B.1.2.3 Beskrivelse elektro

Comments

Transcription

B.1.2.3 Beskrivelse elektro
Bærum Kommune – Sleipners vei 8
Tilbygg ventilasjon og bod.
Elektrotekniske installasjoner
Beskrivelse nr. E-001
Norconsult oppdragsnummer 5131589
Bærum Kommune – Sleipners vei 8
Dato:
01.07.2015
Beskrivelse. elektro
Sammendrag
Beskrivelse for de elektrotekniske anlegg.
F01
2015-07-01
Beskrivelse for utsending
Tste
KJ
KJ
D01
2013-10-23
Foreløpig utkast.
Tste
BR
BR
Rev.
Dato:
Beskrivelse
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse
Utarbeidet Fagkontroll Godkjent
02.07.2015
Norconsult AS
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 00-1
01 INNHOLDSFORTEGNELSE
INNHOLDSFORTEGNELSE
01.
02.
03.
03.2
03.3
03.4
03.5
Innholdsfortegnelse
Orientering
Tilbudsskjema
Kapittelsammendrag
Prisskjema
Prising/kalkulasjonsfaktor.
Tegningsliste
:
:
:
:
:
:
:
00-1
00-2
00-3
00-4
00-5
00-7
00-8
10
Fellesytelser for elanleggene
:
10-1
10.10
10.101
10.102
10.103
10.11
10.12
17.
171.
173.
Generelt
Henvisninger
Merking
Helse, miljø og sikkerhet
Egen rigg for elektro
Egen drift for elektro
Anleggsdokumentasjon
Prøving og idriftsettelse
Drifts- og vedlikeholdsinstruks
:
:
:
:
:
:
:
:
:
10-1
10-2
10-3
10-4
10-5
10-6
10-8
10-9
10-11
40.
ELKRAFTINSTALLASJONER, GENERELT :
40-1
41.
43.
44.
45.
Basisinstallasjoner for elkraft
Lavspentforsyning
Lys
Elvarme
41-1
43-1
44-1
45-1
50.
TELE- OG AUTOMATISERINGSINSTALLASJONER, GENERELT :
50-1
54.
Alarm- og signalsystemer
54-1
:
:
:
:
:
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
SLEIPNERS VEI 8
Kap.: 00 GENERELT
Postnr.
Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav
02
ORIENTERING
00.02.1
ORIENTERING OM PROSJEKTET
Side 00-2
Bærum kommune er eier av ett bygg ved Sleipnersvei 8, som har 6 leiligheter, fordelt over to
plan. Fem av disse leilighetene er brukt som omsorgsboliger mens den 6. leiligheten, i den siste
tiden, er brukt som arbeidsbase for omsorgsarbeidere, såkalt administrasjonsleilighet. Denne
leiligheten ligger ved grunnplanet og har utvendig fasader mot tre himmelretninger (sydøst,
sydvest og nordvest).
Det varierer mye hvor mange personer som befinner seg i leiligheten til en hver tid, men ett typisk
estimat er mellom 8 til 15 personer, fordelt på to separate rom. I tillegg til at det er for lite
tilgjengelig friskluft fører det store persontallet, og bruk av teknisk utstyr til høye innetemperaturer.
Det skal derfor installeres et nytt balansert ventilasjonsystem, samt varmepumpeinstallasjon
basert på luft til luft.
Det er ikke plass til ventilasjonsaggregat i eksisterende bygg og det er derfor planlagt ett tilbygg
hvor dette skal plasseres.
Arbeidene omfatter alle elektroarbeider tilknyttet nytt ventilasjonsanlegg i nytt tilbygg for bod og
ventilasjonsrom, samt varmepumper, kontrollpanel, o.l i leiligheten.
Det er noe ny belysning og utvidelse av brannalarmanlegget.
Det blir også noe arbeider i tilknytning med flytting av eksisterende elanlegg i leiligheten.Dette
innbefatter de/remontering av utstyr, og bygningsmessige tiltak i eksisterende himling.
Nye tilførsler legges fra hovedtavle plassert i tekniske rom med åpning mot gang i
administrasjonsleiligheten.
Prosjektet skal gjennomføres etter Generalentreprise hvor byggfaget er generalentreprenør.
Norconsult AS
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 00-3
03 TILBUDSSKJEMA
03. TILBUDSSKJEMA
10
Fellesytelse
Kr.
