Politisk arbeidsutval (PAU) - Referat frå møte 20

Comments

Transcription

Politisk arbeidsutval (PAU) - Referat frå møte 20
Ordføreren
Dato:
19.01.2015
Vår ref.: 2015/142 - 1252/2015
Ark.kode:
Politisk arbeidsutval (PAU)
Gjeld: Referat frå møte 20. januar 2015
Desse møtte:
Ordførar Eli Berland
Varaordførar Odd Bjarne Skogestad
Komiteleiar finans og forvaltning Tore Lønøy
Komiteleiar drift Vidar Arnesen
Komiteleiar plan og utvikling Tom Georg Indrevik
Frå administrasjonen møtte:
Rådmann Steinar Nesse
Servicetorgsjef Lillian Torsvik
Forfall:
Ingen.
Til KD 3. februar 2015
Orienteringar:
• Fellesorientering KD og KFF – Orientering om Lokalmedisinsk senter
RS-saker:
• Referat frå møte i ungdommens kommunestyre 25.11.14
• Referat frå møte i barnehageutvalet 18.11.14
• Referat frå eldrerådet 01.12.14
• Høyringsuttale – Forslag til endringar i barnehagelova og tilhøyrande forskrifter
PS-saker:
• Framlegg til endring av forskrift for inntaksområda for ungdomsskulane i Fjell – 2.
gongs handsaming
• Framlegg til endring av forskrift for inntaksområda for barneskulane i Fjell – 2. gongs
handsaming
• Høyringsuttale – Forslag til endring i opplæringslova og privatskulelova – Krav om
relevant kompetanse i undervisningsfag, m.m.
Postadresse:
Postboks 184
5342 STRAUME
Besøksadresse:
Telefon: 55 09 60 00
Telefaks: 55 09 60 01
www.fjell.kommune.no
Bankkonto:
Bankkonto for skatt og avgift:
8580 14 08600
•
•
•
•
•
•
•
Høyringsuttale - Endring i introduksjonslova for økt kvalitet og betre gjennomføring
av introduksjonsprogrammet
Høyringsuttale – Forslag til endringar i føreskrift om foreldrebetaling i barnehagar
Høyringsuttale – Tolking i offentleg sektor – eit spørsmål om rettstryggleik og
likeverd
Søknad om tilskot til barnefattigdom
Nye satsar for støttekontaktar i Fjell kommune – (oppfølging av tilråding i KFF
02.12.14 og KD 02.12.14)
Skisseprosjekt – lokalmedisinsk senter
Oppfølging av vedtakspunkt 13 i KS-sak 97/14 «Kommuneplanen sin handlingsdel
2015» , prioritering av nye tiltak for 1,4 mill.
Til KFF 3. februar 2015
Orienteringar:
• Fellesorientering KD og KFF – Orientering om Lokalmedisinsk senter
• Orientering om lønsforhandlingane 2014 v/personalsjefen
RS-saker:
PS-saker:
• Søknad frå FAU ved Tellnes skule og Tellnes grendelag om bruk av kommunal grunn
på gnr. 53, bnr. 74 til oppføring av ballbinge
• Sals- og skjenkekontrollar 2014 (vidare som RS-sak til KS)
• Søknad om skjenkeløyve for Egon, Sartor senter
• Høyringsuttale – Overføring av skatteinnkrevjinga til Skatteetaten
• Sal av Gangstøgarden gnr.33 b.nr 43, 337 og 356 – godkjenning av bod og
kjøpekontrakt
• Sal av aldersheimen på Knarrevik gnr. 40 b.nr 24,63,101,102 og 108 – godkjenning
av bod og kjøpekontrakt
• Sal av gamle Knarrevik skule g.nr 40 b.nr 37 og 125 – godkjenning av bod og
kjøpekontrakt
Høyringssaker:
Til møtet låg det føre 21 høyringssaker (sjå neste side).
Vedkjem høyringssaker meldt i PAU sitt møte 18.11.14:
• Servicetorgsjefen finn ikkje grunnlag for å gje høyringsuttale til forslag om å innføra
krav om bestått prøve i samfunnskunnskap og munnlege ferdigheiter i norsk for å få
norsk statsborgarskap.
Postadresse:
Postboks 184
5342 STRAUME
Besøksadresse:
Telefon: 55 09 60 00
Telefaks: 55 09 60 01
www.fjell.kommune.no
Bankkonto:
Bankkonto for skatt og avgift:
8580 14 08600
HØYRINGSSAKER –- PAU møte 20.januar 2015
Dokument
Dato
1.
Saksnr.
18.11.14 14/2683
Frist
Frå
19.01.14 Kunnskapsdepartementet
Innhald
Høyringsinstans
Høyring - forslag til endringar i barnehagelova og
tilhøyrande føreskrifter
Saka er ført over til
Anne-Grethe Aase
Eide (28.11.14), vert
referatsak til
komiteen sitt fyrste
møte på nyåret
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/ho
eringsdok/2014/Horing-om-endringer-ibarnehageloven-og-tilhorendeforskrifter/Horingsnotat.html?id=775043
2.
