Trude Riple og Bjørn Bergan

Comments

Transcription

Trude Riple og Bjørn Bergan
Inntaks- og formidlingskonferanse
Sola, 23.-24. september 2015
Trude Riple og Bjørn Bergan
Kodeverk
Nytt vedr kodeverk
Programområdekoder
 Lærefag Portørfaget (HSPOR3---- ) nytt fra vår 2015
 Taktekkerfaget har skiftet navn til Tak- og
membrantekkerfaget
 Vg2 Maritim produksjonsteknikk (TPMPT2----) forsøk
(Sogn og Fjordane ) med oppstart høst 2015
Inntakskrav BABAT1---- og TPTIP1---Kvalifiserer til forsøk innen lærefaget Maritim innredning
(TPMIR3----)
Nytt vedr kodeverk, forts
Fagkoder
 Ny fagkode for Treningslære 1 – IDR2015
IDR2010 skal ikke benyttes skoleåret 2015-2016.
 Fagkoder for Norsk for elever med kort botid i Norge.
NOR14xx.
Nye fagkoder på Vg3 innen studieforberedende
utdanningsprogram.
 Fagkode FOS9000 (Fagopplæring i skole - lærefag Vg3)
skal benyttes i de skoleadministrative systemene for å
registrere Fagopplæring i skole (ALTVG3).
Fagopplæring i skole
Det er utarbeidet retningslinjer for registrering i
 De skoleadministrative systemene (Extens/SATS/iSkole)
 VIGO
Skal registreres på programområdekode
 xxxxx3F--- for lærlinger som ikke får lærekontrakt
 xxxxx3H--- for lærekandidater som ikke får opplæring i bedrift
Retningslinjer for registrering av lærlinger/ lærekandidater
med fagopplæring i skole finner dere på vigoiks.no.
Komprimert opplæring mot skriftlig
Vg3 eksamen innen lærefag
 Noen fylkeskommuner gir en komprimert opplæring i programfag
for praksiskandidater, eller lærlinger med full opplæring i bedrift,
som skal ta skriftlig eksamen på Vg3.
 Fagkoden TEO9000 - Komprimert opplæring mot skriftlig Vg3
eksamen innen lærefag. Denne fagkoden benyttes i
Extens/SATS/iSkole.
 Det må legges inn elevtimer på faget for alle elever.
 Opplæringen skal registreres på xxxxx3Y--- (praksiskandidater)
eller xxxxx3G---/3G1--/3G2– for lærlinger med full opplæring i
bedrift
Se utfyllende retningslinjer på vigoiks.no .
Retningslinjene gjelder i forhold til levering av statistikk.
Minner om
Søking om nye programområdekoder
Frist: 1. november
Info på vigoiks.no. Benytt skjema.
Innmelding av nye skoler og endring av eksisterende skoler
Info på vigoiks.no
Benytt meldeskjema.
Ny skole må ha et gyldig organisasjonsnummer som er et
bedriftsnummer.
Skolen må være opprettet i Nasjonalt skoleregister (NSR)
Fiktivt fødselsnummer
Info ligger i Registreringshåndboken
Det bør kontrolleres om personen har gyldig Fnr/Dnr før det
opprettes et fiktivt fødselsnummer.
Privatskolene tildeles nå fiktivt fødselsnummer gjennom WIS.
Årshjul for
VIGO Opplæring
Årshjul VIGO Opplæring
 Skal være et nyttig verktøy i forbindelse med
rapportering innen området videregående opplæring.
 Gir en oversikt over når, fra hvem, til hvem og hva som
skal rapporteres.
 Viser dato for viktige frister i gjennom året.
Årshjulet oppdateres en gang pr. år (juli) av Vigo IKS. Med
evt. justeringer i løpet av skoleåret.
Link til årshjulet.
Statistikklevering - generelt
Grensesnitt mellom VIGO og SSB
Det foreligger et grensesnitt mellom VIGO og SSB (Udir).
Blir oppdatert hvert år i februar.
Grensesnittet ligger på vigoiks.no.
Grensesnitt mellom VIGO og Udir
Det foreligger et grensesnitt mellom VIGO og Udir for statistikklevering
som kun gjelder Udir.
Blir oppdatert hvert år.
Grensesnittet ligger på vigoiks.no.
Statistikk - skoledelen
BRIO-rapporter og brukerveiledning er
oppdatert
Følgende BRIO-rapporter er oppdatert:
 Bkr-01-resultat
Seksjon 9, 10, 11, 12 og 13 (vedr spes.underv.) er oppdatert og er nå
tre seksjoner
Nye seksjon vedr fravær > 50 dager og/eller > 100 timer