17
Anleggsdokumentasjon
"
40
Sum Elkraftinstallasjoner
"
50
Sum Tele- og automatiseringsinstallasjoner
" ________________
Sum ekskl. mva
Kr.
Norconsult AS
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 00-4
03 TILBUDSSKJEMA
03.2
KAPITTELSAMMENDRAG
10
Fellesytelse
Kr. ________________
17
Anleggsdokumentasjon
Kr. ________________
41
Basisinstallsjoner elkraft
Kr.
43
Lavspentforsyning
"
44
Lys
"
45
Elvarme
"
49
Avfallshåndtering
"
40
Sum Elkraftinstallasjoner
Kr. ________________
54
Alarm- og signalsystemer
Kr. ________________
50
Sum Tele- og automatisering
Kr. ________________
Summene overføres til tilbudskjema side 00-3
Norconsult AS
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 00-5
03 TILBUDSSKJEMA
03.3 PRISSKJEMA
102
Merking
Kr.
103
Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
"
11
Rigg
"
12
Drift
" _____________
Sum 10 fellesytelser for elanleggene
Kr.
171
Prøving og idriftsettelse
Kr.
173
Drifts- og vedlikeholdsinstruks
"
_____________
Sum 17 anleggsdokumentasjon
Kr.
411
Systemer for kabelføring
Kr.
412
Systemer for jording
"
_____________
Sum 41 Basisinstallasjoner for elkraft
Kr.
433
Elkraftfordeling til alminnelig bruk
Kr.
434
Elkraftfordeling til driftstekn. installasj
"
______________
Sum 43 Lavspentforsyning
442
Belysningsutstyr
Kr.
Kr _____________
Sum 44 Lys
453
Varmekabler
Kr.
Kr. _____________
Sum 45 Elvarme
491
Avfallshåndtering
Kr.
Kr _____________
Sum 44 Lys
542
Brannalarm
Kr.
Kr. _____________
Sum 54 Alarm og signalsystemer
Summene er ekskl. mva.
Summene overføres til Kapittelsammendrag side 00-4.
Kr.
Norconsult AS
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 00-6
03 TILBUDSSKJEMA
03.4
PRISING/KALKULASJONSFAKTORER
.1
PRISGRUNNLAG
Alle poster i tilbudsskjema, inklusive enhetspriser skal være utfylt. Hvis byggherren ønsker det skal
prisene spesifiseres nøyere.
Konf. for øvrig til prisskjema med sammendrag.
.2
ARBEID
Faktorer for arbeid skal omfatte alle variable og faste kostnader som elentreprenøren måtte ha utover
utbetalte arbeidslønn, forøvrig i h.t. prisgrunnlag i NS 3420:2014.
Kalkulasjonsfaktor lønn:
Tilbyderen skal oppgi en faktor hvor alle tillegg til netto utbetalt arbeidslønn er inkludert.
Entreprenøren kan fakturere netto utbetalt arbeidslønn multiplisert med faktoren, pluss
merverdiavgift.
Ka =
Timepriser:
Her oppgis fast timepris for regningsarbeider inklusive formannslønn, verktøyhold, sosiale utgifter,
reiseutgifter, generalomkostninger, administrasjon og fortjeneste.
Akkordfaktor reguleres etter tariffregulering. Sosiale utgifter reguleres i takt med eventuelle endringer.
Øvrige faktorer er faste.
Timesatser inkl. alle påslag, ekskl. mva :
Kr. .....................
Konf. for øvrig til prisskjema med sammendrag
Timeprisene kommer kun til anvendelse etter avtale med byggherren
.3
MATERIELL
Påslagsfaktorer:
Materiell i følge netto fakturapris
f = ..................
Tele- og automatiseringsutstyr (Lev. nettopris)
f = ..................
Lysarmaturer (Lev.nettopris)
f = ..................
Lyskilder (Lev.nettopris)
f = ..................
Materiell iflg. andre nettoprislister (spesifiseres)
f = ..................
Materiellpåslag på inngående fakturaer
f = ..................
Faktorene er beregnet på forutsetninger:
-
Alle påslagsfaktorene dekker emballasje, frakt, assuranse,
forsikring, transport, administrasjon og fortjeneste i h.t.
prisgrunnlaget i NS 3420:2014.
