REFERAT FRA MØTE I ELDRERÅDET 3. MARS 2015

Comments

Transcription

REFERAT FRA MØTE I ELDRERÅDET 3. MARS 2015
Eldrerådet Alstahaug
Saksnr.
15/84-13
Arkivkode
033
Avd/Sek/Saksb
SEN/LØN/SIA
Dato
04.03.2015
Gradering
REFERAT FRA MØTE I ELDRERÅDET 3. MARS 2015
Møtested: Rådhuset, møterom Botnkrona.
Tidspunkt: kl. 10.00 – 11.00
Tilstede:
Medlemmer: Irene Lieng (leder), Dagfrid Iversen, Arnfinn Tuven, Norvald Ruderaas
Forfall: Gunnar Breimo og Bill Rønning
Varamedlemmer: Asbjørg Hagenes
Fra administrasjon, evt. andre: Pleie- og omsorgssjef Tania Walen, hjelpepleier Mari Ann
Osen og spes.hjelpepleier Birgith Ellingsen, sekretær Siw Abs Åkerøy
Saksliste:
Orientering vedr. aktivitetsplan sykehjemmet v/Mari Ann Osen og Birgith
Ellingsen
Pleie- og omsorgssjef Tania Walen introduserte hjelpepleierene Mari Ann Osen og Birgith
Ellingsen. Osen og Ellingsen er begge ansatt ved Alstahaug sykehjem og har tatt
videreutdanning v/Verdighetssenteret i Bergen, innen «Omsorg ved livets slutt – en
verdig alderdom».
Studiet er finansiert via RKK, og er et stort kompetanseløft for Alstahaug kommune.
Ellingsen og Osen orienterte om studiet og formålet som er å få inn hverdagsaktiviteter
gjennom hele året.
De har laget en aktivitetsplan måned for måned, med faste innslag som besøk av
kulturskolen, barnegospel, sangkor, røde kors, pinsemenigheten, dansens venner og
barnehagen. I tillegg har de enkeltpersoner som stiller opp med diktlesing og
sang/musikk. Schei Faschion har også vært der med utstilling av kolleksjon for salg.
Målet er en variert aktivitetsplan med valgmuligheter for beboerne.
Brev, sakskorrespondanse og e-post til Alstahaug kommune, Rådhuset, bes ikke adressert til avdeling eller enkeltperson.
Besøksadresse: Strandgt.52, SANDNESSJØEN | Postadresse: Postboks 1006, 8805 SANDNESSJØEN
Tlf.: 75075000 | Faks: 75075001 | E-post: [email protected] | Org.nr.: NO 938 712 441 MVA
www.alstahaug.kommune.no
Side 2 av 2
På sikt ønsker de samarbeid med frivillighetssentralen for å få inn frivillige som kan
hjelpe til under de forskjellige arrangementene/aktivitetene.
I tillegg til den nye aktivitetsplanen, har Alstahaug sykehjem etablerte sammenkomster
som rekefest, julebord, solfest og sommerfest med dans.
Osen orienterte om at de har fått satt av timer i turnusen for å jobbe videre med
prosjektet.
Eldrerådet kommenterte at prosjektet var prisverdig og veldig interessant. De er glad
over å høre at de har en eldreomsorg vi kan være bekjent av.
Et annet prosjekt er «kiosktralle», der beboerne kan handle kioskvarer.
Til slutt orienterte Walen litt om omsorgstjenesten generellt, hjemmerehabilitering og
tildelingskontoret.
Årsmelding 2014
Irene Lieng leste opp årsmelding 2014 fra Alstahaug eldreråd og fra Alstahaug
seniorsenter.
Se vedlegg
Eventuelt
 Eldrerådets medlemmer Lieng, Iversen og Tuven deltok på Generasjonskonferansen
i Bodø 13.-15. februar 2015. Tema for konferansen er Dugnad for Nordland frivillighet, deltakelse og engasjement.
Generasjonskonferansen er en konferanse arrangert av Ungdommens fylkesting,
Nordland fylkes eldreråd og Rådet for likestilling av funksjonshemmede.
Deltakerne var veldig fornøyd med konferansen, der det var stort engasjemet
blant de frammøte, godt gruppearbeid på tvers av rådene.
 Eldrerådet etterlyser navn på leder for råd for funksjonshemmede.
 Det ble tatt opp samferdselsproblemer i distriktet, da spesielt med tanke på
hurtigbåter som ikke kan ta med rullestolbrukere.
Eldrerådet ønsker en uttalese fra rådet. Ruderaas lager utkast.
 Vararepresentant Asbjørg Hagenes kom med ønske om å få fast innkalling til
møtene i eldrerådet. Dette fordi hun ønsker å være orientert om arbeidet som
gjøres på møtene, slik at hun kan være forberedt når hun innkalles som vara.
Siw Abs Åkerøy
ref.