansvarssted 92430 fordeler seg på de ulike artene som vist
nedenfor.
78
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Regnskap 2014 Budsjett 2014
Utgifter
Annet forbruksmateriell
10 000
12900, prosjekt 1971, søskenmoderasjon i kommunale barnehager
14700, prosjekt 1971, søskenmoderasjon i private barnehager
12900, prosjekt 1972, redusert betaling i kommunale barnehager
14700, prosjekt 1972, redusert betaling i private barnehager
12900, funksjon 2110, refusjon foreldrefratrekk kommunale barnehager
14700, funksjon 2110, refusjon foreldrefratrekk private barnehager
13500, prosjekt 1973 Gjestebarn i andre kommuner
Tilskudd til private barnehager
Tap på krav
Inntek ter
17500, prosjekt 1973, Gjestebarn fra andre kommuner
Avvik
10 000
680 597
3 108 082
500 000
2 300 000
180 597
216 862
115 000
101 862
453 783
350 000
103 783
50 141
30 000
20 141
123 051
808 082
143 051
20 000
4 243 689
4 200 000
43 689
245 368 492
250 904 342
-5 535 850
127 573
Regnskap 2014 Budsjett 2014
127 573
Avvik
-10 726 792
243 675 478
SUM netto Barnehage Felles
-
-11 056 342
247 363 000
329 550
-3 687 522
Søskenmoderasjon, art 14700 og 12900, prosjekt 1971
Det er blitt utbetalt refusjoner for søskenmoderasjon både til private og kommunale
barnehager på totalt kr 3,8 mill, det er et merforbruk på 1,0 mill kr.
Nedsatt betalingsevne, art 14700 og 12900, prosjekt 1972
Det er blitt utbetalt refusjoner for redusert betaling både til private og kommunale barnehager
på 0,67 mill kr, noe som er et merforbruk på 0,2 mill kr.
Gjestebarn, art 13500 og 17500
Utgifter på art 13500 er knyttet til barn som er bosatt i Ullensaker kommune, men som har
barnehageplass i andre kommuner. Det ble utbetalt 4,2 mill kr til andre kommuner noe som
tilsvarer balanse i forhold til budsjett.
Det ble fakturert totalt 10,7 mill kr på art 17500, som er gjestebarn fra andre kommuner, noe
som tilsvarer en mindreinntekt på 0,3 mill kr per årsslutt.
Refusjon for fratrekk foreldrebetaling, art 12900 og 14700
Refusjonen er knyttet til barn med spesialpedagogiske behov, og som har vedtak på at de får
fratrekk i foreldrebetalingen. Refusjonen tilsvarende fratrekket refunderes til den enkelte
barnehage. Det er refundert 0,14 mill kr.
Tilskudd til private barnehager
Tilskudd til private barnehager inngår som en del av ansvarssted 92430. Fra 2015 vil tilskudd
til private barnehager føres på eget ansvarssted 92450.
Budsjettavvik 2014 tilskudd til private bhg:
Gjeldende budsjett tilskudd til private bhg
Faktisk tilskudd til private bhg 2014
Mindreforbruk 2014
250 904 342
245 368 492
5 535 850
Mindreforbruket utgjør 2,2 % av gjeldende budsjettramme og er innenfor akseptert
budsjettavvik på mellom +3 % og -0,5 % som er målsettingen gitt for økonomi i
styringskortet for 2014.
Pr 3. kvartal ble det anslått et mindreforbruk på 1,6 mill kr for tilskudd til private barnehager.
Mindreforbruket pr årsslutt har økt til 5,5, mill kr pga at mindreforbruket i kommunale
barnehager og vedlikeholdsutgifter for barnehagebygg ble høyere enn rapportert pr 3.kvartal. I
79
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
tillegg viser netto pensjonsutgifter for barnehage sektoren et avvik tilnærmet 0 pr årsslutt mot
budsjett, mens en pr tertial antok en et merforbruk på 0,3 mill kr.
Ansvarssted 92440 Statlige/øremerkede tilskudd til barnehage
Ansvarssted 92440 er delt inn i to prosjekter, «Tilskudd til minoritetsspråklige», prosjekt
1916, «kompetansemidler til barnehage», prosjekt 9946.
Prosjekt 1916 finansieres ved øremerkede midler fra staten. Tilskuddet gis ut i fra antallet
barn med minoritetsspråklig bakgrunn i kommunen (dvs: alle språk unntatt, norsk, svensk,
dansk, samisk og engelsk).
I 2014 er det mottatt 1,2 mill kr i øremerkede midler på prosjekt 1916. Tilskuddet blir utbetalt
i henhold til antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn, som blir rapportert inn fra
barnehagene i desember hvert år. Antall minoritetsspråklig barn har økt de siste årene. Fra
2013 til 2104 økte antallet fra 349 til 424 barn.
Prosjekt 9946 finansieres også ved øremerkede midler fra staten. Midlene skal brukes til
utvikling av kurs og kompetansehevende tiltak mot barnehagene.
I 2014 mottok Ullensaker kommune kr. 262 500,-. I tillegg til disse, ble det benyttet
ubenyttede fondsmidler. Midlene er benyttet i henhold til retningslinjene fra Fylkesmannen,
og det er rapportert på bruken av dem.
NØKKELTALL - Barnehagemyndigheten
Utvalgte nøkkeltall
Produksjonsdata
2010
2011
Ullensaker
2012
2013
443
429
432
425
398
1 790
1 860
1 872
1 894
1 871
Antall plasser i kommunale barnehager 15.12
Antall plasser i private barnehager 15.12
2014
Sum barn i barnehage 15.12
2 233
2 289
2 303
2 318
2 269
Kommunal andel
19,8 %
18,7 %
18,7 %
18,3 %
17,5 %
Tabell 6.5.2 Nøkkeltall for barnehagemyndigheten
Det er oppdaget feil i innrapporterte KOSTRA-tall for barnehager i Ullensaker da det er
registrert en privat barnehage for mye. Dette påvirker kommunens KOSTRA-tall og disse er
derfor utelatt i sin helhet. Det er planlagt en gjennomgang av KOSTRA-tallene og det vil bli
lagt fram egen sak om gjennomgangen. Utviklingen i barnetallene er nærmere omtalt i
enhetsrapporten.
80
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
6.5.2 Kommunale barnehager
Enheten består pr. 31.12.14 av 7 barnehager med til sammen 401 (126 små og 275 store) barn
og 97,5 faste årsverk til drift og utvikling av egne barnehager.
BRUKERE – Kommunale barnehager
Overordnet mål for brukere: Gode og forutsigbare tjenester
Resultatmål for brukere
Målt ved:
Status:
Alle kommunale barnehageplasser er besatt ved telletidspunktene
Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik Den kommunale andelen skal være 17,3 % i 2014 jfr prognose
eller bedre enn landsgjennomsnittet
Se kommentar
nedenfor
Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller
kommunale og nasjonale krav
Læring i alt for alle
Se kommentar
nedenfor
Evaluere, rullere og videreutvikle felles styringsplattform 2011-2014 "Læring i alt for alle"
Se kommentar
nedenfor
Sikre et forsvarlig tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne gjennom dokumenterte tverrfaglige rutiner
Se kommentar
nedenfor
Sikre minoritetsspråklige barn et mest mulig funksjonelt språk gjennom implementering av overordnet
språkplan. Søke Fylkesmannen i Oslo og Akershus om deltagelse i kompetanseutvikling på det
flerkulturelle området.
Se kommentar
nedenfor
0 avvik ved tilsyn
Brukertilfredshet lik eller bedre enn
landsgjennomsnittet/referansemåling
0
Brukerundersøkelsen for barnehager; Deltagelse 70 %, akseptert 65 %
71 %
Resultat for dimensjon "brukere" bedre enn 2013 (5,1)
5,1
Resultat for dimensjon "brukermedvirkning" bedre enn 2013 (4,9)
4,9
Resultat for dimensjon "fysisk miljø" bedre enn 2013 (4,7)
4,8
Tabell 6.5.3 Brukere for Kommunale barnehager
Brukerundersøkelsen viser stabilt høye og gode score. På de fleste enkeltspørsmål, scorer
enheten likt eller bedre enn i 2013, men på spørsmålet om informasjon scorer enheten 0,2
poeng lavere sammenlignet med 2013. I 2013 hadde enheten informasjon som fokusområde
og tilbakegangen fra 2013 til 2014 viser at informasjon fortsatt bør ha fokus.
De kommunale barnehagene deltar i samordnet opptak og det praktiseres løpende opptak
gjennom hele året. I 2014 er det foretatt en kapasitetsjustering da lavere behov enn antatt har
medført overkapasitet på barnehageplasser totalt.
Styringsdokumentet «Læring i alt for alle» er rullert og prolongeres uten store endringer fram
mot 2016/17 i påvente av ny barnehagelov, ny rammeplan og kommunens strategiplan for
kvalitet i Ullensaker barnehagen. Implementering av språk-, lese- og skriveplan gjennomføres
ved opplæring på planleggingsdager, personalmøter og veiledning.
81
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
ØKONOMI – Kommunale barnehager
Enheter
Tall i 1000 kr
ENHET KOMMUNALE BARNEHAGER
Regnskap
2014
utgift
inntekt
netto
Justert budsjett
2014
60 072
- 15 600
44 472
Avvik
61 827
- 14 638
47 189
Avvik i %
- 1 756
- 962
- 2 717
-5,8 %
Opprinnelig
budsjett 2014
60 827
- 13 340
47 487
Regnskap
2013
67 450
- 19 053
48 396
Tabell 6.5.4 Økonomisk resultat for Kommunale barnehager
Enhetens regnskapstall viser et totalt mindreforbruk til drift av kommunale barnehager på 2,7
mill kr, noe som utgjør et avvik på 5,8 %. Enhetens totale mindreforbruk skyldes i hovedsak
nedbemanning knyttet til redusert barnetall. Enhetene har nedbemannet ved å holde faste
stillinger og tidsbegrensede sykevikariater vakante.
NØKKELTALL - Kommunale barnehager
Utvalgte nøkkeltall
Produksjonsdata
Antall plasser i kommunale barnehager 15.12
Antall plasser i private barnehager 15.12
2010
2011
Ullensaker
2012
2013
443
429
432
425
398
1 790
1 860
1 872
1 894
1 871
2014
Sum barn i barnehage 15.12
2 233
2 289
2 303
2 318
2 269
Kommunal andel
19,8 %
18,7 %
18,7 %
18,3 %
17,5 %
Tabell 6.5.5 Nøkkeltall barnehager
Det er oppdaget feil i innrapporterte KOSTRA-tall for barnehager i Ullensaker da det er
registrert én privat barnehage for mye. Dette påvirker kommunens KOSTRA-tall og disse er
derfor utelatt i sin helhet. Det er planlagt en gjennomgang av KOSTRA-tallene og det vil bli
lagt fram egen sak om gjennomgangen. Utviklingen i barnetallene er nærmere omtalt i
enhetsrapporten for Barnehagemyndigheten.
6.5.3 Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne
Området har ikke eget styringskort, enhetsleder kommunale barnehager forvalter deler av
området i samarbeid med barnehagefelles og PPT.
Områdets oppgaver er tredelt:
1. Enhetsleder fatter, etter tilrådning fra PPT, enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp
etter Opplæringslovens § 5-7.
2. 600 % stilling spesialpedagog til å utføre og veilede i alle kommunens 50 barnehager.
3. 400 % stilling fagarbeider/støttepedagog til barn i Kommunale barnehager med
innvilget tilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne eller barn med
enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp utført av assistent.
82
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
BRUKERE – Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne
Utvikling barn med enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp Opplæringslovens § 5-7
ÅR
2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 Pr. 15.1214
Antall barn
25
25
26
28
38
Spesialpedagogisk opplæring gis på følgende arenaer: pr. 15.12.14
TOTALT
Kommunale Ikke-kommunale Utenfor
I hjemmet
barnehager barnehager
kommunen
11
25
2
0
Utvalgte nøkkeltall
2012
2013
2014
Årstimer spesialpedagogisk
hjelp gitt av spesialpedagog
Årstimer spesialpedagogisk
hjelp gitt av assistent
8 294
17 328
Tabell 6.5.6 Resultater for brukere, utvalgte nøkkeltall
Det har vært en stor økning i barn med rett til spesialpedagogisk hjelp etter Opplæringsloven
§ 5-7, noe som igjen har ført til behov for å utvide med 2 årsverk.
Det er satt i gang en vurdering av organiseringen av feltet med bakgrunn i økt behov og at en
betydelig andel av barna går i en ikke-kommunal barnehage. Fra 01.01.15 flyttes blant annet
vedtaksmyndigheten til barnehagemyndigheten.
ØKONOMI – Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne
Enheter
Tall i 1000 kr
Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne
Regnskap
2014
utgift
inntekt
netto
Justert budsjett
2014
8 860
- 4 391
4 469
8 572
- 4 595
3 977
Avvik
288
204
492
Avvik i %
12,4 %
Opprinnelig
budsjett 2014
7 147
- 3 170
3 977
Regnskap
2013
8 371
- 4 185
4 186
Tabell 6.5.7 Økonomisk resultat for Tilbud til barn med nedsatt funksjonsevne
Området spesialpedagoger i barnehagene har et merforbruk på 0,5 mill kr. Avviket skyldes
økte lønnsutgifter til 100 % stilling knyttet til barn med lovpålagt rett til spesialpedagogisk
hjelp.
83
Ullensaker kommune
7
ÅRSRAPPORT
OMSORG
Årsrapport 2014
FOR
HELSEVERN
OG
SOSIAL
I dette kapittelet omtales resultat i forhold til fokusområdene samfunn, brukere, medarbeidere
og økonomi for enhetene innenfor politikkområdet helsevern og sosial omsorg (HHS).
Området består av PRO enhetene (PRO Kløfta, PRO Jessheim Øst og PRO Jessheim Vest),
Bolig med Bistand (BMB), Rehabilitering, Utredning og Forebygging (RUF), Helsevern,
NAV, Forebyggende barn og unge (FBU) og kommuneoverlegen med ansvar for
legetjenesten.
7.1
Oppsummering for helsevern og sosial omsorg
SAMFUNN
Enhetene har som hovedstrategi at det skal legges til rette for at folk tar vare på egen helse,
være selvhjulpne og delta i samfunnet ut ifra egne forutsetninger. Det innebærer at alle
enheter har gjennomført ulike aktiviteter og tiltak for å sikre at våre brukere får utnyttet egne
ressurser samt får anledning til å delta på kulturelle og sosiale tilstelninger.
Dag- og aktivitetssentrene ved alle de tre PRO-ene gir et bredt spekter av tilbud som bidrar til
at sentrene blir et levende samlingssted i nærmiljøet. Også de andre enhetene legger til rette
for samarbeid med frivillige organisasjoner og sikrer at brukere kan delta i aktiviteter utenfor
enheten.
Aktivitetshuset, som ble etablert høsten 2014, er et viktig møtested og arena for unge
mennesker som skal over i arbeid og aktivitet.
Folkehelse
I tråd med føringer fra ny Lov om Folkehelsearbeid, har helsefremmende og forebyggende
arbeid vært et satsingsområde også i 2014. I det avsluttende arbeidet med ny kommuneplan
har folkehelse vært løftet som overordnet fokusområde, hvor de ulike politikkområdene tar
ansvar for gjennomføring av folkehelsetiltakene.
HS har hatt ansvaret for omorganisering av tverrsektorielt folkehelseforum. Dette er
gjennomført for å sikre ledelsesforankring i folkehelsesatsingen i alle sektorer i
kommuneorganisasjonen. Fokus på sentral forankring av arbeidet var begrunnelsen for at
kommune ved tilsyn fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus, ikke fikk påvist avvik. Samlet sett
finner Fylkesmannen at kommunen har stor oppmerksomhet rundt tema folkehelse. Det er
etablert strukturer for å ivareta arbeidet med det løpende oversiktsarbeidet og kommunen har
kommet i gang med arbeidet.
Det er også i 2014 inngått partnerskapsavtale med Ull/Kisa fotball, med fokus på kosthold hos
barn og unge. Kommunen har bidratt med vannflasker og sund mat på fotballskolene Ull/Kisa
arrangerer i sommerferien. Ull/Kisa friidrett har inngått en partnerskapsavtale med kommunen
i forhold til det interkommunale folkehelseprosjektet «Romeriksløftet», for øvre Romerike,
som har som formål å fremme lavterskeltiltak for økt fysisk aktivitet, spesielt rettet mot barn
og unge.
84
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Partnerskapsavtalen med Høgskolen i Akershus på folkehelseforskning, har vært videreført,
og høgskolen har brukt Ullensaker som forskningsarena for forståelse av helseinformasjon.
Folkehelse-uka ble gjennomført for tredje gang, og er et folkehelsetiltak iverksatt av
kommunen, men som inviterer frivillige lag og foreninger til å delta med egne arrangement i
tillegg til kommunens egne. Årets uke hadde også denne gang god oppslutning, og det ble
gjennomført nærmere 100 arrangement. Folkehelse-uka har fått mange private
næringsdrivende innen livsstil, aktivitet og kosthold, til å tilby sine tjenester og varer, gratis
eller rimelig i løpet av uka. Høgskole i Oslo og Akershus deltok også med både bachelor- og
masterstudenter fra samfunnsernæringsfag, med ulike helsefremmende kartleggingsprosjekter
i Folkehelse-uka.
Rådgivningstjenesten for eldre er nå etablert som et fast tilbud i kommunen. Denne tjenesten
bidrar til at kommunen kan gi informasjon om tjenester og nettverksbyggende tilbud, samt
skape en tett dialog for å bidra til at den enkelte kan ivareta egen helse. Det er den entydige
positive erfaring fra prosjektet som er bakgrunn for at tiltaket er videreført og styrket, og er
etablert som en del av den ordinære driften i 2014.
BRUKERE
Overordnet mål i styringskortet for fokusområde bruker er ” Gode og forutsigbare tjenester ”.
I den enkelte enhets styringskort er dette konkretisert gjennom resultatmål som er tilpasset det
enkelte tjenesteområde.
Det er gjennomført brukerundersøkelse innen hjemmetjenesten (hjemmehjelp og
hjemmesykepleie), dagsenter, fysio- og ergoterapitjenesten og helsesøstertjenesten. Totalt har
870 personer svart på gjennomført undersøkelse. Brukertilfredsheten er i tråd med
resultatkravet som er samme nivå som landsgjennomsnittet eller bedre. Det er gjennomført
brukerundersøkelse innen NAV, som viser en fremgang fra forrige undersøkelse.
Brukerundersøkelsen gjennomført ved ungdomshusene og ved familieteamet viser også gode
resultater.
Hverdagsrehabilitering har i 2014 blitt gjennomført som eget prosjekt i Ullensaker. Totalt 12
pasienter har deltatt i prosjektet, hvor alle viser en betydelig fremgang etter tilbudet.
Hverdagsrehabilitering videreføres i 2015 som en del av Ullensakers ordinære drift.
Samhandlingsreformen har også i 2014 vært et usikkerhetsmoment. Det ble i 2014 meldt 57
utskrivningsklare pasienter i snitt pr. mnd. som er 10 flere pasienter i snitt enn resultatet ble
for 2013. Selv om PRO-ene og RUF får pasientene tidligere fra sykehus, og diagnosene og
behandlingene er mer krevende enn tidligere, har enhetene håndtert utfordringene meget
tilfredsstillende. Det har bare blitt betalt for fire overliggerdøgn i 2014.
Strategidokumentet for Bolig med Bistand ble vedtatt i 2014 og har vært retningsgivende for
mål og tiltak innen området. I løpet av 2014 har beboere ved Skogtun flyttet til Hvitbygget og
Bjørmoen gruppebolig er renovert og ombygd. Det har vært arbeidet med å planlegge
etablering av 8 nye boliger på Skogtun tomten.
KOSTRA tallene for 2014 viser at andelen innbyggere over 80 år som er beboer på institusjon
er lavere enn både Kgr 13 og for snittet i landet. Det kan bety at innbyggere over 80 år i
Ullensaker, gjennom egeninnsats og ulike tilbud i kommunen (demenskoordinator,
85
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
rådgivningstjenesten, balansegrupper, kultur og aktivitetstilbud mm) kan bo lengre i eget
hjem. Det er i 2014 igangsatt arbeid med strategidokument for pleie, rehabilitering og omsorg
hvor tjenesteanalysen blant annet skal synliggjøre hvordan vi kan sikre at denne utviklingen
opprettholdes og forsterkes.
Arbeidet med boligsosialt strategidokument ble ikke ferdigstilt som planlagt i 2014 og
arbeidet videreføres i 2015. Det er ca. 70 personer som venter på kommunal bolig ved
utgangen av 2014. Ved utgangen av 2014 er det en nedgang i antall ungdommer registrert på
NAV sammenliknet med trenden på samme tidspunkt i 2012 og 2013. Den positive
utviklingen fortsetter også i 2015. Etablering av Aktivitetshuset med fokus på arbeid og
aktivitet, eget ungdomsteam og prosjektet «jobb og skole hånd i hånd» kan være en
medvirkende årsak til den positive utviklingen.
Økninger i antall meldinger til barnevernet og antall undersøkelsessaker med fristbrudd har
hatt et spesielt fokus 2014. Opprettelse av 5 nye stillinger innen barnevern, etablering av akutt
team og godt målrettet og strukturert arbeid i barnevernet har gitt gode resultater i 2014.
KOSTRA indikatorene for 2014 viser en klar forbedring på nesten alle områder.
I 2014 er det gjennomført følgende tilsyn:
•
•
•
Fylkesmannen har hatt oppfølging/tilsyn av barnevernet i 2014
Fylkesmannen har hatt tilsyn med Folkehelsearbeidet i Ullensaker kommune
Branntilsyn og Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn i 2014
MEDARBEIDERE
I 2014 har det vært gjennomført medarbeiderundersøkelse hvor resultatet for enhetene innen
HHS i snitt viser en bedring på 0,1 prosentpoeng fra sist undersøkelse. Sykefraværet i snitt for
enhetene innen HHS er 10,8 % for 2014. Det har vært utfordringer med å sikre riktig
sykefraværsstatistikk i de to siste årene. I 2011 var sykefraværet innen HHS på 12,4 og i 2012
9,7.
Det har vært jobbet målrettet med sykefraværsoppfølging og nærværsarbeid i alle enhetene.
I 2014 har det også vært satset på kompetanseutvikling ved alle enhetene for å håndtere nye
utfordringer og som tiltak for å beholde og utvikle egne medarbeidere. Alle enhetene har i
2014 jobbet med å sikre forankring av verdiene MER (modig, endringsdyktig og raus) blant
ledere og medarbeidere. Det har vært svært positive prosesser som har engasjert hele
organisasjonen.
86
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
ØKONOMI
Enheter
Tall i 1000 kr
utgift
inntekt
netto
utgift
PRO JESSHEIM VEST
inntekt
netto
utgift
REHABILITERING, UTREDNING OG FOREBYGGING
inntekt
netto
utgift
HELSEVERN
inntekt
netto
utgift
NAV ULLENSAKER
inntekt
netto
utgift
BOLIG MED BISTAND (BMB)
inntekt
netto
utgift
FOREBYGGENDE BARN OG UNGE (FBU)
inntekt
netto
utgift
PRO JESSHEIM ØST
inntekt
netto
utgift
TILDELING
inntekt
netto
utgift
HS STAB
inntekt
netto
SUM HOVEDUTVALG HELSE OG SOSIAL
PRO KLØFTA
Regnskap
2014
Justert budsjett
2014
42 520
- 9 251
33 269
85 102
- 17 102
68 001
46 340
- 7 348
38 992
47 218
- 21 745
25 473
67 679
- 24 195
43 484
114 152
- 39 454
74 698
81 022
- 16 012
65 011
80 703
- 18 690
62 013
74 760
- 18 035
56 724
54 799
- 3 470
51 329
518 994
39 642
- 7 652
31 990
80 250
- 14 207
66 043
44 668
- 5 178
39 489
44 016
- 18 936
25 080
59 031
- 16 450
42 581
107 312
- 32 899
74 413
68 458
- 8 706
59 752
79 239
- 16 997
62 242
73 764
- 17 675
56 089
53 629
- 1 576
52 053
509 733
Avvik
2 878
- 1 599
1 279
4 852
- 2 894
1 958
1 672
- 2 170
- 498
3 201
- 2 808
393
8 648
- 7 745
903
6 841
- 6 555
285
12 564
- 7 306
5 259
1 464
- 1 693
- 228
996
- 360
635
1 170
- 1 894
- 724
9 262
Avvik i %
Opprinnelig
budsjett 2014
4,0 %
3,0 %
-1,3 %
1,6 %
2,1 %
0,4 %
8,8 %
-0,4 %
1,1 %
-1,4 %
1,8 %
39 492
- 7 452
32 040
80 200
- 13 907
66 293
44 768
- 5 178
39 589
44 116
- 16 703
27 413
59 331
- 16 750
42 581
106 412
- 32 399
74 013
66 451
- 8 706
57 745
79 589
- 16 597
62 992
76 764
- 21 075
55 689
53 728
- 1 240
52 488
510 844
Regnskap
2013
40 252
- 8 839
31 413
80 502
- 16 875
63 627
115 930
- 25 961
89 969
44 599
- 17 783
26 816
68 826
- 25 670
43 156
102 069
- 33 792
68 277
66 639
- 11 974
54 665
77 343
- 18 186
59 157
49 448
- 2 970
46 478
483 558
Tabell 7.1.1 Økonomisk resultat HHS. Tall i hele 1 000 kr.
Den økonomiske målsettingen er gitt i styringskortene og er felles for alle enhetene.
Ønsket mindreforbruk er 0,5 %, akseptert avvik er +3,0 % til – 0,5 %. Resultatet for HS
samlet gir et merforbruk i 2014 tilsvarende 1,8 %, noe som ikke er innenfor styringskortets
aksepterte avvik. Resultatet er dårligere enn det som ble meldt i prognosen ved
halvtårsrapportering og ved siste kvartalsrapportering.
Årsaken til dårligere resultat enn prognostisert skyldes i hovedsak følgende:
•
•
•
Innen barnevernet har flere undersøkelsessaker medført flere tiltak og
omsorgsovertakelser enn først antatt.
Kommunal medfinansiering har gitt en merutgift på 1,2 mill kr mer enn det som ble
overført kommunen for 2014.
Det har vært mer bruk av overtid og innleie fra vikarbyrå ved PRO Kløfta og PRO
Jessheim Vest enn budsjettert. Årsaken er utfordring med å rekruttere sykepleiere ved
vakanser og sykefravær og behov for å styrke bemanningen i perioder pga ekstra
krevende beboere/brukere innen hjemmetjenesten og i institusjon (terminal pleie,
yngre kreftpasienter).
Det er i 2014 vært fokus på å sikre god økonomisk kontroll ved alle enhetene. Ledere og
medarbeidere har lagt ned mye arbeid for å håndtere utfordringene i 2014 på best mulig måte.
Samhandlingsreformen har også i 2014 vært et økonomisk usikkerhetsmoment. Det var
usikkert om økonomiske midler overført til kommunen ville være nok til å dekke våre utgifter
87
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
i forbindelse med medfinansieringen i spesialisthelsetjenesten og betaling for
utskrivningsklare pasienter. I 2014 har kommunen hatt flere innleggelser i sykehus, enn det
som var forutsatt, noe som gir en merkostnad på 1,2 mill kr. I enhetene har det vært forsøkt å
unngå innleggelser i sykehus der det er forsvarlig, samtidig som utskrivningsklare pasienter
fra sykehus blir håndtert fortløpende. Dette arbeidet må sees som en del av det samlede
resultatet for enhetene, hvor særlig resultatet for PRO-ene og RUF må sees i sammenheng
med svært lave utgifter for utskrivningsklare pasienter fra sykehus (4 døgn).
NAV har en økning i antall personer som mottar økonomisk sosialhjelp i 12 måneder eller
lengre og gjennomsnittutbetaling pr mnd. har økt med ca. 400 kr pr mnd., som gir et
merforbruk på 3,6 mill kr i 2014. Antall ungdommer på NAV viser en klar reduksjon fra
høsten 2014. Samlet resultat for NAV ga i 2013 et merforbruk på 11,3 % mens det i 2014 er
2,1 %, noe som er veldig bra men noe mer enn akseptert resultatavvik.