Norconsult AS
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 00-7
03 TILBUDSSKJEMA
-
Tilbyderen har satt seg nøye inn i Tilbudsbestemmelsene og
er inneforstått med at de dokumenter som det er vist til, vil danne
grunnlaget for kontrakt om byggearbeidet.
-
Kapp og svinn skal inkluderes i oppgitte faktorer.
-
Oppgitte faktorer gjelder for små materielluttak.
Alle faktorer og timepriser er eksklusive mva.
.4
FORSIKRING OG GARANTIER
Forsikringer i h.t. NS 8405 stille av :
................................................................................
Garantier i h.t. NS 8405 stille av :
................................................................................
Norconsult AS
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
03 TILBUDSSKJEMA
03.5
1)
2)
3)
4)
5)
TEGNINGSLISTE
Plantegning E20-001 Områdeanvisning elektro (M 1:100, A3)
Plantegning E40-001 Elkraft (M 1:50, A3)
Plantegning E50-001 Tele og automatisering (M 1:50, A3)
Bilde: Eksisterende enlinjeskjema E-110 Hovedtavle (A3)
Bilde: Eksisterende kursfortegnelse for hovedtavle (A4)
02.07.2015
Side 00-8
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 10-1
Bygningsdel: 10 GENERELT
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
FELLESYTELSER FOR ELANLEGGENE
10.10
GENERELT
Generelt for alle kapittlene gjelder alle poster
beskrevet under FELLESYTELSER FOR
ELANLEGGENE. Dette vil si bl. a. henvisninger, alt
om merking, rigg og drift, samt
anleggsdokumentasjon.
Dette er poster som gjelder for alle kapittlene og som
skal prises der det er avsatt plass for prising enten
ved rundsum (RS) eller ved angitt mengde.
Alle disse poster skal prises der de er beskrevet. De
skal ikke inkluderes i hver enkelt post i de forskjellige
bygningsdeler (tekniske kapitler).
All administrative forhold for el-entreprisen, så som
deltagelse i byggemøter, særmøter, øvrige
prosjektrelaterte møter, vernerunder osv. skal
inkluderes i tilbudet.
For sikkerhetsstillelse henvises til tilbudsdokumenter
Bok 0 utarbeidet av Bærum Kommune.
Forøvrig henvises til aktuelle bilag i h.t.
innholdsfortegnelsen.
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 10-2
Bygningsdel: 101 HENVISNING
Postnr
10.101
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
HENVISNING
Denne beskrivelse er basert på NS 3420:2014.
Kodene til de spesifiserte tekstene viser til tekniske
bestemmelser i NS 3420:2014. For delprodukter
under WL1.3 - Punkter, gjelder kravene i NS
3420:2014. til alle delproduktene som inngår i
punktprisen. Tekniske bestemmelser og
mengdeberegningsregler i NS 3420:2014. gjøres
også gjeldende for delprodukter som ikke inngår i
standarden.
Alt arbeid utføres i h.t. forskrifter for elektriske
lavspenningsanlegg med veiledning FEL og NEK
400:2014, 5. utgave..
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 10-3
Bygningsdel: 102 MERKING
Postnr
10.102
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
MERKING
Det skal legges vekt på at merking av anlegget
utføres på en slik måte at det gir entydig og varig
informasjon, riktig betjening og bruk av anlegget.
Levetid for benyttet merkesystem/utstyr skal minst
tilsvare levetiden for den enkelte
anleggsdel/komponent som skal merkes.
Merking utføres i h.t. bok 0.
10.102.1
MERKING
Her prises arbeid i forbindelse med merking.
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 10-4
Bygningsdel: 103 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA-PLAN)
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
10.103
SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHAPLAN)
10.103.1
SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ
(SHA-PLAN)
For sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, henvises til bok
0.
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 10-5
Bygningsdel: 11 EGEN RIGG FOR ELEKTRO
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
10.11
EGEN RIGG FOR ELEKTRO
10.11.1
Elektroentreprenøren skal i denne posten medta
eventuelle kostnader for rigging og klargjøring i h.t.
bok 0.
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 10-6
Bygningsdel: 12 EGEN DRIFT FOR ELEKTRO
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
10.12
EGEN DRIFT FOR ELEKTRO
10.12.1
Elektroentreprenøren skal i denne posten medta
eventuelle kostnader for drift for utførelse av
installasjoner, som ikke er dekket av andre poster i
denne beskrivelsen. Det henvises også til bok 0.
