Velkommen til presentasjon av Multi!

Transcription

Velkommen til presentasjon av Multi!
Velkommen til
presentasjon av Multi!
Forfatterteam:
Bjørnar Alseth
Universitetet i Oslo
Mona Røsseland,
Matematikksenteret
Henrik Kirkegaard,
Flisnes skole, Ålesund
Gunnar Nordberg,
Høgskolen i Oslo
kursoversikt
Fagdidaktisk plattform
• Hva er matematikk og matematisk kompetanse?
• Multi og den nye læreplanen
• Hva er god matematikkundervisning?
Presentasjon av Multi og verkets oppbygging
• Eksempler på praktisk bruk
Hva er matematisk kompetanse?
• Det er viktig både
med gode
regneferdigheter
og med evne til å
kunne bruke disse
ferdighetene i
forskjellige
sammenhenger.
1
Ulike matematiske kompetanser
Læreplanen vektlegger
problemløsning og kommunikasjon
Multis kompetansemål i
matematikk etter kunnskapsløftet
Punktene beskriver hva elevene bør kunne etter hvert trinn
fra 1. til 7. trinn.
Kompetansemål Multi 1. trinn, Tall:
• kjenne igjen tall i omgivelsene sine.
• bruke tall og telling i hverdagslige sammenhenger og
blant annet stille spørsmål om antall tilknyttet
dagligdagse aktiviteter og utforske disse spørsmålene
med ulike hjelpemidler, som tegninger, tellestreker,
fingrer, klosser eller andre tellebrikker.
Utnytte gode ideer, over tid
2
Retningslinjer for undervisningen
1. Arbeide både praktisk og teoretisk
2. Veksle mellom utforskende, lekende, kreative og
problemløsende aktiviteter og ferdighetstrening
3. Gi tilpasset opplæring
- Uttrykke seg på varierte måter
4. Styrke matematisk kommunikasjon og den
matematiske samtalen
– Begrepslære, argumentasjon, refleksjon
Varierte uttrykksformer
• Fra konkret til abstrakt
Veksle mellom aktiviteter og
ferdighetstrening …
3
Aktivitetene legger grunnen for
det teoretiske arbeidet
Hva er god
matematikkundervisning?
• Entusiasme og engasjement.
• Faglig fokusering og klare, definerte mål for undervisning.
• Mye bruk av ikke-rutine oppgaver, som f.eks
problemløsning.
• Kjennskap til elevenes interesser og virkelighet og utnytte
dette i undervisningen.
• Bruk av varierte arbeidsform (individuelt, smågrupper og
hele klasser)
• Bruk av varierte situasjoner for samme begrep (ord,
fortellinger, konkreter, symboler, aktiviteter)
• Opptatt av refleksjon og matematiske samtale.
• Verdsetter elevenes løsninger, og oppfordrer dem til å
skrifteliggjøre sine oppdagelser.
Her ser dere fire apekatter.
En dag fikk hver apekatt fire
bananer. Hvor mange
bananer ble det?Samtalebilde
Lars får 80 kr i uken for å
hjelpe til med å mate
delfinene. Hvor mye har
han tjent på 5 uker?
Hvis hver sel
fikk åtte sild
hver, hvor
mange sild blir
det?
Gutten
Hvordan
har 100tenkte
kr.
Hvis pølsene
du for å finne
koster
20 kr,svaret?
hvor mange
kan han kjøpe?
Hvordan tenkte
du for å finne
svaret?
4
Lærerens bok
• Lærerens bok innfører et helt nytt konsept som gir
lærerne den hjelpen de trenger, når de trenger den! Den
inneholder gode faglige råd og tips til mange aktiviteter
som gir store variasjonsmuligheter.
• Lærerne får mulighet til å velge blant mange
læringsstrategier og tilpasse undervisningen til den
enkelte elev.
Matematisk
innhold
Mer utfordring
Hva skal gjøres?
Flere aktiviteter
Matematisk
samtale
Forenkling
5