Grong kommune

Comments

Transcription

Grong kommune
Grong kommune
Rådmannen
Oppnevnte stemmestyrer
Vår ref:
15/3782-4-BLTW
L.nr.
13838/15
Arkiv:
014
Deres ref:
Dato:
18.06.2015
OPPNEVNING AV STEMMESTYRER, JF. MYNDIGHET FRA
KOMMUNESTYRET I HHT. VALGLOVENS § 4-2
Grong valgstyre har i møte den 21.mai og 16. juni i sak 6/15 og 7/15 behandlet sak om oppnevning av
stemmestyrer ved kommunestyre-/fylkestingsvalget høsten 2015.
Valgstyrets enstemmige vedtak:
I medhold av fullmakt gitt av kommunestyret i sak 79/11 velger valgstyret følgende stemmestyrer ved
valget i 2015:
Bergsmo krets:
Ellen Vie, leder
Jon Strand, nestleder
Ståle Mulstad
Bjørg Ekker
Mediå krets:
Stein Erik Granli, leder
Gro Madla, nestleder
Tore Ravlo
Judith Holand Skage
Solbjørg Hallager
Harran krets:
Stig Magne Fiskum, leder
Tone Fornes, nestleder
Helen Molberg
Odd Arne Høilo
Vara:
Grethe Berg Bye
Arne Elias Valskrå
Randi Bergin
Vara:
Kristian Nesser
Karin Søraunet
Ivar Grong
Vara:
Ingunn Sagmo
Odd Magnar Nordlund
Steinar O. Gartland
Valgdagen er mandag 14. september. Valgstyret har vedtatt av valgting skal holdes ved:
- Nordtun Samfunnshus for Bergsmo krets
- Grong kommunehus, sokkeletasjen, for Mediå krets
- Harran Kro for Harran krets
Stemmetiden settes fra kl. 10.00 til kl. 21.00 ved de tre valglokalene. I tillegg må det regnes med at det
medgår noe tid til for- og etterarbeid. Det blir således en relativt lang dag. Kommune vil dekke utgifter
til nødvendig servering til stemmestyrene. Det blir utbetalt møtegodtgjøring etter gjeldende satser, med
Postadresse:
Sentralbord:
Postboks 162
Telefaks:
7871 Grong
Saksbehandler tlf:
E-post: [email protected]
74 31 21 00
Bankgiro:
74 31 21 01
Org. nr:
74312113/97115336
http://www.grong.kommune.no
4448.06.00050
NO 940010853
tillegg av ev. tapt arbeidsfortjeneste. I og med at det er valgt mer enn 3 medlemmer kan det være mulig
å avvikle kortere permisjon for enkeltmedlem i roligere perioder av valgdagen.
Formell innkalling til stemmestyrene vil bli utsendt når valgdagen nærmer seg. Det vil også bli
gjennomført opplæring av leder/nestleder i stemmestyrene i forkant av valgdagen.
Med hilsen
Britt Line Thomassen Wold
rådgiver
Vedlegg:
Utdrag fra sak 06/15 og 07/15 – Oppnevning av stemmestyrer
Kopi:
Leder i valgstyret, Skjalg Åkerøy,
Sekretær i valgstyret, Tore Kirkedam,
Side 2 av 3
Sak 06/15 og 07/15
OPPNEVNING AV STEMMESTYRER, JF. MYNDIGHET FRA KOMMUNESTYRET I HHT.
VALGLOVENS § 4-2
Sammendrag:
Saksopplysninger:
Ifølge valglovens § 4-2 skal et stemmestyre med minst tre medlemmer administrere stemmegivningen på hvert
stemmested. Med hjemmel i samme paragraf har kommunestyret i sak 79/11 delegert til valgstyret å oppnevne
stemmestyrer.
Vurdering:
Loven setter krav om minst tre medlemmer. Dette kan være lite, tatt i betraktning at det skal være minst to
stemmemottakere ved stemmemottak utenfor lokalet. Intensjonen i loven må oppfattes å være slik at
stemmemottak alltid skal skje ved to personer. Tidligere har det vært fire medlemmer, og dette tilrås videreført.
Videre tilrås at det ved stemmelokalet på Mediå, hvor det er størst antall stemmeberettigede, velges 5
medlemmer. Ved å velge 4 eller 5 medlemmer til det være bedre mulighet for rullering av avløsning i kortere
perioder når forholdene ligger til rette for det, i og med at det blir en lang dag for stemmestyrene.
Stemmestyrene har tradisjonelt vært rekruttert blant politikere i kommunestyre og hovedutvalg, ev. også andre
nemnder, og det bør legges opp til tverrpolitisk sammensetning, og gjerne medlemmer som har erfaring fra
stemmestyrene tidligere. Likestillingslovens krav til representasjon må ivaretas.
Det er nå innført begrensninger i listekandidaters valgbarhet til stemmestyrer.
I valglovens § 9-3, (4) framgår: «Kandidat som er oppført på valgliste ved kommunestyrevalget, kan ikke
oppnevnes til stemmemottaker eller valgfunksjonær i valglokalene i vedkommende kommune. Kandidat som er
oppført på valgliste ved stortingsvalget eller fylkestingsvalget, kan ikke oppnevnes til stemmemottaker eller
valgfunksjonær i valglokalene i kommunene i vedkommende fylke».
Departementet understreker at det kun er personer som selv stiller til valg i det aktuelle valget, og ikke
politikere generelt, som omfattes av en eventuell begrensning.
Valgte medlemmer/varamedlemmer i et stemmestyre er som folkevalgte å betrakte.
De senere årene har det vært unngått å velge valgstyrets (formannskapets) medlemmer.
Ordførerens forslag til vedtak:
I medhold av fullmakt gitt av kommunestyret i sak 79/11 velger valgstyret følgende stemmestyrer ved valget i
2015:
Bergsmo krets:
Ellen Vie, leder
Jon Strand, nestleder
Ståle Mulstad
Bjørg Ekker
Mediå krets:
Stein Erik Granli, leder
Gro Madla, nestleder
Tore Ravlo
Judith Holand Skage
Solbjørg Hallager
Harran krets:
Stig Magne Fiskum, leder
Tone Fornes, nestleder
Helen Molberg
Odd Arne Høilo
Vara:
Grethe Berg Bye
Arne Elias Valskrå
Randi Bergin
Vara:
Kristian Nesser
Karin Søraunet
Ivar Grong
Vara:
Ingunn Sagmo
Odd Magnar Nordlund
Steinar O. Gartland
Valgstyrets behandling:
Ordførerens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Side 3 av 3