10.12.2
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RS
AO2.22
BYGGRENHOLD
RENT, TØRT BYGG
Under denne post prises de tjenester som
entreprenøren skal medta ihht. Rent, tørt
byggeprosedyrene. Inklusive rydding, lagring og
bortkjøring av avfall og kostnader til
deponeringsavgifter.
Ref. rent, tørt bygg håndboken, 2 utgave 2007.
I h.t. bok 0.
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 10-7
Bygningsdel: 17 ANLEGGSDOKUMENTASJON
Postnr
10.17
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
ANLEGGSDOKUMENTASJON
I kapittel 17 er alt i forbindelse med
anleggsdokumentasjon beskrevet.
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 10-8
Bygningsdel: 171 PRØVING OG IDRIFTSETTELSE
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
10.171
PRØVING OG IDRIFTSETTELSE
10.171.1
Etter at de respektive elektrotekniske installasjonene
er ferdig montert, skal elentreprenøren gjennomføre
fullstendig utprøving, idriftsettelse og
funksjonskontroll av samtlige anleggskomponenter.
Der hvor flere enkeltanlegg skal spille sammen/har
avhengighet av hverandre, skal totalfunksjonen
prøves.
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Når elentreprenøren er forvisset om at anlegget
fungerer tilfredsstillende og er i overensstemmelse
med kontraktens betingelser, skal han skriftelig
varsle byggherren om at sluttbefaring kan holdes.
Sluttbefaringen skal utføres i god tid før
ferdigstillelsesdato.
Entreprenøren skal stille nødvendig montør- og/eller
ingeniørhjelp til disposisjon under besiktigelse,
prøving, kontroll og sluttbefaring av anlegget.
Ved overlevering stilles følgende krav til anleggene:
a.
De skal være komplett utført etter
tegninger, beskrivelse og offentlige
forskrifter komplett med alle merkinger,
instrukser m.m. montert.
b.
Prøvet, målt og justert etter beskrivelsen
og fabrikantens idriftssettelsesprosedyre.
c.
Anmeldt til og godkjent av offentlig
myndigheters kontrollinstanser, med kopi
av godkjennelse oversendt byggherre.
d.
Idriftsatt klar til bruk.
e.
Foreløpig utgave av drift- og
vedlikeholdsinstruks oversendt byggherre.
Etter at anleggene er ferdig montert skal
elentreprenøren og leverandøren stille mannskap til
disposisjon for opplæring av byggherrens folk i bruk
av anleggene.
Tidspunkt for instruksjon og gjennomføring avtales
med byggherren.
Nødvendig assistanse til byggherrens personell i
disse perioder skal være inkludert.
Igangkjøring av VVS-anleggene.
Ved igangkjøring av klimaanleggene skal
el.entreprenøren stille 1 mann til disposisjon for å
kontrollere at alle elektriske funksjoner virker som
forutsatt.
Igangkjøring og innregulering skal koordineres av
VVS-entreprenøren, og el.entreprenøren skal gi
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 10-9
Bygningsdel: 171 PRØVING OG IDRIFTSETTELSE
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
nødvendig bistand under denne fasen.
Elektroentreprenøren skal, før han tilkobler VVSentreprenørens, leverte motorer, apparater, start- og
styringsorganer, sjekke at disse er godkjent av
godkjent prøveinstans. alt utstyr skal være CEmerket.
Ajourføring av tegninger.
Elentreprenøren skal ajourføre alle eltegningene i
samsvar med det utførte anlegg. Dette både gjelder
egne installasjoner og kabelopplegg til installasjoner
levert av andre, bl. a. kabling i forbindelse med VVSanleggene.
Tegningene skal være påført merking av kurs og
rekkeklemmenummer, samt øvrige komponenter i
anlegget.
For skjema (strømveis- og enlinjeskjema) skal
følgende påføres:
-
utfylt apparatspesifikasjon
komplett merking som angitt ovenfor
rekkeklemmenr., eventuelt kursnr.
klemmemerking for komponenter
(kontaktorer, releer, etc.)
Se også bok 0.
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 10-10
Bygningsdel: 173 DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINNTRUKS
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
10.173
DRIFTS- OG VEDLIKEHOLDSINNTRUKS
10.173.1
DOKUMENTASJON
Enh.