Utvalgte nøkkeltall
Prioritering Kostra
Andel netto driftsut. institusjon av netto driftsut. pleie og omsorg, %
Andel netto driftsut. hjemmebaserte tj. av netto driftsut. pleie og omsorg, %
Andel netto driftsut. til aktivisering av netto driftsut. pleie og omsorg, %
Netto driftsutg til forebygging, helsestasjons- og skolehelsetj. pr. innb 0-20 år
Andel årsverk i brukerrettede tjenester m/fagutdanning
Produktivitet Kostra
Korr. brutto driftsutgifter pr.mottaker av kommunale pleie og
omsorgstjeneste
Dekningsgrad
Plasser i egne institusjoner Totalt
Andel plasser avsatt til tidsbegrenset opphold
Herav andel plasser avsatt til rehabilitering/habilitering
Kjøp av institusjonsplasser
2012
2013
Mål 2014
2014
KOSTRA
Kgr.13
51
45
4
818
75
50,3
45,4
4,3
995
76
44
50
6
48,9
46,4
4,7
1 320
84
43,2
51,1
5,7
1 898
76
424 624
410 142
Ressursbruk
10%<
kgr.13
454 190
411 077
176
19,3
5,1
3
176
19,3
5,1
3
176
19,3
5,1
1
176
19,3
5,1
3
Ikke Kostra
tall
75
Tabell 7.1.2 Utvalgte nøkkeltall HHS
Utvalgte nøkkeltall som fremkommer i tabellen viser en ønsket utvikling med vekt på
forebygging, hvor større andel av ressursene benyttes innen hjemmebaserte tjenester,
aktivisering og helsestasjon – og skolehelsetjeneste. Fagdekningen har i 2014 økt
sammenliknet med tidligere år og ift Kgr.13.
7.2
HS fellesfunksjoner
HS felles inneholder følgende:
•
•
•
HS stab: kommunaldirektør, rådgiver, systemfagansvarlig, kommuneoverlege,
samhandling- og folkehelsekoordinator og SLT koordinator
Legetjenesten inneholder fastlegetjeneste, kommunalt ansatte leger innen
sykehjem/rehab/korttid samt turnusleger.
Budsjettansvar for samhandlingsmidlene (medfinansiering og betaling for
utskrivningsklare pasienter)
Kommuneoverlegen har ansvar for oppfølging av fastlegetjenesten, turnuslege, tilsynslegene
samt miljørettet helsevern og er sentral i beredskapsarbeidet i kommunen.
88
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
I 2014 har Samhandlingsreformen også hatt et sentralt fokus for hele organisasjonen.
Årsaken til at vi har greid å håndtere forpliktelser i f.m. Samhandlingsreformen skyldes god
dekning av korttids- og rehabiliteringsplasser men ikke minst at PRO-ene og RUF har vært
fleksible mht å behandle søknader og ta imot pasienter raskt. I tillegg har det vært en målrettet
satsning på kompetanse i hele organisasjonen. Ullensaker kommune har hatt kapasitet til å ta
imot utskrivningsklare pasienter når disse er meldt. Kommunen har betalt for fire
overliggerdøgn i 2014, men det endelige antall døgn foreligger først i 2015.
Det er sendt 682 meldinger om pasienter som trenger oppfølging fra kommunen i 2014. I
2013 ble det mottatt totalt 495 meldinger.
Samhandlingsreformen har pålagt kommuner og sykehus å inngå samarbeidsavtaler. Disse
avtalene er i 2014 fortsatt i ferd med å operasjonaliseres. Erfaringene med avtalearbeidet er at
de bidrar til et tettere samarbeid mellom kommunene og sykehuset. Avtalene gir kommunene
en mulighet for å påvirke sykehusets valg av strategiske satsingsområder.
Ullensaker har i 2014 videreført sin sentrale rolle i prosjektet for etablering av felles Helsehus
for ØRU. Prosjektet har gjennomgått en politisk prosess, der to av opprinnelig 6 kommuner,
(Eidsvoll og Nes) har valgt å trekke seg ut av fellesprosjektet. De fire resterende kommunene
(Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker) har inngått et forpliktende samarbeid, med
Ullensaker som vertskommune for prosjektet. Medio 2014 ble det ansatt prosjektleder for å
sikre fremdrift. I løpet av høsten er prosjektorganisasjon etablert for anskaffelse av
tjenesteleveransen OPS Helsehus. Helsehuset skal inneholde legevakt, kommunal
øyeblikkelig hjelp døgnbehandling og forsterket korttidsavdeling og er planlagt ferdigstilt i
2017.
Tjenesten kommunal øyeblikkelig hjelp døgnbehandling er lovpålagt fra 01.01.2016.
Ullensaker kommune har startet tilretteleggingen for et midlertidig tilbud fra 1. november
2015 for kommunene Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og Ullensaker, i tilknytning til
korttidsavdelingen på Gjestad.
I 2014 ble det ansatt SLT koordinator som skal sikre en bedre koordinert innsats i det rus- og
kriminalitetsforebyggende arbeidet i ungdomsgruppa. Det ble utarbeidet et forslag til
organisering av SLT arbeidet i Ullensaker kommune. Forslaget ble vedtatt i HHS og HSB i
november. SLT-koordinator vil være fast medlem som sekretær i politirådet.
Kommuneoverlegen er leder av styringsgruppen for Romeriksprosjektet (rus / psyk. prosjekt
med Ahus). Det er etablert et godt samarbeid med fastlegene og to større temamøter i året
oppleves som positivt. Fastlegen har vært godt representert og gitt gode bidrag i arbeidet med
et felles Helsehus for ØRU.
ØKONOMI - HS fellesfunksjoner
HS felles har et avvik på – 0,7 mill kr. Mindreforbruket skyldes bl.a. at vi har greid å ta ut
utskrivningsklare pasienter raskt fra sykehus. Det har heller ikke vært behov for å kjøpe ekstra
sykehjemsplasser for å håndtere antall utskrivningsklare.
89
Ullensaker kommune
7.3
Årsrapport 2014
Tildelingsenheten
Tildelingsenheten ble etablert som egen enhet fra 2014. Tidligere var enheten en avdeling
under Rehabilitering, Utredning og Forebygging (RUF). Dette medfører at det ikke er data for
tidligere år på fokusområdene økonomi og medarbeidere.
BRUKERE – Tildelingsenheten
Styringskort 2014 Tildelingsenhet
Resultatmål Brukere
Tjenestenes omfang /
dekningsgrad lik eller bedre enn
landsgjennomsnittet
Gode og
Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller
forutsigbare
kommunale og nasjonale krav
tjenester
Brukertilfredshet lik eller bedre
enn landsgjennomsnittet /
referansemåling
Dimensjonering og differensiering av våre
institusjonsplasser ivaretar behovet. Antall overliggerdøgn
er lik landsgjennomsnittet .
Plassene skal brukes utfra kriteriene for bruken av de ulike
plassene.
Saksbehandlingstiden i Tildelingsavdelingen skal ikke
overstige 1 mnd. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid: 14
dager.
Det finnes tilgjengelige serviceerklæringer på alle områder.
Tjenesten tildeles og utføres iht gjeldende
serviceerklæringer.
Resultat fra innbyggerundersøkelse hvert 2. år /
brukerundersøkelser
Pågangen på sykehjemsplasser varierer, men behovet i befolkningen blir ivaretatt på
forsvarlig måte. Førsteprioritet er pasienter som kommer fra sykehusene.
Dekningsgrad for plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år og over er på 19,3.
Antall pasienter som meldes utskrivningsklare er stabilt. Imidlertid ser enheten at presset fra
sykehusene øker, slik at arbeidet med å holde pasientflyten oppe er mer krevende enn før.
Pasientene er dårligere og det kreves høy kompetanse hos personellet som tar dem i mot,
særlig på tekniske prosedyrer. Det ble betalt for fire overliggerdøgn i 2014. Dette tallet er lavt
sammenlignet med andre kommuner og er et resultat av godt arbeid både på institusjonene og
i hjemmetjenesten.
Hovedvekt av pasienter er innen kols, hjerneslag, kreft og brudd (særlig lårhals). Det skrives
ut færre døende personer enn tidligere, og det er en økning av spesielle kasus, for eksempel
unge og rus.
Det er registrert en nedgang i reinnleggelser. Dette skyldes bl.a. god dialog mellom
helsepersonell på de ulike nivåene.
Tildelingsenheten har videreutviklet bruken av nettverksmøter og dialogisk praksis knytte til
brukersaker. Dette innebærer i større grad å mobilisere nettverket til brukerne, og på denne
måten legge til rette for bedre livskvalitet for den enkelte. Nettverksmøter ivaretar
brukermedvirkning på en god måte.
Tildelingsenheten har i 2014 fått på plass prosedyrer, sjekklister og maler for tildeling av alle
tjenester kontoret fatter vedtak på. Dette er gjennomgått og godkjent av HS- lederteam, og
lagt inn i kommunens kvalitetssystem. Enheten har en saksbehandlingstid på under en måned.
I de fleste saker blir sakene avgjort innen 14 dager.
90
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
MEDARBEIDERE – Tildelingsenheten
Overordnet mål for Medarbeidere: Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere
Landet
Resultatmål for medarbeidere Målt ved:
2014 2014
Høyt arbeidsnærvær
Godt arbeidsmiljø
God ledelse
Alle stillinger skal besetttes med
fagkompetanse i hht
stillingsvurderingssystemet
Antall årsverk i bruk
Sykefraværsstatistikk. Mål: sykefravær reduseres fra
foregående år
Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen. Mål: Likt eller
bedre enn landsgjennomsnittet.
12,10
5
4,8
4,7
4,7
Andel ikke fagkvalifiserte ansatte i fagstillinger, jf
stillingsvurderings- systemet
Skalaen er fra 1-6
* Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2013
Tabell 7.3.1 Medarbeidere Tildelingsenheten
Fra årets medarbeiderundersøkelse viser resultatet en snittscore 4,6 (på en skala fra 1-6) på
medarbeidertilfredsheten. Standard på tjenestene til innbyggerne og fysiske arbeidsforhold
fikk også høy score. Kompetanseutvikling og lønnsfastsetting hadde lavest score.
Noen av tiltakene som er iverksatt for å følge opp undersøkelsen:
•
•
•
•
•
Utarbeidelse av faglig plattform
Samarbeidsmøter med interne samarbeidspartnere revitaliseres
Legge til rette for faglig utvikling
Utvikle nettsider og informasjons om enheten
Opprette et sentralt telefonnummer til enheten
Sykefravær i 2014 var 12,1 %. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.
Enheten har i tråd med kommunens strategi jobbet mye med implementering av verdier (MER
– motivert, endringsdyktig og raus). Dette arbeidet fortsetter i 2015.
Enheten har 9,6 årsverk fordelt på 11 ansatte. I tillegg er det tilknyttet 0,2 årsverk til
saksbehandling av støttekontakt. Det er høy grad av tre - åring utdannede eller høyere i
enheten (sykepleiere, vernepleiere, jurister, sosionom, ergoterapeut og økonomiutdannet). To
ansatte fullførte videreutdanning i helserett i 2014.
Det har vært høy aktivitet knyttet til deltakelse på kurs i 2014. Fokus har særlig vært på
oppdatering innen saksbehandling og regelverk.
ØKONOMI – Tildelingsenheten
Overordnet mål for Økonomi: Kostnadseffektiv tjeneste
Resultatmål for økonomi Målt ved:
God økonomistyring
Ønsket mindreforbruk: - 0,5%
Akseptert avvik + 3,0% til -0,5%
2014
1,10 %
Tabell 7.3.2 Økonomisk resultat Tildelingsenheten. Tall i hele 1 000 kr.
91
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Enheten har et merforbruk på 0,6 mill kr som skyldes kjøp av to nye plasser til brukere med
behov av særlig tilrettelagt hjelpetilbud. Samtidig er det økning i privat avlastning. I
Tildelingsenhetens første år har driften vært stabil.
NØKKELTALL – Tildelingsenheten
Utvalgte nøkkeltall
Styringsdata
Tildelingsavdelingen
Antall brukere tildelt vedtak avlastning i private
hjem/utenfor institusjon
Antall brukere tildelt vedtak omsorgslønn
Antall brukere tildelt vedtak BPA, kommunalt +Uloba
Antall brukere tildelt vedtak støttekontakt
Antall kjøpte plasser, eks. BPA
Kjøp av plasser- antall vedtatte timer
2012
2013
52
53
24
125
52
63
23
**
14
Mål
2014 2014
55
63
30
**
14
65
66
25
131
20
Tabell 7.3.3 Utvalgte nøkkeltall HHS
Antall brukere av avlastning har økt i 2014 med 13 familier. Dette er i all hovedsak unge barn
med atferdsvansker hvor familien trenger relativt beskjedent mengde avlastning. Mottakere av
omsorgslønn har holdt seg relativt stabilt. Noe økning er som forventet. Dette er vedtak av
beskjedent omfang. Mottakere av BPA har ikke økt som forventet. Antall støttekontakter har
økt. Økningen er til en viss grad ivaretatt i gruppeordninger, noe som har vist seg å bli en
suksess.
Kjøpsplasser har økt fra 2013. Tendensen er at flere større tiltak er avsluttet, men flere mindre
tiltak har kommet til.
7.4
PRO enhetene
Pro enhetene omfatter PRO Jessheim Øst, PRO Jessheim Vest og PRO Kløfta. Samtlige av
PRO ene er base for hjemmetjenester og gir ulike bo og aktivitetstilbud som dagsenter,
aktivitetssenter, kafe, sykehjemsplasser, omsorgsboliger med mer. PRO Jessheim vest har i
tillegg ansvaret for vaskeri og PRO Jessheim Øst har ansvaret for sentralkjøkkenet og
portørtjenesten.
BRUKERE - PRO-enhetene
PRO enhetene har 152 institusjonsplasser som til enhver tid blir benyttet. Institusjonene har
vist handlekraft for å sikre at utskrevne pasienter blir tatt i mot på kort varsel, noe som har
medført få overliggerdøgn på sykehus. Enhetene har kontinuerlig fokus på kompetanse for å
håndtere en pasientgruppe som har mer komplisert og variert sykdomsbilde, og som raskere
blir utskrevet fra sykehuset.
Verdighetsgarantien skal sikre grunnlaget for et godt tjenestetilbud for eldre. PRO ene har
kontinuerlig fokus på implementeringen av verdighetsgarantien som en del av sin daglige
drift.
92
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Antall brukere med demens sykdom er økende. Dette fører ofte med seg ekstra utfordringer
som krever tiltak i form av ekstra bemanning. Bruk av GPS på brukere med demens sykdom
er under utprøving i samarbeid med demenskoordinator. Bruk av GPS viser seg å kunne bli et
godt hjelpemiddel. Demenskoordinator har en viktig rolle og funksjon i forhold til denne
gruppen og særlig ift til pårørende. Det er i 2014 gjennomført pårørende skole,
samtalegrupper, egne grupper for personer med demens, lørdagskafe mm. I 2014 er det
gjennomført kognitive tester av i alt 100 personer.
Ved PRO Jessheim Øst er behovet for miljøarbeidertjenesten økende. Dette er
pasienter/brukere med psykiske lidelser som har behov for veiledning, transport til
behandling, tilsyn, aktivisering og utdeling av medisiner.
MEDARBEIDERE - PRO-enhetene
Overordnet mål for Medarbeidere: Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere
Landet
Resultatmål for medarbeidere
Målt ved:
2011 2012 2014 2014
Lavt sykefravær i %
Godt arbeidsmiljø- hjemmetjeneste
13,3
10,9
10,3
Bedre eller lik landsgjennomsnittet.*
4,4
4,7
4,6
4,7
Godt arbeidsmiljø- institusjonstjeneste Bedre eller lik landsgjennomsnittet.*
4,4
4,5
4,5
4,7
God ledelse- hjemmetjeneste
Bedre eller lik landsgjennomsnittet.*
3,8
4,9
4,4
4,7
God ledelse- institusjonstjeneste
Tilsatte i fagstillinger som ikke fyller
kravene satt i
stillingsvurderingssystemet
Bedre eller lik landsgjennomsnittet.*
Andel ikke fagkvalifiserte ansatte i
fagstillinger, jf stillingsvurderingssystemet
4,5
4,5
4,6
4,7
0
0
0
53
52
Antall årsverk i bruk
Skalaen er fra 1-6
Tabell 7.4.1 Medarbeidere PRO-enhetene
Medarbeiderundersøkelsen viser en noe lav svarprosent grunnet tekniske problemer med
tilgangen til brukerundersøkelsen. Selv med lav svarprosent utpeker områdene lønn,
arbeidstidsordninger, fysiske arbeidsforhold, diskriminering og mobbing seg som områder
man må ha fokus på framover. De med høyt score var trivsel og samarbeid med kollegaer,
stolthet over egen arbeidsplass og innhold i jobben.
Sykefraværet jobbes det med kontinuerlig. Det er tett oppfølging av den enkelte medarbeider,
og det jobbes i grupper med fokus på arbeidsnærvær.
Behovet for stadig å fornye og heve eksisterende kompetanse hos de ansatte er økende da
brukerne har mer komplekse diagnoser og andre behov enn tidligere. Kompetansefremmende
tiltak har vært i fokus i 2014 og ansatte har deltatt på en rekke ulike kurs og opplæringstiltak.
Opplæring innen egne fagsystemer og kompetanseoverføring mellom de ansatte har vært
prioritert og gitt gode resultater.
93
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
ØKONOMI - PRO-enhetene
Overordnet mål for Økonomi: Kostnadseffektiv tjeneste produksjon
Resultatmål for økonomi
Målt ved:
God økonomistyring
Ønsket mindreforbruk: -0,5%
Akseptert avvik + 3,0% til -0,5%
2011
2012
2013
2014
PRO Kløfta
-7,90 % -0,90 % 0,40 % 4,00 %
PRO Vest
-2,10 % 1,10 % -0,40 % 3,00 %
PRO Øst
-7,90 % -0,90 % -1,40 % -0,40 %
Tabell 7.4.2 Økonomisk resultat for PRO-enhetene
PRO ene har et samlet merforbruk på 3,0 mill kr. Dette knyttes opp mot blant annet bruk av
overtid, ekstrahjelp og konsulenter. Merforbruket skal sees opp mot besparelse på utbetaling
for utskrivningsklare pasienter (2 mill kr). Kommunen betalte for kun fire overliggerdøgn i
2014, noe som førte til stort press på institusjonsavdelingene, spesielt Toppen ved Pro
Jessheim Vest.
Dekning av sykepleiere ved sykefravær og vakanse har vært særlig utfordrende for enkelte
avdelinger i 2014. Bygningsløsning hos både PRO Kløfta og Jessheim Vest gir begrensninger
for effektiv utnyttelse av ressurser. PRO Jessheim Øst bidrar med positivt resultat på 0,2 mill
kr.
NØKKELTALL – PRO-enhetene
2014
2014
Kostra
Kgr 13
1 160 802
1 062 286
88
89,8
Utvalgte nøkkeltall
Mål 2014
2011
2012
2013
Korr. brutto driftsutgifter,institusjon,pr.komm. plass(lokaler/bygg+pleie)
969 926
1 057 736
1 066 643
Korr. brutto driftsutgifter,pleie i institusjon,pr.komm. plass(bare pleie)
837 046
921 288
917 313
86,3
87,1
86
Produktivitet
Korr. brutto driftsutgifter pleie av korr.bto.driftsutgifter institusjon
Ressursbruk
10%< kgr.13
Dekningsgrad
Plasser i institusjon i prosent av innbyggere 80 år over i prosent
22,7
21
20,4
21
19,3
16,8
Andel plasser i enerom i kommunale pleie- og omsorgsinstitusjoner
100
100
100
100
100
94,5
Styrings- og produksjonsdata
<66 67-79 80> <66 67-79 80> <66 67-79 80>
<66 67-79 80>
Personer med både hj.sykepl. og hj.hjelp
24
41
84
23
38
81
25
45
92
21
40
Personer med bare hjemmesykepleie
77
41
60
67
68
70
70
45
73
75
53
71
Personer med bare hjemmehjelp
55
75
105 55
68
107 40
66
102
37
60
108
Alderssammensetning hjemmetjenester
154
157
249 145
174
258 135
156
267
153
273
133
Personer som mottar hjemmetjenester- Totalt
711
688
720
690
716
Plasser i egne institusjoner PRO
152
152
152
152
152
Herav plasser aldersdemens
36
8
36
8
36
Herav plasser psykiatri
36
8
8
36
8
Herav kortidsplasser
11
11
12
11
11
Matombringing- antall brukere
72
75
97
78
75
Trygghetsalarm- antall brukere
Dagsenter PRO- antall brukere
266
69
258
69
266
81
280
67
275
68
94
Ikke
KOSTRA tall
Tabell 7.4.3 Nøkkeltall for PRO-enhetene
Antall brukere som mottar hjemmetjeneste er økende og er i tråd med kommunenes strategi.
Økningen må sees i sammenheng med reduksjon i dekningsgraden på sykehjem.
Antall brukere som har matombringing ligger under målsetningen for 2014. Dette skyldes
mangel på kapasitet på sentralkjøkken. Det jobbes med å få økt kapasiteten.
94
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Dagsenteret har økt antall brukere siste halvdel 2014 men det er fortsatt noe ledig kapasitet
her. Det jobbes kontinuerlig med å gjøre tilbudet kjent slik at flere kan bruke tilbudet.
7.5
Rehabilitering Utredning Forebygging (RUF)
Rehabilitering Utredning og Forebygging omfatter avdeling for korttid, avdeling for
rehabilitering (dag og døgn) avdeling for fysio- og ergoterapi med ambulerende vaktmester,
samt rådgivningstjenesten for eldre og hverdagsrehabilitering.
BRUKERE – RUF
Styringskort 2014 RUF
Resultatmål Brukere
Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn
landsgjennomsnittet
Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og
Gode og forutsigbare tjenester
nasjonale krav
Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet /
referansemåling
Dekningsgraden på fysioterapitjenesten ift innbyggertallet
er lik landsgjennomsnittet.
Det finnes tilgjengelige serviceerklæringer på alle områder.
Resultat fra innbyggerundersøkelse hvert 2. år /
brukerundersøkelser
Tabell 7.5.1 Brukere for enhet RUF
Enhetens avdelinger yter samlet sett tjenester til alle aktuelle innbyggere uavhengig av alder,
diagnose/funksjonsproblem og distrikts tilhørighet. Enheten har fokus på forebyggende tiltak
og er innovative i tjenesteytingen. Brukerundersøkelsen foretatt i fysio- og ergoterapitjenesten
og ved dagrehabiliteringsavdelingen viser stor brukertilfredsheten.
RUF-enheten har fokus på å jobbe smartere, blant annet i form av å dreie tilbud fra individuell
oppfølging til gruppetilbud samt jobbe tverrenhetlig og tverrfaglig innen hverdags- og
dagrehabilitering. Innovasjon i tjenesteytingen krever imidlertid betydelige ressurser i en
oppstartfase. Dette fordi det må jobbes både konservativt og fremtidsrettet på samme gang for
å imøtekomme alle typer brukerbehov.
Rehabiliterings- og korttidsavdelingene:
•
•
•
•
Rehabiliterings- og korttidsavdelingene har til enhver tid kunne imøtekomme behov
for plasser til utskrivningsklare pasienter fra sykehusene. Kommunen har betalt for
fire overliggerdøgn i 2014.
De siste årene sees en stadig dreining fra ordinære korttids- og rehabiliteringsopphold
til utredningsopphold. Denne type opphold krever intens tverrfaglig oppfølging fra
første dag av oppholdet. Klare «bestillinger» ved inntak, og i forkant av oppholdet
savnes, og dette må jobbes med i 2015.
Ut fra den korte liggetiden på sykehusene må rehabiliterings- og korttidsplassene
prioriteres til utskrivningsklare pasienter. Enheten har sammen med tildelingsenheten
også fokus på å ta inn pasienter fra hjemmene med formål om økt funksjon etter
funksjonstap, forebygge ytterligere funksjonsfall og eventuelle innleggelser i
sykehus/institusjon.
Det ble høsten 2014 besluttet å legge 6 midlertidige interkommunale KØH-plasser til
RUF-enheten. Perioden høst 2014 til høst 2015 brukes til planlegging og mindre
ombygging av den ene fløyen ved korttidsavdelingen. Plassene skal være i bruk senest
01.01.16 i tråd med krav i offentlige styringsdokument.
95
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Fysio/ergoterapitjenesten:
•
•
•
•
•
•
•
•
Enheten har fokus på innovasjon. I 2014 ble det gjennomført pilotprosjekt innen
hverdagsrehabilitering ved PRO Jessheim vest. 12 brukere deltok i prosjektet og på
sikt vil hverdagsrehabilitering gi innsparing i forhold til tradisjonell tjenesteyting. Det
er lagt en videre fremdriftsplan for videreføring av prosjektet til øvrige PRO-distrikt.
Balansegruppa har vært en stor suksess med 30 deltakere i 2014. 29 av disse har fått
oppfølging iht vanlig varighet på 12-14 uker delt på fire grupper av 7-8 brukere pr
gruppe. Tester viser at brukerne etter 12 ukers trening har 20-30 % fremgang i
balanse. Det er venteliste for å komme med i balansegruppene pga begrensede
ressurser i fysioterapitjenesten. Etter endt oppfølging i balansegrupper gis brukerne
tilbud om videre oppfølging i egentreningsgruppe med fysioterapeut.
Avdelingen har for øvrig stort fokus på ulike gruppetilbud. Totalt 106 har hatt tilbud
om gruppetrening i sal, mens 332 har hatt tilbud om bassenggrupper (8-10 grupper
kontinuerlig).
Det har vært noe utskifting i privat praksis av fysioterapi. Antall aktive institutt er 7,
fordelt på tre på Kløfta og fire på Jessheim.
Klager/avvik
To klager på fysio- og ergoterapitjenesten er overført Fylkesmannen, hvor kommunen
har fått tilbakemelding og medhold i den ene saken.
64 avvik – som omhandler fristbrudd for ventetid for 1. gangs vurdering fra fysio- og
ergoterapitjenesten med hovedvekt på fristbrudd innen ergoterapi/hjelpemidler til
brukere med kroniske lidelser.
6 andre avvik: trygghetsalarm med manglende oppkopling mm. Avvikene følges nøye
opp for umiddelbar lukking.
MEDARBEIDERE – RUF
Overordnet mål for Medarbeidere: Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere
Mål
Resultatmål for medarbeidere
Målt ved:
2011 2012 2014
2014
Lavt sykefravær i %
Godt arbeidsmiljø
God ledelse
Tilsatte i fagstillinger som ikke fyller
kravene satt i
stillingsvurderingssystemet
Antall årsverk i bruk
Bedre eller lik landsgjennomsnittet.*
Bedre eller lik landsgjennomsnittet.*
Andel ikke fagkvalifiserte ansatte i
fagstillinger, jf stillingsvurderingssystemet
9,6
4
4,1
7,1
4,3
4,1
0
0
55,65
59,2
4,5
4,5
56,65
Landet Mål
2014 2015
11
4,5
4,7
4,7
5
0
0
56,65
60
Skalaen er fra 1-6
*Det er ikke innhentet sammenlignbare landsgjennomsnitt for det enkelte fagområdet.
Tabell 7.5.2 Medarbeidere for enhet RUF
Sykefravær har ikke sammenlignbare tall for 2013, da det manglet sykefraværs statistikk, men
ser at sykefraværet har gått opp fra 2012. Svært lite av sykefraværet kan relateres til
arbeidsmiljø og enheten har hatt flere gravide med komplikasjoner i svangerskapet. Enheten
er preget av mange godt voksne medarbeidere med kroniske muskel og skjelett plager.
Enheten har foretatt flere utbedringer for å forbygge belastningsskader og den enkelte
arbeidstaker følges opp tett i samarbeid med NAV og lege. Enheten jobber målrettet med
sykefraværs- og arbeidsnærværsoppfølging i alle avdelinger.
96
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Enheten og avdelingene har et gjennomgående svært godt arbeidsmiljø preget av høy faglig
kvalitet og gode kollegiale forhold. Enheten har fokus på felles faste møteplasser, sosialt og
faglig. Blant annet gjennomføres RUF-samling en til to ganger pr år, felles fagsamlinger mm.
Enheten har nærmest full fagdekning.
Enheten har fortsatt stort fokus på kompetanse. Det er blitt ansatt en fag- og
kvalitetskonsulent i 2014 som skal ha fokus på HMS-tiltak. Herunder forflytningskurs,
brannforebyggende tiltak/brannøvelse, samt faglige møteplasser. I forbindelse med
hverdagsrehabilitering har alle i hjemmesykepleien samt enkelte hjemmehjelpere deltatt på
standardisert undervisning, herunder hospitering.
