Namsskogan kommune SAKSFRAMLEGG

Comments

Transcription

Namsskogan kommune SAKSFRAMLEGG
Namsskogan kommune
Arkiv:
Arkivsaksnr.:
15/2933-3
Saksbehandler: Trond Smalås
Dato:
16.06.2015
SAKSFRAMLEGG
Utvalg
Møtedato
Namsskogan formannskap
16.06.2015
___________________________________________________________________________________
MÅLRETTET AVSKYTING AV HJORTEVOLT 2015
Vedlagte dokumenter:
Kart over bestandsplanområder og vald med målrettet avskyting på elg i Namsskogan pr mai 2014
Ikke vedlagte dokumenter:
Forvaltningsplan for hjortevilt i Namsskogan 2014-2018
Bestandsutvikling elg 2015
Naturdata
Referat møte i Hjorteviltregion V 08.05.2015
Møtereferat Namsskogan viltråd 10.04.2015
Hjemmel for behandling:
Hjorteviltforskriftens § 21
Delegasjonsreglementet pkt 1.49
Saksopplysninger:
Dersom jaktrettshaverne ikke utarbeider eller legger fram en bestandsplan er hjorteviltforvaltningen
regulert av bestemmelsene om målrettet avskyting.
Vurdering:
Hjorteviltforskriften er bestandsrettet og det er et mål å ha store arealmessig enheter i elg- og
hjorteforvaltningen. Dersom jaktrettshaverne ikke utarbeider eller legger fram en bestandsplan er
hjorteviltforvaltningen regulert av bestemmelsene om målrettet avskyting.
Det ble godkjent 3-årige bestandsplaner for 3 bestandsplanområder i 2014. Bestandsplanområdene er i
perioden tildelt til sammen 483 dyr, noe som tilsier en kvote på 161 dyr pr år. I kvotene er det tatt
høyde for at uttaket tradisjonelt ligger på ca 90 % og da skal det bli et uttak gjennom
bestandsplanområdene på ca 145 dyr i året.
På møtet i hjorteviltregion V anbefalte Naturdata et totalt uttak på 170 elg i Namsskogan i 2015. I
vurderingene er det da tatt med hvilke mål kommunen har vedtatt i sin hjorteviltplan. Rådmannen
mener fleksibiliteten i bestandsplanene gjør det fullt mulig med et uttak som anbefalt uten endringer i
plandokumentene/tildelingene.
Vald Finnvollan Vestre er ikke tilknyttet noe bestandsplanområde, og har dermed målrettet avskyting
med tildeling fra kommunen. Ved målrettet avskyting har kommunen ikke mulighet til å tildele frie
dyr. Når det gjelder den prosentvise fordelingen av de ulike kjønns- og alderskategoriene, må det
bestemmes ut ifra tidligere fellingsresultat og målsettingen med forvaltningen.
Side 1 av 2
Arkivsak: 15/2933
MÅLRETTET AVSKYTING AV HJORTEVOLT 2015
Finnvolldalen Vestre ble i 2014 tildelt 5 dyr (2 kalv og tre voksne hanndyr). Rådmannen ser ingen
grunn til å endre totalkvoten i 2015. I og med at det er et mål å ha et kalv/ungdyruttak på 60 %, og
kommunen ikke har mulighet til å tildele ungdyr i sin kvote, må det i 2015 bli motsatt fordeling av
kalv/voksne, der tre av dyrene til Finnvolldalen Vestre skytes som kalv og 2 som voksne hanndyr.
Dette vil også gi en hanndyravskytning som er mer i tråd med resten av kommunen. I målrettet
avskyting regnes 1,5 år gammelt dyr som voksent dyr. Kommunen tilrår at det ene voksne hanndyret
tas ut som fjordyr.
I 2013 ble det godkjent to hjortevald i kommunen: Nessan og Bjørhusdalen Fellesvald og Region Sør.
Valdene ble i 2014 til sammen tildelt 7 hjort. Rådmannen foreslår at samme tildeling gis i 2015.
Rådmannens forslag til vedtak:
1. Finnvollan Vestre tildeles en kvote på 5 elg fordelt på 2 3 kalver og 3 2 voksne hanndyr. Det
oppfordres til at det ene voksne hanndyret felles som fjoring.
2. Bjørhusdalen og Nessan Fellesvald tildeles en kvote på 5 hjort fordelt på 2 kalver, 1 voksent
hodyr og 2 voksne hanndyr (2,5 år og eldre).
3. Region Sør tildeles en hjortekvote på 2 dyr, fordelt på en kalv og ett voksent hanndyr (2,5 år og
eldre).
4. For både elg og hjort kan kalv felles i stedet for voksne dyr.
5. Fellingsavgifta på elg og hjort vil i 2015 følge maksimalsatsene fastsatt av Miljødirektoratet.
Side 2 av 2