Mengde
Pris
Sum
FDV-dokumentasjon og tegninger skal utarbeides
"som bygget" i h.t. Bærum Kommunes retningslinjer
("Retningslinjer for FDV-dokumentasjon" og
"Retningslinjer for DAK-tegninger").
Entreprenør skla overlever kladdet som byggettegninger og skjema til byggherres RIE.
Det henvises også til bok 0.
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 26-1
Bygningsdel:
Postnr
26
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTRO
BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER FOR ELEKTRO
TEKNISKE HJELPEARBEIDER
Alle byggningstekniske hjelpearbeider som er
nødvendige for de elektrotekniske anlegg tas med i
tilbudet.
26.2
HULLTAKING AV MINDRE HULL
Ved utførelse hvor entreprenøren kan klare seg med
mindre hull på 50mm eller mindre må entreprenør
selv bore disse.
Entreprenøren skal oppmerke nødvendige
utsparinger og hullboring for sine anlegg ihht.
tekniske bestemmelser.
Koordinering av dette er entreprenørens ansvar.
26.03
SNEKKERARBEIDER
26.03.1
DE- OG REMONTERING AV HIMLING
26.03.2
RS
Ved behov skal deler av eksisterende himling
demonteres for tilgang til å legge rør og elanlegg
over himling. Nødvendig listverk ved tak må også
demonteres og remonteres.
RS
SPIKERSLAG
Det spikerslag til elinstallasjoner, 60cm
stk
7
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 26-2
Bygningsdel: 04 BRANNTETTING
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
26.04
BRANNTETTING
26.04.1
BRANNTETTING
Alle gjennomføringer for el-rør gjennom vegger skal
tettes. Eventuelle gjennomføringer gjennom
brannvegger tettes med godkjent
branntetningsmasse.
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 41-1
Bygningsdel: 411 Systemer for kabelføring
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
41
BASISINSTALLASJONER FOR ELKRAFT
41.411
Systemer for kabelføring
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Alt kursopplegg skal legges skjult der det er mulig.
Dette gjelder alle rom i leiligheten. Bruk av åpent
anlegg skal avtales med byggherre før igangsetting
av disse arbeidene.
For føringer til elinstallasjoner skal røranlegg benytte
seg av av innkassinger for VVS-anlegg som
føringsvei.
I mindre partier/lengder kan det være behov for å
legge kanal-list på tak og vegg frem til
utstyr/apparater. Dette er ikke inntegnet på
plantegning, og avtales med arkitekt/byggherre.
I tilbygg ventilasjonsrom legges føringer til VVS
montert på vertikal og horisontal lagt kabelbro. Dette
er ikke inntegnet på plantegning.
I tilbygg ventilasjonsrom og tilbygg bod forlegges
kabling til lys og stikk som åpent anlegg.
41.411.2
41.411.3
Elkanal
Minikanal inkludert lokk, endestykker, hjørner og
kapp. Punktet avregnes.
m
8,00
Kabelbro 200 mm.
Punktet avregnes.
m
5,00
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 41-2
Bygningsdel: 412 Systemer for jording
Postnr
41.412
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Systemer for jording
Postene er ikke inntegnet på plantegning.
41.412.1
WN1.4416
JORDINGSMATRIELL
FUNKSJON: HOVEDJORDLEDER
UTFØRELSE: SOM LINE
MATERIALE: BLANK C U
EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: 50 mm²
Lokalisering:
Anvendelse:
Dimensjoner:
Montasje:
Andre krav:
Under drenering
Fundamentjord
2 x 50 mm2
Lagt under drenering
Nei
Skjøting av eksisterende blank kobberline lagt i
parallell under drenering
Total lengde 50 mm2 blank Cu-line
41.412.2
m
15,00
WN1.6592
JORDINGSMATRIELL
FUNKSJON: UTJEVNINGSFORBINDELSE
UTFØRELSE: MED LEDNING
MATERIALE: PN-ledning
EKVIVALENT CU-TVERRSNITT: 6 mm²
Lokalisering:
Anvendelse:
Dimensjoner:
Montasje:
Andre krav:
Kabelbroer, ventilasjonskanaler,
ledende konstruksjoner etc.
Gul/grønn PN-ledning
6 mm2
På kabelbro
Nei
EKVIPOTENSIALJORD
Jording av kabelstiger, kabelrenner,
ventilasjonskanaler, vannrør, himlinger og øvrige
elektrisk ledende bygningsmessige konstruksjoner
med gul/grønn PN-ledning 6 mm2. Punktene er ikke
vist på plantegningene.