Kravet til kommunehelsetjenesten har økt betraktelig de siste årene, og enheten tar i mot
brukere med et stort spekter diagnoser og problemstillinger og det stilles derfor store krav til
kompetanse og oppdatering av fagkunnskap. En utfordring i 2014 har imidlertid vært
sykefravær og vakante stillinger, spesielt sykepleierstillinger. Dette er krevende i forhold til
opprettholdelse av daglig, nødvendig, kompetanse.
ØKONOMI – RUF
Overordnet mål for Økonomi: Kostnadseffektiv tjeneste produksjon
Resultatmål for økonomi Målt ved:
2011 2012
God økonomistyring
Ønsket mindreforbruk: - 0,5%
Akseptert avvik + 3,0% til -0,5%
13,15 %
5,50 %
2013
2014
2,90 %
-1,30 %
Tabell 7.5.3 Økonomisk resultat for enhet RUF
Enheten har et mindreforbruk på 0,4 mill kr. Mindreforbruket skyldes vakanser innen privat
praksis fysioterapi, og at rehabiliterings- og korttidsavdelingen ble sammenslått fra påske til
etter ferieavviklingen. Etterspørselen etter plasser økte igjen utover høsten med en
normalsituasjon fra september.
Rehabiliterings- og korttidsavdelingen har hatt flere pasienter med komplekse lidelser og stort
behov for oppfølging. I flere tilfeller forlenges oppholdene pga mangel på bolig. To pasienter
har ventet ca. et år på bolig. Enheten hadde 2/3 av året ansvaret for en ressurskrevende bruker
som senere ble overflyttet til BMB. Kommunen fikk refusjon for en del av utgiftene tilknyttet
denne brukeren, som i sin helhet ble ført på BMB.
97
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
NØKKELTALL - RUF
Utvalgte nøkkeltall
Dekningsgrad Kostra
Fysioterapiårsverk pr 10.000 innbyggere,
kommunehelsetjenesten
Andel fysioterapeuter pr 10 000 innbyggere,
Årsverk fysioterapeuter pr 1 000 plasser i
Årsverk av ergoterapeuter pr.10 000 innbyggere
Årsverk til rehabilitering pr. 10.000 innbyggere
Styringsdata institusjon
Plasser i egen institusjon, kortid RUF
Antall opphold korttid,RUF*
Antall opphold rehabilitering*
Antall opphold utredning*
Antall opphold dagrehabilitering
Andel (%) utskrevet til eget hjem
Antall dødsfall, korttid og rehab
Styringsdata fysio- ergoterapi
Antall brukere som mottar fysioterapi
Antall brukere som mottar ergoterapi
Antall brukere tildelt hverdagsrehabilitering
Antall innvilget trygghetsalarm
Avvik iverksettelsestid, fysioterapi
Avvik iverksettelsestid, ergoterapi
Styringsdata Rådgivningstjeneste
Andell i målgruppen som får førstegangsbesøk
Mål
2014
2014
Kgr.13
2014
8,5
6,8
12,3
1,7
3,3
8,6
7,2
*
*
*
2011
2012
2013
6,3
4,2
6,8
1,7
3,1
6,8
4,9
12,3
2,3
3,6
8,4
7,0
*
*
3,2
24
342
121
24
331
146
24
300
130
24
350
140
24
162*
56
131
65
84
15
1 065
909
707
650
630
700
650
775
679
12
258
266
280
Lik Kgr 13
Lik Kgr 13
12,3
1,7
3,3
Ikke Kostra
tall
15
60
100
Tabell 7.5.4 Nøkkeltall for enhet RUF
Enheten har 24 døgnplasser i egen institusjon (rehab og korttidsavdelingene), samt 8-10
dagplasser.
Det har vært en økning i antall personer som har hatt opphold for korttid, rehabilitering og
utredning fra 2013 til 2014, hvor målsettingen for 2014 er oppnådd.
Resultat for antall brukere som mottar fysioterapi og ergoterapi er høyere en måltallet for
2014 for begge tjenestene og i tråd med ønsket utvikling og innsats.
Fysio- og ergoterapitjenesten har opplevd stor etterspørsel spesielt i ergoterapitjenesten, hvor
det har vært en ventetid på inntil 7 mnd. for brukere med kroniske lidelser.
Ventetid i privat praksis er på i snitt to mnd. (opptil fire på enkelte institutt/typer behandling).
Som i fastlønnspraksis må akutte lidelser prioriteres.
Rådgivningstjenesten for eldre over 80 år ble i 2014 en del av fast drift, med fast ansatt
personale i 2x50 % stillinger (ergoterapeut og sykepleier). 157 nye innbyggere over 80 år har
blitt besøkt i 2014. Totalt antall besøk etter oppstart i 2012: 400. Alle eldre over 80 år får
tilbud, alle får tilsendt aktuell skriftlig informasjon og treffprosent som ønsker førstegangs
hjemmebesøk er ca. 70 %. Antall over 80 år i institusjon har i 2014 vært 8,9 %. Kommunen er
preget av friske innbyggere over 80 som ønsker å være aktivt deltakende i eget liv.
7.6
Helsevern
Enheten Helsevern har ansvaret for driften av psykisk helsevern, rus og avhengighet,
legevakttjenesten og fengselshelsetjenesten. Alle avdelinger yter tjenester i henhold til helseog omsorgstjenesteloven som krever at kommunen skal sørge for nødvendig helse- og
98
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
omsorgstjeneste til alle som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen. Tjenestene skal
bidra til å fremme det enkelte menneskets mulighet for å fungere optimalt i sine omgivelser,
både psykisk og sosialt.
BRUKERE – Helsevern
Styringskort 2014 HELSEVERN
Resultatmål Brukere
Tjenestenes omfang / dekningsgrad
lik eller bedre enn
landsgjennomsnittet
Gode og forutsigbare tjenester
Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller
kommunale og nasjonale krav
Brukertilfredshet lik eller bedre enn
landsgjennomsnittet /
referansemåling
Egen satsing på å kartlegge behov og ressurser
innenfor rus og psykisk helse. Iverksettingstid
skal reduseres med 50 %
Yte hjelp til vanskelige tilgjengelige brukere
med sammensatte behov. Antall igangsatte
tiltak.
Utvikle og tilrettelegge tjenester til oppfølging i
bolig.
Implementering av metoden klientstyrt praksis
KOR
Tabell 7.6.1 Brukere for enhet Helsevern
Enheten Helsevern har i 2014 hatt fokus på å avklare om tjenestene enheten tilbyr er
dimensjonert riktig. Avdeling psykisk helsevern har utarbeidet en tjenesteanalyse som har gått
i dybden på en del områder. Tjenesteanalyse legges frem i mars 2015.
Avdeling rus og avhengighet har i 2014 intensivert arbeidet rundt unge. Det har pågått et
prosjekt «Tverretatlig samarbeid mellom politi, utekontakter og ruskonsulenter». Samarbeid
mellom etatene har hatt som hensikt å sikre et best mulig arbeid rundt ungdom og unge
voksne i risikosonen.
Det er i høst utarbeidet retningslinjer for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten Ahus
psykisk helsevern og kommunene i opptaksområdet. Formålet med retningslinjen er å
forplikte partene i samarbeidet om pasienter/ brukere innen psykisk helse og rusfeltet.
Legevakten har hatt fokus på økt pasientsikkerhet og pasientflyt ved bruk av «triagefunksjon/
ansvarshavende sykepleier». Målet er å få økt kvalitet med hensyn til pasientsikkerhet, bedre
tilgjengelighet og avklaring av om legevakten har de pasientene de skal ha. I et prosjekt «3 på
vakt i helgen» er bemanningen økt i helgene og det vært jobbet med å vurdere muligheter for
å bygge om legevaktslokalene.
Fengselshelsetjenesten har i 2014 hatt en økning av innsatte med behov for hjemmetjenester.
99
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
MEDARBEIDERE – Helsevern
Overordnet mål for Medarbeidere: Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere
Landet Mål
Resultatmål for medarbeidere Målt ved:
2011 2012 2014 2014 2015
Lavt sykefravær i %
Godt arbeidsmiljø
God ledelse
Tilsatte i fagstillinger som ikke fyller
kravene satt i
stillingsvurderingssystemet skal være
lavere eller lik som for 2008
Antall årsverk i bruk
14,4
4,4
4,4
Bedre eller lik landsgjennomsnittet.*
Bedre eller lik landsgjennomsnittet.*
Andel ikke fagkvalifiserte ansatte i
fagstillinger, jf stillingsvurderingssystemet
48,9
9,1
4,7
5
12,4
4,6
5
0
0
48,88
4,7
4,7
12,0
4,6
5
0
53.28
Skalaen er fra 1-6
*Det er ikke innhentet sammenlignbare landsgjennomsnitt for det enkelte fagområdet.
Tabell 7.6.2 Medarbeidere for enhet Helsevern
Det har blitt gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2014. Medarbeiderundersøkelsene viser
at avdelingene har hatt et stabilt godt arbeidsmiljø over en årrekke. Det er utarbeidet en
handlingsplan innen HMS for enheten.
Avdelingene har begynt å implementere kommunens verdier. Det skal skape felles plattform,
tilhørighet og gi muligheter til å utvikle en felles holdning, forståelse og prinsipper for å få til
et godt intern og ekstern samarbeid.
Det er gjennomført ulike kompetansehevende tiltak både innen rusbehandling og innen
psykisk helse, bl.a.:
•
•
•
•
Videreutdanning innen helserett.
Opplæring i Illness Management and Recovery (IMR) et kunnskapsbasert
behandlingsprogram om livsmestring og recovery for personer med alvorlig psykisk
lidelse.
Opplæring i metoden «Hasjavvenningsprogram».
Opplæring i metoden Klient- og resultatstyrt praksis (KOR). Det er opprettet en
arbeidsgruppe som skal innføre KOR som arbeidsverktøy i Psykisk Helsevern.
Helsevern deltar i tiltaket «Gjensidig hospitering” sammen med Akershus universitetssykehus
(Ahus) og kommuner og bydeler i opptaksområdet, dette skal fremme samhandlingskunnskap.
ØKONOMI – Helsevern
Overordnet mål for Økonomi: Kostnadseffektiv tjeneste produksjon
Resultatmål for økonomi
Målt ved:
2011
2012 2013 2014
God økonomistyring
Ønsket mindreforbruk: - 0,5%
Akseptert avvik 3,0% til - 0,5%
-4,70 %
1,40 % 3,60 % 1,60 %
Tabell 7.6.3 Økonomisk resultat for enhet Helsevern
Enheten har et merforbruk på 0,4 mill kr. Merforbruket skyldes:
•
Utfordringer knyttet til sykdom, vakanser og mindre tilgang på ekstravakter på
legevakten. Det har ført til stor bruk av overtid. Det følges nøye i 2015 hvor det gjøres
en analyse av kostnadsutviklingen på området.
100
Ullensaker kommune
•
Årsrapport 2014
Fengselshelsetjenesten har hatt økte lønnskostnader i begynnelsen av året. Gjennom
året har fengselshelsetjenesten også hatt en økning av innsatte med behov for
omfattende tjenester, hvor flere innsatte over tid ikke kunne ivareta seg selv og
fengselshelsetjenesten har gitt hjelp til personlig hygiene og oppgaver relatert til dette.
Det har derfor vært nødvendig å leie inn vikarer ved korttidsfravær og ferie og det har
vært flere utrykninger for bakvakt i helgene.
NØKKELTALL – Helsevern
Mål
2013
2013
Mål
2014
2014
22
30
60
25
0
161
47
20
40
80
25
15
170
40
30
23
69
41
0
139
35
20
40
80
25
0
170
40
25
20
59
24
0
136
45
17
15
12
15
16
62
75
63
75
115/ 75
Utvalgte nøkkeltall
2010 2011 2012
Styringsdata
Antall brukere med Individuell Plan (IP) innenfor rusomsorgen
Antall Brukere som har Individuell Plan (IP) innenfor psykiatri
Antall brukere av interkommunal legevakt, gj.snittlig pr vakt
Antall brukere av Daglegevakten, gjennomsnittlig pr dag
Antall innsatte i Ullersmo fengsel som har individuell plan (IP)
Antall nye brukere av psykiatritjenesten
Antall henviste til spes.helsetj/institusjon
15
38
**
23
8
218
20
37
**
27
0
153
85
75
Antall etablerte ansvarsgr og ip i LAR
Antall brukere av Dagsenteret på Østafor
Tabell 7.6.4 Nøkkeltall for enhet Helsevern
Fengselshelsetjenesten har hatt 252 nyinnsettelser i løpet av året. Gjennomsnittlig doms
lengde var 6,04 år og gjennomsnittsalder på innsatte var 37,9 år. I snitt har man hatt 42
nasjonaliteter innom fengslet. Krogsrud fengsel som har lav sikkerhet har hatt 89 innsettelser i
løpet av året. Gjennomsnittlig domslengde var fire år og gjennomsnittsalderen var 39 år.
22 innsatte har i 2014 deltatt i LAR (legemiddelassistert rehabilitering).
Legevakten har fortsatt mest pågang i helgene. I 2014 var det på ukedager gjennomsnittlig 95
telefonsamtaler og 57 pasienter i døgnet, mens det i helgene gjennomsnittlig var 111
telefonsamtaler og 71 pasienter.
Antall pasienter med rus og/ eller psykiatri som det tar tid å behandle, har gått opp i 2. halvår
2014 og det var 111 flere psykiatripasienter på besøk enn i fjor, og 32 flere ruspasienter.
I Romeriksprosjektet har Ullensaker hatt totalt 28 brukere.
Rusavdelingen har pr. 31.12.14, 82 aktive brukere. Disse har vedtak og følges opp av det
ambulante teamet. I hele 2014 har ambulant team i rusavdelingen fulgt opp ca. 95 brukere.
Totalt er avdelingen i kontakt med ca. 150 brukere. Lavterskeltilbudet Sjuern hadde 1913
besøk i 2014, dette er brukere som ikke har vedtak. I 2014 ble 43 nye henvisninger registrert.
7.7
NAV Ullensaker
NAV Ullensaker er et partnerskap mellom stat og kommune. De kommunale tjenestene
omfatter økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsprogrammet, økonomisk rådgivning,
boligvirkemidlene, og flyktningetjenesten. I 2014 omfatter dette også følgende prosjekter:
NAV veileder i videregående skole, fattigdomsmidler som styrker kvalifiseringsprogrammet
101
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
rettet mot ungdom 18 – 24 år, «Jobb og skole hånd i hånd» rettet mot flyktninger og bolig
fremskaffer knyttet til boligområde.
BRUKERE – NAV
Styringskort 2014 NAV
Resultatmål Brukere
Satsing på gruppen 18 - 24 år. Antall mottakere av økonomisk
Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik
sosialhjelp i gruppen 18 - 24 år skal reduseres med 30%
eller bedre enn landsgjennomsnittet
Antall sosialhjelpsmottakere skal reduseres med 10%
Gode og
Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller
Saksbehandlingstiden skal ikke overstige 30.dager.
forutsigbare
kommunale og nasjonale krav
Ventetid i mottak skal ikke overstige 30.minutter
tjenester
Brukertilfredshet lik eller bedre enn
Resultat fra innbyggerundersøkelse hvert 2. år / brukerundersøkelser.
landsgjennomsnittet / referansemåling Brukerundersøkelse i NAV høsten 2013
Tabell 7.7.1 Brukere for enhet NAV
Enheten har ikke nådd målene knyttet til reduksjon i antall mottakere av økonomisk
sosialhjelp.
Det har vært en markant nedgang i antall besøkende i publikumsmottaket. I 2014 er det
registrert gjennomsnittlig 2073 besøkende pr mnd., mot 2369 i 2013. Det skyldes at flere
benytter etatens selvbetjeningsløsninger. Ventetiden er gjennomsnittlig 6,9 minutter, mot 9,4
minutter i 2013.
70 % av alle saker er behandlet innen to uker, og 93 % innen fire uker. Saker med
behandlingstid utover fire uker er i stor grad klagesaker som tar tid å utrede.
Et av enhetens satsningsområder er overgang til arbeid og aktivitet for ungdom 18-24 år.
Hovedtiltaket er igangsettelse av Aktivitetshuset i oktober 2014. Tiltaket er igangsatt, men
ikke i full drift. Det har vært driftet med leder i 60 %, samt 40 % aktivitetsleder fra enheten
Helsevern. Fokus har vært å sette i stand huset til å ta i mot brukere, sammen med brukerne.
Nytt i 2014 er at enheten har hatt fokus på å tilby ungdom Kvalifiseringsprogrammet.
Området er styrket med 50 % stilling ved prosjektmidler fra Fylkesmannen.
NAV veileder i videregående skole er 50 % stilling bidrar til å hindre frafall, eller sikre at
flere går tilbake til skolen for å fullføre påbegynt utdanning. 48 elever knyttet til Ullensaker er
registrert og følges opp av NAV veileder. Det gis løpende råd og veiledningssamtaler på
skolen.
Det er økt antall henvendelser fra ungdomskonsulenter i NAV som omhandler ungdom som
mangler noen fag, eller som ikke har lærlingeplass. Det er opprettet VG3 klasse ved skolen
hvor elever som mangler litt for å fullføre skolen får plass umiddelbart når de henvender seg.
Deltakelse i elevtjeneste team, klasseteam og utskrivningsteam. Prosjektet gir også skolen
større bevissthet rundt hva de kan formidle om de muligheter og begrensninger som eleven
kan møte i NAV.
Det er gjennomført brukerundersøkelse i 2014, som viser fremgang fra 2013 på sentrale
områder. Enhetens målsettinger er oppnådd på disse områdene.
102
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
MEDARBEIDERE – NAV
Overordnet mål for Medarbeidere: Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere
Landet
Resultatmål for medarbeidere Målt ved:
2011 2012 2014 2014
Høyt arbeidsnærvær
Godt arbeidsmiljø
God ledelse
Alle stillinger skal besetttes med
fagkompetanse i hht
stillingsvurderingssystemet
Antall årsverk i bruk
Sykefraværsstatistikk. Mål:
Resultat fra
arbeidsmiljøundersøkelsen. Mål: Likt
eller bedre enn landsgjennomsnittet.
Andel ikke fagkvalifiserte ansatte i
fagstillinger, jf stillingsvurderingssystemet
13,1
3,7
13,3
4,3
15,5
4,4
4,6
4,1
4,4
4,5
4,6
0
0
0
71,3
73
70
Skalaen er fra 1-6
Tabell 7.7.2 Medarbeidere for enhet NAV
Enheten har fremgang på medarbeiderundersøkelsen i 2014. Målet var et resultat høyere eller
likt landsgjennomsnittet. Resultatet ble ca. 0,1 under landsgjennomsnittet.
Enheten jobber kontinuerlig med internt arbeidsmiljø i et partssamarbeid med ledelse,
tillitsvalgte og verneombud. IA/HMS er fast punkt på alle avdelingsmøter, kontormøter og
møter i medbestemmelsesapparatet. Det er utformet planer som omfatter alle avdelinger og
enheten som helhet. Enheten har stort fokus på forebyggende arbeid og har utarbeidet oversikt
over arbeidsoppgaver som er aktuelle i en tilretteleggingssituasjon. Enheten har generelt fokus
på tett oppfølging og god dialog med den ansatt.
Alle ansatte i fagstillinger innehar fagkompetanse.
ØKONOMI – NAV
Overordnet mål for Økonomi: Kostnadseffektiv tjeneste produksjon
Resultatmål for økonomi
Målt ved:
2011
God økonomistyring
Ønsket mindreforbruk: - 0,5%
Akseptert avvik 3,0% til -
22,80 %
2012 2013
2014
6,10 % 11,20 % 2,10 %
Tabell 7.7.3 Økonomisk resultat for enhet NAV
Enheten har et merforbruk på 0,9 mill kr som i hovedsak er knyttet til økonomisk sosialhjelp.
Merforbruket på sosialhjelp utgjør 3,2 mill kr. Høye inntekter på flyktning området og mindre
utgifter på kvalifiseringsprogrammet forbedret resultatet.
Figur 7.7.1 Brutto utbetalt sosialhjelp pr mnd.
103
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Utviklingen i økonomisk sosialhjelp ligger over nivået foregående år. Det er et gjennomsnitt
på 2,6 mill pr mnd. i 2014 mot 2,3 i 2013. Antall personer som mottar økonomisk sosialhjelp i
12 måneder eller lengre er økende og gjennomsnittutbetaling pr mnd. har økt med ca. 400 kr
pr mnd.
Klienter med utbetaling 12 mnd sammenhengende pr. 2014
100
50
Ant. Klienter 2013
Ant. Klienter 2014
Jan
Feb Mars April
Mai
Juni
Juli
Aug Sept
Okt
Nov Des
Figur 7.7.2 Klienter med utbetaling 12 mnd. sammenhengende
Utviklingen viser at antall aktive brukere i 2014 generelt har økt fra 2013, med en
nedadgående tendens mot slutten av året. Pr 31.12 var det 532 aktive brukere hvor 295 mottok
økonomisk sosialhjelp. 31.12.13 var tilsvarende tall 542 og 318. Resultatet viser at det er en
økning i utbetaling av økonomisk sosialhjelp med 4,1 mill kr fra 2013.
Ungdom 18 – 24 år
I 2014 har det vært registrert gjennomsnittlig 108 aktive brukere i alderen 18-24 år pr mnd.
Det er gjennomsnittlig 60 som har mottatt økonomisk sosialhjelp hver måned. Aktivitetshuset
ble igangsatt i oktober, og det ser ut som om det har gitt en effekt da trenden er nedadgående
på antallet som mottar økonomisk sosialhjelp i årets siste to måneder. Totalt er det en økning i
gruppen fra 2013 da gjennomsnittlig 54 mottok sosialhjelp hver måned.
Kvalifiseringsprogrammet
I 2014 er det mottatt 50 søknader om deltakelse, hvorav 12 er i alderen 18 - 24 år. 7 har fått
avslag om deltakelse da de ikke har rettigheter/ikke er aktuelle.
I 2014 har 36 brukere deltatt i programmet. Av disse er 8 ungdommer. 9 stk har planmessig
avsluttet programmet i 2014 og resultatet viser at to har fått jobb.
104
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
NØKKELTALL – NAV
Tabell 7.7.4 Nøkkeltall for enhet NAV
Økonomisk sosialhjelp
Den generelle utviklingen knyttet til området økonomisk sosialhjelp må ses i sammenheng
med utviklingen i regionen med økt arbeidsledighet, økte kostnader til boutgifter (husleie og
strøm). Spesielt er kostnadene knyttet til økte bokostnader medvirkende til å øke andelen som
mottar økonomisk sosialhjelp over tid. Husholdninger med lav inntekt som var selvhjulpne før
en husleieøkning har blitt avhengig av økonomisk sosialhjelp over tid.
Det har vært en stor andel saker hvor det har vært gitt økonomisk sosialhjelp i påvente av
innvilget trygdeytelse. Dette betyr at flere brukere får sine saker avklart og blir innvilget en
ytelse fra folketrygden fremfor å motta økonomisk sosialhjelp ved inngangen til 2015.
Det er arbeidet systematisk og målrettet med et høyt fokus på tiltak og aktivitet for gruppen.
En utfordring er at statlige tiltak og virkemidler i deler av 2014 ikke var tilgjengelig for
enkelte av våre brukergrupper.
Økonomisk rådgivning
I 2014 har det vært en tilgang på 102 nye saker. Det er en økning på 5 saker fra 2013. 100
saker er avsluttet i løpet av 2014 mot 133 i 2013. Pr 31.12 er det 90 saker under arbeid og det
er 41 færre saker enn i 2013. Husbankens virkemidler er benyttet i 11 av sakene som er
avsluttet.
Det er ikke venteliste på økonomisk rådgivning og alle henvendelser ivaretas fortløpende.
Bruker får snakke med økonomisk rådgiver kort tid etter at henvendelsen er mottatt og får
timeavtale i løpet av 2-3 uker.
Bosetting av flyktninger
Det er vedtatt å bosette 20 flyktninger i 2014 etter avtale med IMDI og målet er nådd. Det er i
tillegg mottatt 7 personer på familiegjenforening som ikke er en del av ordinær bosetting, men
de skal ha lik oppfølging. Utfordringen med bosetting av flyktninger er et høyt prisnivå i det
private boligmarkedet, og begrenset tilgang på kommunale boliger. I 2014 er det bosatt flere
familier også på det private boligmarkedet.
105
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Introduksjonsprogrammet
I 2014 har 36 flyktninger deltatt i introduksjonsordningen. Resultatet viser at to har gått ut i
omsorgspermisjon, tre har avsluttet programmet og fått jobb som ekstravakt/sommervikar og
skoleassistent fra høsten av. En har avsluttet programmet og gått over til annet tiltak i regi av
NAV. Fire har gjennomført VG1 og en har gjennomført og avsluttet grunnskolen. De øvrige
fortsetter i programmet. Enkelte deltakere i introduksjonsprogrammet har også vært i
prosjektet «jobb og skole hånd i hånd» noe vi ser har en vellykket effekt. Prosjektet skal sikre
en bedre kvalifisering mot selvstendighet for bosatte flyktninger mot arbeid etter endt
introduksjonsprogram.
Bolig og boligvirkemidlene
Boligvirkemidlene er håndtert i henhold til gjeldende retningslinjer. Det er behandlet 159
saker i 2014 mot 157 i 2013. Det er innvilget 59 saker, og gitt 100 avslag. Avslagene
begrunnes hovedsakelig i at søker ikke har betjeningsevne eller fast inntekt. Noen har også for
høy inntekt og er ikke i målgruppen for startlån, da de kan finansiere boligkjøpet via egen
bank. I 2014 er det fremmet tre saker til HOP for full finansiering til kjøp av egen bolig. Alle
saker ble vedtatt.
Målet for 2014 har vært å ha et resultat mindre eller lik resultatet for Kgr 13 for alle
indikatorer. Der det foreligger sammenlignbare tall er målet i stor grad oppnådd, og i forhold
til enkelte indikatorer er resultatet forbedret fra 2013.
Området økonomisk sosialhjelp er sårbart for samfunnsmessige variasjoner og er også sterkt
knyttet til utviklingen innenfor de statlige områdene NAV har ansvaret for. Tendensen i
regionen er at kostnader til økonomisk sosialhjelp øker, samt at flere mottar økonomisk
sosialhjelp. Utviklingen i boligmarkedet er en sentral faktor, med økende og høyt husleienivå.
7.8
Bolig med bistand
Enheten Bolig med bistand har ansvaret for praktiske bistand og opplæring til fysisk og
psykisk funksjonshemmede som bor i samlokaliserte boliger i kommunen. Det er 8
samlokaliserte boliger knyttet til enheten. Enhetene har også ansvaret for kommunens
avlastningstilbud i institusjon. I tillegg har enhetene dagtilbud for voksne med behov for varig
tilrettelegging ved Jessheim opplærings- og aktivitetssenter (JOAS). Det er etablert en bolig
for enslige mindreårige flykninger. Målet er å integrere de enslige mindreårige flyktningene i
Ullensaker kommune.
106
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
BRUKERE – BMB
Styringskort 2014 BMB
Resultatmål Brukere
Alle vedtak om praktisk bistand og
Tjenestenes omfang / dekningsgrad
opplæring skal være revidert i løpet av
lik eller bedre enn
2014. Vedtakene skal ha vedtaksdato
landsgjennomsnittet
fra høsten 2013 eller nyere.
Gode og
forutsigbare
Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller
tjenester.
kommunale og nasjonale krav
Antall avvik i enheten, opp mot hvor
mange lukkede avvik i samme periode
Brukertilfredshet lik eller bedre enn
landsgjennomsnittet /
Resultat av innbyggerundersøkelsen
referansemåling
Enheten har i tråd med virksomhetsplanen jobbet med kartlegging av brukere og utmåling av
tjenestetid. Gjennomførte kartlegginger er oversendt Tildelingsenheten for utforming av nye
tjenestevedtak. Det er to avdelinger hvor arbeidet ikke er i mål. Begge avdelingene har i 2014
hatt store omstillinger med flytting, nytilsettinger og etablering av nye brukere. Aktuelle
avdelinger jobber videre med området i 2015.
Enheten er godt i gang med opplæringstiltak, kompetanseheving, hensiktsmessige miljøtiltak,
rutinearbeid og innføring av nytt kvalitetssystem. Arbeidet videreføres.
I 2014 skulle det fremlegges sak om avklare samarbeidsrutiner og administrativ plassering av
bofellesskapet for enslige mindreårige flyktninger, for å sikre god faglig forankring av
tiltaket. I tillegg skulle rammene for ettervernet rundt ungdommene som har flyttet fra
bofellesskapet til egen bolig legges. Finansieringsordningen for denne typen tilbud ble endret
i 2014. Det ble da vedtatt at bofellesskapet skulle legges ned, og at enhetene NAV og FBU
skulle videreføre arbeidet med oppfølging av målgruppen og eventuelle nye bosettinger. Det
har tatt tid å avvikle bofellesskapet, men driften ble lagt om fra 1. september 2014, og
bofelleskapet avvikles helt våren 2015.
