svømmehall med badeland på jessheim

Comments

Transcription

svømmehall med badeland på jessheim
SVØMMEHALL MED
BADELAND PÅ JESSHEIM
N
08.10.2013
Innspill fra UllensakerSvømmerne og Ullensaker
Idrettsråd
Svømmehall med badeland på Jessheim
Forord
UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd har i samarbeid utviklet et
forslag på ny svømmehall med badeland på Jessheim.
Vi er innstilt på et 25 m anlegg og ikke 50 m når det har kommet signaler fra
det politiske miljøet om at drifts inntekter skal bidra til å dekke drifts
kostnader. Det er ingen 50 m anlegg som tjener penger i Norge.
Drammensbadet går med 18 mil. i underskudd før de skal dekke
vedlikeholdskostnader.
Vårt forslag til nytt anlegg skal ivareta folkehelsen i kommunen på best mulig
måte. Anlegget er tegnet på en slik måte at alle bruker grupper skal kunne
benytte anlegget i hele åpningstiden. Det vil si at det er plass for skole, idrett,
mosjonister, barn, trening i varmtvanns basseng og velvære samtidig.
Vi har lagt oss på en lav pris for å benytte anlegget grunnet
folkehelseperspektivet. Det er vårt ønske at de som står dårligst stilt økonomisk
i kommunen skal også kunne benytte anlegget ofte og trene regelmessig. Det
er like viktig at gruppen som ikke har råd til å delta på organisert trening også
blir inkludert og får et godt tilbud.
Anlegget vil ha egne soner for de ulike tilbudene slik at de ulike aktivitetene
forstyrrer hverandre minst mulig. Det skal være en positiv opplevelse å benytte
anlegget.
UllensakerSvømmerne
Ullensaker Idrettsråd
Side 1
Svømmehall med badeland på Jessheim
Svømmehall med badeland på
Jessheim
SVØMMEHALL FOR ALLE
Hvilke muligheter vil en ny svømmehall på Jessheim tilby sine ulike brukere og hvilke muligheter ligger i de
ulike bassengene / treningsrommene. Det er viktig at svømmehallen blir utformet slik at så mange
brukegrupper som mulig kan benytte anlegget samtidig slik at de selv kan velge det tidspunktet de selv vil
for å besøke svømmehallen. UllensakerSvømmerne ønsker seg en åpnings tid fra kl 06:00 hvor
svømmeklubben og trimerne starter dagen. Videre utover dagen med svømmeopplæring for 4 klasse og
svømmetrening for de andre klassetrinnene hvor det også vil være plass til andre som vil svømme, bade
eller benytte terapibassengene. Etter skoletid vil det være lek og moro, mosjonister, velvære, behandling,
svømmeopplæring og trening som benytter hallen til stengetid kl. 22.30.
Plassering av ny svømmehall
UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd mener den beste plasseringen av ny svømmehall bør være
på samme sted som de øvrige nye anlegg på Jessheim har blitt plassert, Gystamarka. Ved en slik
plassering vil mange lag og foreninger få en tilhørighet til samme sted og kunne trekke veksler på
hverandre og samarbeide tettere på tvers av den enkelte klubb/forenings aktivitet.
Det bør avsettes tomteareal i Ullensaker kommune for å kunne bygge et 50m basseng når behovet for
dette måtte komme i fremtiden.
Hovedbasseget
Hovedbassenget vil ha de fysiske målene på 25m langt og 26m bredt. Med denne utformingen vil
bassenget ha 10 konkurransebaner og 13 treningsbaner. Ved å ha 13 treningsbaner vil det være god
plass for svømmeklubben å trene samtidig som det er minimum 5 baner ledig til mosjonister som vil trene.
Det gir også muligheter til å dele bassenget inn i ulike soner for lek og moro samtidig som det fortsatt er
baner tilgjengelig for trening. Bassenget må også tilrettelegges for lett adgang for funksjonshemmede slik
at de også kan få gode treningsforhold i Ullensaker.
Stupbassenget
Stupbassenget vil ha de fysiske målene på 20m langt og 30m bredt og minimum 5m dypt. Med denne
utformingen vil bassenget kunne benyttes til stup, vannpolo(internasjonalbane: Dame 17m x 20m, Herre 20m
x 30m), synkronsvømming, 8 treningsbaner og for utsvømmings basseng ved stevner.
Stupetårnet
Stupområdet må inneholde 2 x 1m sviktbrett, 2 x 3m sviktbrett og faste brett på 5m, 7,5m og 10m.
Vannsklier bør benytte samme trapp/tilgang som stupetårnet benytter.