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 43-1
Bygningsdel: 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
43
LAVSPENT FORSYNING
43.433
Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
43.433.1
Fordelinger til alminnelig forbruk
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Eksisterende elfordeling (hovedtavle) er plassert i
teknisk rom 007 med dører mot rom 008 gang.
Systemspenning er 230V/IT
Alle kurser til administrasjons-leiligheten er på
avgangen sammen med resten av fellesanlegget.
Nye kurser legges inn tilsvarende.
43.433.1.2 KURSSIKRINGER I EKSISTERENDE FORDELING
I eksisterende elfordeling skal det monteres følgende
sikringsavganger.
Automatsikringer 2/16 A - 230 V
stk
6
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 1 Fordelinger til alminnelig forbruk:
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 43-2
Bygningsdel: 433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk
Postnr
43.433.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Kursopplegg til alminnelig forbruk
43.433.2.1 WL1.311
PUNKT
ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering:
Montasje:
Andre krav:
Tilbygg bod og teknisk rom
Direkte i tak
Nei
Punkt for lys og stikk.
Kurser med kabel PR/PN 2 x 2,5 mm2.
stk
1
stk
1
stk
2
43.433.2.2 WL1.311
PUNKT
ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP20
Lokalisering:
Montasje:
Andre krav:
Ny bod under trapp
Direkte i tak/på vegg
Nei
Punkt for lys og stikk.
Kurser med kabel PR/PN 2 x 2,5 mm2. Tilførsel
hentes fra nærmeste lyskurs.
43.433.2.3 WL1.313
PUNKT
ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP44
Lokalisering:
Montasje:
Andre krav:
Rom 005 WC/DUSJ
Direkte på vegg
Nei
Punkt for vaskemaskin og tørketrommel
Kurser med kabel PR/PN 2 x 2,5 mm2 og enkel stikk
2/16 +j IP44.
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 2 Kursopplegg til alminnelig forbruk:
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 43-3
Bygningsdel: 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
43.434
Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner
43.434.2
Kursopplegg for driftstekniske installasjoner
Enh.
Mengde
Pris
Sum
43.434.2.1 WL1.313
PUNKT
ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP44
Nytt tilbygg ventilasjon
På aggregater
Nei
Lokalisering:
Montasje:
Andre krav:
PUNKT FOR VVS
Kursopplegg fra elfordeling i nytt teknisk rom til
ventilasjonsaggreggat.
Punktet omfatter også tilkobling,boks,nipler,o.l. fra
avgrening i nytt tilbygg ventilasjon. Rør type
Treotham type PMA-FIX eller tilsvarende.
Kabeltype PFSP 3 x 2,5 mm2
stk
1
stk
1
43.434.2.2 WL1.313
PUNKT
ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP44
Tilbygg
På aggregater
Nei
Lokalisering:
Montasje:
Andre krav:
PUNKT FOR VVS
Kursopplegg fra elfordeling i teknisk rom til utedel
varmepumpe.
Kabeltype PFSP 3 x 2,5 mm2
43.434.2.3 WL1.313
PUNKT
ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP44
Lokalisering:
Montasje:
Andre krav:
Personalrom
På varmepumpe
Nei
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel 2 Kursopplegg for driftstekniske installasjoner:
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 43-4
Bygningsdel: 434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
PUNKT FOR VVS
Kursopplegg fra elfordeling i teknisk rom til inndel
varmepumpe.
Kabeltype PFSP 4 x 1,5 mm2
stk
1
stk
1
43.434.2.4 WL1.313
PUNKT
ANVENDELSE: FOR ELKRAFT
KAPSLINGSGRAD: IP44
Lokalisering:
Montasje:
Andre krav:
Fellesstue
På varmepumpe
Nei
PUNKT FOR VVS
Kursopplegg fra elfordeling i teknisk rom til inndel
varmepumpe.
Kabeltype PFSP 4 x 1,5 mm2
43.434.2.5 TILKOBLING OG MONTERING AV TIDSUR
Montering av tilkobling av kontroll-panel for
overstyring/forsering av ventilasjonsanlegget. All
nødvendig kabling medtas.
43.434.2.6 Kursopplegg til automatikkanlegg
Det henvises til kap. 56 i VVS beskrivelsen.
All kabling og installasjon som omfattes av kap. 56
skal medtas i denne posten.
