prNS 6425: Presentasjon av standarden og avveining

Comments

Transcription

prNS 6425: Presentasjon av standarden og avveining
Januar 2015
Ny Norsk Standard: Krav og
anbefalinger ved anskaffelse av driftsog vedlikeholdstjenester til bygninger og
eiendom (byggdriftstjenester)
V/KOMITELEDER JARLE KRISTOFFERSEN OG
PROSJEKTLEDER BRITT STOKKE LØNAAS
BYGGDRIFT: OMFANG, YTELSER, KONTRAKT –
HØRINGSMØTE PRNS 6425
Presentasjon av forslag til NS 6425
- Krav og anbefalinger ved anskaffelse av drifts- og vedlikeholdstjenester til bygninger og eiendom (byggdriftstjenester)
•
•
•
•
Kort om standardiseringsarbeid
Mandat og komitesammensetning
Diskusjoner i prosessen
Ferdig produkt
− Hvem er standarden for?
− Standarden som verktøy
− Innhold
• Utfordringer i prosessen
• Videre prosess
2
Britt Stokke Lønaas
• Standardiseringsarbeid
− Skal være basert på behov i markedet
− Er basert på prinsippene om åpenhet, frivillighet og konsensus
− Arbeidet utføres i tekniske komiteer på nasjonalt, europeisk og internasjonalt nivå
• Stadiene i et nasjonalt standardiseringsprosjekt
3
Britt Stokke Lønaas
Mandat
• Komiteen skal:
− Utarbeide en Norsk Standard for vaktmestertjenester med krav til kvalitet og
utførelse av tjenesten.
− Vurdere om det skal lages bygningsspesifikke standarder eller underliggende
veiledninger til en overordnet standard, eller om standarden skal sorteres på
en annen måte, ref NS 3454 Livssykluskostnader eller Bygningsdelstabellen
(NS 3451)
− Ta hensyn til lov/forskrift og tilgrensende standarder ved utarbeidelse av krav
og sikre at krav til miljø, uu og bruker blir ivaretatt.
− koordineres med SN/K 266 Fasilitetsstyring
− velge leder, lage framdriftsplan, tilpasse prosjektets økonomi etc.
• Rettigheter til dokumenter utarbeidet av komiteen tilhører Standard Norge
4
Standard Norge - presentasjons norsk
SN/K 349 – Medlemmer
Jarle Kristoffersen
Fagforbundet (Komiteleder)
Arnt Jensen
Fagforbundet
Lasse Tenden
NHO Service
Vidar Øverli
Forsvarsbygg
Trond H. Lindhagen
Basale AS
Rune Roger Johansen
ISS Facility Services A/S
Tore Kyvik
NEAS ASA
Andrea V. Simensen Eljarbø
Statsbygg
Bjørn Cato Borgen
Statsbygg Øst/NTL
Unni Mogstad Simensen
Asker kommune/Eiendomsdrift og forvaltning
Ola Dølven
Fagskolen Innlandet
Even Stenvaag Leira
Helge Haukeland
Olav Sæbø
Oslo kommune
Arbeidsmannsforbundet
Pro-fm (observatør – SN/K 226 Fasilitetsstyring
Britt Stokke Lønaas
Standard Norge (komitesekretær)
5
Britt Stokke Lønaas
Diskusjon - hva er behovet når det gjelder byggdriftstjenester?
• Komiteen måtte avklare relasjonen til Fasilitetsstyring (NS-EN 15221 – serien)
• Det viste seg at behovet og type standard ikke var avklart i komiteen – dette har
medførte mye diskusjon
• Komiteen snakket om forskjellige ting – forskjellig type standard
• Vi måtte komme til enighet om type dokument og type standard
6
Standard Norge - presentasjons norsk
Diskusjon - hva slags dokument skal SN/K 349 lage?
•
•
•
•
•
•
•
Standard (NS – EN – ISO)
Veiledning til en standard
Blanketter (basert på standard – tilleggsprodukt)
Teknisk spesifikasjon (TS)
Teknisk rapport (TR)
Workshop agreement
SLA
• Etter mye diskusjon ble det enighet i komiteen om å lage en Norsk Standard
(NS)
7
Standard Norge - presentasjons norsk
Diskusjon – Hvilken type standard skal SN/K 349 lage?
• Ledelses- og styringssystemer
• Produkter (varer og tjenester)
• Metodestandarder (prøvingsmetoder, analysemetoder, målemetoder, hvordan
samle inn data, beskrivelser av prosesser etc.)
