Transittfasen - pdf

Transcription

Transittfasen - pdf
Vergemålsavdelingen
Tordenskioldsgate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo
Telefon 22 00 35 00
[email protected]
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319
Skjema for godtgjøring og utgiftsdekning – transittfasen, representanter for
enslige mindreårige asylsøkere
-
Skjemaet skal sendes inn senest 14 dager etter asylintervjuet
Representant: Fornavn, mellomnavn, etternavn
Navn:
Fødselsnummer:
Ved levering av faktura med organisasjonsnummer, fyll ut navnet ditt og legg fakturaen sammen med dette skjemaet ved innsendelse av
skjemaet. Dersom du er personskatteyter er det viktig at dette fylles ut.
Bankkonto:
Må fylles ut dersom man
ikke har levert faktura
hvor dette fremkommer
Enslig mindreårig asylsøker:
Fornavn:
Etternavn:
Mellomnavn:
Oppgitt fødselsdato:
Endret fødselsdato:
DUF-nummer:
Alias DUF-nummer:
Adresse: Dette er viktig informasjon som må fylles ut
Opprinnelig mottak, omsorgssenter, bostedsadresse
Dato for ankomst:
Nåværende mottak, omsorgssenter, bostedsadresse
Dato for ankomst:
Nåværende tiltak:
Dato for ankomst:
Side 2 av 2
Godtgjøring
Registrering hos Politiets utlendingsenhet (PU)
Dato (når avholdt):
Samtaletid
Reisetid hjem
Bekreftelse PU:
Ankomstsamtale, Ankomstenheten (ANK), Utlendingsdirektoratet (UDI)
Dato (når avholdt):
Samtaletid
Total reisetid
Bekreftelse Ankomstenheten
Samtale med barnet før asylintervju – første samtale skal fortrinnsvis skje mellom registrering hos PU og før ankomstsamtale
Dato (når avholdt):
Samtaletid
Total reisetid
Total reisetid
Samtaletid
Total reisetid
Bekreftelse i fra mottaket:
Samtaletid
Total reisetid
Bekreftelse i fra intervjuer:
Samtale med barnet før asylintervju
Dato (når avholdt):
Asylintervju
Dato (når avholdt):
Annet - Her krysser du av for annet oppfølgingsarbeid som er utført og estimerer timebruk. Dersom du har anvendt mer enn fem timer, må
du legge ved en begrunnelse for hvorfor dette var nødvendig tidsbruk. Vi deler timen ned i ¼, dvs. hvert 15. minutt.
Helse
Kontakt
omsorgsansvarlig
Advokat
Oppfølging av
asylsak
Telefonsamtale
med
søker
Klage offentlig
instans
Kontakt med
familie
Kartlegging av frivillig
retur
Kontakt med ny
eller midlertidig
representant
Sikre
aktivitetstilbud
Sikre skolegang
Aldersuttalelser
Totalt timeantall:
Standard utgiftsdekning – Sett kryss
Faktisk utgiftsdekning – Offentlig transport, trenger ikke kvittering men må kunne fremlegges ved behov
Dato:
Sum:
Dato:
Sum:
Dato:
Sum:
Dato:
Sum:
Kjøregodtgjørelse – Vi anvender statens satser for innenlandsreiser for motordrevet kjøretøy, se www.regjering.no for satsene
Dato
Km
Dato
Km
Dato
Km
Totalt km Sum
Andre utgifter - standardsats på kr 100 for porto, telefoner etc. – sett kryss
Andre utgifter – Dersom du mener standardsats for andre utgifter er for lav, må du vedlegge begrunnelse og
kvittering
Faktisk utgiftsdekning, søkt om på sak, sett inn DUF:
Faktisk utgiftsdekning, søkt om på sak, sett inn DUF:
Dato v/innsendelse:
Representantens signatur