RS
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 2 Kursopplegg for driftstekniske installasjoner:
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 44-1
Bygningsdel:
Postnr
44
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
LYS
Plassering av eksisterende fotocelle på fasade for
tenning av utelys bør flyttes pga konflikt med nytt
tilbygg. Eksisterende fotocelle byttes ut med ny
fotocelle. Tilførsel bokses og det legges kabel til ny
optimal plassering for fotocelle.
44.2
FOTOCELLE UTELYS
Fotocelle inkludert nødvendig koblingsmateriall og
kabling
44.442
Belysningsutstyr
44.442.1
DE- OG REMONTERING AV ARMATUR
1 stk eksisterende sirkulær takarmatur i rom 006
Felles stue, demonteres og remonteres på nytt sted.
Nødvendig kabling medtas.
44.442.2
RS
DEMONTERING AV ARMATUR
3 stk eksisterende sirkulær takarmaturer i rom 004
Personalrom demonteres.
44.442.3
RS
WT1.312233321A
LYSARMATUR MED LYSRØR
Antall
Lyskildetype: Rett lysrør med sokkel i begge ender
Antall lyskilder: 2
Bruksområde: Industribelysning
Kapslingsgrad: IP44
Avdekning type: Plan skjerm
Materiale i avdekning: Polyamid
Optisk egenskap for avdekning: Opal transparent
Tilkobling: Direkte tilkobling med kabel/ledning
Lokalisering: Tibygg bod og tilbygg ventilasjon
Armaturens form: Rektangulær
Armaturens mål: ca. 800 x 150 mm
Lystekniske krav: Montasje: I tak
Andre krav:
Fabrikat :
Type :
RS
stk
2
Fagerhult
Allfive 2/14 W - T5 eller tilsvarende
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 44-2
Bygningsdel: 442 Belysningsutstyr
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
44.442.4
WT1.312117591
LYSARMATUR MED LYSRØR
LYSKILDETYPE: RETT LYSRØR MED SOKKEL I
BEGGE ENDER
ANTALL LYSKILDER: 2
BRUKSOMRÅDE: INTERIØRBELYSNING
KAPSLINGSGRAD: IP20
AVDEKNING TYPE: DOBBELTPARABOLSK
MATERIALE I AVDEKNING: ALUMINIUM
OPTISK EGENSKAP FOR AVDEKNING: Annen
optisk egenskap - må spesifiseres
TILKOBLING: DIREKTE TILKOBLING MED KABEL/
LEDNING
Lokalisering:
Armaturens form:
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje:
Andre krav:
Fabrikat :
Type :
44.442.5
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Rom 004 Personalrom
Rektangulær
ca. 300 x 600 mm
Fagerhult
Indigo Clivus 2/20 W - T5 eller
tilsvarende. Tilkobles på
eksisterende lyskurs.
stk
3
stk
1
LYSARMATUR I BOD UNDER TRAPP
Lokalisering:
Armaturens form:
Armaturens mål:
Lystekniske krav:
Montasje:
Andre krav:
Bod under trapp, gang 001
Sirkulær
d = ca. 250 mm
1 x 26 W
Utenpåliggende
Sirkulær plastarmatur med opal avdekning
tilsvarende Fagerhult Discovery/Perla med integrert
tilstedeværelsedetektor.
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 45-1
Bygningsdel: 453 Varmekabler
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
45
ELVARME
45.453
Varmekabler
45.453.1
WR2.415
ELEKTRISK VARMEELEMENT
ELEMENTTYPE: TOLEDER VARMEKABEL
TEMPERATURAVHENGIGHET:
TEMPERATURAVHENGIG ELEMENTEFFEKT
(SELVREGULERENDE)
ANVENDELSE: HINDRE ISDANNELSE I
TAKRENNER / NEDLØP
Lokalisering:
Kondensavløp på utvendig
utedel av varmepumpe.
Oppvarmet areal:
Underlag:
Overdekning:
Nominell spenning:
Effekt:
Elementkobling:
Tilkobling:
Andre krav:
-
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Ingen
230 V
Koblingsboks IP44
Nei
Selvbegrensende varmekabel for utvendig bruk.
Fabrikat:
Produktnavn:
Raychem
GM-2X
Alternativt tilbys følgende :
45.453.2
Fabrikat :
..........................................
