Ultralyd og Doppler av nyrer (Einar Svarstad)

Comments

Transcription

Ultralyd og Doppler av nyrer (Einar Svarstad)
Klinisk
ultralyddiagnostikk
Einar Svarstad
Haukeland universitetssykehus
2
Klinikk + Lab + Bilde
+ Palpasjon + Funksjon
(Algebra)
ULTRALYD VED
NYRESYKDOM
Generell abdominal us
Organspesifikk us.
Tidens
mantra:
Fremskutt
kompetanse
UL er obligat i
nefrologisk diagnostikk
3
1: Estimert GFR (eGFR, MDRD/CKD‐EPI formulas)
2: Protein (Albumin)/kreatinin – ratio
S‐kreatinin,
?
U‐stix, Nyreskade, hva betyr det?
3: Ultralyd
4: Diverse blodprøver...
TYDELIG SKALA (funksjon)
HVILKEN nyre‐
sykdom?
Hvilken nyresykdom?
1.
GFR
 Stadier

CKD
 Normal
 Nedsatt
2.
Proteinuri
 Ja
 Nei
3.
Ultralyd






Hypertensjon
Diabetes
Hjerte-kar-nyresykdom
Arvelige sykdommer
Glomerulonefritter
Systemsykdommer
Urologi
? Glomerulær skade
4
? Nefrosklerose = hypertensiv nyreskade
? Urologi
? Cystenyrer
? Interstitiell nefritter
Ultralyd bør alltid gjøres
5
•
•
•
•
•
Størrelse
Skrumpnyrer
Ekkogenisitet
Symmetri
Nyrebiopsi?
•
•
•
•
Hydronefrose
Tumor
Kalk
Konkrement
Ultralyd – en oppgave for nefrologer

En hverdagskasuistikk fra
nefrologisk praksis….
74 år gammel sprek bonde, EH med RAS
• PTRA/Stent for 8 år siden (kreat 150)
• Velregulert HT med trippelkomb
• Rutinekontroll m/UL viste asymptomatisk
cancer  CT
• En mnd senere (2012) laparoskopisk
nefrektomi en fredag  utskr. mandag,
kreat 220
• FRISK
UL i status presens nefrologisk
diagnostikk og oppfølging

Biomarkør

 Nyresykdom


Komorbiditet
NYREBIOPSIER


Indremedisin 
nefrologi
Kirurgi  urologi
Allmennpraksis 
Tidens mantra:
Fremskutt
kompetanse
Radiolog
1+1= To nyrer
9
1 eller 2 sykdommer? Kreatinin?
Undersøkelsen
Rutinemessig ryggleie
 Anterolateral tilgang
høyre nyre (lever som
vindu og referanse)
 Posterolateral tilgang
venstre nyre (milt som
vindu og referanse)
Bukleie ofte nyttig
 Identisk snitt gjennom
begge nyrer
 Mer representative
målinger nyrestørrelse
10
Ultralyddiagnostikk nyresykdom
11

Minimums-svar for nefrologen
1. STØRRELSE
2. EKKOGENISITET
Nyrefunksjon
≠
Bildeanatomi
12
Nyrestørrelse norske studenter
13
Høyre nyre
Høyre nyre = venstre nyre
Nyrestørrelse lengde vs areal
14
•
•
•
•
•
•
•
Number of XY Pairs 39
Pearson r 0,7484
95% confidence interval
0.5667 to 0.8607
P value (two-tailed)
P<0.0001
P value summary
***
Is the correlation significant?
(alpha=0.05) Yes
R squared 0,5602
Normal nyre
1. Parenkym: skille mellom normoekkoisk bark + hypoekkoisk marg
15
2. Nyrebekken: hyperekkoisk
Normal nyre
1. Parenkym: normoekkoisk bark og marg uten synlig skille
2. Nyrebekken: hyperekkoisk
16
Nyrelengde # ”Nyrestørrelse”
>10
cm
>10
mm
17
Normal
Iskemisk
AKI
Nyrelengde # ”Nyrestørrelse”
>10
cm
>10
mm
18
Normal
Iskemisk
AKI
Nyrelengde # ”Nyrestørrelse”
19
>10
cm
>10
mm
Normal
Iskemisk
AKI
Ultralyd i diagnostikk og oppfølging

