Møte i viltnemnda

Comments

Transcription

Møte i viltnemnda
Nes vilt- og innlandsfiskenemnd
Møtereferat - Nes vilt- og innlandsfiskenemnd
Sted:
Nes kommunehus, Veslesalen
Tid:
23.mars 2014, kl. 15.00-17.00
Frammøtte: Gerd Eli Berge (leder)
Rune Hansen Gunnerød
Anne Høva, vara for Kristian Høva
Anne Ålien Berg
Tommy Haugen
Jon Andreas Ask (sekretær)
Forfall: Kristian Høva
Referat sendes til alle faste medlemmer og varamedlemmer, samt sektorleder i plan/næring.
Saker:
1. Oppsummering/ orientering om elg/hjortejakta 2014
Ble gått igjennom. Avskytingen gikk noe ned i 2014 og det ble felt 177 dyr. Dessverre
ser vi ingen økning i vekter eller kalveproduksjon.
Det er bestilt en bestandsvurdering fra Faun naturforvaltning. Denne vil komme med
anbefalinger i forhold til videre avskyting.
Beiteregistrering: Det ble orientert om resultatet av registrering gjort i 2014.
Viltnemnda vil avholde Hjorteviltmøte tirsdag, 28.april kl. 18.00 på Thoen hotell.
Tema:
Bestandsvurdering
Informasjon om merkeprosjektet v/ Ole Petter.
Trafikk og vilt – informasjonsfilm
Politiet: Kjøring i utmark, transport av våpen i bil osv.
2. Orientering om GPS-merkeprosjekt og Trafikk og vilt
GPS-merkeprosjektet har kommet godt i gang. Det ble i 2014 merket 32 dyr i
prosjektet: 9 i Ål, 11 i Gol, 6 i Nes og 6 i Sør-Aurdal. Av disse har to gått ut. Vinteren
2015 ble det merket 6 dyr til ved bakkemerking, 4 i Gol og 2 i Nes. Dyrene kan følges
på www.dyreposisjoner.no
Trafikk og vilt prosjektet er høyst oppegående. Av nye aktiviteter i 2015 er det nå satt
opp ca. 1100 meter permanent gjerde langs jernbanen sør-øst for Svenkerud. Det er
satt i gang et filmprosjekt der det skal produseres flere korte filmer, for ulike
målgrupper, som tar opp temaet påkjørsel av elg. Det skal også avholdes
sikkerhetskurs for fallviltmannskaper i løpet av året.
Det har vært lite påkjørsler av elg på veg og jernbane vinteren 2015.
For hele jaktåret 2014-2015 er følgende fallvilt registeret i Nes:
Dato
10.04.2014
22.07.2014
23.07.2014
12.10.2014
23.01.2015
Viltart
Rådyr
Elg
Elg
Elg
Elg
Årsak
Bil
Bil
Tog
Annet
Bil
15.02.2015 Elg
Bil
05.03.2015 Rådyr
30.03.2015 Hjort
31.03.2015 Hjort
Bil
Bil
Bil
Utfall
Dødt på stedet
Avlivet på stedet
Dødt på stedet
Dødt på stedet
Avlivet på stedet
Ettersøk avsluttet-Ikke
funnet
Ettersøk avsluttet-Ikke
funnet
Avlivet på stedet
Avlivet på stedet
Stedsnavn
Mehlen
Todal
Bromma st
Rudsåsen
Bromma
Alfarvegen
Nesbyen
Betong
Rauk
Bergheim
3. Viltfond – regnskap og budsjett
Regnskap for 2014 ble gjennomgått. Det viser et overskudd på 43.063,- (se vedlegg
under). Da er jaktleie for kommuneskogen, på ca. 32.000,- inkludert.
For budsjettet 2015 har vi ca. 100.000,- i inntekter til disposisjon + inntekter fra
jaktleie kommuneskogen. En del (anslagsvis 50.000) går med til fallvilt og
kjøtthåndtering, videre går kr. 10.000,- med til GPS-merkeprosjektet og ca. 10.000,- til
aldersanalyser og kr. 15.000,- til diverse. Det må også tas høyde for utgifter til
rovviltlaget (5-10.000,-) til oppskyting osv. Vi har ikke mottatt budsjett fra dem ennå.
Ettersøksgruppa har ønske om innkjøp av slede til ettersøk. Kostnad, ca. 7000,-.
Viltnemnda er positive. Ettersøksgruppa vil forsøke å få til samfinansiering med
brannvesenet.
4. Søknad om endring av vald – Østsiden storvald
Viltnemnda har mottatt søknad fra Asle Løvviken om endring av vald. Eiendommen
ligger innenfor Østsiden storvald. Den aktuelle teigen er på ca. 3000 dekar og ligger
mellom jaktfeltene Liemarka og Bergsmarka. Men teigen inngår ikke i noen av
valdene da de ikke har greid å få til et samarbeid. Eiendommen er under minstearealet
for elg (3500 daa), men over minstearealet for hjort (2000 daa).
I og med at det ikke kan inngå som eget elgvald er det mest ønskelig at området inngår
i et av nabojaktfeltene – enten Liemarka eller Bergsmarka. Uansett ligger området
innenfor samme storvald. Viltnemnda har små muligheter til å presse igjennom et
samarbeid, men vi bør oppfordre sterkt grunneierne til å få til et samarbeid om dette.
Vedtak:
Viltnemnda v/sektretær utarbeider et svarbrev med kopi til storvaldet ut fra følgende
føringer:
- Søknaden avslås da arealet er under minstearealet for elg.
- Vi ser at det er svært uheldig at arealet ligger som en ujaktbar «øy»
både ut fra jaktmessige grunner og ut fra at grunneier også må få sin
andel av jakta representerer.
- Vi henstiller sterkt nabojaktlag og storvaldet til å innlemme arealet i
et av de tilgrensede jaktfelt.
5. Referatsaker

Kartleggingsarbeid av villreinens leveområder i Norefjell-Reinsjøfjell
Norsk villreinsenter skal gjennomføres en kartlegging av villreinens
leveområder i Norefjell-Reinsjøfjell. Prosjektet vil samle inn og strukturere
data om hvordan reinen bruker området til ulike årstider.