Type :
..........................................
m
2,00
WR2.415
ELEKTRISK VARMEELEMENT
ELEMENTTYPE: TOLEDER VARMEKABEL
TEMPERATURAVHENGIGHET:
TEMPERATURAVHENGIG ELEMENTEFFEKT
(SELVREGULERENDE)
ANVENDELSE: HINDRE ISDANNELSE I
TAKRENNER / NEDLØP
Lokalisering:
Oppvarmet areal:
Underlag:
Overdekning:
Nominell spenning:
Utvendig kondensavløp fra
innedel varmepumpe
Ingen
230 V
Sum denne side:
Akkumulert Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 45-2
Bygningsdel: 453 Varmekabler
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Koblingsboks IP44
Nei
Effekt:
Elementkobling:
Tilkobling:
Andre krav:
Selvbegrensende varmekabel for utvendig bruk.
Fabrikat:
Produktnavn:
Raychem
GM-2X
Alternativt tilbys følgende :
45.453.3
Fabrikat :
..........................................
Type :
..........................................
m
2,00
stk
2
WH1.12232
KOBLINGSBOKS, ELKRAFT
ANTALL KOBLINGSKLEMMER: 4
LEDERTVERRSNITT: 4 mm²
KAPSLINGSGRAD: IP44
ANTALL KABELINNFØRINGER: 4
Spesial koblingsboks tilpasset beskrevet
selvbegrensende varmekabel.
Tilpasset varmekabel fabrikat Raychem GM-2X
Alternativt tilbys følgende :
Fabrikat :
..........................................
Type :
..........................................
Andre krav:
Nei
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 49-1
Bygningsdel: 491 Avfallshåndtering
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
49
RIVEARBEIDER + DIVERSE
49.491
Avfallshåndtering
49.491.1
AVFALLSHÅNDTERING
Se bok 0.
Enh.
Mengde
Pris
Sum
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 54-1
Bygningsdel: 542 Brannalarm
Postnr
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
54
ALARM- OG SIGNALSYSTEMER
54.542
Brannalarm
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Eksisterende brannalarmanlegg er et Autronica
anlegg.
Brannalarmsentral er av type: BS100. Sentralen er
plasset rett innenfor hovedinngang til bygget.
54.542.1
Kurser for brannalarm
54.542.1.1 WL1.331
PUNKT
ANVENDELSE: FOR SIGNAL, KONTROLL OG
ALARM
KAPSLINGSGRAD: IP20
Detektorer
Kabeltype PFLP 2 x 1,0 mm2.
stk
3
54.542.1.2 FLYTTING AV BRANNALARMKLOKKE
Eksisterende brannalarmklokke i rom 006 Felles
stue, demonteres og remonteres litt lengre ned på
samme vegg. Nødvendig demontering av kabel og
ny kabling medtas.
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel :
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 54-2
Bygningsdel: 542 Brannalarm
Postnr
54.542.2
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Sentralutstyr for brannalarm
54.542.2.1 PROGRAMMERING
Omprogrammering og idriftssettelse av eksisterende
brannsentral
RS
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 2 Sentralutstyr for brannalarm:
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1
BÆRUM KOMMUNE
02.07.2015
Prosjekt: SLEIPNERS VEI 8
Side 54-3
Bygningsdel: 542 Brannalarm
Postnr
54.542.3
NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon
Enh.
Mengde
Pris
Sum
Detektorer, meldere, alarmorganer mv. for
brannalarm
I dette kapittel medtas detektorer, manuelle meldere,
alarmklokker.
Alt utstyr skal være av samme fabrikat som
eksisterende brannsentral og tilpasset denne.
Alt utstyr, detektorer, meldere og alarmklokker skal
være FG-godkjent.
54.542.3.2 XJ1.11111111
DETEKTOR FOR BRANN
Antall
Funksjonskriterium: Optisk detektor
Signalutgang: Analog
Tilkobling til buss-system: Kobles ikke
Kommunikasjonsprotokoll: Utgang kobles direkte
til sentral
Kapslingsgrad: IP20
Lokalisering:
Anvendelse:
Montasje:
Andre krav: Nei
stk
3
Sum denne side:
Sum Bygningsdel 3 Detektorer, meldere, alarmorganer mv. for brannalarm:
N:\513\15\5131589\5 Arbeidsdokumenter\54 RIE\Beskrivelse\SLEIPNERSVEI 8 - BESKRIVELSE RIE.ga1