Elever under 16 år som ikke er registrert på GSGSG0VG—
Tabell som viser Antall elever med elevstatus V og antall elever over
25 år fordelt på skolenr og programområdekode.
 Bkr-01b-resultatfag
Seksjon 7, 8 og 9 (vedr spes.underv) er oppdatert
Antall elever på TEO9000 fordelt på skolenr og programområdekode.
Elever med TEO9000 på «feil» programområdekode
BRIO-rapporter og brukerveiledning er
oppdatert, forts.
 Bkr-02-elever
Seksjon 3 – Kursprosent lav er endret til større enn 0 og mindre enn 10
prosent (ikke under 60 prosent)
Seksjon 8 er forbedret i forhold til filtrering.
Tabell som viser antall elever med elevstatus V og over 25 år fordelt på
skolenummer og programområdekode.
 Bkr-03-elevfag
Antall elever på TEO9000 fordelt på skolenr og programområdekode.
Elever med TEO9000 på «feil» programområdekode
Oppdatert Brukerveiledningen for 2015 ligger på vigoiks.no.
Tidsfrister
ssbResultat, ssbResultatfag og ssbVoksensoker
 1. levering er 29. september (sendes fra IST 30. september).
 Tilbakemelding fra Udir legges ut til fylkene 2. oktober
 Endelig levering er 18. oktober (sendes fra IST 19. oktober).
ssbElev og ssbElevfag
 1. levering er 10. november (sendes fra IST 9. november)
 Tilbakemelding fra Udir legges ut til fylkene 11. november
 Endelig leveringer er 19. november (sendes fra IST 20. november).
Statistikk - fagopplæring
Tilbakemelding fra Udir
• Statistikken for fagopplæring har andre, og hyppigere
datainnsamlinger enn skoledata
• Starter med kontrakt og prøver, første innhenting i nytt system 1.
desember 2015,så hver måned
• Senere kommer også data med søkere og formidling med
innhenting hver måned
• Vigo IKS får overlastet kontrollfiler med aggregerte feilmeldinger, og
fil med detaljer pr fylke
• Vigo IKS vil gjennomgå disse og videreformidle disse til aktuelle
fylker/kommune, med kommentarer. (I en periode framover)
• Fylkene/kommunen må så rette i Vigo, slik at ved neste uttrekk er
disse feilene borte. Må/bør rettes innen 4 uker.
• «Vi» må forvente at det vil bli en del jobb med dette i starten.
Eksempler på tilbakemeldinger:
Landsoversikt
Eksempler på tilbakemeldinger:
Oversikt pr fylke:
Kolonneoversikt detaljert feilliste pr. fylke
Fylke
FilID
RadNr
Feilkategori
Feilmelding
Avgiverfylke
Produksjonsdato
Telledato uttrekk
Hjemstedsfylke
Fødselsnummer
Navn
Programområdekode
Organisasjonsnummer (bedrift/foretak eller skole)
Navn bedrift/skole
Kommunenummer bedrift/skole
Næringskode bedrift/skole
Sektorkode bedrift/skole
Navn medlemsbedrift
Organisasjonsnummer (medlemsbedrift)
Læretid fra
Læretid til
Avbrudd fra
Avbrudd til
Avbruddskode
Kontrakt avsluttet dato
Hevet av
Avslutningskode
Kontraktstype
Godkjentdato
Brutto læretid
Netto verdiskapningstid
Netto opplæringstid
Tilskuddsordning
Stillingsprosent
Rettstype
Refusjonsfylke
Åpent avbrudd
Ny kontrakt
Løpende kontrakt
Avsluttet kontrakt
Bedrift er opplæringskontor
Næringskode medlemsbedrift
Sektorkode medlemsbedrift
Fullførtkode
Kommunenummer medlemsbedrift
Vekslingsmodell
Tidsfrister
ssbKontrakt og ssbAvlagteProver




1. levering er 10. desember .
Tilbakemelding fra Udir legges ut til fylkene 14. desember
Endelig levering er 15. januar 2016 .
Gjelder for perioden fra 01.10. foregående år til 30.09. innværende år
Fagopplæringsfiler til Udir
 Formidling sendes 1. arbeidsdag i måneden (juli til november)
 Kontrakter sendes 1. arbeidsdag i måneden (hele året)
 Prøver sendes 1. arbeidsdag i månenden (hele året)
 Godkjente lærebedrifter sendes 1. oktober
Pr i dag blir det ikke gitt tilbakemeldinger på disse filene.

Similar documents