Enheten har i 2014 etablert nye tilbud til to voksne i egen bolig, to ungdommer i egen bolig,
samt en mindreårig i barnebolig. Etableringene har gått etter planen og i tråd med ønsker og
behov hos ungdommene.
Enheten har i samarbeid med skole avklart organisering og innhold i vedlikeholdsopplæring
for utviklingshemmede med hjemmel i Opplæringsloven. Vedlikeholdsopplæringen er nå
overført Voksenopplæringen, og ligger i sin helhet under fagområdet Skole.
Enheten sluttførte arbeidet med effektiviseringsnettverk i regi av KS i 2014. Det ble
utarbeidet en egen tjenesteanalyse av tjenesten, samt et strategidokument for Bolig med
bistand. Det ble utarbeidet en egen tiltaksplan og tiltakene ble implementert i
Virksomhetsplan 2014. Rapportering på status blir beskrevet i enhetens årsrapport.
107
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
MEDARBEIDERE – BMB
Tabell 7.8.1 Medarbeidere for enhet BMB
Enheten har et svært variabelt sykefravær fra avdeling til avdeling. Fraværet dreier seg om
forhold utenfor arbeidsplassen. Langtidsfraværet knytter seg til alvorlig sykdom, sykdom i
forbindelse med svangerskap og psykiske helseplager. Avdelingslederne er tett på og følger
opp i henhold til IA-avtalen med et tett samarbeid med Bedriftshelsetjenesten. Enheten har
også hatt deltagere i Frisklivprosjektet, initiert av Personalavdelingen. Deltagelsen i prosjektet
har vært svært berikende, og hver enkelt deltager har hatt bedring i egen fysisk helse ved
deltagelse. I tillegg har det vært samarbeid med NAV Arbeidslivssenter med fokus på
nærværsarbeid, samt kurs i forflytning.
Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført våren 2014 med en svarprosent på 52 %.
Årsaken til at svarprosenten gikk noe ned fra 2012, har sammenheng med at flere ansatte
hadde tekniske problemer med å få svart på undersøkelsen. Snittscore for besvarelsene gikk
imidlertid opp fra 2012, fra 4,1 til 4,5. Enheten har utarbeidet tiltak for hver avdeling, og for
hele enheten utfra besvarelsene i HMS planen. Jobbingen med tiltak videreføres i 2015.
Enheten har stillinger som fordrer enten 3-årig høgskoleutdanning eller fagbrev som
omsorgsarbeider/autorisasjon som hjelpepleier. Enheten har mange ufaglærte, spesielt i små
stillingsbrøker, men også i større stillinger. I tillegg har enheten hatt utfordringer med å dekke
opp stillingene som krever 3-årig høgskoleutdanning. Dette er spesielt krevende for enheten,
da vedtakene etter kap 9 i Lov om kommunal helse og omsorgstjeneste, krever tilstedeværelse
av høgskoleutdannet personell for å fylle lovens krav.
Andelen ansatte som ikke fyller kravene i stillingsvurderingssystemet har gått litt ned fra
2013. Dette relaterer seg til det store antallet små stillinger enheten har behov for, for å sikre
bemanning på helg. Enheten har åpenbare utfordringer med å sikre riktig fagkompetanse og
har særlige utfordringer med å rekruttere høyskoleutdannet personale.
Enheten gir bistand til flere brukere med svært sjeldne diagnoser. Enheten søkte midler for
kompetanseheving, og fikk innvilget kr. 160 000 fra Helsedirektoratet. Enheten har
samarbeidet med ulike kompetansesentra for å sikre god opplæring i ulike diagnoser. Enheten
har i 2014 også samarbeidet med Nasjonalt kompetansesenter for utviklingshemming
(NAKU) i gjennomføring av et pilotprosjekt om Kunnskap i kommunale tjenester. Alle
ansatte gjennomgikk en egen e-læringsmodul. Enheten er også representert i referansegruppen
for utarbeidelse av Mitt livs ABC som nå skal utarbeides nasjonalt for opplæring av
kommunalt ansatte som arbeider med målgruppen.
108
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Enheten har etter at fag og kvalitetskonsulent ble ansatt jobbet med et eget Årshjul for
opplæringstiltakene som er nødvendig for å sikre kvalitet i tjenestene. Enheten har en
omfattende kursvirksomhet. Det følger imidlertid av de lovkravene enheten jobber etter, at
ansatte skal ha kompetanse i lovverk og diagnoser. Samtidig har enheten et fokus på lik
praksis og forståelse av hva det betyr å gi tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne.
ØKONOMI – BMB
Overordnet mål for Økonomi: Kostnadseffektiv tjeneste produksjon
Resultatmål for økonomi Målt ved:
2011 2012
God økonomistyring
2013 2014
Ønsket mindreforbruk: -0,5%
-4,30 % -7,20 % -0,80 % 0,40 %
Akseptert avvik -3,0% til +0,5%
Tabell 7.8.2 Økonomisk resultat for enhet BMB
Enheten har et merforbruk i underkant av 0,3 mill kr. Dette skyldes etableringen av to nye
brukere som det ikke var budsjettert med. Finansieringen av den ene brukeren var allerede på
plass, da vedkommende har hatt et omfattende tilbud fra kommunen over flere år. For den
andre ble det etablert årsverk uten finansiering for 2014, men mindreforbruk i andre
avdelinger samt økte inntekter medfører at det samlede merforbruket er mindre enn påløpte
utgifter.
NØKKELTALL – BMB
Utvalgte nøkkeltall
2011 2012
2013
Mål
2014
2014
56
5
5
20
17
20
57
5
5
24
16
23
58
5
5
17
22
Styringsdata
Antall Brukere med fast bolig
Antall brukere i bolig for enslige mindreårige flyktinger
Antall brukere m miljøarbeidetjeneste ,enslige mindreår. flyktninger
Antall brukere med dagtilbud u/JOAS,varig tilrettelagt arbeid VTA
Antall Brukere med avlastningstilbud
Antall Brukere ved JOAS dagsenter
55
5
20
14
24
53
4
5
19
16
21
Tabell 7.8.3 Nøkkeltall for enhet BMB
Antall brukere i bolig er over måltallene for 2014. Mål 2014 var 57, men ved årsslutt 2014 er
det 58. Dette relaterer seg til fire nye brukere som er bosatt i egen bolig og to utflyttinger av
brukere fra Gjestad 1 som ikke lengre mottar tjenester.
Enslige mindreårige i bofelleskap og med miljøarbeidertjeneste er i henhold til prognosen for
2014.
Antall brukere ved JOAS er 22, og lavere enn måltallet. Brukerne har stort sett en til en
bistand, og tilbudet er godt utnyttet.
Brukere med avlastning er i henhold til måltall.
7.9
Forebyggende barn og ungdom
Enheten omfatter avdelingene barnevern, Forebyggende avdeling barn og unge (FABU) og
Avdeling forebyggende helsearbeid. FBU har en rekke tilbud til kommunenes barn og unge
109
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
og deres familier, herunder barnevernstjenesten, helsestasjoner,
skolehelsetjeneste, fritidsklubber, utekontakt samt familieteam.
jordmortjenester,
BRUKERE – FBU
Styringskort 2014 Forebyggende barn og unge
Resultatmål Brukere
Andel barn og unge med barnevernstiltak skal være lik k.gr 13
Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik Andel barn som har fullført helseundersøkelse 2-3 års alder lik k.gr 13
eller bedre enn landsgjennomsnittet
Øke antall brukere av FABU's tjenster på følgende felt;
Fadderordningen,, ungdomshusene og åpen kveld
Avvik og merknader ved tilsyn i barnevernstjenesten er lukket
Sikre et forsvarlig tilbud for barn med spesielle behov gjennom
dokumenterte tverrfaglige prosedyrer
Etablere rutiner ved helsestasjon som gir 0 avvik ved forventet tilsyn
Resultat fra innbyggerundersøkelsen hvert 2. år er bedre enn
foregående måling
Brukertilfredshet lik eller bedre enn
Resultatet fra ungdomsundersøkelsen våren 2013 lik eller bedre enn
landsgjennomsnittet / referansemåling undersøkelsen i 2011
Brukerundersøkelse i FABU lik eller bedre enn resultater fra 2013
Gjennomføre brukerundersøkelse for forebyggende helse høsten 2014
Gode og Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller
forutsigbare kommunale og nasjonale krav
tjenester.
Barn og unge med psykiske problemer øker og bekymrer, noe som resultatene fra
ungdomsundersøkelsen 2013 støtter. Enheten FBU har fokus på barn som sliter psykisk eller
har foreldre som er psykisk syke. Ansatt med familieterapiutdanning ivaretar familier, der
mor eller far er psykisk syk. Barneverntjenesten ser en økning i antall meldinger som
omhandler foreldrenes psykiske helse.
Familieteamet har i dag få lettere råd og veiledningssaker, men sakene blir mer sammensatt,
med forskjellig type problematikk. Sakene krever hyppigere samtaler, større møtevirksomhet,
kontakt med andre tjenester osv. Teamet har så langt greid å følge opp alle henvendelser og
har ikke venteliste.
Helsesøster på både ungdoms- og videregående skoler følger også opp ungdommer som sliter.
Henvendelsene er ikke sjeldent relatert til skolevegring og selvskading. Helsesøstrene
samarbeider mye med miljøterapeutene på skolene og andre relevante instanser.
Barneverntjenesten jobber aktiv med å lukke avvik og merknader fra fylkesmannen. Det ble
opprettet et akutt team september 2014. Teamet har som hovedansvar å gå inn i akuttsaker for
å forhindre plasseringer, og for å foreta plasseringer der det er behov. Tiltaket har bidratt til
større stabilitet i arbeidet til undersøkelse- og tiltaksteamet, noe som har resultert i mindre
fristbrudd og bedre flyt i tiltakssakene. Fristoverskridelse/fristbrudd ble redusert fra 59 %
første halvår, til 26 % 2. halvår 2014. Nedgangen skyldes økte ressurser og bruk av
konsulenter.
Det er gjennomført faste samarbeidsmøte (BRUS møter) hver 6. uke mellom BUP, PPT, BV,
FABU og FH for å bedre tverrfaglig arbeid for barn med spesielle behov. Enhetsleder for
FBU er BUP -koordinator for kommunen, og leder BRUS-møtene.
Det er gjennomført brukerundersøkelse for forebyggende helsetjenester, helsestasjon 0-5 år,
både Kløfta og Jessheim helsestasjon fikk resultater som lå på landsgjennomsnittet.
110
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Det arbeides fortløpende med å etablere gode rutiner ved helsestasjonene, som en del av
utviklingen av kvalitetssystemet og fagsystemet HSPRO.
Det er blitt gjennomført brukerundersøkelse på begge ungdomshusene og familieteamet.
Svarene på brukerundersøkelsen for 2014 viser at mange fortsatt er fornøyde med tilbudet de
får i Familieteamet. Svært mange opplever at de blir hørt, forstått og respektert og at
familieteamet snakker om temaer som er viktige. Både Calypso og Huset får gode score på
åpningstider og tilbud. Det har vært en positiv utvikling på brukertallet noe som har vært et
satsningsområde i 2014.
MEDARBEIDERE – FBU
Overordnet mål for medarbeidere: Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere
Resultatmål for medarbeidere
Målt ved:
2011
2012
2014
Høyt arbeidsnærvær
Sykefraværet reduseres fra 2012
12,5
14
4,4
Godt arbeidsmiljø (snitt) FABU
Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen,
snitt for alle spørsmål; Ønsket: 4,5,
Akseptert: 4,0. Mål: Likt eller bedre enn
Godt arbeidsmiljø (snitt) Forebygg. helsearb.
landsgjennomsnittet.
4,4
14,2
Foreligger
ikke
Godt arbeidsmiljø (snitt) BVA
4,3
4
foreligger ikke
4
4,9
4,3
4,3
4,2
foreligger ikke
God ledelse Forebyggende helsearbeid
Resultat fra arbeidsmiljøundersøkelsen,
nærmeste leder; Ønsket: 4,5, Akseptert:
4,0. Mål: Likt eller bedre enn
landsgjennomsnittet.
3,9
Foreligger
ikke
Riktig kompetanse
Alle stillinger skal besettes med
fagkompetanse i hht
stillingsvurderingssystemet. Måles i
avvik fra stillingsvurderingssystemet.
Aktiv avvikshåndtering
Alle virksomheter skal melde og lukke
avvik i hht stillingsvurderingssystemet
God ledelse FABU
God ledelse BVA
3,5
2,8
FBU har pr. i dag den
kompetansen som
etterspørres/det er behov
for.
Landet
4
4
FBU har pr. i dag den
kompetansen som
etterspørres/det er
behov for.
Under
utarbeidelse
Tabell 7.9.1 Medarbeidere for enhet FBU
På bakgrunn av lav svarprosent har det ikke vært mulig å hente ut resultater for hver enkelt
avdeling, dette gjelder barneverntjenesten og Kløfta helsestasjon. Disse må ses opp i mot
enhetens resultater.
For enheten FBU var score for arbeidsmiljø 4,6, dette er 0,1 over målsetting for 2014. For
FABU var resultatet 4,4 som er 0,6 under landsgjennomsnitt. For forebyggende helse,
avdeling Jessheim var resultatet 4,9, dette er 0,1 under landsgjennomsnitt.
Enheten har den kompetansen den trenger pr. 2014. Medarbeiderne i FBU er engasjerte og
interesserte i å øke sin kompetanse.
FABU: I 2014 har medarbeidere i familieteamet fått veiledning i bruk av Mestringskattenangst behandling av barn, utekontakten har deltatt på kursing i «Ut av tåka»
hasjavvenningskursopplæring, to ansatte i familieteamet har fått støtte til å gjennomføre
Familieterapi utdanning. Klubbarbeidere har deltatt på erfaringskonferanse vedr. klubbdrift. I
tillegg har familieteamet fått opplæring i journalsystemet FAMILIA.
I forebyggende helse har en medarbeider i videreutdanning innen sexologi. Det er i tillegg gitt
skolering innenfor temaet amming og EPDS. Det er gjennomført kompetanseheving i
«Psykologisk førstehjelp, rustesting, ernæring, barn på krisesenter, hjerte-lunge redning med
mer. I barnevernet har avdelingen satset på videre skolering i Kvello metoden, barnesamtalen,
og opplæring i fagsystemet FAMILIA.
111
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Enheten FBU har hatt tre felles samlinger for alle ansatte i enheten med felles
kompetanseheving. Tema for samlingene har vært «Tvangsrelatert vold» med Amal Aden,
«Ungdom som selger eller bytter seksuelle tjenester» med Liv Jessen, og «Vennevoldtekter» i
regi av krisesenteret.
ØKONOMI - FBU
Overordnet mål for økonomi: Kostnadseffektiv tjenesteproduksjon
Resultatmål for økonomi
God økonomistyring
2011 2012 2013 2014
Ønsket mindreforbruk: 0,5%
Akseptert avvik: +3,0 til -0,5%
2,1 % -1,6 % -3,2 % 8,8 %
Tabell 7.9.2 Økonomisk resultat for FBU
Enheten har et merforbruk på 5,2 mill kr. Merforbruket er knyttet opp mot barneverntjenesten.
Barnevern forebyggende (Barn som bor hjemme)
Til tross for omfattende tiltak i hjemmet, har noen av disse barna blitt plassert i løpet av året.
På bakgrunn av fristoverskridelser har ca. 130 saker fra høsten 2013 blitt jobbet med i første
halvdel 2014. En undersøkelse tar ca. 3 måneder før den konkluderes med evt. tiltak. Det kan
ta inntil 6 uker før tiltak blir igangsatt.
Diagrammet viser et høyt antall undersøkelser totalt pr. måned 1. halvår, dette synker kraftig
2. halvår. Det betyr at det er en stor andel undersøkelser som går til tiltak i 2. halvår.
Barnevernavdelingen
Det ble vedtatt i kommunestyret i sak 14/4 (14/958) «Barnevernet. Status og tiltak» at
barneverntjenesten skulle ta inn eksterne konsulenter for å avverge ytterligere opphoping av
undersøkelsessaker etter møtet hos Fylkesmannen. Konsulenter er også benyttet for å dekke
høyt sykefravær. Fra mars 2014 tom 01. august var i gjennomsnitt ¼ av bemanningen ute i
sykemelding.
Barneverntjenesten fikk opprettet 5 nye stillinger. Avdelingen var nødt til å lyse ut disse tre
ganger for å få tilsatt. Siste saksbehandler var på plass i midten av desember 2014.
112
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
NØKKELTALL – FBU
2011
2012
2013
2014
2014
KOSTRA
Kgr 13
4 793
34,4
27 166
345 647
2,4
3,6
90,0
4 603
35,6
21 639
322 013
2,2
3,6
82
4 492
37,8
35 726
194 836
2,6
3,7
65,0
5 942
34,7
47 637
288 209
3,3
3,7
91
7 342
32,5
*
*
4,0
*
97
lik eller
bedre enn
gruppe 13
1500
225
243
60
15
164
37
369
305
13
17,7
357
421
1313
250
350
45
22
176
27
367
267
22
22,4
331
436
1250
202
294
38
35
163
33
463
370
28
25,0
276
396
1060
229
489
31
40
146
43
457
331
27
16,0
349
370
Ikke KOSTRA
tall
lik eller
bedre enn
2013
Utvalgte nøkkeltall
Prioritering
Netto driftsutg. til barnevernstjenesten per innb. 0-17 år
Andel (%) netto driftsutgifter til saksbehandling (f 244)
Brutto driftsutgifter per barn i opprinnelig familie (f 251)
Brutto driftsutgifter per barn utenfor opprinnelig familie (f 252)
Stillinger med fagutdanning pr 1000 barn
Andel barn med barneverntiltak ifht innbyggere 0-17 år
Andel barn som har fullført helseundersøkelsen ved 2-3 års alder i prosent
Produksjonsdata
Besøk ungdomshusene: Gj.snitt pr mnd
Nye saker/henvendelser familieavdelingen
Barn og unge i lukka tiltak i regi av FABU
Antall ungdommer i oppfølging via Ungdomshusene
Antall ungdommer i oppfølging via utekontaktene
Barn med hjelpetiltak
Barn med omsorgstiltak (plasseringer)
Meldte nye saker til Barnevernet
Nye undersøkelsessaker
Akutte plasseringer
Aktive saker pr fagstilling i Barnevernsavdelingen
Antall nye gravide
Antall nyfødte
Mål 2014
Tabell 7.9.3 Nøkkeltall for FBU
Besøk på ungdomshusene har gått noe ned fra 2013, årsaken til dette er sykefravær hos
ansatte som har resultert i kortere åpningstider.
Oppfølging fra utekontakt i forhold til enkelt ungdom har økt noe, utekontakten jobber noe
mer opp mot grupper som kan bestå av 3-5 stykker, i tillegg til enkelt personer. Siden det ikke
har vært to team i 2014, har det vært mindre tilstedeværelse av utekontakten på kvelder og
helger enn tidligere. Det jobbes med «ut av tåka»- prosjekt, som er et hasjavvenningsprogram.
Nye henvendelser til familieteamet er høyere enn i 2013. Det er en økning i kompleksiteten
saker som krever tettere oppfølging over tid. Det er i dag 38 saker per fagstilling i FABU.
Helsestasjonene på Kløfta og Jessheim følger til sammen opp 2800 barn i alderen 0-5 år.
Skolehelsetjenesten gir tjenester til 11 barneskoler og 3320 elever, 4 ungdomskoler med 1250
elever og Jessheim videregående skole med 1150 elver.
Antall nyfødte og nye gravide har de senere år vært stabilt. Men helsesøstrene opplever at
mødrene reiser tidligere hjem etter fødselen. Ofte har ammingen ikke kommet ordentlig i
gang og det kreves mere oppfølging fra helsesøster.
Barnevernet opplever en kraftig økning i antall meldinger og undersøkelsessaker. Det har i
tillegg vært en økning i antall barn under omsorg. Ved siste halvårsrapportering 2014 hadde
barneverntjenesten en fristoverskridelse på 26 %, dette er en nedgang sammenliknet med
første halvår.
113
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
8
ÅRSRAPPORT FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR
8.1
Oppsummering for teknisk, idrett og kultur
Hovedutvalget for teknisk, idrett og kultur (HTIK) sorterer under kommunaldirektør for Plan,
Kultur og Teknisk (PKT). Hovedutvalget består av en stabsenhet PKT ledelse samt følgende
enheter:
•
•
•
•
Kultur
Kommunale eiendommer med selvfinansierende boliger
Vann, avløp, renovasjon og veg
Utbygging
SAMFUNN
Enhetene under hovedutvalg for Teknisk, idrett og kultur har som mål å levere gode tjenester
til kommunens innbyggere og kommunens interne brukere. Primærfokuset ligger derfor i
rapporteringen under brukere/tjenester.
I 2014 har det vært stort fokus på investeringer i både formålsbygg og infrastruktur i form av
veg og vann og avløp med tilhørende oppfølging.
Av stor samfunnsmessig betydning nevnes arbeidet med å sikre kommunens innbyggere rent
vann og gode avløpsløsninger. Det har vært arbeidet målrettet med etablering av nytt
vannverk og arbeidet med å rehabilitere kommunens renseanlegg er iverksatt.
For tiden er flere store veganlegg i ferd med å ferdigstilles blant annet tverrvegene på
Jessheim og ny gang- og sykkelvei mellom Kløfta og Jessheim.
Det fremkommer KOSTRA-tallene at kommunen kan ha mer å hente på energiøkonomisering
av sine bygg, og til dette bemerkes at det nå er iverksatt et plan- og tiltaksarbeid for å se
nærmere på dette. Energiøkonomiske tiltak er viktig i prosjektering av nye bygg og i løpende
drift og det settes nå enda større fokus på den eksisterende bygningsmassen.
Arbeidet med kommunedelplan for kultur er startet opp i aktivt samarbeid med Kulturrådet og
skal fullføres i 2015.
Innbyggerundersøkelsen viser at innbyggerne i Ullensaker er godt fornøyd med kommunens
tjenester og tilbud både sammenlignet med forrige undersøkelse i 2011 og i forhold til
Østlandet. Områdene kultur og idrett, transport og tilgjengelighet og utbygging og utvikling
viser positiv utvikling i undersøkelsen.
BRUKERE
Kommunens nye is- og flerbrukshall er nå tatt i bruk og har gitt den organiserte idretten et
flott anlegg. Det har i 2014 vært jobbet med ny skatepark slik at også den egenorganiserte
idretten skal få et tilbud. Skateparken ferdigstilles våren 2015.
114
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Innenfor kulturfeltet har det vært stor aktivitet med mange arrangementer og tiltak for å skape
gode opplevelser til kommunens innbyggere. Kulturområdet scorer også bedre enn
landsgjennomsnittet på innbyggerundersøkelsen.
Når det gjelder drift og vedlikehold av kommunens bygg og utearealer har det i 2014 vært
stort fokus på prosesser for å sikre effektive FDV-løsninger. Det gjelder både organisering av
tjenestene og bruk av IKT-verktøy for å understøtte forvaltning, drift og vedlikehold.
Ullensaker kommune overtar stadig mer infrastruktur og øker selv også volumet innenfor
bygg- og anlegg. Dette kompenseres til en viss grad med å øke effektiviteten, men innenfor
driftsenhetene er det merkbart at økonomiske ressurser er en begrensing relatert til drift og
vedlikehold av bygg- og anlegg.
MEDARBEIDERE
Enhetene innenfor HTIK området scorer over landsgjennomsnittet på medarbeiderundersøkelsen som
ble gjennomført i 2014. Det er også en positiv utvikling i sykefraværet, selv om enkelte enheter
fortsatt har noe høyt fravær.
Det ble høsten 2014 startet en prosess med omorganisering på hovedutvalgsområdet. Det ble etablert
en stabsenhet for Utbygging av Vann og Avløp som skal ha ansvaret for de store utbyggingene på
dette området.
Det er også foretatt en korrigering i Utbyggingsenheten hvor en nå rendyrker prosjektstyring av de
store prosjektene, og hvor støttefunksjonene er trukket inn under kommunaldirektøren i en egen
stabsavdeling på lik linje med de øvrige kommunaldirektørområdene. Organisasjonsendringene trådte
i kraft 01.01.2015.
ØKONOMI
Enheter (tall i 1000)
KULTUR
KOMMUNALE EIENDOMMER
BRANN OG REDNING
VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG
UTBYGGING
SELVFINANSIERENDE BOLIGPROSJEKTER
OVERORDNET LEDELSE
Regnskap Justert Avvik Avvik i % Opprinneli Regnskap
2014
budsjett
g budsjett
2013
2014
2014
672
utgift
45 294 44 622
42 464
40 835
inntekt
- 22 258 - 19 412 - 2 846
- 18 610 - 21 705
-8,6 %
netto
23 035 25 210 - 2 174
23 854
19 129
utgift
130 728 128 279 2 449
133 015
124 827
inntekt
- 22 992 - 19 415 - 3 577
- 21 472 - 23 636
-1,0 %
netto
107 736 108 864 - 1 128
111 543
101 191
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
SUM HOVEDUTVALG TEKNISK, IDRETT OG KULTUR
21 907
- 3 531
18 376
179 171 171 319 7 852
- 168 404 - 160 289 - 8 115
10 767
11 030
- 263
-2,4 %
4 584
7 019 - 2 434
- 2 736 - 2 433 - 303
-59,7 %
1 848
4 586 - 2 738
473
28 488 28 015
563
- 27 461 - 28 024
1 028
- 9 1 037 -11517,8 %
1 220
1 339 - 119
- 25
- 33
-8
-10,8 %
1 187
1 331 - 144
145 601 151 011 - 5 410
-3,6 %
Tabell 8.1.1 Økonomisk resultat HTIK. Tall i hele 1 000 kr.
115
180 335
- 169 079
11 256
157 942
- 147 647
10 295
6 872
- 2 433
4 439
29 024
- 29 024
1 423
-8
1 415
4 717
- 2 558
2 159
28 224
- 26 883
1 341
1 198
-8
1 190
152 507
153 682
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Overordnet mål for Økonomi:
Resultatmål for økonomi
Kostnadseffektiv tjeneste produksjon
Målt ved:
Ønsket mindreforbruk : 0,5%
God økonomistyring
Akseptert avvik 3,0 til -0,5%
2012
2013
2014
-4,2 %
-1,6 %
-3,6 %
Tabell 8.1.2 Resultatutvikling HTIK siste 3 år
Den økonomiske målsettingen er gitt i styringskortet og er felles for alle enheter.
Hovedutvalget sett under ett, har et mindreforbruk på 5,410 mill kr. tilsvarende 3,6 % som er
noe høyere enn akseptert avvik.
Utvalgsområdet har flere økonomiske usikkerhetsmomenter i sine enheter som for eksempel
energi, snøbrøyting og besøkstall på kulturarrangementer og kino. Alle disse elementene har
slått positivt ut i 2014 og bidrar til hovedutvalgets mindreforbruk, i tillegg har det gjennom
året vært ubesatte stillinger som har gitt innsparinger på lønnsbudsjettet.
Investeringer
Investeringer er omtalt i kapittel 5.5. Enhetene innen HTIK-området administrerer betydelige
investeringsmidler knyttet til bygg og anlegg. Ansvar for prosjektering og oppfølging av
utbyggingsprosjekter ligger til utbyggingsenheten. Fremdrift og økonomi rapporteres sammen
med øvrig økonomirapportering gjennom året.
8.2
PKT leder
PKT leder dekker planområdet plan, kultur og tekniske tjenester som har enheter både under
hovedutvalg for teknisk (HTIK) og hovedutvalg for overordnet planlegging (HOP) samt en
vesentlig del av kommunens investeringsportefølje. I økonomirammen for 2014 ligger kun
utgifter til kommunaldirektør for PKT.
Medarbeidere:
Det er i løpet av høsten 2014 arbeidet med en organisasjonsendring hvor de tre juristene på
enhet for Utbygging ble besluttet organisert som en stabsenhet under PKT-ledelse fra 2015.
ØKONOMI – PKT leder
Enheter (tall i 1000)
PKT LEDELSE
utgift
inntekt
netto
Regnskap Justert Avvik Avvik i Opprinnelig Regnskap
2014
budsjett
%
budsjett
2013
2014
2014
1 220
1 339 - 119
1 423
1 198
- 25
- 33
-8
-8
-8
1 187
1 331 - 144 -10,8 %
1 415
1 190
Tabell 8.2.1 Økonomisk resultat HTIK. Tall i hele 1 000 kr.
