Hugo Thode Hansen: Status og veien videre

Comments

Transcription

Hugo Thode Hansen: Status og veien videre
STATUS OG VEIEN VIDERE
Utgangspunkt
• 7 kommuner
• Ibestad, Kvæfjord, Skånland, Evenes, Tjeldsund, Lødingen og
Harstad
• Harstad bykommune med tett på 25.000 innbyggere
• De andre kommunene med ca 1.250-3.100 innbyggere
• 4 Tromskommuner og 3 Nordlandskommuner
• De fleste av kommunene har andre alternativer, noen flere
andre alternativer
• Noen er grunnleggende skeptisk til begrunnelsen for og
konsekvensene av en kommunereform
Alternativer til eventuell
kommunesammenslåing
7 kommunesamarbeidet
ETS
Ofoten
Harstad
X
Kvæfjord
X
Ibestad
X
Skånland
X
X
Tjeldsund
X
X
X
Evenes
X
X
X
Lødingen
X
Vesterålen
Annet
X
(for deler av
kommunen)
X
(samtaler
med Salangen)
X
X(også aktuelt
å vurdere en
sammenslåing
mot Vågan og
Hadsel)
Løp 2: 2014-2020
• Dette omfatter:
– Kommuner som treffer vedtak høsten 2015, men som ikke
følges opp av klg.res. våren 2016
– Kommuner som treffer vedtak innen sommeren
2016 om sammenslåing eller ikke
• Fylkesmannen skal gjøre en vurdering på selvstendig
grunnlag av de samlede tilbakemeldingene, som oversendes
departementet høsten 2016
• Samlet proposisjon til Stortinget våren 2017 med forslag til
ny kommunestruktur
• Nødvendige avklaringer i.f.t. Inndelingslova
• Ikrafttredelse senest 1.1.2020
Prosess hittil
• Møte mellom ordførere og rådmenn i juni 2014
– Løp 2
– Tilslutning til intensjonen i kommunestyrene før vi går videre
• Behandling i de respektive kommunestyrer høsten 2014
• Nytt møte mellom ordførere og rådmenn 2. desember 2014
– Rådmennene bedt om å lage et oppdrag for den videre prosessen
– Internt drevet prosess
• Rådmennene forbereder videre prosess, januar 2015
•
•
•
•
Ordfører/rådmannsmøte 26.01.
Felles formannskapsmøte 09.02.
Ytterligere bearbeiding?
Kommunestyre behandling av videre prosess februar/mars 2015
Videre prosess
• Utrede grunnlaget for en sammenslåing – Mulighets- og
utfordringsbildet fra til våren 2016
• Innbyggerinvolvering
• Politisk behandling av videre deltakelse i «7er-banden»
(Stortingsmelding om ny kommunestruktur våren 2017)
• Vår 2017 – 31.12. 2019 Forberede iverksettelse
Fylkesmannens mal – kan den hjelpe oss?
Malen tar sikte på å svare på de kriteriene ekspertutvalgt har
satt opp for robuste framtids kommuner:
1. Tilstrekkelig kapasitet
2. Relevant kompetanse
3. Tilstrekkelig distanse
4. Effektiv tjenesteproduksjon
5. Økonomisk soliditet
6. Valgfrihet
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
8. Høy politisk deltakelse
9. Lokal politisk styring
10.Lokal identitet
Kommunens roller
Delutredning A:
Tjenesteyting
Hovedproblemstillinger som skal
utredes/vurderes
1. Hvordan sikre kvalitet, effektiv
ressursbruk og likeverdighet i
tjenesteproduksjonen ved ny
kommunestruktur?
2. Hvordan ivareta rettsikkerhet,
Delutredning B:
forutsigbarhet, habilitet og
Myndighetsutøvelse
likebehandling i en ny
kommunestruktur?
Delutredning C:
Samfunnsutvikling
3. Hvordan sikre helhetlig ivaretakelse av
areal- og transportinteresser tilpasset
klima- og miljøhensyn i en ny
kommunestruktur?
4. Hvordan tilrettelegge for positiv
nærings- og kulturutvikling i en ny
kommunestruktur?
Delutredning D:
Demokratisk arena
5. Hvordan sikre effektiv lokalpolitisk
styring, og en aktiv lokalpolitisk arena i
en ny kommunestruktur?
Faktorer som skal
vurderes i
sammenheng med
problemstillingene

