Stein i øvre urinveier

Transcription

Stein i øvre urinveier
Hensikten med denne veilederen eratåbidratileffektiv
utredningogpasientbehandling iallmennpraksis. Viønsker å
bedre samhandling mellomfastleger ogspesialisthelsetjenesten
bl.a.ved atpasienter henvises påretttidspunktoggjennom gode
henvisninger slikatpasientforløpene kanoptimaliseres.
Anbefalingene idette heftet erutarbeidet avNorsk Urologisk
Forening.De erbasert påbehandlingsretningslinjer fraEAU og
etter beste evne tilpasset allmennpraksis iNorge
EAU:European Association of Urology, www.uroweb.org
Steiniøvreurinveier
•Med steiniurinveiene menes iheftet steininyreog/eller ureter
•Deallerfleste steiner vilavgå spontant
•Viktigmedgodogrask smertelindring.Antiflogistika er førstevalg,
f.eks. Diclofenac 100mgsupp,deretter 50mgx3.Ved behov
suppleres medopiater.
•Metabolsk utredningerførstogfremst enspesialistoppgave. En
initial,orienterende utredningerimidlertidhensiktsmessig.
•Blærestein omhandles ikkeher.Blærestein ernesten alltiden
komplikasjontilprostatahyperplasi, avløpshinder oginfeksjon.
Mål for utredning ogbehandling avstein iøvreurinveier:
1. Lindreogforebygge smerte
2. Bevare nyrefunksjon
Ikkeallesteinersompåvises trengerbehandling
Norskurologiskforenings
anbefalingerforalmennleger
August 2013– revidert november 2015
Primærutredning
•Avgjøre (raskt) omakutteflankesmerter skyldes konkrement iøvre
urinveier ogomdetitilfelleforeligger indikasjonfor umiddelbar
innleggelse ogevt.intervensjon.
•Planlegge videre behandling.
1. Sykehistorie: Varighet av symptomer,grad avplager,
komorbiditet?Antikoagulantia? Feber ogandre tegnpå
infeksjon?
3. Kliniskundersøkelse: Evt.bankeøm over nyrelosjen.Ikke palp.øm
iabdomen (tenk diff.diagnose). Ofte mikroskopisk hematuri (ved
makroscopisk hematuri:tenk diff.diagnose) 4. Billeddiagnostikk: CT steinprotokoll(lavdose uten kontrast)
NB!UL,ikkeCT,hosgravide ogbarn.
5. Prøver: U-stix (inkl.pH),U-bact., S-Kreatinin, Albuminkorrigert
ellerionisertS-Ca, S-Urinsyre, S-Kreatinin
6. Huskdiff.diagnoser – særligomgenerelle abd.smerter, palp.ømhet iabdomen, makrohematuri, negativ CTeller kun
sværtsmå konkrementer utentegntilobstruksjon
Henvisning av steinpasienter til sykehus
Hvilke steinpasienter skal henvises som ø.hjelp?
•
Pasienter medsymptomgivende steiner ogsamtidig urinveisinfeksjon
medfeber er ø.hj sammedag/natt!
•
Pas.somikkesmertelindres medNSAIDs ogevt.mindre opiatdoser
•
Gravide med begrunnet mistanke omstein
•
Pasienter medobstruerende steinogsingel nyre
Sjekkliste forhenvisning tilsykehus
•
Sykehistorie
Nårsende vanlig henvisning til sykehus uten åvente påspontan steinavgang:
•
Pasienter meduttalt obstruksjon over lengre tid(prioriteres)
•
Uretersteiner somikkeantasåkunneavgåspontant (steiner >6-8mm)
•
Symptomgivende nyresteiner, korallkonkrementer eller store
steinmasser inyre, nyrestein somvoksersignifikant istørrelse
•
Pasienter medresidiverende øvreUVIogsignifikant stein iurinveiene
•
Barn medstein iurinveiene
•
Pasienter medkonkrementer iureter etter ESWL-behandling
(”steingate”)
•
Pasienter som kankontrolleres ogfølges iallmennpraksis
•
Pasienter meduretersteiner eller obstruerende nyresteiner somantas å
kunne avgåspontant (<6-8mm) kannormalt følges:
•
Rp.Antiflogistika ogkontroll med CT(evt rtg.urografi )etter 2-4
uker(proximale steiner ogtotal obstruksjon tilsier tidlig kontroll) mtp.steinavgang ogevt.grad avobstruksjon.
•
Dersom uretersteiner ikkehar avgått(rtg./CT-verifisert) etter 4
ukerbør pasienten somhovedregel henvises videre.
•
Påviste, asymptomatiske nyrekonkrementer uten tegntil obstruksjon,
infeksjon eller vekst:
•
Kontrolleres med rtg.oversikt urinveier etter 6mndr. Videre årlig
kontroll. (Ingensikreanbefalinger ift.kontrolloppleggets lengde)
•Små nyrekonkrementer sees ofte som bifunn på CT og er ikke
behandlingstrengende hos asymptomatiske pasienter.
•Små nyrekonkrementer uten tegn til obstruksjon er også oftest et
tilfeldig funn og svært sjelden årsak til diffuse abdominalsmerter à
tenk diff.diagnostikk
–
Debut ogvarighet avsymptomer? Kjent steinsykdom? Tidligere
behandling ogeffekt?Kjente disponerende faktorer? Singel
nyre?Vedvarende plager?Hvilke?Intensitet? Ev.varighet av
obstruksjon? Infeksjon?
Komorbiditet? Fastemedikamenter?
–
OBS!Antikoagulasjonsbehandling (viktig forvalgavbehandling)
•
•
Kliniske funn
Allmentilstand? Feber?Smerter?
•
Tilleggsundersøkelser
–
Radiologiske BILDER avnyere dato(ikkebaresvaret på
undersøkelsen) måsendes sykehusetfor åunngå forsinkelser og
unødvendige nyeradiologiske undersøkelser. Tidligere
kontrastundersøkels er børogsåsendes med.
–
SvarpåUrinstix, evt.urindyrkning ogtidligere steinanalyse.
Blodprøver om detertatt (særlig Kreatinin, Albuminkorrigert
eller ionisert S-Ca, S-Urinsyre)
Godehenvisninger girraskereog bedreutredningogbehandling. Medengodhenvisning kan endelpasientertas direktetil
behandling utenå måttevurderespå urologisk poliklinikk først.
•Steinkolikk/”nyresteinsanfall” ertypiskforobstruerende
ureterkonkrementer. Større konkrementer inyrene girofte lite
symptomer – ofte kunmurrende ubehag og/eller
infeksjonsproblematikk.
•Dersom pasienter gradvis blirsmertefrie etter lengre tidmedsmerte:
1. Konkrementet haravgått- eller
2. OBS!Stilleliggende konkrement ogopphørturinproduksjon
fra denaktuelle nyren.Behovfor rask behandling!