Tabell 8.2.2 Resultatutvikling siste 3 år i %
Resultatet viser et mindreforbruk på 0,144 mill kr. knyttet til ubrukte lønnsmidler. I
forbindelse med skifte av kommunaldirektør stod stillingen ubesatt fra medio august til ny
kommunaldirektør kom på plass fra 1. oktober.
116
Ullensaker kommune
8.3
Årsrapport 2014
Kultur
Kulturenheten drifter kulturskole, kulturhus, kino og bibliotek i tillegg til å ha fagansvar for
kulturminnevern, administrasjon av kulturtilskuddsordninger, Den kulturelle Skolesekken,
frivillighetssentralen og støttekontaktordningen. Enheten arrangerer og koordinerer også en
rekke arrangementer som Ungdommens kulturmønstring, Barne- og ungdomsteaterfestival,
Lokal kulturuke, Eldres kulturuke, 17. mai, utendørs sommerkonserter, NRKs
innsamlingsaksjon og Internasjonale dager.
I tillegg til de årlige kulturarrangementene har det i 2014 vært gjennomført flere andre store
arrangementer.
Grunnlovsjubileet 1814-2014 ble en fin markering av 200-årsjubileet med blant annet
teaterstykket om Skysskaren på Lie.
I kulturhuset ble det egenproduserte stykket Oliver startet opp i samarbeid med Ullensaker
Teater, Jessheim danseskole og lærere og elever ved Jessheim videregående skole.
Raknehaugen ble løftet frem i 2014 ved omvisninger, foredrag og økt tilrettelegging for
besøkende.
Kulturhussalen Kong Rakne ble oppgradert med nye seter, gulv og konferanseutstyr.
Kulturskolebasen på Bakke skole ble oppgradert med undervisningsutstyr og instrumenter
med det som konsekvens at mer undervisning enn tidligere ble lagt til Bakke fra høsten 2014.
Av planarbeid har enheten jobbet med følgende i 2014:
•
•
•
•
•
Kommunedelplan kultur startet i 2014, avsluttes i 2015
Nye strategier for kulturminnevernet ble utarbeidet og vedtatt i 2014
Avklaringer vedrørende Tunet om samarbeid og forvaltning av bygningene er
videreført
Rullering av kulturminnevernplanen ble påbegynt i 2014 og ferdigstilles i 2015
Kulturperspektivet i kommuneplan for Jessheim er ivaretatt
Kulturenheten har fokus på markedsføring av sine tilbud og aktiviteter og har blant annet tatt i
bruk sosiale medier som markedsføringskanal samt at man har gått bevisst inn på
bedriftsmarkedet med markedsføring av kulturhusets forestillinger.
2014 viste at videre vekst i kommunens kulturtjenester vanskelig lar seg gjøre uten tilførsel av
ekstra administrative ressurser.
Kommunedelplan Kultur 2015 vil avdekke mangler og behov og gi retningen for den videre
kulturutviklingen.
SAMFUNN – Kultur
Overordnet resultatmål
Tilhørighet, nettverk og identitet i en
kommune i sterk endring og vekst.
Resultatmål enhet
Innbyggernes trivsel målt i innbyggerundersøkelse skal
være høyere enn landsgjennomsnittet.
Måloppnåelse
Kulturtilbudet i kommunen fikk score 4,8 i
Innbyggerundersøkelsen 2014, hvilket er 0,5 over
Kulturområdet har nådd sitt mål om å få en bedre score enn landsgjennomsnittet i
innbyggerundersøkelsen.
117
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
BRUKERE – Kultur
Overordnet mål
Resultatmål enhet
Antall brukere av kulturtjenester skal opprettholdes på
minimum 2013-nivå. Det gjelder:
Besøk bibliotek har ikke blitt telt grunnet manglende
god tellefunksjon. Men stabilt høyt besøk hvert år.
Økning i utlånstall i 2014 kan skyldes tilvenning i 2014
etter reduksjon i åpningstid i 2013 på tre timer per uke
i Jessheim bibliotek. Stort utlån av nytt tilbud e-bøker.
- Besøk/utlån medier i biblioteket
Tjenestenes omfang /
dekningsgrad lik eller
bedre enn
landsgjennomsnittet
- Antall barn og unge i kulturskolen
629
- Besøkende i kulturhuset (solgte billetter)
30600
- Besøkende på kino (solgte billetter)
117816
- Antall visninger på kino
3089
Kulturskoletilbudet skal utvides med minimum ett nytt
tilbud
Tjenestenes kvalitet
tilfredsstiller
kommunale og
nasjonale krav
Måloppnåelse
Iverksatt utprøving av dansetilbud innenfor SFO-tid på
flere barneskoler
Kulturskolens tilbud på Kløfta skal utvides sammenlignet
med 2013
Utvidet jfr. søknader, ressurser og styring av
undervisning til Bakke skole
Nivå på innvilgede tilskudd til kulturminnevern skal
opprettholdes på minimum 2013-nivå
Fokus skal settes på kvalitet gjennom enhetens deltagelse
i kommunens kvalitetssystem slik:
-Enheten tar i bruk kommunens godkjente
kvalitetsprosedyrer
I 2014 ble det innvilget 361 115 kr i eksterne tilskudd til
kulturminnevernet i Ullensaker mot 500 000 kr i 2013
- Enheten starter arbeidet med prosesskartlegging og evt
prosedyreskriving
Er ikke iverksatt da enheten ikke har blitt implementert
i kvalitetssikringssystemet.
Biblioteket skal øke og utvide sin mediesamling i takt
med utviklingen i tiden, herunder e-bøker
Biblioteket har kjøpt inn e-bøker i tråd med
innkjøpsavtale inngått mellom Akershus- bibliotekene,
Fylkesbiblioteket i Akershus, Norsk Kulturråd og
forleggere. Alle andre medier kjøpes inn i takt med
behov, utvikling og marked.
Biblioteket på Jessheim skal videreutvikle deler av 2.
etasje fysisk og virituelt til et interaktivt rom for
informasjon, kunnskap og opplevelse for alle, spesielt
rettet mot skoleelever og lærere
Det ble i 2013/2014 utarbeidet forslag til ny virtuell og
fysisk arena. I rådmannens forslag til budsjett 2015 er
en slik realisering av endring foreslått til 2016. Det ble
søkt om prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket til
tiltaket, søknaden ikke innvilget. Praktisk kostnadsfritt
arbeid er påbegynt internt i biblioteket.
Godkjente kvalitetsbrosedyrer er i tatt i bruk
Statlig finansiering opphørte ved skoleåret 2013-14s
avslutning. Videreført som betalingstjeneste innen dans
på noen skoler.
Markedsføring er intensivert gjennom info til skolene,
Markedsføring av kulturskolens tilbud skal ha økt kvalitet
elektronisk og trykt materiale, oppdatering av info på
og nedslagsfelt
nettsidene.
Fritids-/støttekontaktordningen skal utvides til bl.a. å
Det ble iverksatt
omfatte gruppeaktivitet
Kulturskole og bibliotek skal gjennomføre egne
Ikke gjennomført i 2014. Utsatt til 2015.
brukerundersøkelser i regi av Bedre kommuneopplegget
Gjennomført. Ullensaker kulturråd og
Utarbeidelse av kommunedelplan for kultur skal inkludere
kulturadministrasjonen har deltatt aktivt og flere
en stor grad av brukermedvirkning i planprosessen
kulturgrupperinger inkluderes i 2015.
Det nasjonale prosjektet Kulturskoleaktivitet i SFO-tiden
ved alle kommunens barneskoler skal videreføres
Brukertilfredshet lik
eller bedre enn
landsgjennomsnittet /
referansemåling
Tabell 8.3.1 Resultatmål brukere Kultur.
Måloppnåelsen for fokusområde brukere har vært god for Kulturenheten i 2014. Besøkstall
for kinoen, biblioteket og kulturhuset viser fortsatt høy aktivitet. Kinoen hadde et veldig bra
år i 2013, og nedgangen i antall visninger og antall solgte billetter har sammenheng med en
renoveringsperiode på 8 uker for salen Kong Rakne samt det eksepsjonelt gode sommerværet
vi hadde hele sommeren. Kulturhuset hadde høy aktivitet også i 2014 med flere
arrangementer og høyere inntekter enn forventet, samtidig som man oppnår økonomisk
balanse i budsjettåret.
118
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Antall elever i kulturskolen gikk ned som forventet da prosjektet kulturskoletimen i SFO ikke
ble videreført verken nasjonalt eller lokalt.
Tilskudd til kulturminnevern ble noe redusert fra 2013 til 2014. Noe av årsaken til dette kan
være at stillingen som kulturminnevern-konsulent stod vakant i tre måneder.
Ordningen med støtte- og fritidskontakter blir nå delt mellom tildelingsenheten som har
saksbehandlingen og kulturenheten som har den utøvende tjenesten. Dette er en prøveordning
iverksatt høsten 2014 som skal evalueres i 2015. Antall vedtak på støtte- og fritidskontakt har
økt vesentlig i 2014 og det er etablert 3 nye grupper med flere brukere jfr. tabell 8.3.2.
Enheten har ikke kommet i mål med å ta i bruk kommunens kvalitetssystem med prosedyrer.
Dette ble utsatt på grunn av langtids sykefravær i 2013, og det har i 2014 ikke vært
tilgjengelig bistand til å implementere dette i kulturenheten.
De planlagte brukerundersøkelsene for kulturskolen og biblioteket er ikke gjennomført i 2014
og utsatt til 2015.
Arbeidet med kommunedelplanen for kultur er godt i gang, men ble ikke ferdigstilt i 2014.
Arbeidet med planen har foregått med stor grad av brukerpåvirkning gjennom samarbeid
mellom Ullensaker kulturråd og kulturadministrasjonen. Arbeidet skal fullføres i 2015 hvor
man vil inkludere flere kulturgrupperinger i arbeidet.
MEDARBEIDERE – Kultur
Overordnet resultatmål
Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn
landsgjennomsnittet
Motiverte, kompetente og
omstillingsdyktige
medarbeidere.
Måloppnåelse
Resultatmål enhet
Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht
stillingsvurderingssystemet
Sykefraværet reduseres fra foregående år
Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht
kvalitetsystemet
Enhet Kultur scoret 4,9 på Arbeidsmiljø-undersøkelsen
2014. Landsgjennomsnittet var 4,6, det samme var
resultatet for Ullensaker kommune.
Alle stillinger på enhet Kultur er besatt med
fagkompetanse.
2012
2013
ca 6,6%
2014
4,6 %
Bare delvis gjennomført.
Tabell 8.3.2 Resultatmål medarbeidere Kultur
Enheten hadde 4,9 i gjennomsnittsscore på Arbeidsmiljøundersøkelsen 2014 og med jevnt
over god score på alle målte områder.
Flere langtidssykemeldinger i 2013 hadde varighet frem mot sommeren 2014, hvilket påvirket
fraværs % også i 2014. Fra høsten 2014 var enheten tilbake på normalnivå 2,5 – 3 %
sykefravær. Snitt - % i 2014 ble 4,6, en reduksjon ift 2013 på 2,0 prosentpoeng.
Enheten har manglet digital kompetanse på biblioteket. Denne ble tilført gjennom nyopprettet
100 % stilling høsten 2014.
119
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
ØKONOMI – Kultur
Enheter (tall i 1000 kr)
utgift
inntekt
netto
KULTUR
Regnskap Justert Avvik Avvik i % Opprinnelig Regnskap
2014
budsjett
2013
budsjett
2014
2014
672
45 294 44 622
42 464
40 835
- 22 258 - 19 412 - 2 846
23 035 25 210 - 2 174
-8,6 %
- 18 610
23 854
- 21 705
19 129
Tabell 8.3.3 Økonomisk resultat Kultur. Tall i hele 1 000 kr.
Overordnet mål for Økonomi:
Resultatmål for økonomi
God økonomistyring
Kostnadseffektiv tjeneste produksjon
Målt ved:
Ønsket mindreforbruk : 0,5%
Akseptert avvik 3,0 til -0,5%
2012
2013
2014
-4,40 % -10,60 % -8,60 %
Tabell 8.3.4 Resultatutvikling siste 3 år i %
Kulturenhetene fikk et samlet positivt resultat på 2,174 mill kr. i 2014, noe som tilsvarer et
mindreforbruk på 8,6 %. Dette er 5,6 % høyere enn akseptert mindreforbruk i henhold til
styringskortet og skyldes følgende forhold:
•
•
•
•
•
•
0,170 mill kr. i ubrukte kulturplanmidler. Pga langtidssykemelding hos sentrale
personer i 2014 ble arbeidet med kulturplanen forsinket og avsatte midler er ikke
disponert fullt ut.
0,190 mill kr. i ubrukte lønnsmidler på grunn av 3 måneders vakanse i stillingen som
konsulent kulturminnevern.
0,895 mill kr. i ubrukte lønnsmidler og øvrige driftsutgifter til støtte/fritidskontakttjenesten grunnet etterslep på ca. 30 vedtak som ikke ble iverksatt.
0,130 mill kr. kr i ubrukte lønnsmidler på biblioteket som følge av 1 måneds vakanse i
100 % ny stilling og rimeligere vikarutgifter ved langtidssykemelding.
0,198 mill kr. mindreforbruk i kulturskolen pga økte inntekter, redusert utgift til
abonnementsordningen på Den kulturelle Skolesekken og mindreforbruk på noen
driftsposter.
0,494 mill kr. merinntekt på kino i forhold til budsjett.
NØKKELTALL – Kultur
Tabell 8.3.5 Utvalgte nøkkeltall Kultur
120
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Netto driftsutgifter for kultursektor pr innbygger har vært jevnt stigende de siste 3 årene som
følge av budsjettøkning. Det skiller nå kun 177 kr mellom Ullensaker kommune og Kgr. 13.
Noe av økningen har kommet bibliotek og kulturskole til gode og kulturskolen ligger nå likt
med kommunegruppe 13, mens biblioteket har en differanse på 39 kr pr innbygger.
Ullensaker ligger 1400 kroner lavere enn Kgr. 13 i Brutto driftsutgifter pr bruker i
kulturskolen.
Besøk pr kinoforestilling har en jevn økning siste 3 år, og ligger 11,4 over Kgr. 13.
Produksjonsdata
Både inntekter fra kino og kulturhus, samt antall billettarrangement i kulturhuset overstiger
prognosene og har betydelig økning fra 2013. Tallene viser et aktivt år med offensiv
markedsføring, et bredt program med god mottakelse hos publikum og bevisst jobbing på alle
nivå. Antall elevplasser i kulturskolen ligger også høyere enn prognosen, men betraktelig
lavere enn i 2013. Det skyldes opphør av Kulturskoletimen i SFO-tiden fra høsten 2014.
8.4
Utbygging
Enheten Utbygging har ansvaret for utbygging av kommunale formålsbygg og boliger, kjøp
og salg av kommunale eiendommer samt forhandling og utarbeidelse av utbyggingsavtaler i
forbindelse med privat utbygging. Kommunaldirektørområdets juridiske fellestjeneste inngår
også i enheten i 2014, men flyttes over i stab for PKT-ledelse fra 2015.
Større investeringsprosjekter 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Utvidelse av sekretariat friidrettsstadion
Bakkedalen idretts – og aktivitetspark
Utvidelse av Gystadmarka skole til 4-parallell
Gystadmarka psykiatriboliger
Skatepark i Gystadmarka
Svømmehall
Økt ungdomsskolekapasitet
Jessheim is – og flerbrukshall
Algarheim og Mogreina barneskoler
Skogtun
Prosjekter det ikke har vært kapasitet til å prioritere 2014 eller som er stilt i bero:
•
•
•
•
Botiltak rus
Aktivitetshus
Gjestadområdet, utredninger av utviklingsmuligheter
Kommunal barnehage Kløfta
121
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Øvrige større oppgaver i 2014
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Områderegulering Dyrskueplassen og Kløfta stadion
Anbudskonkurranse for anskaffelse av rådgivere til utarbeidelse av planen ble
gjennomført. Kontrakt ble inngått med Norconsult.
Nordkisa skole med veg og grunnerverv
Det er arbeidet med grunnervervet i saken med forberedelse til overskjønn.
Overskjønn ble avholdt i september 2014.
Gang – og sykkelveg Jessheim – Kløfta grunnerverv
Det er gjennomført grunnerverv i forhold til 26 berørte grunneiere til bygging av
gang- og sykkelveg og ny kommunal hovedvannledning/pumpeledning langs fv. 454
Trondheimsvegen mellom Kløfta og Jessheim.
Tverrvegen - Skjønn og overskjønn samt refusjonssak.
Odelsvegen/Dølivegen - Refusjonssak og søksmål i forbindelse med
refusjonsvedtaket.
Krysset Dølivegen/Gardermoevegen
Forhandlinger og vurderinger i forbindelse med kostnadsfordeling for opparbeidelse
av krysset.
Anleggsbidragsmodellen og momsjustering Jessheim Park - Sulland Bil og
Industrivegen 17 C.
Utbyggingsavtaler
Forhandlet om og utarbeidet forslag til flere avtaler som vil bli fremmet i 2015. Deltatt
på oppstartsmøter i forbindelse med regulering og varsling av igangsetting av
forhandlinger.
Øvrig
Bistått i forbindelse med enkeltsaker og utarbeidelse av avtaler innenfor PKT området.
SAMFUNN – Utbygging
Enheten har ingen egne resultatmål under fokusområdet samfunn, men bidrar til trivsel ved
fokus på universell utforming gode utearealer til kommunens nye bygg. Det er også fokus på
energiøkonomiske tiltak i nye bygg. For eksempel er nye Nordkisa skole og Jessheim is- og
flerbrukshall klassifisert som lavenergibygg hvor vi har mottatt støtte fra Enova.
BRUKERE – Utbygging
Overordnet resultatmål
Resultatmål enhet
Måloppnåelse
Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn
Stabsenhet
landsgjennomsnittet
uten målbare resultater innenfor området
Nye byggeprosjekter skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende lover,
Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og
Ingen avvik registrert
forskrifter, regler, standarder, veiledninger og retningslinjer. Måles ved
nasjonale krav
antall avvik. Målet er ingen avvik.
Mål om lave driftskostnader og tilrettelegging for funksjonell drift
Av kapasitetshensyn er det ikke
Brukertilfredshet lik eller bedre enn
evalueres av Kommunale eiendommer. Tilfredsheten i forhold til behov,
gjennomført
landsgjennomsnittet / referansemåling
løsninger og miljø evalueres av bruker. Bedre score enn 4 på en skala fra 1
spørreundersøkelse
- 6 på spørreundersøkelse.
Tabell 8.4.1 Brukere for Utbygging
122
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Byggeprosjektene prosjekteres, og det forutsettes ved kontraktsinngåelse for oppføring av
bygget, at dette skal tilfredsstille alle krav i henhold til gjeldende lover, tekniske forskrifter og
retningslinjer. Ingen avvik er registrert i 2014.
Prosjektene gjennomføres i tett i dialog med brukere og driftere gjennom hele prosessen, og
disse høres før beslutninger tas i saker som gjelder deres ansvar. Det kan være utfordrende å
tilpasse alle ønsker og innspill til budsjettrammene det må styres etter, men avgjørende skal
være at brukere og driftere skal høres og få anledning til å uttale seg. Det er et ønske å få
gjennomført spørreundersøkelser som kan brukes som grunnlag for evaluering og få frem
forbedringspotensialer, men det har så langt ikke vært kapasitet til dette. Fra brukere oppleves
dog vesentlig positive tilbakemeldinger på nybyggenes brukervennlighet. Enheten setter stor
pris på tilbakemeldinger enten disse meldes uformelt eller i forbindelse med befaringene i 5
års garantiperioden. Internt i enheten legges det vekt på erfaringsutveksling av slike
tilbakemeldinger for videreføring eller valg av andre løsninger i kommende prosjekter.
MEDARBEIDERE – Utbygging
Overordnet resultatmål
Motiverte, kompetente og
omstillingsdyktige
medarbeidere.
Resultatmål enhet
Måloppnåelse
Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet
Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht
stillingsvurderingssystemet
Sykefraværet reduseres fra foregående år
Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet
Enheten er for liten til å måles
Alle stillinger har den
fagkompetansen som kreves
2012
2013
2014
2,4 %
Kvalitetssystemet er tatt i bruk,
men er fortsatt under utvikling.
Ingen avvik er meldt.
Tabell 8.4.2 Resultatmål medarbeidere Utbygging
I samsvar med retningslinjene (krav til antall ansatte) er det ikke utarbeidet egne oversikter
over resultater fra arbeidsmiljøundersøkelsen. Enheten har også i 2014 hatt svært lavt
sykefravær.
Enheten hadde 7 stillinger i 2014. En prosjektlederstilling er vakant, og en nyopprettet stilling
som prosjektleder er ubesatt. Det har vært en utfordring å få besatt stillingene med nødvendig
fagkompetanse og erfaring. Stillingene ble lyst ut 3 ganger i 2014 uten at det lykkes å få
ansatt noen.
Enheten har arbeidet med rutiner i kvalitetssystemet, men har fortsatt en del arbeid igjen her.
ØKONOMI- Utbygging
Enheter (tall i 1000 kr)
UTBYGGING
Regnskap
2014
utgift
inntekt
netto
4 584
- 2 736
1 848
Justert
budsjett
2014
Avvik Avvik i % Opprinnelig Regnskap
budsjett
2013
2014
7 019 - 2 434
6 872
4 717
- 2 433 - 303
- 2 433
- 2 558
4 586 - 2 738
-59,7 %
Tabell 8.4.3 Økonomisk resultat for Utbygging
123
4 439
2 159
Ullensaker kommune
Overordnet mål for Økonomi:
Resultatmål for økonomi
God økonomistyring
Årsrapport 2014
Kostnadseffektiv tjeneste produksjon
Målt ved:
Ønsket mindreforbruk : 0,5%
Akseptert avvik 3,0 til -0,5%
2012
2013
2014
-6,20 % -18,40 % -59,70 %
Tabell 8.4.4 Resultatutvikling siste 3 år i %
Enheten har et større positivt avvik på utgiftssiden. Det skyldes ubrukte lønnsmidler på grunn
av ubesatte stillinger gjennom hele året. Enheten fikk videre bevilget en engangspost i 2014
stor kr. 100 000 til videreutdanning for prosjektlederne. Arbeidsbyrden med mange store
løpende prosjekter kombinert med lav bemanning gjorde at planlagt videreutdanning ikke ble
prioritert og posten står urørt. Av budsjett til konsulenttjenester på i overkant kr. 600 000 er
ca. halvparten brukt. Enheten har ansvar for å utrede mulige investeringer, og i slike
mulighetsstudier engasjeres normalt arkitektfaglige – og tekniske ressurser. Dersom disse
utredningene ikke fører til igangsetting av investeringsprosjekter belastes utredningsutgiftene
enhetens driftsbudsjett. Enheten gjennomførte i 2014 en mulighetsstudie for utvidelse av
Mogreina skole. Dersom dette prosjektet i 2015 vurderes til ikke å bli igangsatt som
investering, bør disse driftsutgiftene dekkes inn av årets mindreforbruk på konsulenttjenester.
På inntektssiden er det overført lønnsutgifter på investeringsprosjektene som budsjettert tross
lav bemanning. Dette skyldes overføring av lønn også fra enhetsleder som har jobbet direkte
med og ledet flere av prosjektene i 2014.
NØKKELTALL – Utbygging
2014
2012 2013 Mål 2014 2014 KOSTRA
KGR13
Utvalgte nøkkeltall
Prioritering
Brutto investeringsutgifter til førskolelokaler per innbygger
Brutto investeringsutgifter til skolelokaler per innbygger
Brutto investeringsutgifter til institusjonslokaler per innbygger
25
187
1 859
16
205
4 015
3 175
1 672
2 760
1 509
765
82
106
1 303
122
Brutto investeringsutgifter til kommunale idrettsbygg per innbygger
2 087
4 640
244
457
357
Brutto investeringsutgifter til kommunale kulturbygg per innbygger
47
36
27
21
266
Tabell 8.4.5 Nøkkeltall for Utbygging
Målet for førskolelokaler var knyttet til prosjektert ny 8 avdelings barnehage på Kløfta som
ble stilt i bero i påvente av utredninger om nødvendig oppgradering av VA nettet i
Bakkedalen. Derfor er resultatet for 2014 på førskolelokaler veldig lavt i forhold til måltallet.
Målet for institusjonslokaler er knyttet til prosjektene Skogtun og Gystadmyr psykiatriboliger
som kom noe senere i gang enn opprinnelig forutsatt. Videre er prosjektet botiltak rus ikke
igangsatt, og resultatet for 2014 er lavere enn forutsatt. Mulighetsstudier for Algarheim og
Mogreina skoler kom inn med vedtak om investeringsmidler i 2014, og ligger ikke inne i
målet for 2014.
124
Ullensaker kommune
8.5
Årsrapport 2014
Kommunale eiendommer og Selvfinansierende boliger
Enheten har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold (FDV) av kommunens formålsbygg med
uteområder, grøntområder/ parker og skiløyper. Enheten foretar løpende og forebyggende
vedlikehold av bygninger og bygg-tekniske anlegg, samt mindre ombygninger, oppfølging av
lovpålagt teknisk internkontroll og offentlige tekniske pålegg. Enheten har i tillegg ansvar for
anskaffelse, utleie, drift og avhending av kommunale boliger som er forutsatt å være et
selvfinansierende område og rapporteres av den grunn særskilt.
Enheten har i løpet av 2014 satt i drift 2 nye bygg, hhv. Nordkisa skole (overtatt i desember
2013) og Jessheim is og flerbrukshall. Dette har medført en merkbar økning i aktiviteten.
Omorganisering av bygg- teknisk drift ble gjennomført sommeren 2014. Den nye
organiseringen har nesten umiddelbart gitt positiv effekt med tanke på rasjonell og effektiv
drift. Fokus er rettet mot brukere som enhetens kunder. Organisering av arbeidsoppgaver
utføres blant annet med fokus på å finne en rimelig balanse mellom det å være tilgjengelig for
brukere, og det å løse driftstekniske utfordringer for å sikre forventet funksjonalitet og HMS
på alle kommunale bygg og anlegg.
For å sikre en bedre oppfølgning har enheten implementert moderne styrings og
planleggingsverktøy som IK- bygg, samt påbegynt implementering av FDV bygg med egen
innmeldings modul for kommunikasjon med brukere. Hensikten er å få en struktur med
systematisk oppfølgning av arbeidsoppgaver. Lansering av meldingsmodul til brukere er
planlagt medio april 2015. Enheten har i løpet av 2014 fått en bedre oversikt over kommunale
bygg og anlegg og etablert bedre grunnlag for videre planlegging av drift og vedlikehold.
BRUKERE – KOMEI og Selvfinansierende boliger
Overordnet resultatmål
Resultatmål enhet
Måloppnåelse
Organisering gjennomført som forutsatt. Det gjenstår
Hensiktsmessig organisering med fokus på teknisk
gjennomgang av organisering til avd. Park og Idrett. Prosessen
tilstand, egenhet og effektiv arealutnyttelse.
iverksettes i 2015
Tjenestenes omfang /
dekningsgrad lik eller bedre
enn landsgjennomsnittet
Effekt av ny organisering har gitt positiv utslag mtp. effektivitet.
Ressurser benyttes mer målrettet. Bruk av smarttelefoner med
tilhørende systemer for profesjonell forvaltning, drift og
vedlikehold sikrer en effektiv drift.
Rasjonell og kostnadseffektiv forvaltning, drift,
2
vedlikehold og renhold pr. m .
Skjøtsel og drift av park, idretts og landskapsanlegg.
By drift.
Universell utforming av bygninger og uteområder.
Antall ventende på kommunal bolig.
Eiendommene og anlegg tilfredsstiller gjeldene
lover og forskrifter og/eller har planer for
Gjennomgang og avstemming av
kvalitetskrav/forventninger i forhold til brukere.
Tjenestenes kvalitet
tilfredsstiller kommunale og
nasjonale krav
Flere nye uteanlegg/områder i 2014 er håndtert uten økt
bemanning
Ivaretatt iht. lover og forskrifter. Avvik lukkes fortløpende.
75 (Kilde: NAV Ullensaker)
Alle lover og forskrifter skal etterleves. Avvik som oppdages
lukkes fortløpende.
Med bakgrunn i innføring av kvalitetssystem og IK- bygg blir det
avdekket avvik mellom fastsatt kvalitet og forventninger. Disse
vurderes og lukkes fortløpende.
