Årsberetning

Comments

Transcription

Årsberetning
 Årsmøte 25.2.2015
Saksliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Godkjenning av innkalling og saksliste
Valg av referent
Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
Valg av tellekorps
Valg av ordstyrer
Godkjenning av årsberetning og regnskap 2014
Innkomne saker:
a. Endring lovverk
b. Kjøp av bil til bruktbutikk
c. Salg av Volvo
Godkjenning av handlingsplan 2015
Godkjenning av budsjett 2015
Valg av Lokalforeningsstyre, lokalråd Omsorg og revisor
Årsberetning for Røde Kors Ullensaker 2014
Styrets leder:
Åse Gunhild Flatner
Styrets nestleder: Berit Wiig
Styremedlemmer: Petter Hagen
Anne Hofseth
Morten Engebretsen
Geir Olsen (leder Hjelpekorps)
Mette N. Bjerkestrand (leder Omsorg)
Varamedlemmer: Kirsten Berg Johansen Heidi Hagen
Valgkomité:
Medlemskontakt:
Regnskapsfører:
Revisor:
Edith Kemi
Kari Engebretsen
Irene Laregg
Anne Mari Johansen
Toril Haave
Åse Gunhild Flatner
Geir Bjerkestrand
BDO AS
Øvrig sammensetning 2014
Leder bruktbutikken:
Leder Gardermotjenesten:
Leder Hus styret:
Leder Flaskesortering:
Leder Internasjonalt utvalg:
Torild Pettersen
Randi Skedsmo
Anne Mari Johansen
Åse Gunhild Flatner
Morten Engebretsen
Representant i Asbjørn og Theoline Larsens legat:
Kari Engebretsen
Æresmedlemmer: Odd Øivind Hagen, Randi Skedsmo, Bjarne Andresen, Anne
Mari Johansen, Kari Engebretsen og Olav Hagen.
Medlemmer
Ved utgangen av 2014 hadde vi 978 betalende medlemmer i Røde Kors
Ullensaker. Dette er en liten nedgang fra 2013 på 19 medlemmer fra 2013, men
vi har 98 nye medlemmer.
Møter og representasjoner
Styret har hatt 10 styremøter og ett ekstraordinært årsmøte 10.november.
RK Ullensaker var representert på distriktets årsmøte i 2014.
RK Ullensaker var representert på landsmøte 2014. RK Ullensaker har deltatt på distriktets ledermøter og ledersamlinger, samt møter
og arrangementer i regi av Akershus Røde Kors.
RK Ullensaker deltok på Ullensaker kommunes beredskapsråd med leder
lokalforening og leder hjelpekorps.
RK Ullensaker har et godt samarbeid med Frivilligsentralen.
RK Ullensaker har også i 2014 samarbeidet med Kriminalomsorgen. Flere
personer har avtjent sin samfunnstjeneste hos Røde Kors Ullensaker. Totalt er
det avtjent 235 timer samfunnstjeneste hos oss. Timene har blitt avtjent i
bruktbutikken, på Råsjøen.
Deltagelse på kurs og seminarer
Vi har deltatt på et informasjonsmøte i Eidsvoll og avholdt to informasjonsmøter
på Solvang.
Viser ellers til gruppenes årsberetninger.
Aktiviteter, rekruttering og markedsføring
Verving av blodgivere: Vi har i år vervet 150 blodgivere som vi selv har meldt inn
til blodbanken. Dette i hovedsak på arrangement Jessheim Storsenter 8. Mai, 7.
juni og familiedagen på brannstasjonen på Jessheim 22. September. Blodbanken
kom innom på dette arrangementet.
Stands: Vi har hatt to stands som hele organisasjonen har vært sammen om. 8.
Mai på torget til Jessheim Storsenteret og familiedagen på brannstasjonen. Det
ble delt ut T-skjorter, reflekser, ballonger og sukkertøy. Se for øvrig aktivitetenes
beretninger.
Markedsføring: Vi har en brosjyre med alle våre aktiviteter og navn på
kontaktpersoner. Brosjyren benyttes i alle sammenhenger for å markedsføre RK
Ullensaker.
Vi deltok i borgertoget på 17. Mai med 2 ATV ‘er, mannskapsbil og henger med
snøscooter og 11 medlemmer.
Vi har 4 gatebukker til plakater, nytt telt og 2 beachflagg som er tilgjengelig i rødt
hus. Der finnes også oppdatert brosjyremateriell fra Norges Røde Kors.