•
•
•
•
•
•
•
8
Terminologi
Veiledninger (eks NS-ISO 26000:2010 veiledning om samfunnsansvar)
Kontraktstandard
Underlag for kontrakter/avtaler
Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner (NS 3420-serien)
Om dokumentasjon (Eks NS 3456:2010)
Grunnlag for sertifisering
Standard Norge - presentasjons norsk
Diskusjon – Hva kan være en god modell?
• Tjenestestandard (setter krav til selve tjenesten – leveransen - vi har flere
eksempler på dette nå som Vurderings-/rekrutteringstjenester NS ISO 10667, del
1 og 2.
•
•
•
•
9
NS INSTA 800 – rengjøring – kvalitet
NS INSTA 810 Krav og anbefalinger om anskaffelse av renholdstjenester
NS 8431 Alminnelige kontraktbestemmelser om levering av fast renhold
NS 3420 Beskrivelsestekster ……(grunnlag for beregning av kostnader ved
tilbud/anbud)
Standard Norge - presentasjons norsk
Hvem er standarden prNS 6425 for?
• Målgruppen er både oppdragsgivere
og tjenesteleverandører
• Kan brukes som underlag for avtaler
• Kan også være nyttig for
rådgivere/konsulenter og for
utdanningsinstitusjoner (opplæring)
• Kan brukes i organisasjons- og
kompetanseutvikling
10
Britt Stokke Lønaas, Standard Norge
prNS 6425 er et verktøy
• for å oppnå gode tjenesteleveranser over tid;
• som kan benyttes som et grunnlagsdokument mellom to ulike parter ved
inngåelse av avtaler, også mellom ulike aktører, innenfor samme organisasjon og
enhet;
• for å redusere ulempen ved kompetansegap mellom partene ved å gi et felles
• for å beskrive leveransen;
• for å redusere risikoen for avtalepartene og med det reduserte priser;
• for å skape like konkurransevilkår.
11
Britt Stokke Lønaas
Innhold i standarden
Innhold
Forord ............................................................................................................................................................ 2
Orientering ..................................................................................................................................................... 2
1
Omfang .................................................................................................................................................. 3
2
Normative referanser ............................................................................................................................. 3
3
Termer og definisjoner ........................................................................................................................... 3
4
Beskrivelse av byggdriftstjenester ......................................................................................................... 6
5
Krav og anbefalinger for tilbudsprosessen ............................................................................................ 6
5.1 Tilbudsinnbydelse ........................................................................................................................ 6
5.2 Prosedyrer og vilkår for levering av tilbud og oppstart ................................................................ 7
5.2.1 Generelt ....................................................................................................................................... 7
5.2.3 Fastsettelse av tilbudsfrist og tilbudsåpning ................................................................................ 7
5.2.4 Fastsettelse av vedståelsesfrist................................................................................................... 8
5.2.5 Frist for oppstart ........................................................................................................................... 8
5.3 System for evaluering av tilbud.................................................................................................... 8
5.4 Leveransens omfang og ytelse .................................................................................................... 8
5.5 Krav til leverandøren .................................................................................................................... 8
5.6 Krav til ytelse ............................................................................................................................... 8
5.7 Kontraktsmessige forhold ............................................................................................................ 9
Tillegg A (normativt) Krav og anbefalinger for evaluering av tilbud ............................................................ 10
Tillegg B (informativt) Retningslinjer for beskrivelse av leveransens omfang og ytelse (SLA) .................. 13
Tillegg C (informativt) Retningslinjer for angivelse av kontraktsmessige krav ............................................ 42
Tillegg D (informativt) Aktuelle lover og forskrifter ...................................................................................... 43
Litteratur ...................................................................................................................................................... 46
12
Britt Stokke Lønaas
1. Omfang
• Standarden angir krav og anbefalinger for anskaffelse av drifts- og
vedlikeholdstjenester for bygninger og eiendom (byggdriftstjenester) i både
offentlig og privat sektor, ved interne og eksterne leveranser.
• Inneholder krav og anbefalinger om:
− prosedyre og vilkår for innlevering av tilbud og oppstart
− system for evaluering av tilbud
− leveransens omfang
− krav til leverandøren
− krav til ytelsen – resultatbeskrivelse
− kontraktsmessige forhold
• Standarden omfatter ikke bestemmelser om overtakelse av personell, jf regler om
virksomhetsoverdragelse)
13
Britt Stokke Lønaas
2. Normative referanser
Følgende refererte dokumenter er nødvendige for anvendelsen av dette
dokumentet.