19.11.14 14/2696
18.02.14 Helsedirektoratet
Høyring - utkast til IS-2211 Nasjonal fagleg
retningslinje for avrusing - frå rusmidlar og
vanedannande legemidlar
Vurdert av Monica
Pedersen, NAV Fjell:
Ikkje behov for å gje
uttale.
http://www.helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/ut
kast-til-is-2211-nasjonal-faglig-retningslinje-foravrusning.aspx
3.
21.11.14 14/2720
31.12.14 Hordaland fylkeskommune
Høyring - Strategi for innfartsparkering - fram mot
2030
http://einnsyn.hfk.no/einnsyn/Utvalgsbehandling/Show
UtvalgBehandlingDocument/2824/SaksFremlegg
4.
26.11.14 14/2750
27.03.15 Justis- og
beredskapsdepartementet
Høyring - Skyldevne, sakkyndighet og samfunnsvern
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/hoeringer/ho
eringsdok/2014/Horing--Tilregnelighetsutvalgetsutredning-NOU-2014-10-Skyldevne-sakkyndighet-ogsamfunnsvern/Horingsnotat.html?id=775608
Postadresse:
Postboks 184
5342 STRAUME
Besøksadresse:
Telefon: 55 09 60 00
Telefaks: 55 09 60 01
www.fjell.kommune.no
Bankkonto:
Bankkonto for skatt og avgift:
8580 14 08600
Willy Sørensen skriv
på høyringssak til FS
08.12.14, uttale frå
Fjell kommune
Sendea
kommuneadvokaten
for vurdering.
Dokument
Dato
5.
Saksnr.
02.12.14 14/2780
Frist
Frå
23.02.15 Kunnskapsdepartementet
Innhald
Høyringsinstans
Høyring - forslag til endringar i føreskrift om
foreldrebetaling i barnehagar
Sendt Margun Landro
og Lillian Torsvik – til
orientering
Lillian Torsvik skriv
høyringssak til KD
03.02.15
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer/ho
eringsdok/2014/Horing---Forslag-om-endring-avforskrift-om-foreldrebetaling-ibarnehager.html?id=776465
6.
25.11.14 14/2768
26.02.15 Direktoratet for samf.
Sikkerhet og beredskap
(DSB)
7.
02.12.14 14/2792
31.03.15 Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet
(BLD)
Høyring - forslag til ny forskrift om brannførebyggjing
http://www.dsb.no/no/toppmeny/Aktuelt/Hoeringer/
Høyring - Tolking i offentleg sektor - et spørsmål om
rettssikkerhet og likeverd
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Horing-NOU-20148-Tolkning-i-offentlig-sektor--et-sporsmalom-rettsikkerhet-og-likeverd/id2343269/?regj_oss=10
8.
03.12.14 14/2801
01.03.15 Helsedirektoratet og
Kriminalomsorgsdirektoratet
9.
04.12.14 14/2806
05.03.15 Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet
Postadresse:
Postboks 184
5342 STRAUME
Besøksadresse:
Telefon: 55 09 60 00
Telefaks: 55 09 60 01
www.fjell.kommune.no
Høyring - Veileder for rusmestringsenhetene
http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/veileder
-for-rusmestringsenhetene.aspx
Høyring - Ny adopsjonslov
Bankkonto:
Bankkonto for skatt og avgift:
8580 14 08600
Sendt Roy Hansen til
orientering
(han kfr med
brannsjefen, evt
eigedomssjefen)
Servicetorgsjef Lillian
Torsvik – saksmappa
er ført over til henne.
Lillian Torsvik skriv
høyringssak til KD
03.02.15
NAV v/ Monica
Pedersen,
Helsesjef Terje Handal
– vurdert at det ikkje
er behov for uttale.
Sosialsjef Tove
Helleland – til
Dokument
Dato
Saksnr.
Frist
Frå
Innhald
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Horing--NOU-20149-Nyadopsjonslov/id2342829/?regj_oss=10
10.
05.12.14 14/2814
02.03.15 Finansdepartementet
Høyring - overføring av skatteoppkrevingen til
Skatteetaten
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Horing--Overforing-av-skatteoppkrevingen-tilSkatteetaten/id2342728/?regj_oss=10
11.
01.12.14 14/2808
23.01.15 Bergen kommune, etat for
plan og geodata
Høyring - Planoppstart for kollektivsystemet mellom
Bergen sentrum og Bergen vest
http://bergen.kommune.no/aktuelt/kunngjoringer/kunn
gjoring-121336
12.
09.12.14 14/2840
01.02.15 Helsedirektoratet
Høyring - Nasjonal beredskapsplan mot ebola
http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/nasjona
l-handlingsplan-mot-ebola.aspx
13.
15.12.14 14/2881
Postadresse:
Postboks 184
5342 STRAUME
Besøksadresse:
12.03.15 Helsedirektoratet
Telefon: 55 09 60 00
Telefaks: 55 09 60 01
www.fjell.kommune.no
Høyring - Nasjonal retningslinje for behandling og
Bankkonto:
Bankkonto for skatt og avgift:
8580 14 08600
Høyringsinstans
vurdering. Sosialsjefen
har gitt tilbakemelding
om at det ikkje vert
gjeve høyringsuttale
til ny Adopsjonslov.