De som blir godkjent som førstehjelper får uniforms effekter og øvrige
medlemmer har fått piquet skjorter med vår logo. Det er også anskaffet
piquetskjorter og fleecejakker til medlemmer. Gardermogruppen har fått nye
vester som brukes på OSL.
Internasjonalt utvalg 2014
Internasjonalt utvalg har i 2014 bestått av:
Morten Engebretsen, Petter Hagen, Vera Puschmann, Edith Kemi, Solveig
Haugen, Anne Nora Fredriksen
Det har også vært med noen sporadiske medlemmer i gruppen, som har vært
innom av og til.
Formålet i 2014 har vært å finne ut hvor vi skulle sende vår hjelp.
Det ble forrige år observert at en god del ting ikke var delt ut av det som kom til
Auce i 2012.
Gruppen og lokalstyret tok dialogen om man kanskje skulle tenke litt nytt, og finne
nye steder som har behov.
Morten og Petter tok kontakt med Generalsekretæren i LRC (Latvia Red Cross)
Uldis Likops og Head of internasjonal and public relation Agnes Trofimova. Vi
skal finne ut hvor vi skal legge trykket når vi kommer med midler 5. desember.
Morten og Petter besøkte tre prosjekter som man mener en bør sjekke ut, et nytt
krisesenter for fattige familier og enslige, de har også en egen avdeling for
mennesker med rusproblemer.
Vi besøker Kaugui Branch (LRC Lokalforening i Riga distrikt) bygget på samme
konsept som vi tidligere er kjent med i Riga.
Siste besøk er Talsi Branch som er 1,5 time sør-vest for Riga. De dekker et
område på størrelse med Akershus fylke, hvor det er dementhjem, barnehjem,
sosiale sentre, suppekjøkken og helsetilbud til de trengende.
Krisesenteret var så nytt at de ikke på nåværende tidspunkt visste om det var noe
utstyr de trengte.
Kauguri Branch jobbet mye med helsetilbud og klær til de trengende, noe vi
mener vi kan hjelpe med.
Talsi Branch har de samme behov som Kauguri Branch, i tillegg til at de har
barnehjemmet og ”sykehjem” for demente og psykisk utviklingshemmede. Her
mener vi at det også er behov for det vi kan hjelpe med.
Utveksler erfaringer fra tidligere, med representant fra Nord-Trøndelag som er der
samtidig som oss.
Etter hjemkomst bestemmer vi oss for å hjelpe Kauguri Branch og Talsi Branch
med hjelpesendinger i 2014.
Pakkegjengen har jobbet iherdig gjennom hele høsten og gjort en kjempejobb
med sortering og pakking av ting som det er stort behov for. De har på mandager
tatt imot fra givere i ”rødhuset” De har også jobbet torsdager med sortering og
pakking av det som er kommet inn. Vi har også vært heldige å fått mange ting fra
andre givere, bla. fire paller med bleier til voksne, syv paller med arbeidsklær og
skotøy, tre paller med startpakker for små barn – dette er noe av det vi har fått.
Uken før avreise ble bilen pakket av gruppen og sjåfør (Per Grønnvold) og hjelper
(Cathrine Haug).
Per og Cathrine har kjørt over via Sverige. De ankom Riga søndag, hvor de reiste
direkte til Talsi for lossing. Videre kjører de til Kauguri for å losse der. De avslutter
turen med en svipp innom en forretning som selger ved, hvor de tar med seg 30
M3
, for at vi kan selge her hjemme. Veden er solgt, dette kan vi gjøre mer, men da
skal vi selge veden før den hentes. Kundene er der, så de har vi.
Latviagruppen skifter nå navn til Internasjonalt utvalg i Ullensaker Røde Kors.
I 2015 skal vi jobbe mer med hjelpesendinger til trengende. Det er i denne stund
snakk om to transporter til Latvia denne våren.
Internasjonalt utvalg trenger flere ildsjeler som vil jobbe med hjelpesendinger.
Tusen takk til Stena Line som har gitt oss gode rabatter på ferge og til Per
Thorbjørnrud for papirer til Tolldeklarering.
Byggeprosjekt 2014 Byggekomiteen har bestått av Arild Berntsen, Bjarne Hagen, Thomas Nilsen(repr.
Hjelpekorpset) og Reidar Bredsten.