UllensakerSvømmerne
Ullensaker Idrettsråd
Side 2
Svømmehall med badeland på Jessheim
Terapibasseng
Terapibasseng benyttes spesielt for rehabilitering, opplæring, vanngymnastikk, baby/småbarns svømming
og velvære. Grunnen til 2 terapi basseng er tilbakemelding fra de befaringer vi har hatt sammen med
representanter fra kommunen til andre anlegg. De på peker behovet for 2 bassenger for å kunne dekke
behovet for slike basseng.
Terapibasseng 1
Bassenget vil ha de fysiske målene på 20m langt og 15m bredt. Dette gir muligheter for å dele bassenget
opp i 6 ulike soner avhengi av hvilke bruke grupper som benytter bassenget. Det må være heve/senke gulv
og kjøre/gang rampe ut i bassenget. Bassenget må kunne avskjermes fra resten av hallen med for
eksempel frosset glass med stor skyvedør. Direkte tilgang til HC garderober fra bassenget.
Terapibasseng 2
Bassenget vil ha de fysiske målene på 20m langt og 15m bredt. Dette gir muligheter for å dele bassenget
opp i 6 ulike soner avhengig av hvilke brukergrupper som benytter bassenget. Det må være heve/senke
gulv og kjøre/gang rampe ut i bassenget. Bassenget må kunne avskjermes fra resten av hallen med for
eksempel frosset glass med stor skyvedør. Bassenget kan benyttes som et velvære basseng når ingen
spesielle brukergrupper benytter det.
Småbarnsbasseng
Dette bassengområde må ha ulike soner hvor vanndybden går fra 0-60cm dybde med vannleker/sklie etc.
med nærhet til sitte-/hvile- og kafé- område.
Lek/moro/sklie område
Dette området må kunne by på moro/lek og spenning. Elementer som bør være til stede er 2-3 vannsklier
med ulike fart/spennings nivåer, klatrevegg, bølge eller vannstrøms anlegg.
Boblebadene
Det bør være 2 boblebad med plass til 12-15 personer i hvert av badene slik at flest mulig kan få benytte
seg av tilbudet uten å måtte oppleve lange køer.
Steam badstue/badstue/kaldkulp
Felles badstuer med tilhørende kald kulp for velvære
Velvære
Velvære vil bli ivaretatt av badstuene og terapibassengene(i hele helgen og på ukedager når
brukergrupper med spesielle behov ikke benytter disse). Det er også ledige rom/arealer til utleie til
massasje/ fysioterapeuter / idretts lege etc.
UllensakerSvømmerne
Ullensaker Idrettsråd
Side 3
Svømmehall med badeland på Jessheim
Trenings rom
Det er viktig å kunne tilby annen trening i tillegg til svømmetrening og moro for å kunne bli et attraktivt
treningstilbud. Det bør være 5 saler til flerbruk, blant annet som tilbyr følgende trening: Spinning sal, TRX
sal (strikk trening), tredemøller, styrke sal og stepp/yoga sal.
Tribuneområde
Tribunen bør ha plass til minimum 500 personer og være mobil slik at gulv arealet kan benyttes til annen
aktivitet når det ikke er stevner i svømmehallen. Ved å ha foldevegger mot svømmebassengene så vil
alternative bruksområder utvides betraktelig.
Sekundære tribuner
Det er plass for mobile tribuner på langsiden av hoved bassenget på samme side som terapibassengene til
ca. 300 personer og ca. 200 personer på kort enden av bassenget mot inngangspartiet.
Resepsjon/Kafé/Butikk
Resepsjon for alle brukere med utlevering av adgangsbrikker til garderobene. Salg av svømmeutstyr og
salg av mat og drikke til publikum på innsiden og utsiden av bassengområdet. Bord og stoler innenfor og
utenfor bassengområdet hvor publikum kan innta mat og drikke.
Konferanserom
Møte/konferanserom som kan dekke behovet for møte/kurs aktiviteten de ulike idrettene har i området.
Det finnes ikke slike rom i de andre anleggene i området som idretten benytter.
Garderobeområde
Garderobene må ha en kapasitet på 500 brukere samtidig (250 herre/dame) og ha minimum 15 dusjer i
hver garderobe. De må også inneholde toaletter. Det er egne familier garderober med stellebord og
lekegrind. Garderober for handikappede som kan utstyres med de hjelpemidler som til en hver tid det er
behov for.
Areal
Grunnflate på ca 6200 m2 , totalt på ca 12 000 m2
Kostnader
Det er estimert en byggekost på ca kr 250 mil. Eks. mva.
Åpningstider
UllensakerSvømmerne
Ullensaker Idrettsråd
Side 4
Svømmehall med badeland på Jessheim
Mandag – fredag: kl. 06:00-22:30
Lørdag – søndag: kl. 09:00-17:00
Svømmehall med badeland på
Jessheim
DRIFT AV SVØMMEHALLEN
UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd ser det som realistisk å få et årlig besøk på 240 000
betalende besøk. Dette vil gi en inntekt på ca 33 mil og en driftskostnad på ca. 26 mil. Ved et besøk på
185 000 vil inntektene være ca 25 mil og en driftskostnad på ca. 23 mil.