Implementering og utvikling av systemer for
oppfølgning av kvalitetskrav, TQM, INSTA 800, og
IK- bygg.
Gjennomført som forutsatt
Fokus på målrettet eiendomsutvikling for å
tilfredsstille prioriterte brukerbehov. Økt
tilpasningsdyktighet.
Gjennomført som forutsatt
Alle registrerte avvik er behandlet innen fastsatte
frister iht. kommunens KV system.
Gjennomført som forutsatt
Antall avvik fra fastsatte kvalitetskrav/normer.
Brukertilfredshet lik eller bedre Antall klager på bygg- teknisk tilstand.
enn landsgjennomsnittet /
referansemåling
Respons på henvendelse fra brukere.
Alle avvik lukket
Registrering ikke gjennomført i 2014
Innenfor det som er normalt å forvente for forskjellige type
henvendelser.
Tabell 8.5.1 Brukere for KOMEI og Selvfinansierende boliger
125
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
I løpet av 2014 har enheten gjennom ny organisering oppnådd sterkere fokus på brukere og
deres endrede behov. Med bruker(e) menes alle som bruker kommunale bygg og anlegg.
Ovennevnte har medført en tettere kontakt med brukere. Enheten har på forskjellige
fagområder gjennomført brukermøter. Det er mottatt både gode tilbakemeldinger og
konstruktive innspill om forbedringer fra brukere, noe enheten benytter i sitt
forbedringsarbeid.
I løpet av 2014 har det vært en økning i henvendelser fra brukere. Dette tilskrives i hovedsak
veksten i kommunen, men også at vi har blitt mer serviceinnstilt og synlig for brukere.
Enheten har videreført god dialog og samarbeid med idrett, lag, foreninger og andre frivillige
organisasjoner i kommunen.
For fagområdet selvfinansierende boliger har enheten fått gode tilbakemeldinger på ordningen
med telefontid. Brukere opplever at de blir håndtert på en bedre måte ved at boligkonsulentene kan sette av mer tid og gi mer utfyllende svar. Ordningen anses også å være
vesentlig mer effektiv med tanke på ressursbruk, samt at det gir mulighet til en bedre
planlegging av arbeidsdagen.
MEDARBEIDERE – KOMEI og Selvfinansierende boliger
Overordnet resultatmål
Resultatmål enhet
Måloppnåelse
Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet
Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht
stillingsvurderingssystemet
Motiverte, kompetente og
omstillingsdyktige medarbeidere.
Sykefraværet reduseres fra foregående år - KOMEI
Sykefraværet reduseres fra foregående år - BOLIG
2012
2013
2014
14,5 % Ikke målt 9,6 %
2012
2013
2014
Ikke målt Ikke målt 17,3 %
Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet
Tabell 8.5.2 Resultatmål for medarbeidere Kommunale eiendommer og selvfinansierende boliger
Gjennom innarbeidelse av kommunens felles verdier til alle ansatte via mottoet «Sammen vil
vi MER» har vi tydeliggjort enhetens viktighet som en sentral service/støttefunksjon for å
sikre en god og effektiv tjenesteproduksjon i kommunen. Alle ansatte i enheten kan nå
identifisere seg med fellesverdier på en positiv og motivasjonsfremmende måte.
I medarbeiderundersøkelse 2014 scorer enheten høyere enn landsgjennomsnitt. Med bakgrunn
i resultater fra medarbeiderundersøkelsen har ledelsen i enheten iverksatt tiltak innenfor
enkelte områder. Resultatene er gjennomgått med alle medarbeidere, noe som har blitt mottatt
positivt.
I løpet av 2014 har enheten gjennomført flere tiltak for å ivareta og videre utvikle det gode
arbeidsmiljøet. Enheten har fokusert mye på motivasjonsfremmende tiltak, inkl. tiltak for å
forebygge sykdom som følge av feil bruk av utsyr og/eller måten å utføre arbeidsoppgaver på.
På tross av forebyggende tiltak har enheten også i 2014 hatt utfordringer med sykefravær. Det
skyldes langtidssykefravær knyttet til sykehusinnleggelser/operasjoner og etterbehandling.
Mangel på system for registrering og oppfølgning av sykefravær har vært en utfordring.
126
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Høy sykefravær (17,3 %) for fagområdet Selvfinansierende boliger skyldes få ansatte, slik at
sykemelding til en medarbeider gir store prosentvise utslag.
Enheten har nådd sine mål knyttet til arbeidsmiljø for 2014.
Kompetanse:
Enheten har i 2014 gjennomført tiltak knyttet til kompetanse utvikling som forutsatt. Det er
gjennomført diverse kurs, studier, og deltagelse på fagsamlinger/seminarer som til sammen
dekker 46 forskjellige emner innenfor fagområdene eiendomsforvaltning, drift, vedlikehold
og utvikling.
Enheten har en generell god kompetanse på fagarbeidernivå, men mangler kompetanse på
høyere nivåer som avansert saksbehandling og ingeniør. Mangel på denne kompetansen anses
å være kritisk, noe enheten må finne en løsning på i løpet av kort tid for å løse
arbeidsoppgaver hvor det stilles krav til slik kompetanse.
ØKONOMI – KOMEI og Selvfinansierende boliger
Enheter (tall i 1000 kr)
Regnskap
2014
KOMMUNALE EIENDOMMER
SELVFINANSIERENDE BOLIGPROSJEKTER
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
130 728
- 22 992
107 736
28 488
- 27 461
1 028
Justert
budsjett
2014
128 279
- 19 415
108 864
28 015
- 28 024
-9
Avvik
Avvik i %
Opprinnelig Regnskap
budsjett
2013
2014
133 015
124 827
- 21 472
- 23 636
111 543
101 191
-1,0 %
29 024
28 224
- 29 024
- 26 883
1 341
-11517,8 %
2 449
- 3 577
- 1 128
473
563
1 037
Tabell 8.5.3 Økonomisk resultat for KOMEI og Selvfinansierende boliger
Kostnadseffektiv tjeneste produksjon
Overordnet mål for Økonomi:
Resultatmål for økonomi
Målt ved:
2012
2013
2014
God økonomistyring
Ønsket mindreforbruk : 0,5%
-4,1 %
1,1 %
-1,0 %
Akseptert avvik 3,0 til -0,5%
Tabell 8.5.4 Resultatutvikling Kommunale eiendommer siste 3 år
Kostnadseffektiv tjeneste produksjon
Overordnet mål for Økonomi:
Resultatmål for økonomi
Målt ved:
2012
2013
2014
God økonomistyring
Ønsket mindreforbruk : 0,5%
Akseptert avvik 3,0 til -0,5%
-56,0 %
0,7 %
-11517,8 %
Tabell 8.5.5 Resultatutvikling Selvfinansierende boliger siste 3 år
Kommunale eiendommer:
Enheten Kommunale eiendommer har pr. 31.12.2014 et netto resultat på 107,7 mill kr.
Budsjettavviket for 2014 var på ca. 1,128 mill. kroner som gir et mindreforbruk på 1,0 %
hvilket er innenfor akseptert avvik. Dette på tross av at enheten fikk redusert sin ramme med
2,0 mill kr etter første halvår.
Årsaker til det positivet avviket er ubrukte lønnsmidler på renhold som følge av vakante
stillinger, lavere energikostnader (strøm og olje) som følge av uvanlig lange perioder uten
behov for oppvarming samt høyere leieinntekter og sykelønnsrefusjoner enn budsjettert.
For øvrig er det et merforbruk på forbruksmateriell og vedlikeholdsutgifter knyttet til blant
annet overtakelse og drift av nye Nordkisa skole og Jessheim is- og flerbrukshall. Økt bruk
127
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
av kantina og kulturhuset samt renhold på toalettbygget på Nordbytjernet krever økt innleie av
renholdstjenester.
Selvfinansierende boliger:
Fagområdet Selvfinansierende boliger er budsjettert til å balansere, men har hatt et
merforbruk på 1,037 mill kr.
Av dette stammer 0,337 mill fra økte finansutgifter (renter og avdrag på lån), mens det på ren
drift er et merforbruk på 0,699 mill kr. i forhold til budsjett. Merforbruket på finansutgifter
skyldes at grunnlaget for beregning av renter og avdrag (lånegjelda) ble høyere enn antatt på
budsjetteringstidspunktet. Når det gjelder merforbruket på drift er knyttet til flere større
vedlikeholdsprosjekter som var nødvendige for å ivareta byggene i forsvarlig stand.
Budsjettet for leieinntekter til selvfinansierende boliger måtte i løpet av året reduseres med
1,0 mill kr. da disse inntektene, vedrørende for boliger som benyttes av Bolig med bistand,
tilkommer enheten BMB og ikke selvfinansierende boliger. Dermed måtte også utgiftssiden
reduseres med tilsvarende beløp, selv om det er Selvfinansierende boliger som belastes
vedlikeholdsutgiftene ved disse boligene. Denne saken løses mellom enhetene i
budsjettprosessen for 2016.
Status/ vurdering av utestående fordringer:
Utestående fordringer er knyttet til manglende betaling av husleie. Per 31.12.2014 er
utestående fordringer på ca. 1,3 mill. kroner. Ca. 0,167 mill. kroner (ca. 13 %) av fordringene
har vært utestående i mer enn ett år.
I utgangspunktet var ca. 0,200 mill. kroner avsatt til dekning av fremtidige tap. I forbindelse
med regnskapsavslutningen er dette økt med 0,300 mill. Med bakgrunn i dette er 0,494 mill.
kroner avsatt til dekning av fremtidige tap for 2014.
Økning i utestående fordringer gjenspeiler seg ved den generelle økningen i
husleieinntektene. Utestående fordringer eldre enn ett år er redusert betraktelig fra forrige år.
Bakgrunnen for dette er tettere oppfølging av leietakere for innkreving.
128
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
NØKKELTALL – KOMEI
Utvalgte nøkkeltall
2012
Prioritering
Netto driftsutg adm lokaler, kr. pr. innbygger
Brutto invest. utgift boliger, kr. pr. innbygger
Netto driftsutg. til idrett pr. innbygger
Produktivitet
Korr brutto drift,utg. til kommunale bygg pr. m
2
2
Energi kost. for kommunale bygg pr. m
Energi adm. lokaler i % av brutto driftsutg. adm. lokaler
Dekningsgrad
Komm. eide boliger i % av alle kom. disp. boliger
Komm. disponerte boliger pr. 1000 innbygger
Produksjonsdata
Antall medlemmer i idrettslag
Utdypende indikatorer
Energi for kom. eiendomsdrift i % av brutto driftsutg.
2
Samlet areal på skolelokaler i m pr. elev
Totalareal (BTA) egne lokaler (ekskl. boliger)
Antall kommunale boliger
2013 Mål 2014
2014
2014
KOSTRA
KGR13
269
747
137
349
380
87
250
900
155
315
1 097
155
321
831
164
807
916
850
897
960
116
26,0
122
19,3
110
17,0
110
26,4
101
9,5
100
12
100
12
95
16
100
12
Ikke tall for 2014
19
13 875
12 700
15 500
15 077
IKKE KOSTRA
TALL
14,3
18,1
13,7
18,7
13,0
18,0
12,9
18,8
9,0
14,9
170 000
169 000
IKKE KOSTRA
TALL
420
396
IKKE KOSTRA
TALL
148 332 150 000
401
390
Tabell 8.5.6 Nøkkeltall for KOMEI
Kommentarer til nøkkeltall 2014:
Avvik i netto driftsutgifter adm. lokaler pr. innbygger skyldes noe høyere drifts og
vedlikeholds aktivitet enn forutsatt.
Brutto investeringsutgifter til boliger pr. innbygger skyldes noe høyere innkjøp av nye boliger
enn forutsatt.
Energikostnader adm. lokaler høyere enn mål noe som skyldes høyere forbruk i hovedsak på
rådhuset hvor forbruket var 2,5 ganger høyere enn i 2013. Skyldes utrangerte anlegg, utette
vinduer o.l. Rådhusfløy 2. etg. er planlagt rehabilitert i 2015. Kommunen har påbegynt
prosess med vurdering av EPC modell mtp. energiøkonomisering.
Avvik i kommunalt disponerte boliger pr. innbygger skyldes vekst i innbygger tall i
kommunen.
Avvik i forhold til antall medlemmer i idrettslag og antall kommunale boliger skyldes at
måltall ble satt for høyt.
8.6
Vann, avløp, renovasjon og veg
Enheten Vann, avløp, renovasjon og veg, skal sørge for drikkevann i tilstrekkelig mengde og
kvalitet, bortledning og rensing av avløpsvann samt en bærekraftig renovasjonsordning for
129
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
kommunens innbyggere. Tjenestene skal leveres til riktig pris. I tillegg har enheten ansvar for
drift og utbygging av kommunens veger.
Driften har gått som forutsatt i 2014 uten noen spesielle hendelser, men det er stort fokus på
investeringer både på vann, avløp og veg med flere store prosjekter som pågår.
BRUKERE – VARV
Overordnet resultatmål
Resultatmål enhet
Kommentar
Tjenestenes omfang / dekningsgrad Antall km. kommunale gang- og sykkelveger i km. pr.
lik eller bedre enn
10.000 inbyggere skal være lik eller bedre enn
landsgjennomsnittet
landsgjennomsnittet
Ullensaker har 18 km gang- og
sykkelveg pr. 10.000 innbygger.
Måltallet for 2014 var 15.
Antall kloakkstopper er <0,05 pr.km ledning pr. år og
antall kjelleroversvømmelser er <0,10 pr.1000
innbygger tilknyttet pr. år.
31 kloakkstopper og ca. 290 km
ledninger gir en faktor på 0,10.
4 registrerte
kjelleroversømmelser (kloakk)
Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller
kommunale og nasjonale krav
Brukertilfredshet lik eller bedre enn
Brukertilfredshet lik eller bedre enn
landsgjennomsnittet /
landsgjennomsnittet for drikkevann og renovasjon
referansemåling
Drikkevann: Score 5,2 som er
likt med landsgjennomsnittet.
Renovasjon: Score 4,6 mot
landsgjennomsnitet på 4,9.
Tabell 8.6.1 Brukere for VARV
Enheten ligger over måltallet på antall km gang- og sykkelveg pr 10.000 innbyggere.
Måltallet for 2014 var 15 km gang- og sykkelveg pr. innbygger og resultatet ble 18.
Antall kloakkstopper ligger fortsatt litt for høyt ift. resultatmålet. Antall
kjelleroversvømmelser ligger også litt høyere enn resultatmålet. Kommunen ser på
registreringen av kloakkstoppene og vil vurdere hva som kan gjøres for å redusere antallet.
Resultatet fra brukerundersøkelsen i 2014, viser at vi er helt likt med landsgjennomsnittet på
kvaliteten på drikkevannet, med en score på 5,2. Kvaliteten på drikkevannet anses som godt.
Når det gjelder henting av husholdningsavfall scorer enheten 4,6 mot landsgjennomsnittet på
4,9. Enhetens resultatmål ble dermed ikke nådd. Et tiltak i virksomhetsplanen for 2015 er at
antall avvik skal ned og avvikene registreres i Komtek. Det startes også med årlig
oppfølgingsmøte med renovatøren der kontrakten gjennomgås, avvikshåndtering og
gjennomgang av sjåførhåndbok og bruk av avvikslapper.
MEDARBEIDERE – VARV
I løpet av høsten 2014 er gjort en omorganisering i Vann og avløp hvor VA-utbygging skilles
ut fra enheten som en egen stabsfunksjon under PKT-ledelse. Organisasjonsendringen gjøres
gjeldende fra 01.01.2015. Den nye stabsenheten vil få ansvar for alle de store
investeringsprosjektene på vann og avløp.
130
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Overordnet resultatmål
Resultatmål enhet
Kommentar
Resultatet fra
arbeidsmiljøundersøkelsen i
2014 ble et snitt på 4,5 mot 4,6
som var landsgjennomsnittet.
Enhetens resultatmål er ikke
nådd.
Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn
landsgjennomsnittet
Motiverte, kompetente og
omstillingsdyktige medarbeidere.
Ved årsskiftet var det 1,5
stillinger som ikke var besatt.
2012
2013
2014
Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht
stillingsvurderingssystemet
Sykefraværet reduseres fra foregående år
10,0 %
Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht
kvalitetsystemet
8,9 %
De fleste avdelingene er godt i
gang med å melde og lukke avvik
iht. kvalitetssystemet.
Tabell 8.6.2 Resultatmål medarbeidere Vann, avløp, renovasjon og veg
Resultatet fra arbeidsmiljøundersøkelsen i 2014 ble et snitt på 4,5 mot 4,6 som var
landsgjennomsnittet. Enhetens resultatmål ble dermed ikke nådd. Det må nevnes at
svarprosenten bare var på 56 %. Enhetens HMS-handlingsplan for 2014 ble revidert i oktober,
etter gjennomgang av arbeidsmiljøundersøkelsen. De fleste av tiltakene i handlingsplanen
relatert til arbeidsmiljøundersøkelsen ble derfor ikke utført, men videreført i planen for 2015.
Noen av tiltakene i handlingsplanen som enheten jobber videre med er blant annet tiltak for å
høyne svarprosenten og organisering av arbeidet (revidere stillingsbeskrivelser, etablere
prosedyrer og optimalisere digitalt verktøy).
Sykefraværet i 2014 ble på 8,9 %. Dette skyldes i hovedsak flere langtidssykemeldte blant
ansatte, spesielt ved Gardermoen renseanlegg. Årsaken til langtidssykdom relateres ikke til
arbeids-belastning/forhold. Erfaring tilsier at sykefraværet i 2014 nok er noe høyere enn i
2013.
Det har også i 2014 vært en del utskifting av personell og to stillinger ved Plan og
Prosjektavdelingen har i lengre tid vært ubesatt. Imidlertid ble det på slutten av året flere
ansettelser, så ved årsskiftet var det 1,5 stillinger som var vakant ved enheten. Det har vært
spesielt vanskelig og få kvalifiserte høyskoleutdannede søkere innenfor VA-teknikk og veg.
Et tiltak for å gjøre enheten mer synlig innenfor VA-teknikk, er at vi årlig har 2-3
sommerhjelper ved flere avdelinger. Et tiltak i 2015 er at enheten ansetter en trainee fra
høsten.
ØKONOMI – VARV
Enheter (tall i 1000 kr)
Regnskap
2014
utgift
VANN, AVLØP, RENOVASJON OG VEG inntekt
netto
179 171
- 168 404
Justert
Avvik Avvik i % Opprinnelig Regnskap
budsjett
budsjett
2013
2014
2014
171 319 7 852
180 335
157 942
- 160 289 - 8 115
10 767
11 030
- 263
-2,4 %
- 169 079
- 147 647
11 256
10 295
Tabell 8.6.3 Økonomisk resultat for VARV. Tall i hele 1 000 kr.
Overordnet mål for Økonomi:
Resultatmål for økonomi
God økonomistyring
Kostnadseffektiv tjeneste produksjon
Målt ved:
Ønsket mindreforbruk : 0,5%
Akseptert avvik 3,0 til -0,5%
2012
0,60 %
2013
2014
-4,50 % -2,40 %
Tabell 8.6.4 Resultatutvikling VARV siste 3 år
Årsgebyrene på vann, avløp og renovasjon ble på 99,4 mill. kr., noe som var 4,5 mill. kr.
høyere enn budsjettert. Avviket utgjør 4,8 %.
131
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Tilknytningsgebyrene på vann og avløp ble på 34,1 mill. kr., noe som var 0,624 mill. kr.
høyere enn budsjettert. De største tilknytningsgebyrene for vann og avløp for 2014 har vært:
•
•
•
•
Grefsen Eiendom – boliger Kverndalen – 1,715 mill kr.
Kongsvingervegen 37 AS – lagerbygg Kløfta – 1,208 mill kr.
Holen eiendom – boliger Kverndalen 1,235 mill kr.
Oslo lufthavn – terminal 2 22,063 mill kr
Enhetens mindreforbruk på 0,263 mill kr forklares som følger:
Avløp: Mindreforbruk på 0,317 mill kr.
•
•
Beløp utenfor selvkostregnskapet avløp er 0,163 mill. kr vedrørende overføring fra
drift til investering som ikke skal dobbelt belaste abonnentene.
Beløp utenfor selvkostregnskapet slam er 0,153 mill. kr. gjelder utgift vedrørende
deler av lønnsutgiftene som tilhører andre selvkostområder enn slam.
Renovasjon: merforbruk på 0,056 mill. kr. gjelder næringsrenovasjon inklusiv herreløst avfall
som ikke inngår i selvkost. Dette var budsjettert inn i selvkostbudsjettet for renovasjon.
Veg: mindreforbruk på veg og veglys på til sammen 0,454 mill. kr. skyldes mindreforbruk på
vegvedlikehold inklusiv snøbrøyting og mindreforbruk på energi til veglys.
Verksted: mindreforbruk på verksted på 0,182 mill. kr. er et resultat av et generelt lavere
utgiftsnivå samt at intern belastning på enheter som bruker verkstedet er bokført etter
budsjettert utgiftsnivå. Ordningen med belastning av interne enheter må vurderes i neste års
regnskap.
Selvkostområder – fondsbeholdning
2014
Etterkalkyle selvkost
Selvkostfond 01.01
+ Avsetning til selvkostfond
Vann
Selvkostfond 31.12 (inkl. rente på fond)
Renovasjon
11 099 272 17 675 688
13 799 458
- Bruk av selvkostfond
+ Kalkulert renteinntekt selvkostfond (2,68 %)
Avløp
14 978 279
Slamtømming
1 556 728
0
877 442
550 608
0
0
0
0
482 884
675 132
53 535
2 432
25 381 614 33 329 099
2 487 705
553 040
Fremførbart underskudd 01.01
0
0
0
-369 289
+ Inndekning av fremførbart underskudd
0
0
0
369 289
- Kalkulert rentekostnad fremførbart underskudd (2,68 %)
0
0
0
0
0
0
0
0
Fremførbart underskudd 31.12 (inkl. rente på fond)
Finansiell dekningsgrad i % (gebyrinntekter/gebyrgrunnlag)
152,0 %
125,3 %
103,4 %
163,6 %
Vann: Mindre utgifter til UniVann, høyere inntekter på årsgebyrer enn budsjettert og lavere
avskrivninger enn budsjettert er grunner til at avsetning til fondet ble høyere enn budsjettert.
Avløp: Høyere inntekter på årsgebyrer og lavere avskrivninger og energiutgifter enn
budsjettert gir større avsetning til fondet enn budsjettert.
Renovasjon: Høyere gebyrinntekter enn budsjettert ga et bedre resultat og førte til en
avsetning til fond på i stedet for budsjettert bruk av fond.
132
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Slam: Gebyrområdet fikk resultat som budsjettert og har dekket inn fremførbart underskudd
fra tidligere år.
Selvkostområdene skal gjennomgås i 2015 for å danne bedre grunnlag for riktig budsjettering
av gebyrinntektene.
NØKKELTALL – VARV
Utvalgte nøkkeltall
2012
2013
2013
KOSTRA
Kgr.13
Mål 2014
2014
2014
KOSTRA
Kgr.13
Prioritering
Finansiell dekningsgrad vann i %
Finansiell dekningsgrad avløp i %
Finansiell dekningsgrad renovasjon i %
Netto driftsutg. i kr. pr. innb. Samferdsel i alt
Brutto inves.utg. i kr pr. innb. Komm. veier/gater i alt
Produktivitet
104
104
95
607
2 480
125
117
100
640
2 371
102
99
101
707
719
107
98
100
614
2 910
152
125
103
646
4 416
101
97
96
728
866
Årsgebyr vann kr
1 170
1 338
1 338
1 338
1 490
2 184
2 777
1 940
127 321
2 780
1 942
155 053
2 847
2 265
161 642
2 780
1 987
190 492
2 833
1 987
161 098
3 038
2 443
154 637
95,4
93,4
97,0
93,5
Ikke beregnet
92,7
92,5
94,0
92,7
Ikke beregnet
15
17
15
18
Ikke beregnet
1,30
1,70
Ikke beregnet
0
2
Ikke beregnet
440
431
18
12
466
IKKE KOSTRA
Årsgebyr avløp kr
Årsgebyr avfall kr
Korr.brutto driftsutg.kr pr km vei/gate
Dekningsgrad
Andel av befolkningen tilknyttet kommunal
vannforsyning
Andel av befolkningen tilknyttet kommunal
avløpstjeneste
Lengde kommunale gang-sykkelveger i km. pr 10.000
innb.
Tjenesteindikator
Beregnet vannlekasje pr. meter ledning pr. år
Ikke
beregnet
Ikke
beregnet
Ikke
beregnet
Ikke
3
(m /m/år)
1,50
1,60
beregnet
Ikke
Andel avsluttede saker med kjelleroversvømmelser
pga kloakk
2
2
beregnet
Produksjonsdata
Kilo husholdningsavfall pr. innbygger
434
439
IKKE
Snørydding - full utkalling alle roder
8
KOSTRA
1) 12 Full utkalling på bøyting, 14 på gang- og sykkelveger i tillegg 7 utkallinger på strøing
Tabell 8.6.5 Nøkkeltall for VAR
Finansieringsgraden er vesentlig høyere enn måltallene. Dette skyldes de positive avvikene
beskrevet under kapitlet økonomi.
Brutto investeringsutgifter i kr. pr. innbygger, kommunale veger og gater, ligger vesentlig
høyere enn Kgr. 13 og skyldes i hovedsak investeringsprosjektet «Tverrvegen».
Sammenlignet med fjorårets tall for Ullensaker kommune har antall kilo husholdningsavfall
gått ned. Dette skyldes at innbyggerne er flinkere til å sortere og renovatøren er flinkere til å
informere.
Det er registrert færre antall meter totalt med vannledninger i 2013 og 2014 enn tidligere år.
Dette kan skyldes en feil i opptellingen. Dette påvirker også tallet for beregnet vannlekkasje.
Et måltall på 1,30 er dog svært ambisiøst, da dette vil tilsvare en lekkasjeprosent på 13,4 % noe som er meget lavt i landssammenheng.
Enheten har store kommende investeringer i både vannverk og renseanlegg som vil påvirke
gebyrutviklingen for vann og avløp i Ullensaker. Dette sett i sammenheng med store inntekter
på tilknytningsgebyrer fra store byggeprosjekter gjør at det er utfordrende å holde en stabil og
133
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
forutsigbar utvikling i årsgebyrene. Man søker å tilpasse dette best mulig over en 10-års
periode.
Andel avsluttede saker med kjelleroversvømmelser er på samme nivå som tidligere år. Selv
om det er en målsetning på 0, så må dette kunne aksepteres. En av sakene som er avsluttet i
2014 er en sak som oppstod helt tilbake i 2012.
134
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
9
ÅRSRAPPORT FOR OVERORDNET PLANLEGGING
9.1
Oppsummering for overordnet planlegging
Hovedutvalg for overordnet planlegging består av enhetene areal og landbruk, personal og
organisasjonsutvikling, økonomi, kommunikasjon og service, plan og næring samt eStab i
tillegg til fellesposter.
SAMFUNN
Overordnet planarbeid og prosesser knyttet til dette vurderes å være i samsvar med vedtatte
resultatmål for Samfunn. Dette illustreres ved at man i 2014 har oppnådd og kunne ferdigstille
mange av de store planprosessene som det har vært arbeidet med de siste årene.
Kommuneplan og byutvikling har vært sentrale temaer i 2014. Kommuneplan ble lagt ut til
offentlig ettersyn ved årsskiftet 2014/2015 i tråd med målsetningen om å ferdigstille planen i
inneværende valgperiode. Byplanen og kommunedelplanen for Gystadmarka ble vedtatt
høsten 2014, og områdereguleringsplan for Jessheim nord som muliggjør etableringen av nytt
sykehus (LHL) ble vedtatt i desember 2014.
Av større detaljreguleringer kan reguleringsplanen for Skovly nevnes som muliggjør neste
utbyggingstrinn for Jessheim storsenter. Denne utbyggingen vil prege Jessheim sentrum de
kommende årene.
Det er ferdigstilt 285 boenheter og igangsatt 203 i 2014 som er en liten nedgang i fra 2013.
Dette er lavere enn kommunens måltall som i gjeldende kommuneplan har vært satt til en
produksjon av 350 nye boliger pr år, men foreløpige signaler tyder på at produksjonen igjen
kan stige i 2015.
Arbeidet med universell utforming i utbyggingssaker, er et kontinuerlig fokusområde som er
understreket i plan- og bygningsloven Det legges vekt på fortetting/transformasjon i pågående
overordnet planarbeid. Sikring av folkehelsen er en premiss i arbeidet med utbyggingsstruktur
og tettsteds-/ byutvikling. Herunder nevnes spesielt tilrettelegging for gående/syklende.