Etter et godt forarbeid med mange gode innspill ble kontrakten med Aas & Nordal
underskrevet 20. desember 2013. Totalkostnad i henhold til kontrakt var på
kroner 3 860 000 inklusiv moms. Det har i byggeperioden blitt godkjent 3
endringsmeldinger, dette utgjør kroner 86 000. Kommunale gebyrer og bygge
strøm har også påløpt, dette utgjør kr 137 000. Kjøkken og låssystem, dette
utgjør kr 20 000. Totale utgifter for bygget blir da kr 4 103 000.
Ullensaker Røde Kors har på årsmøte febr. 2013 og ekstraordinært årsmøte nov
2013 bevilget inntil kr 4,500 000.
Byggeperioden startet i uke 30, 2014 og bygget ble overtatt i uke 51, 2014. En
byggeperiode på 140 dager. Det har i løpet av byggeperioden blitt avholdt 3
byggemøter samt overtagelsesforretning fredag den 19. desember.
Under byggeprosessen har det fra hjelpekorpsets side blitt fremmet forslag til
endringer, noen har blitt godkjent og andre har blitt underkjent. Hjelpekorpset har
gjort anskaffelser for kroner 90 000 som har blitt belastet bygget.
Det var i tildelingen på ekstraordinært årsmøte tatt med asfaltering. Dette er ikke
blitt utført som en del av byggeprosjektet pga årstid og tele. Husstyret har tatt
asfaltering med i sin handlingsplan for 2015, hvor husstyret ønsker en
oppgradering av hele uteområde mellom Solvang og hjelpekorpshuset.
Hjelpekorpset overtok bygget rett etter overtagelsesforretningen og startet med
innflytting samme kveld. Byggekomiteen mener at bygget er oppført i henhold til
kontrakt.
Solvang
I 2014 har husstyret hatt 4 møter, en sosial samling og gjennomført 3 dugnader.
En dugnad gikk på maling av Solvang, her var det så få som møtte slik at vi måtte
kjøpe tjenesten. Styremøter, hjelpekorpsets møter og onsdagskafeen avholdes
på Solvang. Det har vært stor pågang av leietagere gjennom hele året. Vi har hatt
utleie 61 ganger til eksterne.
I løpet av 2014 har følgende blitt utført:
•
Oppgradert storsalen med nytt tak, vegger og gulv
•
Anskaffet nye møbler.
•
Skiftet ut alarmsystemet.
Oppgraderingen har medført at vi får gode tilbakemeldinger på standarden som
er på Solvang. Vi har også sammenlignet våre priser med tilsvarende utleiere. Vi
ligger på ett akseptabelt prisnivå.
Husstyret har gjennom året som har gått hatt flere diskusjoner om hva som kan
gjøre Solvang mer attraktivt for leietagere. Anbefaler at det for 2015 blir avsatt
midler til oppussing anretningen, oppussing av mur fasader med utskiftning av
garasjeport og opparbeidelse av uteområde.
Flaskesortering
Røde Kors Ullensaker har også i 2014 sortert flasker levert fra OSL. Vi har et år
igjen med mulighet for et tredje. Sorteringen foregår som før i garasjen til OSL på
gamle Furumo planteskole. Rutinene i forbindelse med levering av flaskesekkene
fra flyplassen har gått veldig greit. Det har i 2014 vært en økning av
flaskemengde. Det er blitt gjennomført 70 sorteringer på planteskolen. Dette har
ikke ført til noen problemer for tjenesten.
Pågangen av lag og foreninger som vil delta i arbeidet er økende. Vi har følgende
foreninger, skoler og lag som utfører en del av jobben med sorteringen.
prioritering av de som vil delta: Røde Kors, skoler som skal med Hvite busser til
Auschwitz/ Birkenau, andre studieturer og div. andre lag/foreninger.
Bruktbutikken Vi har i 2014 hatt butikkåpent 41 ganger, har hatt åpent for voksenopplæringa
utenom torsdager 2 ganger, hatt besøk av Norges Røde Kors og på våren var vi
på TV3 i programmet» Norges styggeste rom» hvor de kjøpte varer hos oss for å
pusse opp et kjøkken på Fladby seter.
Brutto omsetning 2014 er på kr 875 528, en økning på kr 46 454 fra 2013.