Administrativ
kapasitet

Tilgang på relevant
kompetanse

Kommunaløkonomisk
soliditet

Demografisk utvikling

Næringsstruktur

Lokal identitet

Frivillig sektors rolle

Utfordringer i
samhandlingsreformen
Hvordan skal dette utredes/vurderes?
• «Intern/Egen» utredning
• Tilgjengelige ressurser i utreningsfasen
– Økonomi
• Harstad kr. 500.000
• Øvrige kommuner ?
– Organisering
• kr. 500.000
• Øvrige kommuner ?
– Personell ressurser i
• Prosjektledelse
• Prosjektorganisasjon
Hva bør utredningen inneholde?
• Forord, Innholdsfortegnelse, Innledning og Bakgrunn
• Faktabeskrivelse (får mestepartene av dette fra FM i Troms)
• Utfordrings- og mulighetsbilde (får noe fra FM i Troms, må gjøre en god del selv)
– Vurdering av kommunene i dag og i fremtiden som tjenesteyter,
myndighetsutøver, samfunnsutvikler og demokratisk arena med fokus
på utfordringer og muligheter
– Robusthet
– Mulige politiske styringsmodeller
– Mulige administrative styringsmodeller
– Navn på ny kommune
– Intensjonsplattform
• Veien videre
(må gjøre selv)
– Organisering av videre arbeid (herunder medbestemmelse for
ansatte/innbyggere høring)
– Prosessplan (hva skal avgjøres når?)
– Finansiering
Oppgaver i perioden 2017-2020
• Konstituere fellesnemnda og etablere
prosjektorganisasjonen
• Omstillingsavtale
• Gjennomgang av reglementer for ansatte
• Gjennomgang og samordning av forskrifter, vedtekter og
planverk
• Eiendomsskifte, omregistreringer med mer
• Fremtidig politisk organisering
• Fremtidig administrativ organisering
• Kommunevåpen
Oppgaver i perioden 2017-2020
•
•
•
•
•
•
Sikre «sikker drift» i overgangen
Pensjonsordning
Bankforbindelse
Revisor og kontrollutvalgssekretariat – «lex Harstad»
IKT-systemer
Organisasjonsnummer
• «Håndtere ansatte i prosess»
• Informasjon
• Vedta årsbudsjett for den nye kommunen
– Skattevedtak
– Eiendomsskatt
Åpenbare fordeler
• Mer robuste og kompetente kommuner gir bedre grunnlag for
– Et høyt og stabilt faglig nivå på virksomheten
– Videreutvikling av tjenester og forv.virksomhet
– Mer attraktiv i konkurransen om arbeidskraften
• Større enheter gir
– større kraft for utvikling
– Større slagkraft i arbeidet med politisk påvirkning
– Mulighet til å se arealplanlegging, tjenesteutvikling og
næringsutvikling på tvers av kommunegrensene
• Hvordan skape kommuner som samsvarer mer med de
områder/grenser som folk lever sine liv innenfor?
• Hvorfor er dette viktig?
Utfordringer
• Ulik fart på og ulik detaljeringsgrad i de forskjellige prosesser
•
•
•
•
•
•
Stor vs små
Sentrum vs Periferi
Sentrum som blir periferi
Geografiske avstander
Identitet
Hva taper vs Hva vinner distriktskommunene?
– Lokaldemokrati
– Tjenestetilbud
– Arbeidsplasser
– Hvem skal være agent for lokalsamfunnet vårt?
Psykologi, pedagogikk og smartness