Videre prioriteres å sette av tilstrekkelige arealer til møteplasser, parker/grøntstrukturer internt
i tettstedene, samt sikre gode forbindelser til frilufts-/skogsområdene.
Det er i 2014 utarbeidet strategidokumenter for både landbruk og friluftsliv med tiltaksplaner
som skal følges opp de kommende årene.
BRUKERE
Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i 2014 viser at innbyggerne i Ullensaker er godt
fornøyd med kommunen som et sted å bo, tjenestene og det generelle omdømmet. Ullensaker
scorer høyere enn landsgjennomsnittet.
Det er et mål å kunne drive døgnåpen forvaltning gjennom videreutvikling av digitale
tjenester. Det er så langt konkludert med at døgnåpen forvaltning er avhengig av vesentlige
endringer i saksbehandlingssystemene og støtteprogrammene som benyttes. Frem til dette er
på plass utnyttes kommunens hjemmesider til informasjon og veiledning.
135
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
MEDARBEIDERE
Enhetene under HOP har gjennomgående gode resultater fra medarbeiderundersøkelsen.
Areal og landbruk har noe lavere medarbeidertilfredshet enn landsgjennomsnittet, dette sees i
sammenheng med gamle og uhensiktsmessige lokaler med dårlig inneklima.
Enhetene under HOP har i 2014 lyktes med å rekruttere medarbeidere med relevant
kompetanse til de fleste stillingene som har vært utlyst, men opplever at det er utfordrende å
rekruttere seniorkompetanse innenfor enkelte fagområder. Dette kompenseres med at det
brukes noe mer ressurser på opplæring og oppfølging på disse fagområdene.
ØKONOMI – enheter
Enheter
Tall i 1000 kr
AREAL OG LANDBRUK
PERSONAL OG SERVICE
ØKONOMI
PLAN OG NÆRING (PLN)
eSTAB
KOMMUNIKASJON OG SERVICE
OVERORDNET LEDELSE
SUM HOP ORDINÆRE ENHETER
Regnskap
2014
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
utgift
inntekt
netto
27 766
- 23 685
4 081
18 096
- 4 412
13 684
15 386
- 2 823
12 563
7 664
- 1 853
5 811
5 267
- 4 847
420
10 974
- 3 063
7 912
5 525
- 289
5 235
49 705
Justert
budsjett 2014
Avvik
28 069
- 21 882
6 186
16 473
- 3 508
12 965
15 916
- 2 759
13 157
5 828
- 638
5 190
4 918
- 4 279
639
9 228
- 1 484
7 744
4 221
- 76
4 146
50 026
- 303
- 1 803
- 2 105
1 622
- 904
719
- 531
- 64
- 595
1 837
- 1 216
621
349
- 568
- 219
1 747
- 1 579
168
1 304
- 214
1 090
- 322
Avvik i %
-34,0 %
5,5 %
-4,5 %
12,0 %
Opprinnelig
budsjett 2014
Regnskap
2013
27 895
- 21 882
6 012
24 591
- 4 992
19 599
15 537
- 2 691
12 846
4 671
- 638
4 033
4 279
- 4 279
27 440
- 22 702
4 738
26 157
- 5 093
21 064
14 717
- 2 734
11 983
5 007
- 915
4 092
5 144
- 4 987
157
4 881
- 76
4 806
47 295
4 418
- 191
4 227
46 262
-34,3 %
2,2 %
26,3 %
-0,6 %
Tabell 9.1.1 Økonomisk resultat HOP enheter. Tall i hele 1 000 kr.
Den økonomiske målsettingen er gitt i styringskortene og er felles for alle enhetene: Ønsket
mindreforbruk er 0,5 %, akseptert er +3,0 % til – 0,5 %. Samlet har de ordinære enhetene for
området et mindreforbruk på 0,3 mill kr eller 0,6 %. Mindreforbruket skyldes i hovedsak
stram økonomisk styring og til dels vakante stillinger hos enhetene.
136
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
ØKONOMI – Fellesposter
Enheter
Tall i 1000 kr
utgift
inntekt
netto
utgift
POLITISKE STYRINGSORGANER
inntekt
netto
utgift
TILSKUDD TIL INTERKOMMUNALE SELSKAPER inntekt
netto
utgift
SENTRALE RESERVER/FELLES AVSETNINGER inntekt
netto
utgift
SKATT, RAMMETILSKUDD, FINANS
inntekt
netto
SUM HOP FELLES POSTER
IKT
Regnskap
2014
31 620
- 276
31 344
9 175
- 57
9 118
44 186
- 4 727
39 459
4 734
- 22 154
- 17 420
212
- 22
189
62 691
Justert
budsjett 2014
29 606
29 606
9 283
- 34
9 249
42 657
- 4 298
38 359
16 043
- 9 299
6 745
83 959
Avvik
2 014
- 276
1 738
- 108
- 23
- 131
1 529
- 428
1 101
- 11 309
- 12 855
- 24 164
212
- 22
189
- 21 268
Avvik i %
Opprinnelig
budsjett 2014
Regnskap
2013
29 606
-358,3 %
29 606
9 431
- 34
9 398
42 829
- 4 298
38 531
16 336
- 9 299
7 038
-25,3 %
84 572
5,9 %
-1,4 %
2,9 %
30 437
- 347
30 090
9 303
- 182
9 121
21 844
- 190
21 654
5 423
- 10 004
- 4 581
105
-5
100
56 384
Tabell 9.1.2 Økonomisk resultat HOP fellesposter. Tall i hele 1 000 kr.
Samlet mindreforbruk for HOP’s fellesposter er 21,3 mill kr. Det største budsjettavviket for
HOP’s fellesposter er under sentrale reserver som viser et netto mindreforbruk på 24,1 mill kr.
Mindreforbruket skyldes i hovedsak pensjonskostnader og inntektsføring av bundne driftsfond
på området. Dette er nærmere omtalt under kapittel 5.1 Regnskapsresultater.
9.2
Areal og landbruk (AREAL)
Areal og landbruk består av avdelingene Regulering, Byggesak, Geodata og Landbruk.
Regulering har ansvar for detaljreguleringsplaner. Byggesak har i tillegg til saksbehandling av
alle innkomne byggesaker, også ansvar for delesaker. Geodata har ansvar for kart- og
oppmålingsforretninger, oppdeling i eierseksjoner og er kommunens lokale
matrikkelmyndighet. Landbruk har forvaltningsoppgaver knyttet til landbruk for både
Ullensaker og Gjerdrum kommune og har i tillegg ansvar for viltforvaltning i begge
kommunene. Ullensaker er vertskommune for det interkommunale byggetilsynet på Øvre
Romerike, som har tilsyn med byggetiltak, produkter og foretak som ansvarsfelt. Areal og
landbruk hadde per 31.12.2014 32,2 årsverk.
137
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
BRUKERE - AREAL
Overordnet resultatmål
Tjenestenes omfang /
dekningsgrad lik eller bedre enn
landsgjennomsnittet
Resultatmål enhet
Kommentar
Saksbehandlingstid lik eller bedre enn sammenliknbare kommuner,
jfr.KOSTRA
Foreligger ikke kostratall for kommunegr. 13
Gjennomføre 20 tilsyn
Det er gjennomført
totalt 36 tilsyn for
samarbeidende
kommuner.
Gjennomføre/avslutte adresseringsprosjektet
Ferdigstilt.
Forbedring av enhetens kvalitetssikring.
Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller
kommunale og nasjonale krav
Raskere tilbakemelding og heve kvaliteten på byggesakene.
Mottaks kontroll for
byggesaker er innført
for kvalitetsheving
Krav om situsjonskart
fra 01.01.2013 hever
kvaliteten på
søknadsmaterialet
Døgnåpen forvaltning gjennom videreutvikling av digitale tjenester
Brukertilfredshet lik eller bedre
enn landsgjennomsnittet /
referansemåling
Brukerundersøkelse gjennomføres hvert tredje år med høyere
deltakelse enn foregående år. Følges opp med forbedringstiltak i
handlingsplan.
Kveldsmøter med publikumsveiledning fra alle avdelinger på enheten
Øke score på relevante spørsmål fra enhetens brukerundersøkelse.
Tabell 9.2.1 Brukere areal og landbruk
Det er foreløpig ikke mulig å sammenligne saksbehandlingstiden med sammenlignbare
kommuner ettersom det ikke er foreligger noen data hos KOSTRA (byggesak, geodata, plan).
Det er gjennomført totalt 36 tilsyn for samarbeidende kommuner. I Ullensaker ble det gjenført
21 tilsyn.
Adresseprosjektet er nå ferdigstilt og ressursene benyttes til den løpende oppdatering og
vedlikehold av adresser.
Det er kun foretatt mindre forbedringer av enhetens kvalitetssikring. Det er igangsatt et større
arbeid og det viser at arbeidet krever ressurser samt helhetlige vurderinger. Prosessen er også
avhengig av involvering av andre enheter. Det er i løpet av 2015 satt i gang et arbeid med å
identifisere gevinstrealiseringer. Dette for å synliggjøre hvor gevinstene er størst og kunne
måle forbedringspotensialet i ettertid.
Vedrørende raskere tilbakemelding i forbindelse med byggesaker har vi ikke klart å forbedre
dette vesentlig i 2014. Ut fra tilgjengelige systemer får vi heller ikke kartlagt dette forholdet
på en god objektiv måte. Dette sees derfor i sammenheng med arbeidet som er igangsatt med
enhetens kvalitetssikring.
Døgnåpen forvaltning er avhengig av vesentlige endringer i saksbehandlingssystemene og
støtteprogrammene. Her må det gjennomføres større investeringer for å få på plass bedre
tjenester. Frem til dette er på plass har enheten kun mulighet til å benytte kommunens
hjemmesider til informasjon og veiledning, noe som er utført.
Innbyggerundersøkelsen viser at innbyggerne er generelt bra fornøyd i sitt møte med
kommunen og vi ligger stort sett over landssnittet. Undersøkelsen er så generell at den gjelder
138
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
alle tjenestene i kommunen. Enheten gjennomførte høsten 2012 en brukerundersøkelse for
områdene regulering, byggesak, geodata og landbruk, og fikk et grunnlag for å sette nye
resultatmål fremover. Det ble ikke gjennomført noen brukerundersøkelse i 2013 og 2014. Det
anbefales å foreta en nærmere vurdering av hvordan slike undersøkelser kan gjennomføres for
å få en best mulig kost/nytte effekt.
Det ble gjennomført kveldsmøte tidlig i 2014 med begrenset oppmøte. I 2015 ser enheten på
om det er mulig å legge til rette for mer målrettet informasjonsmøter/dialogmøter.
MEDARBEIDERE - AREAL
Overordnet resultatmål
Resultatmål enhet
Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet
Motiverte, kompetente og
omstillingsdyktige medarbeidere.
Måloppnåelse
Enheten har et snitt på 4,0 mot landsgjennomsnitt
4,6 i mederbeiderundersøkelsen. Det er særlig
fysiske arbeidsforhold som drar ned snittet for
enheten.
Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht
stillingsvurderingssystemet
Sykefraværet reduseres fra foregående år
2012
2013
Ikke målt
Ikke målt
2014
3,7 %
Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht
kvalitetsystemet
Tabell 9.2.2 Resultater for medarbeidere
Kommentarer til arbeidsmiljø:
Arbeidsmiljøet oppleves nå som bedre i forhold til foregående år og i perioden har det vært
redusert turnover. Sykefraværet er lavt med 3,7 %, men det har vært noe langtidsfravær. Areal
og landbruk ble fullt bemannet på slutten av 2014.
Flytting til bedre lokaler vurderes som den viktigste enkeltfaktoren som vil kunne påvirke
arbeidsmiljøet i ytterlige positiv retning.
På grunnlag av erfaringene i 2014, samt medarbeiderundersøkelsen er det innført ytterliggere
tiltak for å bedre arbeidsmiljøet i 2015.
Kommentarer til kompetanse:
Byggesaksavdelingen, reguleringsavdelingen og geodata fikk flere nye medarbeidere i starten
2014 og har nå tilegnet seg god kompetanse. Vi opplever at denne kompetansen er attraktiv
også hos andre arbeidsgivere, både stat/kommune og det private. Dette medfører at
medarbeidere får jevnlig tilbud om å søke seg til andre steder. Det er viktig å jobbe videre
med arbeidsmiljø og lønnsnivå for å beholde viktige medarbeidere.
Det er fremdeles utfordrende å finne personer med ønsket kompetanse innen de fagområdene
areal og landbruk utfører.
139
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
ØKONOMI – AREAL
Enheter
Tall i 1000 kr
AREAL OG LANDBRUK
Regnskap
2014
utgift
inntekt
netto
Justert budsjett
2014
27 766
- 23 685
4 081
Avvik
28 069
- 21 882
6 186
- 303
- 1 803
- 2 105
Avvik i %
-34,0 %
Opprinnelig
budsjett 2014
27 895
- 21 882
6 012
Regnskap
2013
27 440
- 22 702
4 738
Tabell 9.2.3 Resultater for økonomi
Overordnet mål for Økonomi:
Resultatmål for økonomi
God økonomistyring
Kostnadseffektiv tjeneste produksjon
Målt ved:
Ønsket mindreforbruk : 0,5%
Akseptert avvik 3,0 til -0,5%
2012
2013
2014
-5,9 %
-18,5 %
-34,0 %
Tabell 9.2.4 Resultatutvikling VARV siste 3 år
Kommentarer til økonomi:
Samlet sett har enhet for areal og landbruk et mindreforbruk på 2,1 mill kr. Hovedårsakene til
dette har vært vakante stillinger og ferdigstilling av flere større reguleringsplaner som har gitt
store gebyrinntekter.
Byggesak
Byggesaksavdelingen hadde både større utgifter og inntekter i 2014 enn budsjettert. Utgifter
og inntekter av imidlertid omtrent samme beløp. Dette tyder på at gebyrnivået, bemanning og
saksmengde ligger på et riktig nivå.
Geodata
Det er benyttet vesentlig midler på eksterne konsulenter som har gjennomført
oppmålingsforretninger i felt. Denne kostanden vil bli redusert i 2015 dersom vi klarer å
ansette ny person som oppmålingsingeniør.
Regulering
I 2014 var det 5 nyansettelser på reguleringsavdelingen, noe som bidro til økte utgifter til
opplæring. Samlet sett har økt aktivitet for regulering generert større inntekter enn forventet
for denne tjenesten. Det har vært stor aktivitet, og særlig de to store sakene LHL og S4Skovly har medført betydelige gebyrinntekter. Reguleringsavdelingen fikk et stort
mindreforbruk på grunn av ubesatte stillinger i starten av året og store gebyrinntekter.
Landbrukstjenesten hadde et lite mindreforbruk.
140
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
NØKKELTALL – AREAL
Utvalgte nøkkeltall Areal og landbruk
2012
2013
Mål 2014
2014
KOSTRA
KGR13
2014
Produktivitet
Saksgebyr enebolig § 20-1 3 ukers behandlingstid
11 124
15 000
17 100
17 100
19 484
Gebyr oppmålingsforretning 1000 m2
16 324
16 813
17 340
17 340
19 666
223
258
190
218
Saksgebyret for privat forslag til reg. plan, jf. kostrarapportering
118 272
121 820
126 714
Tilgjengelighet, timer pr uke byggesak/saksbehandler
12 ** / 6
6
Gj.sn. saksb.tid, vedtatte regplaner (kompl.planf til sluttvedtak)
Gjennomsnittlig brukertilfredshet
4
126 394 Ikke KOSTRAtall
6 6/8 t telefon
4
Produksjonsdata
Igangsatte boenheter
220
352
300
203
Fullførte boenheter
172
430
300
285
Antall tilsynssaker
40 / 25
38 / 17
40
36
95
134
90
109
Utførte oppmålingsforretninger
Etablering av eierseksjoner
115
448
250
167
Antall vedtatte detaljreguleringsplaner
14
9
15
16
Dispensasjonssaker § 19 fra kommuneplan
12
19
20
Søknader om produksjonstilskudd jordbruk
53 *** + 226
55*** + 216
220
50***+210
Lovforvaltning jord og skog, antall saker
56
48
45
38
Viltsaker (behandlet i Viltnemnda)
15
11
15
9
Søknader om SMIL- tiltak
36 29 + 11******
30 + 10
30 + 11
Søknader om miljøtiltak i jordbruket (RMP)
150
134
180
125
Næringsutvikling - antall søknader BU-fond
5
10
8
5
Ikke KOSTRAtall
Landbruksdata gjelder ikke Gjerdrum
* Innbyggerundersøkelsen
** Publikumstilgjengeligheten ble redusert fra 12 til 6 timer pr uke høsten 2012.
*** Gjelder søknadsomgangen i januar, antall husdyrprodusenter
**** Søknadsfrist 20 oktober
*****Dette tallet inkluderer fradelinger, arealoverføringer, grensejusteringer og oppmålingsforretning av eksklusive utearealer ved opprettele av eierseksjonssameier.
Tabell 9.2.5 Nøkkeltall Areal og landbruk
Kommentarer til nøkkeltall 2014:
Byggesak
Det er ferdigstilt 285 boenheter i 2014, omtrent som forventet. Det er igangsatt færre
boenheter enn måltallet, men vi kan foreløpig ikke se at det er en trend og antar at dette vil
stige i 2015. Saksbehandlingsgebyret for eneboliger i Ullensaker lå under nivået i
kommunegruppe 13. Gebyrene er relativt lavt sett opp mot sammenlignbare kommuner i
Osloregionen som også praktiserer selvkost på byggesaksområdet.
Geodata
Det ble i 2014 gjennomført 109 oppmålingsforretninger mot 84 i 2013. Gjennomsnittlig
saksbehandlingstid i 2014 for opprettelse av ny grunneiendom var 93 dager mot 105 i 2013,
og 92 i 2012. Det ble til sammen opprettet 167 eierseksjoner.
Det ble mottatt 24 begjæringer om oppdeling i eierseksjoner mot 34 i 2013. I 23 av sakene
måtte vi be om ytterligere dokumentasjon eller returnere den fordi den var ufullstendig.
Det ble opprettet 125 nye adresser og 684 fikk endret sine adresse data. Dette er en
kontinuerlig prosess og må prioriteres for å holde en god kvalitet.
141
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Regulering
Reguleringsavdelingen har sluttbehandlet 16 detaljreguleringsplaner i 2014. Dette var blant
annet for ny Norwegianhangar på Gardermoen, FB4 (bolig/Coop bygg) på Romsaas, Saga
Atrium, Biltema, Trolltunet, nye E6-kryss, massedeponi på Lystad, Jessheim Panorama, LHL,
Skovly og nye boligfelt på Nordkisa og Borgen. 14 større og mindre reguleringsplaner ble
startet opp i 2014. Det forventes sluttbehandling av rundt 20 reguleringsplaner i 2015.
Byggetilsyn
Det ser ut som enkelte foretak har hatt en god nytte av kommunens tilsynsvirksomhet, det er
fortsatt mangler i forhold til de systemkravene som kreves. Tilsynet har utfordringer i
forbindelse med tilsyn på utenlandske foretak. Det fremkommer både under tilsynene og ved
inspeksjoner på byggeplass at det fortsatt er manglende kunnskap og forståelse omkring de
norske byggereglene også fra norske foretak. Det er gjennomført totalt 36 tilsyn i 2014.
Ny leder for Byggetilsynet var på plass jan 2015, og det er nå 2 personer på tilsynskontoret.
Det er snart 100 000 innbyggere på øvre Romerike så behovet for økt bemanning på
tilsynskontoret er stort.
Landbruk
Strategidokument landbruk ble vedtatt i kommunestyret 27.10.2014. En av konsekvensene av
dette arbeidet er etableringen av et «Inn på tunet»-prosjekt i budsjettprosessen for 2015.
Tiltaksstrategier for tilskuddsordningene SMIL og NMSK-midler ble vedtatt våren 2014.
Grunnet varslet endring i forskriften knyttet til disse tilskuddsordningene blir det behov for
rullering av tiltaksstrategiene i løpet av året.
Tilskuddsordningen til drenering av fulldyrkede arealer er nå godt etablert.
Regionalt miljøprogram (RMP) er en tilskuddsordning hvor gårdbrukerne kan søke på et årlig
tilskudd til konkrete miljøtiltak. Et av hovedmålene med RMP-ordningen er å stimulere
gårdbrukerne til bl.a. endret jordbearbeiding for å minimere høstpløying. Oppslutningen om
RMP-ordningen har de siste 3 årene hatt en nedadgående tendens. Det er nok flere årsaker til
dette. Høsten 2014 ble det sådd rekordstore arealer med høstkorn, noe som bidrar til redusert
oppslutning om RMP-ordningen. I tillegg er tilskuddsordningen i stadig endring, noe som
også bidrar til redusert oppslutning.
Arbeider med skogtakseringsprosjekt i Ullensaker og Gjerdrum er godt i gang.
Ullensaker kommune v/landbruksavdelingen har ansvaret for å administrere
veterinærvaktordningen for Romerike Vest. Etter en anbudsprosess ble det i 2014 inngått
avtale med 5 foretak.
9.3
Personal og organisasjonsutvikling
Personal og organisasjonsutvikling består av personal- og lønnsavdeling og rådgivere innen
IKT, HMS/opplæring. Videre lønnes kommunens lærlinger, hovedverneombud og de
hovedtillitsvalgte som har innvilget frikjøpt tid over enhetens budsjett. Enheten yter stab-/
støttetjenester til alle kommunens enheter og rådmann/kommunaldirektører.
142
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
MEDARBEIDERE – Personal og organisasjonsutvikling
Overordnet resultatmål
Resultatmål enhet
Måloppnåelse
Enheten har et snitt på 4,7 mot
landsgjennomsnitt 4,6 i
mederbeiderundersøkelsen.
Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet
Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige
medarbeidere.
Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht stillingsvurderingssystemet
Sykefraværet reduseres fra foregående år
2012
2013
Ikke målt
Ikke målt
2014
2,5 %
Alle virksomheter skal melde og lukke avvik i hht kvalitetsystemet
Tabell 9.3.1 Resultater for medarbeidere Personal og organisasjonsutvikling
Kommentarer til arbeidsmiljø:
Enheten skårer veldig bra både når det gjelder medarbeidertilfredshet. Totalt ligger vi på 4,7.
Det har vært arbeidet mye med å utvikle gode rutiner og organisering av arbeidsoppgaver for
alle. Det arbeides videre med å forbedre områdene for alle. Dette er utarbeidet i fellesskap en
egen handlingsplan for enheten, samt at vi har utviklet egne verdier og visjoner ut fra
kommunens policy «sammen vil vi MER».
Kommentarer til kompetanse
Enheten har de siste årene hatt fokus på intern skolering innenfor fagområdene i enheten, i
tillegg til ekstern opplæring. Ut fra arbeidsoppgaver, ressursbruk og den økonomiske
situasjonen er det tatt tak i egenopplæring. En har brukt den kompetansen som er i egen enhet,
videreført til de andre, spilt på lag med hverandre for å gjøre hverandre gode. Spesielt viktig
har dette vært i forbindelse med det nye HR-systemet. Enheten har arbeidet med utviklingen
av teamarbeid, gode rutiner for å gjøre enheten mindre sårbar ved fravær.
Det er et mål å rekruttere medarbeidere med kompetanse som tilfredsstiller kravene i
kommunens lønnspolitikk. Dette er blitt gjort i alle de tilsettinger som har vært i enheten de
siste årene.
Kommentarer til sykefraværet
Enheten har de siste årene redusert sitt sykefravær betydelig. Sykefraværet i enheten var på
bare 2,5 % i 2014.
ØKONOMI – Personal og organisasjonsutvikling
Enheter
Tall i 1000 kr
Regnskap
2014
utgift
inntekt
netto
PERSONAL OG SERVICE
Justert budsjett
2014
18 096
- 4 412
13 684
16 473
- 3 508
12 965
Avvik
Avvik i %
1 622
- 904
719
Opprinnelig
budsjett 2014
5,5 %
24 591
- 4 992
19 599
Regnskap
2013
26 157
- 5 093
21 064
Tabell 9.3.2 Økonomisk resultat Personal- og organisasjonsutvikling
Overordnet mål for Økonomi:
Resultatmål for økonomi
God økonomistyring
Kostnadseffektiv tjeneste produksjon
Målt ved:
Ønsket mindreforbruk : 0,5%
Akseptert avvik 3,0 til -0,5%
2012
2013
2014
3,1 %
-5,5 %
-5,5 %
Tabell 9.3.3 Resultatutvikling de siste 3 år Personal og organisasjonsutvikling
Kommentarer til økonomi:
Samlet har enheten et merforbruk på 0,7 mill kr, tilsvarende 5,5 %.
Merforbruket skyldes hovedsakelig at vi økte antall lærlinger fra 23 lærlinger til 28 lærlinger i
fra 2013 til 2014 uten kompensasjon med økning av enhetens budsjettrammer. Det er et mål
143
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
for kommunen å ha en lærling pr. 1000 innbygger. Vi klarer ikke dette dersom en ikke gjør
noe med lærlingsbudsjettet. Enheten reduserer antall lærlinger fra høsten 2015 for å holde
budsjettrammene. I tillegg til lærlingebudsjettet har det vært merutgifter i forhold til HRsystemet.
9.4
Økonomienheten
Økonomienheten har ansvar for regnskap, skatt, innkreving av utestående krav, budsjettering
og rapportering, finansforvaltning, økonomiske analyser/utredninger, innkjøp og
internkontroll på økonomiområdet. Enheten har 23,6 årsverk i bruk i 2014.
BRUKERE – Økonomi
Tabell 9.4.1 Resultater for brukere Økonomienheten
Kommentarer til resultater for Brukere:
Enheten har nådd alle mål på området brukere. Dette skyldes en bevisst satsing på kompetente
medarbeidere, noe som gjør det mulig for enheten å gjennomføre/levere oppgaver til rett tid
og med god og tilfredsstillende kvalitet. For å opprettholde/ytterligere øke kvaliteten på
arbeidet, vil enheten fortsette satsingen på videreutvikling av kompetansenivået. Videre vil
enheten i 2015 øke satsingen på videreutvikling av brukernes egen økonomiske kompetanse
ved gjennomføring av økonomikurs for nyansatte ledere, samt kontinuerlig veiledning og
opplæring i bruk av eHandel. Dersom ressurssituasjonen tillater det vil dette også bli
gjennomført for erfarne ledere i kommunens øvrige enheter.
Enheten oppnådde følgende resultater i brukerundersøkelsen som er gjennomført våren 2014:
Spørsmål
5,2
5,1
Høyest
Lavest
kommune kommune
5,3
5,3
5,0
5,2
5,3
5,0
5,0
5,0
5,2
4,7
4,9
4,9
5,2
4,0
4,9
4,9
4,9
5,0
5,1
5,1
4,2
4,9
Snitt Økonomi Snitt Norge
Økonomiavdelingen er imøtekommende når jeg tar kontakt
Økonomiavdelingen yter god service ved henvendelser
Økonomiavdelingen har evne til å sette seg inn i aktuelle
problemstillinger
Økonomiavdelingen viser tilstrekkelig fleksibilitet i forhold til mine
behov
Økonomiavdelingen er løsningsorientert
Økonomiavdelingen leverer tjenester med god kvalitet
Økonomiavdelingen gir svar/tilbakemelding innen det tidspunktet
de har lovet
Økonomiavdelingen er tilgjengelig i arbeidstiden
Økonomiavdelingen er tydelig på hva de kan hjelpe meg med
Økonomiavdelingen har tilstrekkelig kapasitet/tid til å
imøtekomme mine behov
Alt i alt, jeg er fornøyd med tjenesten jeg får fra
økonomiavdelingen
Snitt
5,0
5,0
5,0
4,5
5,0
4,8
4,9
4,8
5,1
5,0
4,0
3,6
4,8
4,8
5,0
3,8
5,0
5,0
5,2
4,6
5,0
5,0
5,1
4,4
Tabell 9.4.2 Resultater intern brukerundersøkelse Økonomienheten
144
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Enheten er meget godt fornøyd med oppnådd resultat, men ønsker allikevel å
videreutvikle/effektivisere tjenestene. Det vil jobbes videre med dette i 2015, spesielt under
arbeidet med innføring av nylig vedtatt ny visjon/nye verdier «MER».