Sendt Servicetorgsjef
Lillian Torsvik,
kemnar Sissel
Ekerhovd – til
vurdering
Lillian Torsvik skriv
høyringssak til KFF
03.02.15.
Willy Sørensen har
fått overført saka –
han vurderer ev.
uttale. Høyringssak
for FS 12.januar.
Helsesjef Terje Handal
– vurdert at det ikkje
er behov for uttale.
NAV Fjell - rusteamet
Dokument
Dato
Saksnr.
Frist
Frå
Innhald
Høyringsinstans
rehabilitering av rusmiddelproblem og avhengighet
v/ Frode Andvik skriv
høyringsak
http://helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/nasjona
l-retningslinje-behandling-og-rehabilitering-avrusmiddelproblemer-og-avhengighet.aspx
14.
12.12.14 14/2882
26.01.15 Sund kommune, areal
Høyring - Planprogram rullering av kommunedelplan
for Skogsskiftet
https://www.sund.kommune.no/hoyring-planprogramrullering-av-kommunedelplan-for-skogsskiftet-20092021.17259.aspx
15.
15.12.14 14/2885
27.02.15 Kommunal- og
moderniseringsdepartementet
Høyring - faggrupperapport "Forenkling av
utmarksforvaltninga"
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing-faggrupperapport-forenkling-avutmarksforvaltningen/id2353189/?regj_oss=10
16.
01.12.14 14/2906
26.01.15 Samferdselsdepartementet og
postdirektivet
17.
18.12.14 14/2908
Postadresse:
Postboks 184
5342 STRAUME
Besøksadresse:
18.03.15 Utdanningsdirektoratet
Telefon: 55 09 60 00
Telefaks: 55 09 60 01
www.fjell.kommune.no
Høyring - Ny postlov
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/Horing-avutkast-til-ny-postlov/id2008849/
Høyring – ny forskrift om politiattest i barnehagar
Bankkonto:
Bankkonto for skatt og avgift:
8580 14 08600
Sendt melding til Berit
Karin Rystad / Bjørn
Erik Kristiansen –
vurdere ev. uttale.
Plan og
utbyggingssjefen
skriv høyringssak
Sendt melding til
Espen og Erik – bedt
om vurdering om det
bør gjevast uttale til
høyringa. Dei rekk å
skrive politisk sak om
behov.
Servicetorgsjef Lillian
Torsvik –vurdert at det
ikkje er behov for
uttale.
Barnehagesjef Margun
Landro – til vurdering
Dokument
Dato
Saksnr.
Frist
Frå
Innhald
Høyringsinstans
http://www.udir.no/Barnehage/Regelverk/Horinger/Sa
ker-ute-pa-horing/Horing-om-ny-forskrift-ompolitiattest-i-barnehager/
18.
19.12.14 14/2929
18.03.15 Helse- og
omsorgsdepartementet
Høyring - forskrift om helseforetaksfinansierte
legemidlar til bruk utanfor sjukehus (hreseptlegemidlar)
Helsesjef Terje Handal
– vurdert at det ikkje
er behov for uttale.
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing--forslag-til-forskrift-om-helseforetaksfinansiertelegemidler-til-bruk-utenfor-sykehus-hreseptlegemidler/id2356508/?regj_oss=10
19.
09.01.14 15/87
13.04.15 Kommunal og
moderniseringsdepartementet
Høyring - oppheving av kommunelova kapittel 5 b
samkommune
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/hoyringoppheving-av-kommuneloven-kapittel-5-b.samkommune/id2358429/?regj_oss=10
20.
06.01.15 15/62
06.02.15 Justis og beredskapsdep
Høyring - Evaluering av Kriminalitetsforebyggende
råd
https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/horing-det-kriminalitetsforebyggende-rad-krad--forslag-til-nyorganisering-av-funksjon-og-
Postadresse:
Postboks 184
5342 STRAUME
Besøksadresse:
Telefon: 55 09 60 00
Telefaks: 55 09 60 01
www.fjell.kommune.no
Bankkonto:
Bankkonto for skatt og avgift:
8580 14 08600
Naudsynt justering av
kommunelova i høve
kommande
kommunereform.
Svært kort frist. Kfr
med ordførar, vurdert
at det ikkje er behov
for uttale.
Dokument
Dato
Saksnr.
Frist
Frå
Innhald
Høyringsinstans
oppgaver/id2357696/?regj_oss=10
21.
15.01.15 15/119
27.02.15 Barne, ungdoms- og familie
direktoratet
2015/119-1 Høyring - Barn med funksjonsnedsettingar
i barnevernet
http://www.bufetat.no/fagfolk/barnevern/Horinger/
Postadresse:
Postboks 184
5342 STRAUME
Besøksadresse:
Telefon: 55 09 60 00
Telefaks: 55 09 60 01
www.fjell.kommune.no
Bankkonto:
Bankkonto for skatt og avgift:
8580 14 08600
Sendes sosialsjefen for
vurdering.

Similar documents