Vi har deltatt på flg. arrangementer / stand i 2014:
Feb: Samarbeid med Husfliden på Herredshuset
Mai: Levende Torg; 2 lørdager
Juni: Kulmoen
Aug: Jessheimdagene og Kløftadagen
Nov/des: Julemesse på Herredshuset
Kundekretsen øker sammen med innleveringene og det kommer blant annet av
alle de nye leilighetskompleksene som bygges i sentrum av Jessheim samt noe
dødsbo. Av inntektene for 2014 har vi «gitt bort» ca. kr 200 000 til: Prosjekt
Hvitbygg, Norsk Forbund for utviklingshemmede/Ullensaker lokallag, Folkehelse
uka, Frivillighetssentralen, Jessheim opplæring og aktivitetssenter/JOAS, Fysio
og ergoterapiavd/Gjestad, Ullensaker kirke, Livsglede for eldre i Ullensaker,
Solgløtt/Panorama og Pro Jessheim Øst. Fra butikken er det hentet ut leker, spill
og bøker til diverse barnehager og krisesenteret samt klær og sko til innsatte ved
Kongsvinger fengsel.
Gardermogruppa
Gardermogruppa yter assistanse til eldre og funksjonshemmede flyreisende på
vei til og fra helsesentrene Solgården i Alicante og Casas Heddy på Lanzarote.
Gruppa har 22 medlemmer – noen er på Gardermoen hver uke – andre er med
når det er behov for mange hjelpere. I oktober var det 39 år siden vi startet med
denne tjenesten på Gardermoen.
Begge sentrene bruker «hjelp og trygghet» på reisen i sin markedsføring og
mange av de reisende sier de ikke kunne reist på egenhånd uten vissheten om at
vi er tilstede for å hjelpe. På turene til og fra Solgården som chartrer eget fly er
det ofte mer enn 30 personer som trenger rullestol på flyplassen og mange av de
andre 140 eldre gjestene må ha hjelp med bagasje - innsjekk; eventuelt følge til
taxi, tog, annet fly eller ut til pårørende når de kommer tilbake.
Som sentrenes representanter på flyplassen er det mange praktiske ting vi må
ordne opp med i tillegg til det praktiske med rullestoler og bagasje, og tjenesten
blir derfor både positiv og utfordrende for oss som hjelpere.
Vi har et godt samarbeide med SAS og Norwegian og flyplassens eget
assistansefirma Aviator. Som «uniform» bruker vi rød T-skjorte, svarte bukser ( +
eventuelt svart genser/ jakke). Det er veldig viktig at vi som hjelpere er godt
synlige – alle bruker gul vest med Røde Kors merke for å skille frivillige og
ansatte.
Omsorg
Pr. 31. desember 2014 har Omsorg 114 medlemmer, hvorav 7 er visitorer, 7
flyktningeguider og 20 er aktive besøksvenner.
Lokalrådet i 2014 besto av
Leder: Mette Nafstad Bjerkestrand
Nestleder: Karin Bondeson Berntsen
Styremedlem: Marianne Krybelsrud
Varamedlem: Mona Busch Bjørnsen
Det er avholdt 8 styremøter + et planmøte i 2014.
Følgende arrangementer/tjenester/deltakelse ved møter og lignende er
gjennomført i 2014 i henhold til handlingsplanen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Medlemmene har besøkt ensomme, eldre og syke, samt innsatte ved
Ullersmo fengsel
Ny aktivitet er besøksvenn med hund
Hyggekvelder ved bygdas Bo-og aktivitetssentere i lokal kulturuke og
livsglededagene
Onsdagskafêen gjennomføres hver uke. Teatertur med middag og
sommertur med Skibladner og teaterforestilling «Prøysen i 100» med
middag på Herredshuset.
Julebord for nettverk/søndagslunsj i desember på Frivilligsentralen.
Julekonsert med Roar Engelberg og Harry Andersen på bo-og
aktivitetssentrene og Solvang 10.desember.
Gitt blomster til våre institusjoner til jul og påske.
Ettermiddagstur i samarbeid med Romerike Gammelbilklubb 16. juni.
Turen gikk til Gamle Hvam museum.
Leder har deltatt i lokalforeningens styremøter.
Flyktningeguiden har gjennomført lunsjtreff, hatt tur til Ekebergparken med
lunsj, fottur til Raknehaugen og juleforestilling «GRÅTASS»i Ullensaker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kulturhus med pizza på Peppes. I tillegg er det en til en møter mellom
flykning og guide gjennomført.
Evalueringsmøte angående avtalen for flyktningguide med NAV Ullensaker
avholdt 17. oktober.
Pakket 450 julegaver som ble gitt til beboere ved bygdas bo- og
aktivitetssentre samt brukere av hjemmetjenesten.
Julaftenarrangement i samarbeid med Frivilligsentralen og Natteravnene.
