Oppsummering, evaluering og veien videre

Transcription

Oppsummering, evaluering og veien videre
Oppsummering, evaluering
og veien videre
Veien videre
Dato
Tema
1. samling 27.- 28. oktober 2014
Hvordan endre vurderingspraksis og
vurderingskultur?
2. samling 26. - 27. januar 2015
Prinsipp 1: Mål, kriterier og kjennetegn.
Læreplan, vurdering for læring i fag
3. samling 13. - 14. april 2015
Prinsipp 2 og 3: Tilbakemeldinger
4. samling 14. - 15. september 2015
Prinsipp 4: Egenvurdering, elevinvolvering
og selvregulert læring
5. samling 23. - 24. november 2015
Sammenhengen mellom underveis- og
sluttvurdering
6. samling mars 2016
Spredning og forankring
Neste samling 14. - 15. september 2015
Tema:
4. prinsipp: Egenvurdering og elevinvolvering
Forberedelse:
• Lese kap. 3 i boka til Therese Hopfenbeck
• FIVIS kap. 5, s.73-87
http://www.udir.no/Upload/Forskning/2015/FIVIS%20sluttrapport%20desember%202014.pdf?epslanguage=no
• Film om selvregulering
http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Filmer/Filmer-fra-ungomstrinnet/Film-om-egenvurdering-og-selvregulert-laring/
udir.no/vfl
udir.no blir snart ny – kom med deres innspill!
• Skisse til ny forside
• Nytt forslag til struktur, blant
annet at læreplaner og
vurdering knyttes tettere
sammen – også på nett
Les mer og gi tilbakemelding her:
http://udirbeta.udir.no/udir-no-skal-bli-ny/
MOOCen er åpen for påmelding, oppstart fra 27. april
Les mer: http://www.udir.no/Vurdering-for-laring/Praktiskarbeid1/Nettbasert-kompetansetilbud-i-vurdering/
Modulene i MOOCen
•
•
•
•
•
•
•
•
kollektiv profesjonsutvikling og skoleutvikling
læreplan og læring i langt tidsspenn
tidspunkt i underveisvurdering
målorientering
feedback - læringsfremmende tilbakemeldinger
elevinvolvering
læringsledelse og ulike vurderingsredskaper
læring i nettverk og utvikling av vurderingskultur
Evalueringsskjema
• få økt innsikt i 2. og 3. prinsipp, dvs tilbakemeldinger og råd
i læringsprosessen
• få konkrete tips og ideer til hvordan arbeidet med dette kan
praktiseres i klasserom
• få tips og råd til arbeidet med underveisrapport
• få inspirasjon og ideer til skoleutvikling og organisering av
kompetanseutvikling lokalt
• få økt forståelse for lokalt arbeid med læreplaner og
vurderingspraksis
Kontaktpersoner i Udir
• Reidunn Aarre Mathiessen, [email protected]
• Ragnhild S. Dahlstrøm, [email protected]
• Heidi Paulsen, [email protected]
Takk for nå og vel hjem!