• NS 3451, Bygningsdelstabell
• NS 3454, Livssykluskostnader – Prinsipper og struktur
• Ovennevnte dokumenter strukturerer Tillegg B
14
Britt Stokke Lønaas
3. Termer og definisjoner
• Et fagområde i utvikling – felles begrepsforståelse sentralt
• Vaktmestertjenester vs. byggdriftstjenester
− Harmonsiering med det nyetablerte byggdrifterfaget
− Distansering til det tradisjonelle vaktmesteryrket - økte krav til kompetanse
− Byggdrift benyttes som begrep
• Avklaring rundt roller, ansvar og oppgaver
− Diskusjon rundt forhold mellom FDV+U
− Fokus på drift og vedlikehold (Operativt)
• Ivareta både off. anskaffelser og private anskaffelser
− Tilbudsinnbydelse og tilbud vs. anbudsinnbydelse og anbud
• Ivareta både intern og ekstern leveranse
15
Britt Stokke Lønaas
4. Beskrivelse av byggdriftstjenester
• En av flere fasilitetstjenester
• Operativt nivå – grense mot taktisk nivå (NS-EN 15221)
• Vekt på drift og vedlikehold av bygninger og eiendom med tilhørende uteområder
• Kan omfatte (NS 3451):
− Bygninger
− VVS-installasjoner,
− Elkraftinstallasjoner
− Tele- og automatiseringsinstallasjoner
− Andre installasjoner innendørs
− Utendørs installasjoner på bygninger og eiendommers tilhørende uteområder
• Inneholder eksempler på ansvar, roller og oppgaver til utøvere av
byggdriftstjenester (byggdrifter)
16
Britt Stokke Lønaas
5. Krav og anbefalinger for tilbudsprosessen
•Inneholder krav og anbefalinger for tilbudsprosessen
− Tilbudsinnbydelse
− Prosedyrer for levering av tilbud og oppstart
− System (fremgangsmåte) for evaluering av tilbud
− Leveransens omfang og ytelse – ref tillegg B
− Krav til leverandøren
− Krav til ytelse
− Kontraktsmessige forhold
•Følger strukturen i NS INSTA 810 Krav og anbefalinger om anskaffelse av
renholdstjenester
− Tilpasninger er gjort for å passe tjenesten
17
Britt Stokke Lønaas
Tillegg A og B
• Tillegg A – Normativt – Krav og anbefalinger for evaluering av tilbud
• Tillegg B – Informativt – Retningslinjer for beskrivelse av leveransens omfang og ytelse (SLA)
− Strukturert etter bygningsdelstabellen og LCC (Tiltak)
− Utskifting er utelatt
− Lagt til leveranseforutsetninger, ytelseskrav og KPI
• Tabell B.2 – Andre elementer utover de som er nevnt i NS 3451
• Tabell B.3 – Eksempel på utfylt skjema
• Tabelll B.4 – Eksempler på informasjon om bygninger og eiendom, samt tilhørende uteområder
som bør angis i tilbudsgrunnlaget eller konkurransegrunnlaget
18
Britt Stokke Lønaas
Øvrige tillegg og litteratur
• Tillegg C
− Informativt
− Retningslinjer for angivelse av kontraktsmessige krav og anbefalinger
• Tillegg D
− Liste over aktuelle lover og forskrifter
− Ikke uttømmende
• Litteratur
− Liste over relevante standarder
19
Britt Stokke Lønaas
Utfordringer underveis i prosessen
• Beslutningen angående type standard
• Balansegang mellom offentlig og privat, intern og ekstern anskaffelse av
byggdriftstjenester
• Å oppnå konsensus i komiteen så den kunne legges ut på høring
20
Britt Stokke Lønaas
Videre prosess
• Høringsfrist: 26. januar 2015
• Sammenstilling av høringsuttalelsene v/BSL/SN
• SN/K 349 komitemøte 4. februar – behandler innkomne høringsuttalelser –
konsensus
• Hvis konsensus – komiteen anbefaler SN v/sektorstyret BAE å fastsette
standarden
• Følger faste interne prosedyrer for fastsettelse
• Lansering og informasjonstiltak
21
Presentasjon av Standard Norge - per oktober 2014

Similar documents