Matematikk - Minskole.no

Comments

Transcription

Matematikk - Minskole.no
ÅRSPLAN MATEMATIKK 7.klasse
Læreverk:
Veke
33-38
Tema
Tal
Multi 7A s. 4-35
39-40 +
42-43
Kompetansemål
*Forklar og bruk plassverdisystemet
for desimaltal, rekne med positive og
negative tal, heile tal og desimaltal
Statistikk og sannsyn *Planleggje og samle inn data i
samband med observasjonar,
Multi 7A s. 36-63
spørjeundersøkingar og
eksperiment.
Metode
Læringsmål
Titalssystemet, store tal,
addisjon, subtraksjon,
Negative tal, desimaltal
Skilnaden på tal og siffer,
rekning med
parantesar, avrunding,
overslag
Statistiske undersøkingar,
ulike diagramtypar, ulike
sentralmål, sannsyn i ulike setningar.
Søylediagram, linjediagram,
sektordiagram,
typetal, median,
gjennomsnitt, sannsyn.
Multiplikasjon og divisjon
med desimaltal,
forholdsrekning,
kombinatorikk, rekneartar og
prioritet.
Primtal, samansette tal,
rekneark,
*Presentere data i tabellar og
diagram som er framstilte med og
utan digitale verktøy, lese og tolke
framstillingane og vurdere kor
nyttige dei er.
44-47
Multiplikasjon og
divisjon
Multi 7A s. 64-95
*Finne median typetal og
gjennomsnitt i enkle datasett og
vurdere dei ulike sentralmåla i høve
til kvarandre.
*Forklar og bruk plassverdisystemet
for desimaltal, rekne med positive og
negative tal, heile tal og desimaltal
*Beskrive referansesystemet og
notasjonen som blir nytta for formlar
i rekneark og bruke rekneark til å
utføre og presentere og diskutere
løysinga.
48-3
Geometri.
Multi 7A s. 96-128
4-7
Måling
Multi 7B s. 4-37
v9-15
Brøk og Prosent
Multi 7B s. 38-71
v. 16-20
Rekning
Multi 7B s. 72-99
*Analysere eigenskapar ved to- og
tredimensjonale figurar beskrive
fysiske gjenstandar innanfor
daglegliv og teknologi ved hjelp av
geometriske omgrep.
Måling og utrekning av viklar,
setje namn på vinklar, Dele
inn sirklar, konstruere vinklar
og trekantar, eigenskapar ved
mangekantar og andre
former,målestokk
Rett vinkel, spiss vinkel,
stump vinkel,
nabovinklar, toppvinklar,
sirklar, sektor, radius,
diameter, omkrins, midtlinje,
kongruens,formlikskap
*Forklare oppbygginga av mål for
lengd, areal og volum og berekne
omkrins, areal, overflate og volum av
to- og tredimensjonale figurar.
Måling som samanlikning,
lengdemåling, praktisk måling
av lengde. Areal og volum
Omkrins og areal, overflate
og volum, tid og
tidsrekning, veg, fart og tid.
Prosent som hundredel,
prosent i praktiske situasjonar,
vanlege prosentar som 50%, 25%
etc. Skrive som brøk.
Brøk som ein del av ei heil
mengd, addisjon,
subtraksjon og multiplikasjon
av brøkar,
samanhengen mellom brøk
og desimaltal,
prosentrekning, likeverdige
brøkar, utviding og
forkorting av brøk,
faktorisering,
Prosentrekning, avrunding,
overslag, dei fire
rekneartane, negative tal,
parantesrekning
*Bruke forhold i praktiske
samanhengar, rekne med fart.
*Finne samnemnar og utføre
addisjon, subtraksjon og
multiplikasjon av brøkar.
*Bruke forhold i praktiske
samanhengar, rekne med fart og
rekne om mellom valutaer.
*Stille opp og løyse enkle likningar,
løyse opp og rekne med parentesar i
addisjon, subtraksjon og
multiplikasjon av tal.
Rekning med prosent, valuta,
avrunding av tal,
plassverdisystemet, likningar
med ein ukjent,
standaralgoritme for
multiplikasjon og divisjon,
rekneartanes prioritet
Veke 21-24
Mønster og algebra
Multi 7B s. 100-128
*Utforske og beskrive strukturar og
forandringar i geometriske mønster
og talmønster med figurar, ord og
formlar.
*Finne informasjon i tekstar eller i
praktiske samanhengar, stille opp og
forklare berekningar og
framgangsmåtar.
*Beskrive og gjennomføre spegling,
rotasjon og parallellforskryvning.
*Beskrive plassering og flytting i
rutenett, på kart og i
koordinatsystem, med og utan
digitale hjelpemiddel, og bruke
koordinatar til å berekne avstandar
parallelt med aksane i eit
koordinatsystem.
Kongruensavbildingar,
forskyving på rutenett og
koordinatsystem, spegling om
symmetrilinje, symmetriske
figurar, spegling i
koordinatsystem, rotasjon i
koordinatsystem, formulere
reglar for talmønster,
innsetting i algebraiske
uttrykk, innsetting i formlar,
bokstavar i formlar istaden for
tal, løyse likningar
Geometriske mønster,
kongurensavbilding,
forskyving, spegling,
rotasjon, figurtal,
talmønster, algebra,
likningar.