Årsplan tysk 9. klasse

Comments

Transcription

Årsplan tysk 9. klasse
Øyslebø oppvekstsenter
ÅRSPLAN 2015 - 2016
Fag: Tysk
Trinn: 9.
Lærer: Bente S Ødegaard
Tidsrom
(Datoer/
ukenr,
perioder..)
Uke 35-39
Tema
Der Körper
-Kunne beskrive utseendet til et menneske
-kunne spørre om veien
-repetere uttale
-repetere bøyning av haben og sein
-repetere svake og sterke verb i presenes
-kunne eiendomsord
Uke 41-45
Tiere
-kunne navn på ulike dyr
-kunne fortelle om yndlingsdyret ditt på tysk
-kjenne til det tyske eventyret Der Wolf und die
sieben Geisslein.
-kunne gradbøye adjektiv
-kunne bøye eiendomsord
Lærestoff /
læremidler
(lærebok kap./
s, bøker,
filmer, annet
stoff…..)
Arbeidsmåter
( forelesing,
individuelt elevarbeid,
gruppearbeid, forsøk,
ekskursjoner……)
Evaluering /
vurdering for
læring
( måter, tidspunkt
deltakere…. )
Noch Einmal
2, Lektion 1
Forelesning, samtaler,
individuelt arbeid med
oppgaver, oppgaver på
nettsiden, quizlet.com,
pararbeid skriftlig og
muntlig, dialoger,
lytteoppgaver,
tekstlesing og
oversetting, spill, osv.
Gloseprøver,
muntlig aktivitet i
klassen, muntlig
aktivitet i par,
lesing
av tekster og
oversettelse,
konkurranser,
kapittelprøver osv.
Noch Einmal
2, Lektion 2
Kompetansemål i
læreplanen
Språklæring
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne




utnytte egne erfaringer med
språklæring i læring av det nye
språket
undersøke likheter og ulikheter
mellom morsmålet og det nye
språket og utnytte dette i egen
språklæring
bruke digitale verktøy og andre
hjelpemidler
beskrive og vurdere eget arbeid
med å lære det nye språket
-kunne analysere
-repetere uttale: sp, st, sch, ch
Uke 46-50
Die deutsche Hauptstadt
-kunne spørre etter veien
Noch Einmal
2, Lektion 3
-kunne navnet på flere severdigheter i Berlin
-kjenne til historien om bygging muren og dens
fall
-kunne bruke akkusativpreposisjoner
-kunne bruke subjunksjonene weil, dass, wenn
-kunne uttale lydene ä, ö, ü
Uke 2-5
Uke 6-8
Generationen
- Klokka
- Følelser
- Løst sammnsatte verb
- Verbet wissen i presens
Essen
-
Uke 10-13
Deutsch überall?
-
-
Uke 14-16
bestille og handle mat
kunne tidsuttrykk med preposisjoner
ved ukedager, månender og årstider
sammenlikne matvarepriser
takke for maten
løst sammensatte verb i leddsetninger
kein
Kjenne til en del nøkkelord om
Tyskland, Østerrike, Sveits og
Lichtenstein
Bruken av dativ som indirekte objekt
Bestemt og ubestemt artikkel i
nominativ, akkusativ og dativ
Eiendomsord i nominativ og akkusativ
Beim Arzt
- Føre en samtale hos legen/tannlegen
- Sykdommer
- Føre en samtale på et apotek
- Kunne noen fakta om øya Rügen
- Setningsanalyse
- Eiendomsord i dativ
Kommunikasjon
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne


Noch Einmal
2, Lektion 4



Noch Einmal
2, Lektion 5




Noch Einmal
2, Lektion 6




Noch Einmal
2, Lektion 7
bruke språkets alfabet og tegn
finne relevante opplysninger og
forstå hovedinnholdet i skriftlige og
muntlige tilpassede og autentiske
tekster i ulike sjangere
delta i enkle, spontane
samtalesituasjoner
presentere ulike emner muntlig
gi uttrykk for egne meninger og
følelser
forstå og bruke tall i praktiske
situasjoner
kommunisere med forståelig uttale
forstå og bruke et ordforråd som
dekker dagligdagse situasjoner
bruke grunnleggende språklige
strukturer og former for
tekstbinding
tilpasse språkbruken i noen grad til
ulike kommunikasjonssituasjoner
skrive tekster som forteller,
beskriver eller informerer
bruke lytte-, tale-, lese- og
skrivestrategier tilpasset formålet
bruke kommunikasjonsteknologi til
samarbeid og møte med autentisk
språk
Språk, kultur og
samfunn
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

samtale om dagligliv, personer og
Uke 17-19
- Preposisjoner som styrer dativ
Die Mediewelt
- Tyske ord knyttet til elektroniske
-
Uke 19-21
-
Uke 22-24
medier
Kommunisere gjennom elektroniske
medier
Medieord som er like på flere språk
Personlige pronomen i nominativ,
akkusativ og dativ
Frühling
-
Noch Einmal
2, Lektion 8
Gjenfortelle en tekst
Fortelle om nasjonaldagen i Norge
Svare positivt og negativt på ulike
forslag
Konfirmasjon
Stjernetegn
Tyske delstater og deres hovedsteder
Presens perfektum av svake verb
Sommerferien in Deutschland
- Snakke om ferieforberedelser
- Fortelle om en trafikkulykke
- Motorkjøretøyer og bildeler
- Fortelle i fortid
- Grimms eventyr
- Noen fakta om Bremen
- Presens perfektum av sterke verb
- Presens perfektum uten forstavelsen ge- Presens perfektum med sein som
hjelpeverb
aktuelle hendelser i språkområdet
og i Norge



Noch Einmal
2, Lektion 9
Noch Einmal
2, Lektion 10
sammenligne noen sider ved
tradisjoner, skikker og levemåter i
språkområdet og i Norge
samtale om språk og sider ved
geografiske forhold i språkområdet
gi uttrykk for opplevelser knyttet til
språkområdets kultur
De grunnleggende ferdighetene:
 å kunne utrykke seg muntlig
 å kunne uttrykke seg skriftlig
 å kunne lese
 å kunne regne
 å kunne bruke digitale verktøy
er inkludert i kompetansemålene, og må være synlige i arbeidsmåter / evaluering i faget.