Ledsagertjeneste til poliklinikk, røntgen og sykehus.
Ledsagertjeneste til andakter ved Gystadmyr og Gjestad Bo- og
aktivitetssenter i jul og påske.
Bidratt ved kafedrift på Råsjøen.
Lesevenntjenesten er gjennomført på Gystadmyr Bo og aktivitetssenter.
Medlemmer av styret har deltatt på lokale aktiviteter for medlemsverving
og markedsføring.
Har mottatt kr 35.000,- etter søknad til Asbjørn og Theoline Larsens legat.
Besøksordningen på Politiets utlendingsinternat Trandum gjennomføres
med ressurser fra Røde Kors Ullensaker.
Leder deltatt på studietur til Gøteborg vedr. arbeidet på Politiets
Utlendingsinternat Trandum.
Latvia-prosjektet gjennomføres med ressurser fra omsorg. Vi har vært med
på pakking og deltatt på tur.
Visitortjenesten på Ullersmo har gjennomført vår- og førjulsarrangementer.
Rekruttert 5 nye visitorer. Det er nå 20 aktive visitorer, av disse er 7
visitorer tilknyttet Røde Kors Ullensaker.
Påskeaftenarrangement i samarbeid med Frivilligsentralen, ca. 90
deltakere.
Dagstur til Sjusjøen 29.09. i samarbeid med Ullensaker Kommune og
Frivilligsentralen.
Har sendt ut sommerbrev og julebrev terminliste til medlemmene.
Hjelpekorps
Hjelpekorpset besto ved utgangen av 2014 av 114 medlemmer. Av disse er 22
nye i 2014. Netto medlemsmasse i Hjelpekorpset har derved økt med 5% Av de
nye medlemmene er det 10 stk som har valgt å bli aktive og har begynt/fullført
opplæringen.
Lokalrådet har i 2014 bestått av følgende personer:
Korpsleder:
Operativ leder:
Administrativ leder:
Rådsmedlem:
Rådsmedlem:
Rådsmedlem:
Geir W. Olsen (Valgt for 2 år)
Thomas Janssen (Ikke på valg)
Gro Hege Herberg (Valgt for 1 år)
Ninette Olsen (Valgt for 1 år)
Thomas Nilsen (Valgt for 1 år)
Cathrine Haug (Valgt for 2 år)
Hjelpekorpset disponerer 2 mannskapsbiler, 3 tilhengere, 2 ATV’er og 4
snøscootere.
Hovedaktiviteter 2014:
•
Samarbeidsavtalen med Jessheim videregående skole i forbindelse med
opplæring i scooterkjøring er også gjennomført i 2014.
•
Korpset har hatt 61 sanitetsvakter både med og uten kjøretøy, samt
markørtjeneste. Dette er en økning på 51% i forhold til 2013. Sanitetsvaktene har
fordelt seg på ski- og friidrettsstevner, UKI-karusellen og sykkelritt, og bistått
andre korps ved blant annet store konserter. URKH hadde også hovedansvaret
for Landstreff for BygdeUngdomslaget en vakt hvor vi var tilgjengelige 24/7 i en
hel uke. I tillegg vi hatt sanitetsansvaret for Kongerittet. Etterspørselen etter våre
tjenester er økende!
•
Det har vært 48 leteaksjoner i vårt distrikt hvorav URKH stilte mannskaper
på 23. I forhold til året før innebærer dette at vi har stilt på 16% flere aksjoner!
•
Det er gjennomført kurs både i egen regi og i samarbeid med nabokorps:
Introkurs, Kvalifisert førstehjelp, kurs i søk og redning, Vinter C, Snøscooter, ATV
og samband.
•
Hjelpekorpset har driftet Råsjøstua i vintersesongen 2014. Det krevde mye
ressurser for å få gjennomført denne tjenesten.
Hjelpekorpset har gjennomført nyvalg til lokalråd for 2015.
Lokalråd 2015
Korpsleder:
Geir W. Olsen (ikke på valg, 1 år igjen)
Administrativ leder: Cathrine Haug (valgt for 2 år)
Operativ leder:
Thomas Janssen (valgt for 2 år)
Rådsmedlem:
Ninette Olsen (valgt for 2 år)
Rådsmedlem:
Heidi Hagen (valgt for 2 år)
Rådsmedlem:
Diana Windedal (valgt for 1 år)
Styret vil med dette rette en varm takk til
hvert enkelt medlem for innsatsen som er
gjort i 2014