Praktiske eksempler
Ekkorike normalt store nyrer
Primære nyrelidelser

Glomerulonefritter
 Obs
hurtig progressiv
GN
 SLE
 Wegener

Interstitielle nefritter
«System»sykdommer med
kalknedslag eller massiv sylindruri
Sarkoidose
 Hyperparathyreoidisme
 Renal tubulær acidose
med hyperkalcuri

Myelomatose med
«System»sykdommer

kalknedslag
eller massiv
sylindruri
 Myelom-nyre
(cast nephropathy)

Frostvæskeforgiftning
21
Ekkorik nyre: haster ofte med biopsi
22
Anti-GBM nefritt og væskebalanse
51 år gammel mann med hoste, AKI, anuri, pleuravæske, ascites, kalkplakk distale aorta og ekkorike nyrer  Anti-GBM nefritt
Myelomnyre AKI
Mann 60 år, kreatinin 580 (dialyse 1 uke senere)
24
IgA-nefritt
Mann 53 år, kreatinin 190
25
Renal tubulær acidose
26
Renal tubulær acidose:
kalknedslag gir ekkorike
pyramider som begynner på
papillespissene
Medullær nefrokalsinose
Patologisk ekko i nyreparenkym
1. Parenkym: skille mellom normoekkoisk bark og hyperekkoisk marg
2. Nyrebekken: hyperekkoisk (+ sentral cyste)
Cystenyrer og nyrecyste
Peripelvine nyrecyster
Blæredivertikkel
30
UVI er
vanligste årsak
til hematuri
Blæredivertikkel
og fritt flytende
debris
Karsykdom, hjertesvikt og væskeretensjon



Nyrearteriestenoser
Generell arteriosklerose
Væskebalanse
32
Nyrearteriestenose:
Ve.s. skrumpnyre øverst og normal
hø. nyre nederst (ofte proteinuri neg)
Kronisk glomerulonefritt:
bilaterale skrumpnyrer (oftest
proteinuri pos)
Renovaskulær nyresykdom
Et sammensatt bilde - differensialdiagnoser
33
Ultralyd - Doppler
Renografi
Nyrebiopsi
Iskemi
Nefrosklerose
Kolesterolemboli
FSGS
Individual kidney function in atherosclerotic nephropathy
NDT 1998; 13: 842-4
16 år gml jente med Takayashu
arterit og RAS – følges jevnlig,
re-stentet to ganger
Forkalkninger i aorta
Aortaaneurismer
35
Hydronefrose
36
Grad av hydronefrose
≠
Grad av avløpshinder
Urologi eller nefrologi
eller begge; logistikk?
”Non-dilated” postrenal nyresvikt (~10%)
Ofte nefrologens problem å overbevise urologen
37
Cancer vesicae, Brickerblære og
urostomi  diurese ca 1 l. ↑Kreat
150  800. Lett dilatert
nyrebekken, dilatert øvre ureter.
Etter bilat. PP-kat  diurese 3 l 
kreat 220
Dilatert ureter
visualiseres øverst
og nederst
Ureterjet som
”funksjonstest”
38
Eksofytisk voksende blæretumor med fritt
flytende debris
39
Tx nyrer
Resturin? Prostata?
41
Rudimentære native nyrer
Tx-utredning - gjør
ultralyd tidlig/først:
Resturin
Prostata
42
Normal arterie
Normal vene
43
Ureter-jet tx nyre
Oj .. Her er det
flere nyrer som
virker!
44
Solide tumores i parenkym
45
Tilfeldig påvist 2.3
cm tumor i tx nyre
hos ung gutt (far
donor)
Tilfeldig påvist
knapt 3 cm stor
tumor i nativ
skrumpnyre hos
ung kvinne
46
Angiomyolipom – vanligvis en benign
tumor
47
Konklusjon
48
Integrert klinisk ultralyd gir bedre og raskere klinisk informasjon
Konklusjon
• Nyrestørrelse og parenkymdimensjon sier
noe om rehabiliteringspotensiale
• Vurdér nøye ekkogenisitet høyre nyre
• Ekkorike nyrer: biopsi haster ofte
• Ekkonormale og normalt store nyrer
utelukker ikke proliferative GN, RPG eller
ESRD
• Obs non-dilated postrenal nyresvikt
• Nyresirkulasjon (semi)kvantitativt
49

Similar documents