Endring i Nes kommuneskoger - Jakt, fiske, hytter.
Makeskiftet mellom Nes kommune og Stein Erik Livgård er nå kommet langt.
Det gjenstår kun fradelingen og oppmåling av arealet ved Trytetjern.
Endringene medfører at kommunen selger arealet i Sevrelia på ca. 4850 daa og
erverver et område på ca 730 dekar ved Trytetjern. Dette vil medføre enkelte
endringer i avtalene med Nes jakt- og fiskeforening. Kommunen ser også på
hvordan kommunens hytter skal disponeres framover.

Kartlegging Hallingdalselva
Det har vært gjennomført prøvefiske med el-fiskebåt i nedre deler av
Hallingdalselva (Flå og Nes) høsten 2014. Resultatene er ennå ikke helt klare.
Men foreløpige resultater viser at det ble fanget mye småfallen gjedde, lite
ørret, mye ørekyte. Dette er ikke så positivt ut fra målet om at elva skal være
en attraktiv for sportsfiske. Det kan også tyde på at elva ennå ikke har
«stabilisert» seg etter at gjedda har etablert seg.
6. Eventuelt
Samling viltforvaltere i Buskerud avholdes 8.april på jakt og fiskesenteret i Flå.
Sekretær vil delta.
Nes 21.04.2015
Gerd Eli Berge
Leder
Jon Andreas Ask
Sekretær
Vedlegg:
Viltfondet Nes, Regnskap 2014
Konto
10301
10400
10500
10900
10902
10990
11000
11209
11301
11400
11500
11600
11709
11900
12004
13502
13700
14290
14500
14700
ANNEN EKSTRAHJELP
OVERTID
ANNEN LØNN OG TREKKPL.GODTGJ.
PENSJONSINNSKUDD KLP
FORSIKRING - KOLLEKTIV
ARBEIDSGIVERAVGIFT
KONTORMATERIELL
ANNET FORBR.MATERIELL/TJENESTE
TELEFONTJENESTER
INFORMASJON
OPPLÆRING
SKYSS-/KOSTGODTGJØRELSER
ANDRE DRIFTSUTGIFTER
HUSLEIE
ANNET UTSTYR
KJØP AV TJEN. FRA ANDRE KOMM.
KJØP FRA ANDRE
MVA SOM KOMPENSERES
OVERFØRINGER TIL KOMMUNER
OVERFØRINGER TIL ANDRE
16209 DIV. AVGIFTSFRIE INNTEKTER
16509 ANNEN AVGIFTSPLIKTIG OMSETNING
17009 ANDRE STATSTILSKUDD
KOMPENSERT MVA.
17290 DRIFTSREGNSKAPET
17700 TILSKUDD FRA PRIVATE
17701 REFUSJON FRA PRIVATE
19400 BRUK AV DISPOSISJONSFOND
13700 KJØP FRA ANDRE
Bilagstekst
MATTILSYNET
SANDBEKK & KVANNEFOSS
MATTILSYNET
THOEN HOTEL
NES JAKT- OG FISKEFORENING
NES NORDMARK KART
NES JAKT- OG FISKEFORENING
GRØNNING ÅSMUND
GRØNNING ÅSMUND
GOL KOMMUNE
MATTILSYNET
Korr. tilb.f. bunkenr. 33951
GOL KOMMUNE
NESBYEN-HEDALEN VEGLAG
ØRRETENS RIKE FRÅ FJELL TIL SA
Merknad
Ettersøk
Ettersøk
Ettersøk
Ettersøk
Hallingdølen
Ettersøk
Bomkort
Se egen tabell
Fellingsavgift Gol
Valhall
Se egen tabell. 2015: VigThoen elgjakt
Se egen tabell
Regnskap 2014
1 755
34 455
5 963
0
0
4 470
0
0
952
1 728
0
5 067
1 040
0
0
0
52 880
9 120
8 696
4 000
-133 589
-22 080
-400
-9 120
-3 000
-5 000
0
-43 063
Gjensidige, tilskudd foring
Tilbakebetalt beiteprosjekt
Merknad
GPS
Oppskyting
Beiteregistrering
Merkeprosjekt
Bomkort
Beløp
120,00
6 240,00
96,00
2 416,00
800,00
3 200,00
3 712,00
11 000,00
4 000,00
16 000,00
96,00
-16 000,00
20 000,00
1 200,00
16 000,00
Korr. tilb.f. bunkenr. 37105
16209 DIV. AVGIFTSFRIE INNTEKTER
Bilagstekst
Nes Jakt&Fiskefor. Småviltjakt
Børtnes Ødegårdene Viltforv.
Fellingsavgifter 2013
16509 ANNEN AVGIFTSPLIKTIG OMSETNING
Bilagstekst
Faste oppdrag, termin 3/2014
Elgkjøtt
Viltkjøtt
Tilfeldig oppdrag
-16 000,00
52 880,00
Beløp
-23 164,50
-9 355,00
-101 070,00
Beløp
-7 980,00
-5 500,00
-8 800,00
200

Similar documents