MEDARBEIDERE – Økonomi
Område
Medarbeidere
Målsetting
Måles ved følgende parametere
Motiverte, kompetente og Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn
omstillingsdyktige
landsgjennomsnittet samt minimum tilsvarende forrige
Alle stillinger skal besetttes med fagkompetanse i hht
stillingsvurderingssystemet
Sykefraværet skal reduseres fra foregående år
Alle hendelser skal meldes i kvalitetssystemet iht
vedtatte interne retningslnjer. Meldte hendelser skal
lukkes iht vedtatte retningslinjer.
Oppnådd resultat
Oppnådd 4.9, som er 0,3 høyere enn landsgjennomsnittet.
Oppnådd forrige undersøkelse 4,9.
Ingen avvik pr 31.12.2014
Sykefravær 2014 ble 7,3%. Sammenligningstall fra 2013
er ikke tilgjengelig, men sykefraværet er som varslet i
tidligere rapporteringer for høyt i forhold dtil enhetens
målsetting.
Systemet er tatt i bruk, og hendelser er meldt inn og
lukket. Implementering videreføres i 2015.
Tabell 9.4.3 Resultater for medarbeidere Økonomienheten
Kommentarer til arbeidsmiljø/medarbeidertilfredshet:
Det er våren 2014 gjennomført ny medarbeiderundersøkelse.
Sett bort fra målsetting vedrørende sykefravær, har enheten nådd alle målsettinger i
styringskort for 2014. Enheten er meget godt fornøyd med resultatet fra
medarbeiderundersøkelsen, og vil i tiden fremover arbeide for å opprettholde det gode
arbeidsmiljø i enheten, ved blant annet kompetanseutvikling, både generelt og behovsrettet.
Det arbeides i organisasjonen kontinuerlig med systemutvikling for å øke effektiviteten.
Implementering av eHandel er et godt eksempel på dette, og bruk av dette vil med sikkerhet
øke effektiviteten på organisasjonsnivå betydelig. En ser imidlertid at implementering og drift
av slike systemer i det minste kortsiktig øker presset på økonomienheten særskilt. Enheten ser
seg derfor ikke istand til på kort sikt å ta ut effektiviseringsgevinster i form av eventuelle
bemanningsreduksjoner.
Kommentarer til sykefravær:
Sykefravær for 2014 ble 7,3 %. Sammenligningstall for 2013 er ikke tilgjengelig. Det anses
imidlertid at sykefraværet er en del høyere enn normalt, både hva gjelder korttids- og
langtidsfravær.
Langtidsfraværet er så langt vites ikke forårsaket av arbeidsforhold, noe som styrkes av
resultatene i medarbeiderundersøkelsen.
Enheten har lagt de fysiske arbeidsforholdene godt til rette. Et høyere sykefravær enn normalt
gir naturlig nok større press på andre medarbeidere, ettersom enheten ikke uten videre kan
erstatte fravær med bruk av vikarer. Enheten sliter også i første del av 2015 med
langtidsfravær, og stor slitasje på øvrige medarbeidere gjør nå at enheten ser seg nødt til å
styrke ressurssituasjonen. Dette spesielt ettersom mye av enhetens ressurser til løpende drift
også for 2015 må avsees til bruk i prosjektarbeid.
145
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Kommentarer til kompetanse:
Enheten har ingen avvik på området. Enheten har gjennomgående medarbeidere med høy
kompetanse, noe som er hovedårsaken til at en også for 2014 har klart å levere i henhold til
plan.
Enheten vil i 2015 videreføre kompetanseheving på egne medarbeidere, ved bruk av eksterne
kurs og egne interne seminar. Dette er helt nødvendig for å kunne levere i henhold til
fremtidige krav til enheten.
ØKONOMI - Økonomi
Enheter
Tall i 1000 kr
Regnskap
2014
utgift
inntekt
netto
ØKONOMI
Justert budsjett
2014
15 386
- 2 823
12 563
Avvik
15 916
- 2 759
13 157
Avvik i %
- 531
- 64
- 595
Opprinnelig
budsjett 2014
-4,5 %
15 537
- 2 691
12 846
Regnskap
2013
14 717
- 2 734
11 983
Tabell 9.4.4 Økonomisk resultat Økonomienheten
Overordnet mål for Økonomi:
Resultatmål for økonomi
God økonomistyring
Kostnadseffektiv tjeneste produksjon
Målt ved:
Ønsket mindreforbruk : 0,5%
Akseptert avvik 3,0 til -0,5%
2012
2013
2014
9,1 %
5,2 %
4,5 %
Tabell 9.4.5 Resultatutvikling de siste 3 år Økonomienheten
Kommentarer til økonomi:
Økonomienheten har ingen avvik i forhold til mål fastsatt i styringskort for 2014. Dette
innebærer at alle hovedoppgaver er levert til rett tid og med god kvalitet. Økonomisk resultat
for 2014, et mindreforbruk på 0,6 mill kr, er ca. som rapportert pr. 30.09.2014.
Mindreforbruket skyldes hovedsakelig at enheten har hatt til dels høyt langtidsfravær som
ikke er erstattet av tilsvarende vikarbruk.
NØKKELTALL – Økonomi
Utvalgte nøkkeltall
2009 2010 2011
Dekningsgrad
Innfordret restskatt i % av utskrevet
Innfordret forskuddsskatt i % av utskrevet
Innfordret skattetrekk i % av utskrevet
Innfordret restskatt upers. skattytere i % av
utskrevet
Innfordret arbeidsgiveravgift i % av utskrevet
Produksjonsdata
Samlet innkrevd skatt (mrd.kr)
Antall ettersyn
84,8
96,4
99,8
2012
91,9
98,4
99,8
2013
77,7
96,7
99,8
85,3
96,5
99,8
90,9
98,7
99,8
98,2
97,1
96,8
98,7
95,8
99,4
99,4
99,6
99,7
3,5
51
3,8
55
4,0
54
4,8
62
Mål
2014
Res
2013
91,7
98,4
99,8
89,2
98,8
99,9
99,7
99,0
99,7
99,2
99,9
4,7
62
5,2
61
5,1
66
Tabell 9.4.6 Nøkkeltall Økonomienheten
Kommentarer til nøkkeltall 2014:
Innkrevingsresultatene måles pr 31.12.hvert år. Det er for 2014 ingen vesentlige avvik mot de
mål som er satt. Arbeidsgiverkontrollen har gjennomført 66 ettersyn av arbeidsgivere i 2014
sett mot en målsetting på 61.
146
Ullensaker kommune
9.5
Årsrapport 2014
Plan og næring
Plan og næring har ansvar for kommunens overordnede arealplanlegging etter plan- og
bygningsloven, dvs. kommuneplanen, kommunedelplaner og områdeplaner, samt annen
strategisk planlegging. Enheten hadde 4,5 årsverk og en budsjettramme på 5,2 mill kr i 2014.
SAMFUNN – Plan og næring
Overordnet resultatmål
Resultatmål
Arealforbruket pr. innbygger i tettstedene skal gjennom
fortetting/befolkningsvekst reduseres i kommuneplanperioden.
Positiv utvikling i risikofaktorer for folkehelse slik disse er dokumentert av
Tilhørighet, nettverk og
nasjonale myndigheter.
identitet i en kommune i sterk
Innbyggernes trivsel målt i innbyggerundersøkelse skal være høyere enn
endring og vekst.
landsgjennomsnittet.
Kommunen skal dokumentere et positiv bidrag til å redusere CO2-utslipp til
atmosfæren.
Kommentarer til resultater for Samfunn:
Overordnet planarbeid og prosesser knyttet til dette vurderes å være i samsvar med vedtatte
resultatmål for Samfunn. Det legges vekt på fortetting/transformasjon i pågående overordnet
planarbeid. Sikring av folkehelsen er en premiss i arbeidet med utbyggingsstruktur og
tettsteds-/ byutvikling. Herunder nevnes spesielt tilrettelegging for gående/syklende. Videre
prioriteres å sette av tilstrekkelige arealer til møteplasser, parker/grøntstrukturer internt i
tettstedene, samt sikre gode forbindelser til frilufts-/skogsområdene. Tilrettelegging for
universell utforming er viktig, ansvaret for dette ligger hos den enkelte enhet.
BRUKERE – Plan og næring
Overordnet resultatmål
Resultatmål enhet
Kommentar
Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn landsgjennomsnittet
Planprosesser ferdigstillt iht. framdriftsplan
med rett kvalitet.
Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale krav
Planprosessene skal utarbeides i dialog med
grunneiere/andre berørte, i størst mulig grad
innenfor nasjonal regional/politikk.
Det er forsinkelser i enkelte av planprosessene i fht.
framdriftsplaner som følge av etterslep. Dette utdypes i
verbal del (nedenfor).
Kontinuerlig problemstilling, som også inkluderer å
formidle kommunens/ regionens særstilling og behov til
statlige/regionale myndigheter.
Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / referansemåling
Gode resultater innen enhetens
ansvarsområde i innbyggerundersøkelsen.
Foreligger ikke data som kan kobles direkte mot
enhetens virksomhet.
Tabell 9.5.1 Resultater for brukere for Plan og næring
Kommentarer til resultater for Brukere:
Framdriften for overordnete plansaker har totalt sett hatt vært positiv i 2014. Flere viktige
planprosesser har passert viktige milepæler.
Byplanen og kommunedelplanen for
Gystadmarka ble vedtatt høsten 2014. Dette har krevd vesentlige ressurser i 2014, videre ble
det også arbeidet med å løse innsigelser fra 2013 knyttet til kommunedelplan for Jessheim
Sørøst.
Områdereguleringsplan for Jessheim nord ble vedtatt i desember 2014 (iht framdriftsplan).
Videre ble også boligbyggeprogrammet rullert og vedtatt.
Høringsforslag til ny kommuneplan ble utarbeidet og fremmet for utleggelse til offentlig
ettersyn ved utgangen av 2014 (selve behandlingen ble utsatt til ekstraordinært møte den
5.1.2015). Planforslaget er godt politisk forankret.
147
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Det må fortsatt arbeides aktivt med å formidle kommunens/regionens behov til
statlige/regionale myndigheter for å sikre kommunen et større handlingsrom. Med unntak av
innsigelse til områdereguleringsplan for Jessheim Nord, ble det ikke fremmet nye innsigelser
til planarbeid innen enhetens ansvarsområde i 2014.
Enhetens ansvar for oppfølging av ØRU-prosjektet «Areal- og transportsamarbeid Øvre
Romerike» har krevd vesentlige ressurser i 2014. Dette ansvaret ble først avklart våren 2014,
det er derfor ikke tatt høyde for dette i enhetens budsjett og virksomhetsplan. Enheten har
hatt en betydelig ressursinnsats med utarbeidelse av modell for finansiering av E6-kryssene
for å sikre videre utvikling i området rundt Gardermoen næringspark.
MEDARBEIDERE – Plan og næring
Overordnet resultatmål
Resultatmål enhet
Motiverte, kompetente og omstillingsdyktige medarbeidere.
Kommentar
Medarbeidertilfredshet lik eller bedre enn
landsgjennomsnittet
Alle stillinger skal besetttes med
fagkompetanse i hht
stillingsvurderingssystemet
Sykefraværet reduseres fra foregående år
Alle virksomheter skal melde og lukke
avvik i hht kvalitetsystemet
Enheten har ikke egne resultater i
medarbeiderundersøkelsene.
Samtlige stillinger er besatt med nødvendig
kompetanse.
Sykefraværet ble redusert i fht 2013.
Enheten venter på innrulling i kvalitetssystemet.
Legges imidlerti vekt på å sikre kvalitet i løpende
arbeid.
Tabell: Resultater for medarbeidere for Plan og næring
Kommentarer til arbeidsmiljø:
Enheten har hatt noe sykefravær i første halvår av 2014. Det arbeides kontinuerlig med tiltak
for å redusere sykefravær, herunder forebygging.
Pga. enhetens størrelse foreligger det ikke særskilte data for enheten fra arbeidsmiljøundersøkelsen. Enheten har utarbeidet handlingsplan for arbeidsmiljø og vektlegger arbeidet
med oppfølging.
Kommentarer til kompetanse:
Enheten prioriterer kompetansetiltak, herunder faglig påfyll hos medarbeidere i form av
seminarer mv. Enhetens opplæringsplan følges.
ØKONOMI - Plan og næring
Enheter
Tall i 1000 kr
Regnskap
2014
utgift
inntekt
netto
PLAN OG NÆRING (PLN)
Justert budsjett
2014
7 664
- 1 853
5 811
5 828
- 638
5 190
Avvik
Avvik i %
1 837
- 1 216
621
Opprinnelig
budsjett 2014
4 671
- 638
4 033
12,0 %
Regnskap
2013
5 007
- 915
4 092
Tabell 9.5.2: Resultater for økonomi
Overordnet mål for Økonomi:
Resultatmål for økonomi
Målt ved:
God økonomistyring
Kostnadseffektiv tjeneste produksjon
2012
2013
Ønsket mindreforbruk : 0,5%
Akseptert avvik 3,0 til -0,5%
12,9 %
22,0 %
2014
-12,0 %
Tabell: Resultater for økonomi
Kommentarer til økonomi:
Året 2014 er preget av stor aktivitet, og mange pågående prosesser. Dette har medført en
generell økning i flere utgiftsposter (som f.eks. annonser, mat/møter og konsulenttjenester).
148
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Gjennomføring av arkitektkonkurransen for Jessheim stasjon (kryssing for myke trafikanter)
har medført både økte kostnader og inntekter (sistnevnte i form av bidrag fra samarbeidende
aktører).
Enhetens ansvar for oppfølging av ØRU-prosjektet «Areal- og transportsamarbeid Øvre
Romerike», har medført et betydelig merforbruk. Dette ansvaret var ikke kjent ved inngangen
av 2014. Prosjektet avsluttes i 2015, med utbetaling av tilskudd.
NØKKELTALL - Plan og næring
Utvalgte nøkkeltall
2012
2013
Mål 2014
2014
KOSTRA
Kgr 13
2014
Prioritering
Netto driftsutg til tilrettelegging og bistand for næringslivet pr innb i kroner
15
8
40
3
2
1
1
4
2
7
84
Produksjonsdata
Kommuneplaner og andre overordnede planer
Høringsuttalelser og større KU-utredninger
4
Ikke
2 KOSTRA- tall
Tabell 9.5.3: Utvalgte nøkkeltall og produksjonstall
Kommentarer til nøkkeltall 2014:
Enhetens måltall om vedtak av fire overordnede planer er ivaretatt (Byplanen,
kommunedelplanen for Gystadmarka, boligbyggeprogrammet og områdereguleringsplanen
for Jessheim nord ble vedtatt i 2014). For beskrivelse – se øvrige deler av rapport. Herunder
også omtale av arbeidet med kommuneplanen.
Områdereguleringsplanen for Jessheim nord ble vedtatt i desember 2014, i samsvar med
framdriftsplan. Arbeidet er utført av Gardermoen Campus Utvikling (Aspelin Ramm og
James Strong AS) i tett dialog med administrasjonen. Boligbyggeprogrammet ble fremmet for
vedtak før årsskiftet.
Videre har enheten utarbeidet høringsutkast til regional plan for areal- og transport (julen
2014) og innfartsparkeringsstrategi. Målene, jf. måltallene, er med dette nådd.
Enheten er sekretariat for Næringskomiteen og bistår i oppfølging av Strategidokument for
nærings- og kompetanseutvikling. Enheten har også brukt ressurser på oppfølging av
strategidokument for friluftsliv med tilhørende handlingsplan for 2014. Dette er en viktig del
av arbeidet med friluftsinteresser i kommuneplanen.
Det er gjennomført arbeid med arkitektkonkurranse knyttet til kryssing av jernbanen for myke
trafikanter, som del av arbeidet med reguleringsplan for stasjonsområdet og rådhusplassen.
Planprosessen ble videreført høsten 2014, men med forsinkelse. Planforslaget fremmes for
utleggelse til offentlig ettersyn våren 2015.
Hovedutvalg for overordnede plansaker vedtak i juni 2014 at kommunedelplanen for Jessheim
sørøst skal justeres for utleggelse til nytt offentlig ettersyn tidlig høsten 2014. Som følge
ressurssituasjonen og krav til framdrift i øvrig arbeid er dette arbeidet utsatt til 2015.
Det har i 2014 vært dialog med de største grunneierne innenfor Nordre del av Gardermoen
Næringspark I jf. vedtak i Hovedutvalget for overordnet planlegging juni 2013. Det er fortsatt
noen avvik mellom grunneierne og administrasjonen, men områdereguleringsplanen vil
fremmes for utleggelse til offentlig ettersyn i 2015. Prosessen har også blitt noe utsatt i håp
om avklaringer mht finansiering av E6-kryss (utforming av rekkefølgekrav).
149
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
For de prosesser som ikke har hatt ønsket framdrift for 2014 vises det til at enheten har hatt
noe sykmelding i første halvdel av 2014, samt også vakanser gjennom større deler av året.
9.6
Kommunikasjon og service
Enheten som ble opprettet i 2014 har i hovedsak driftsoppgaver knyttet til servicetorg,
sentralbord og dokumentsenter. Enheten har 15,5 årsverk i bruk i 2014. Av dette gjelder 2
årsverk i forbindelse med fjernarkivprosjektet.
SAMFUNN – Kommunikasjon og service
Overordnet resultatmål
Resultatmål
Arealforbruket pr. innbygger i tettstedene skal gjennom
fortetting/befolkningsvekst reduseres i kommuneplanperioden.
Positiv utvikling i risikofaktorer for folkehelse slik disse er dokumentert av
Tilhørighet, nettverk og
nasjonale myndigheter.
identitet i en kommune i sterk
Innbyggernes trivsel målt i innbyggerundersøkelse skal være høyere enn
endring og vekst.
landsgjennomsnittet.
Kommunen skal dokumentere et positiv bidrag til å redusere CO2-utslipp til
atmosfæren.
Tabell 9.6.1 Resultater for Samfunn for Kommunikasjon og service
Kommentarer til resultater for Samfunn:
Innbyggerundersøkelsen som ble gjennomført i 2014 viser at innbyggerne i Ullensaker er godt
fornøyd med kommunen som et sted å bo, tjenestene og det generelle omdømmet. Ullensaker
scorer høyere enn landsgjennomsnittet.
Enheten jobber for å redusere CO2-utslipp. I 2014 har enheten hatt ansvar for å innføre
«follow me» som skal redusere utskrifter, og enheten har fokus på å implementere løsninger
for elektronisk saks- og dokumentbehandling.
MEDARBEIDERE – Kommunikasjon og service
Overordnet resultatmål
Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller bedre enn
landsgjennomsnittet
Resultatmål enhet
Tjenestenes omfang / dekningsgrad lik eller
bedre enn landsgjennomsnittet
Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller kommunale og nasjonale Tjenestenes kvalitet tilfredsstiller
krav
kommunale og nasjonale krav
Brukertilfredshet lik eller bedre enn landsgjennomsnittet / Brukertilfredshet lik eller bedre enn
referansemåling
landsgjennomsnittet / referansemåling
Kommentar
Det gjennomføres tilsyn og kontroll av
skjenkesteder i tråd med lovens krav.
Det gjennomføres nasjonale og kommunale
undersøkelser for måling av kommunens
tjenester. Det gjennomføres interne
brukerundersøkelser for å måle interne
tjenester av stab-/støttefunksjonene.
Brukertilfredshet bedre enn 4, akseptert 3,5.
Tabell 9.6.2 Resultater for medarbeidere for Kommunikasjon og service
Kommentarer til medarbeidertilfredshet:
Det var ved medarbeiderundersøkelsen i 2014 for få i utvalget for de avdelingene som siden
dannet den nye enheten Kommunikasjon og service til at det kan rapporteres på.
Kommentarer til kompetanse:
Enheten har tilstrekkelig kompetanse til å betjene de arbeidsoppgavene som skal utfører. Det
har vært fokus på å videreutvikle og oppdatere medarbeidere på sine fagfelt, og også utnytte
faglige nettverk i ØRU-sammenheng.
150
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
Kommentarer til sykefravær:
Enheten har per 31.12.2014 et sykefravær på 5,2. Hoveddelen av dette skyldes i hovedsak
langtidsfravær hos noen få av enhetenes medarbeidere. Fraværet er ikke arbeidsrelatert.
Kommentarer til kvalitetssystemet:
Etablering og implementering av helhetlig kvalitetssystem er godt i gang og skjer områdevis.
Alle tjenesteområder er i hovedsak i gang, om enn i noe ulik grad. Kvalitetssystemet er et ledd
i kommunens internkontroll, og et hjelpemiddel for at nyansatte raskere skal komme inn i
arbeidsoppgavene, redusere feil og legge til rette for en systematisk forbedring av
tjenesteutøvelsen. Ved etableringen gjennomgås arbeidsprosessene grundig, prosedyrer
revideres og gjøres samlet tilgjengelig i kvalitetssystemet, verktøy for avviksbehandling tas i
bruk og ansatte gis opplæring i praktisk bruk av systemet. I 2014 har arbeid med prosesser for
tildeling og utførelse av helse- og omsorgstjenester, Voksenopplæringen og grunnskolen,
Vann, avløp, renovasjon og veg hatt fokus, parallelt med videreføring av felles støtteprosesser
som økonomi og innkjøp, kommunal eiendom, saksbehandling og arkiv, og personal/HR. Det
er lagt opp til at tjenesteområdene/virksomhetene viderefører etablering av sine prosesser i
2015. Totalt er 42 avvik og 16 forbedringsforslag registrert i kvalitetssystemet i 2014. Av
disse er 32 avvik og 3 forbedringsforslag lukket.
ØKONOMI – Kommunikasjon og service
Enheter
Tall i 1000 kr
KOMMUNIKASJON OG SERVICE
Regnskap
2014
utgift
inntekt
netto
Justert budsjett
2014
10 974
- 3 063
7 912
9 228
- 1 484
7 744
Avvik
1 747
- 1 579
168
Avvik i %
Opprinnelig
budsjett 2014
Regnskap
2013
2,2 %
Tabell 9.6.3 Økonomisk resultat for Kommunikasjon og service
Kommentarer til økonomi:
Det er i hovedsak skjenkekontroller som har bidratt til det største merforbruket i enheten. Det
var for 2014 ikke budsjettert med utgifter til lovpålagte skjenkekontroller. Kommunen
gjennomførte også innbyggerundersøkelsen i 2014. Denne var det heller ikke budsjettert med.
I 2014 ble gjort en oppdeling av enheten Personal og service, der deler av den gamle enheten
ble overført til den nye enheten Kommunikasjon og service. Deler av enheten fikk i liten grad
overført driftsrammer da det ble skilt ut.
151
Ullensaker kommune
Årsrapport 2014
NØKKELTALL – Kommunikasjon og service
Utvalgte nøkkeltall
Produksjonsdata
2011
2012
2013
2014
Antall sidehenvisninger innbyggerportal
2 783 735
2 170 000
1 656 249
2 035 479
214 031
324 612
Antall unike besøkende innbyggerportal
Chat henvendelser
438
463
-
100 000
85 494
Antall serveringsbevillinger
38
52
61
Antall skjenkebevillinger
66
65
71
Antall salgsbevillinger
19
21
21
Antall telefonhenvendelser
Antall skjenkebevillinger, enkeltanledning
Antall bevillingssaker totalt
70
62
48
193
479
554
Antall inngående dokumenter
22 720
25 083
28 003
33 450
Antall utgående dokumenter
14 118
14 753
17 226
16 996
1 205
1208
1 105
1206*
Antall saker til politisk behandling
*) I oversikten er ikke referatsaker inkludert (185)
Tabell 9.6.4 Nøkkeltall for Kommunikasjon og service
Kommentarer til nøkkeltall 2014:
Antall sidevisninger og besøk til innbyggerportalen har økt. Det samme har chatthenvendelser. Antall telefonhenvendelser har gått ned. Dette henger sammen med vekst og
mål om økt digital kommunikasjon mellom kommunen og innbyggerne.
9.7
eStab
eStab er felles IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene Eidsvoll, Nes, Gjerdrum,
Nannestad, Hurdal og Ullensaker. Den felles enheten ble vedtatt opprettet som et
administrativt vertskommunesamarbeid av kommunene våren 2011, jf. KST sak 11/34, ved
tiltredelse av ”Vertskommuneavtale - IKT strategi- og bestillersekretariat” med Ullensaker
kommune som vertskommune. eStab ble etablert pr. 1. juli 2011 med lokaler på Gardermoen
Business Center.
Det er ikke etablert mål for eStab 2014 i perspektiv av samfunn, brukere, medarbeidere,
økonomi.
eStab har jobbet med en rekke prosjekter for ØRU kommunene i 2014 og blant de viktigste er
nytt HR-system (personal, lønn, turnus), eHandelsløsning, Helsenett, Feide (løsning for sikker
identifisering i utdanningssektoren) oppgradering sak arkivsystem, eTjenester.
Finansiering av eStab er regulert av vertskommuneavtalen ved at årlig driftsbudsjett for
enheten fastsettes av vertskommunen etter drøfting med de deltakende kommunene i
samarbeidsrådet. For 2014 ble enhetens samlede økonomiske ramme satt til 4,279 mill kr. I
budsjett 2014/økonomiplan 2014-0217 er det bemerket at endelig budsjett vedtas av
Samarbeidsrådet 15. november. Endelig budsjett ble vedtatt av Samarbeidsrådet den 15.
november 2013 med 4,379 mill kr. eStab fikk et mindreforbruk på 0,2 mill kr i 2014.
152
Ullensaker kommune
9.8
Årsrapport 2014
Rådmannens stab
Rådmann med stab består av rådmannen og juridisk rådgiver. Ansvarsstedet har et merforbruk
på 1,1 mill kr. Hovedårsaken er advokatutgifter i forbindelse med Alfhall-saken,
utbyggingsavtale Gardermoen Næringspark og sak vedrørende Hafslund fjernvarme på til
sammen 0,7 mill kr. I tillegg er utgifter på 0,2 mill kr i forbindelse med rekruttering av ny
kommunaldirektør belastet området.
9.9
Fellesposter innen overordnet planlegging
IKT
IKT-området dekker overføringene til vår driftspartner DGI i tråd med kostnadsmodellen for
generell drift, nettverk og programvarevedlikehold og eStab. Det kommer i tillegg direkte
utgifter som oppslag på innholdstjenester og for programvareleverandører i form av lisenser
og vedlikeholdsavtaler. IKT-området dekker også felleskostnadene for vedlikehold av det
lokale IKT-utstyret og nettverket samt alle utgiftene rundt telefoni/tellerskritt for den bruken
som går over IP-telefon/sentralbord.
I 2014 var det stort fokus på å holde utgiftene nede og ta ut mer effekt av de ikt-løsningen vi
har. Det har kommet lovendringer som har krevd tilpasninger i programmene. For 2014 ble
kommunens IKT-budsjett vedtatt redusert med 1,5 mill kr mens driftsrammene til DGI ikke
ble redusert tilsvarende i sitt budsjettvedtak. Dette er hovedårsaken til at området viser et
merforbruk på 1,7 mill kr. Økningen av antall brukere og flere som har tatt i bruk nye
programløsninger, samt implementeringskostnader som følge av lovpålagte endringer og nye
programmer har også medvirket til merforbruket.
Politiske styringsorganer
Ansvarsområdet som består av politiske styringsorganer, valg og eldreråd hadde et
mindreforbruk på 0,1 mill kr i 2014.
Sentrale reserver
Under sentrale reserver ligger restavsetninger for pensjonspremier, premieavvik,
personforsikringer og HOP’s reserve. Området viser et mindreforbruk på 24,2 mill kr i 2014.
Avviket skyldes i hovedsak pensjonskostnader (omtalt under kapittel 5.3) og at det har blitt
inntektsført bruk av bundne driftsfond på til sammen 13,7 mill kr.
Interkommunale selskaper mm
Interkommunale selskaper viser et merforbruk på 1,1 mill kr. Tilskudd til trossamfunn er
viktigste årsak til merforbruket. Nedenstående tabell viser en detaljert oversikt på utgiftene for
området.
153
Ullensaker kommune
IKS og andre samarbeid
i kr
1000
Interkommunal arbeidsgiverkontroll
Romerike revisjon IKS
Møtesekretær
Kirkelig fellesråd
Tilskudd til trossamfunn
Øvre Romerike Utvikling (ØRU)
KS kontingenter
Buffer / andre tilskudd
Interkommunalt brannvesen
Sum
Årsrapport 2014
R2014
1 423
2 654
236
12 975
1 812
809
1 167
343
18 040
39 459
JB 2014
1 421
2 733
247
12 997
1 073
812
1 133
257
17 685
38 359
Avvik
1
- 79
- 11
- 22
738
-3
34
87
355
1 101
Tabell 9.8.1 Økonomisk resultat interkommunale selskaper mm. Tall i hele 1 000 kr.
154

Similar documents