Fag: Spansk Peri- ode Kompetansemål

Comments

Transcription

Fag: Spansk Peri- ode Kompetansemål
Fag: Spansk
Faglærere: Siri Torgersen og Ingeborg
Hauge
Trinn: 9
Skoleår: 2015 - 2016
Periode
Kompetansemål
Grunnleggende
ferdigheter
Læringsressurser
Arbeidsmåter og
Underveisvurdering Tverrfaglige
tilpasset opplæring
emner
egnet til å nå
kompetansemålene
1.
Mål for opplæringen er at
eleven skal kunne:
 utnytte egne erfaringer
med språklæring i læring
av det nye språket
 undersøke likheter og
ulikheter mellom
morsmålet og det nye
språket og utnytte dette
i egen språklæring
 finne relevante
opplysninger og forstå
hovedinnholdet i
skriftlige og muntlige
tilpassede tekster
 kommunisere med
forståelig uttale
 forstå og bruke et
ordforråd som dekker
dagligdagse situasjoner
 skrive tekster som
beskriver
 bruke lytte-, tale-, leseog skrivestrategier
tilpasset formålet
 samtale om dagligliv og
personer
Skriving, lesing,
muntlige ferdigheter
Amigos Uno kapittel 11
og 12
Lærerstyrt undervisning
Vurdering uten karakter:
pararbeid
Gloseprøver og lekseprøver
Individuelt
arbeid
Fremføringer av små
dialoger
CD til Amigos Uno
Tema:
Ord for å beskrive
utseende
Farger
Klokka
Klokke
gruppearbeid
muntlige aktiviteter
Grammatikk:
Adjektiv
Ser og estar
konkurranser
leker
lytteøvelser
tegne etter beskrivelser
2.


bruke kommunikasjonsteknologi til samarbeid
og møte med autentisk
språk
delta i enkle, spontane
samtalesituasjoner
Skriving, lesing,
muntlige ferdigheter
Amigos Uno kapittel 13
Lærerstyrt undervisning
Vurdering uten karakter:
CD til Amigos Uno
pararbeid
Gloseprøver og lekseprøver
Individuelt
arbeid
Fremføringer av små
dialoger
gruppearbeid
Vurdering med karakter:
muntlige aktiviteter
Muntlig prøve med
karakter i uke 42 og 43 i
kapittel 11, 12, 13
Tema:
Sport
Fotballspillere
Grammatikk:
regelrette verb
uregelrette verb:
tener, ser, estar,
hacer, ir
tidsuttrykk
tidsangivende verb;
tener que, ir a
påpekende pronomen
3.




bruke digitale verktøy og
andre hjelpemidler
samtale om språk og
sider ved geografiske
forhold i språkområdet
gi uttrykk for opplevelser
knyttet til språkområdets
kultur
finne relevante
opplysninger og forstå
hovedinnholdet i
skriftlige og muntlige
tilpassede og autentiske
tekster i ulike sjangere
Skriving, lesing,
muntlige ferdigheter,
digitale ferdigheter
Tema:
Chile og México
geografi
kultur
skolesystem
himmelretninger
Grammatikk:
está eller están
bestemt og ubestemt
artikkel
konkurranser
leker
lytteøvelser
Amigos Uno kapittel 15
og 20
Prosjektarbeid om ett av
landene
CD til Amigos Uno
Se videosnutter
Nettsider om de to
landene
Lese tekster
Vurdering uten karakter:
Vise hjemmearbeid
Se bilder
Samtale om landene
Lese
Se film
Fremføring av informasjon
om landene
Fremføring av opplevelser
knyttet til landene
4.






gi uttrykk for opplevelser
knyttet til språkområdets
kultur
finne relevante
opplysninger og forstå
hovedinnholdet i
skriftlige og muntlige
tilpassede tekster
bruke grunnleggende
språklige strukturer og
former for tekstbinding
beskrive og vurdere eget
arbeid med å lære det
nye språket
finne relevante
opplysninger og forstå
hovedinnholdet i
skriftlige og muntlige
tilpassede og autentiske
tekster i ulike sjangere
kommunisere med
forståelig uttale
Skriving, lesing,
muntlige ferdigheter,
digitale ferdigheter,
regning
Tema:
ferie
været
måltider
mat
Julefeiring i Norge og
Spania
Julesanger
datoer og årstall
Grammatikk:
bindeord
verb: poder, estar, ir
spørreord
Tekstbinding
Preposisjonene
conmigo og contigo
verbene hacer og
estar i presens
Amigos Uno kapittel 23,
14 og 17
CD til Amigos Uno
Synge julesanger på spansk
Sammenligne norske og
spanske juletradisjoner ved
hjelp av bilder
Se autentiske
værmeldinger fra Spania
og Latin-Amerika
Lage en værmelding på
spansk
Leke med ulike former for
tekstbinding
Diskutere sunn og usunn
frokost
Lage kostpyramide med
spanske matord
Vurdering uten karakter:
Gloseprøver
Værmelding på spansk
Jul
Vurdering med karakter:
Skriftlig prøve uke 2 i
kapittel 14, 15 og 20
Sunn mat
Mat og måltid
5.





6.


6,5

bruke grunnleggende
språklige strukturer og
former for tekstbinding
beskrive og vurdere eget
arbeid med å lære det
nye språket
finne relevante
opplysninger og forstå
hovedinnholdet i
skriftlige og muntlige
tilpassede og autentiske
tekster i ulike sjangere
kommunisere med
forståelig uttale
tilpasse språkbruken i
noen grad til ulike
kommunikasjonssituasjo
ner
Skriving, lesing,
muntlige ferdigheter
og regning
gi uttrykk for opplevelser
knyttet til språkområdets
kultur
finne relevante
opplysninger og forstå
hovedinnholdet i
skriftlige og muntlige
tilpassede og autentiske
tekster
Lesing og muntlige
ferdigheter
Tema:
Nasjoaldagsfeiring
Påskefeiring
kommunisere med
forståelig uttale
Læreverk: Amigos Uno
Amigos Uno kapittel 19
Rollespill; i klesbutikk
CD til Amigos Uno
Papirdukker
Vurdering uten karakter:
Fremføre rollespill
Gloseprøver
Tema:
Klær
Størrelser
Handle
Se i og lese i spanske
kleskjedemagasiner
Lekseprøver
Amigos Uno kapittel 21
og 18
Se nyhetssendinger om
semana santa
Vurdering uten karakter:
Lekseprøver
CD til Amigos Uno
Lese om 17. mai i
turistbrosjyrer på spansk
Gloseprøver
Grammatikk:
Refeksive verb
Katolisisme
Vurdering med karakter:
Lese
Diskutere
Lesing og muntlige
ferdigheter
Amigos Dos kapittel 23
Se bilder
Skuespill
Muntlig prøve i kapittel 21
og 18
Vurdering med Høy,
Middels ,Lav:
Fremføring av skuespill
Shakespeare