Kundepotensialet
Ullensaker kommune
32 000
Kommuner i nærheten
129 000
Totalt
161 000
Oslo N og Ø, Lørenskog, Nittedal
Totalt
(kommuner på Romerike)
250 000
411 000
Betalende aktiviteter
UllensakerSvømmerne
Ullensaker Idrettsråd
Side 5
Svømmehall med badeland på Jessheim
Ved 245 000 besøkende
Biletter
kr
Ved 185 000 besøkende
Antall
Totalt
Biletter
kr
Antall
Totalt
Barn 0-2
35
5000 kr
175 000
Barn 0-2
35
3750 kr
131 250
Barn 3-17
60
150000 kr
9 000 000
Barn 3-17
60
112500 kr
6 750 000
Voksen
80
50000 kr
4 000 000
Voksen
80
37500 kr
3 000 000
250
35000 kr
8 750 000
250
26250 kr
6 562 500
60
5000 kr
300 000
60
3750 kr
225 000
750 kr
3 000 000
Familie 2+2
uføre/pensjonist
Voksentening
4000 pr år
Familie 2+2
uføre/pensjonist
Voksentening
4000 pr år
560 kr
2 240 000
184310 kr
18 908 750
skole undervisning
kr
4 000 000
Kiosk
kr
1 950 000
klær etc
kr
78 000
560 kr
42 000
245750 kr 25 225 000
Annen inntekt
Annen inntekt
skole undervisning
kr
4 000 000
Kiosk
kr
2 600 000
klær etc
kr
104 000
750 kr
56 250
Adgangs brikker
75
Adgangs brikker
75
Utleie
kr
250 000
Utleie
kr
250 000
arrangementer
kr
250 000
arrangementer
kr
187 500
kr
7 260 250
kr
6 507 500
Kostnader
Ved 245 000 besøkende
Lønn
22 årsverk
Ved 185 000 besøkende
kr
13 062 500
kr
3 000 000
Leasing trenings uts.
kr
1 000 000
Renhold, tørr soner
kr
504 000
Renhold, tørr soner
Vann/kloak avgift
kr
800 000
Varekost
kr
4 000 000
Vedlikehold
kr
750 000
Strøm
Vann/kloak avgift
kr
800 000
Varekost
kr
4 000 000
Vedlikehold
kr
750 000
Avsetning til rep.
kr
2 000 000
Totalt
kr
25 116 500
18 årsverk
kr
10 687 500
Strøm
kr
3 000 000
Leasing trenings uts. kr
1 000 000
kr
504 000
Avsetning til rep.
kr
2 000 000
Totalt
kr
22 741 500
Fotnote til inntekter
*Voksentrening: tilgang til treningssaler og svømmehall
*Skoleundervisning: svømmeopplæring av alle 4. klasser og svømmetrening for alle elever i Ullensaker
kommune ca. 6 500 elever.
*Kiosk: omsetning på ca. kr 50 000,- pr. uke
*Klær etc.: omsetning for ca. kr 2 000,- pr. uke
*Ved besøk av 246 000 pr. år er det estimert i snitt 236 besøkende pr. uke dag og 590 besøkende
lørdag og 590 besøkende på søndag.
*Utleie av areal til for eksempel fysikalsk behandling etc.
Fotnote til kostnader
*lønn: bruttolønn – feriedager +feriepenger +12,09 % pensjon +gruppeliv +7,9 % arbeidsgiver avgift
UllensakerSvømmerne
Ullensaker Idrettsråd
Side 6
Svømmehall med badeland på Jessheim
Oppsummering
Ved å bygge en svømmehall med et bredt og godt tilbud som gjør det mulig for alle brukergrupper å
benytte svømmehallen samtidig så mener UllensakerSvømmerne og Ullensaker Idrettsråd:
•
•
•
•
•
•
Ullensaker kommune dekker alles behov i en svømmehall.
Ullensaker vil få en enestående idrettspark ved plassering av anlegget på Gystadmarka.
Alle typer brukere vil kunne benytte seg av anlegget samtidig.
Et sted for trening, lek og moro, velvære og læring.
Folkehelsen bli ivaretatt og satt i fokus.
En helhetlig modell i et helt livsløp.
Kontakt oss
UllensakerSvømmerne
Postboks 165
2051 Jessheim
www.ullensakersvommerne.no
Jørn Myhre
Leder UllensakerSvømmerne
[email protected]
tlf: 922 68 613
Ullensaker Idrettsråd
Postboks 411
2051 Jessheim
Kjell Olav Pedersen
Nestleder
Ansvar anlegg
[email protected]
tlf. 952 72 464
UllensakerSvømmerne
Ullensaker Idrettsråd
Side 7