Les mer → PDF

Comments

Transcription

Les mer → PDF
Gruppetilbud for unge voksne med
generelle lærevansker eller lett
utviklingshemming, HAVO Lassa ved SUS
Identitet/Selvbilde/seksualitet
v/Ole Jan Hustøl vernepleier, HAVO Lassa,
Voksenhabilitering ved Stavanger Universitetssjukehus
Behandlingsforløp:
GRUPPEBASERT TILBUD
Bakgrunn for gruppetilbud:
Gruppetilbud for ungdommer med
generelle lærevansker eller lett
utviklingshemming
HAVO har i flere år drevet
«Mestringskurs» for ungdommer med
lærevansker og lett utviklingshemming.
Utfordringer gjelder ofte overgangen fra
ungdom til voksen, mangel på sosial
kompetanse, å takle følelser og manglende
mestring av hverdagen. HAVO arrangerer
ett gruppetilbud i året der innholdet varierer
ut i fra sammensetning av gruppen.
Mål for gruppetilbud:
Arrangeres av
Habiliteringstjenesten for voksne, HAVO
 Bevisstgjøring av egen identitet og
bli tryggere på seg selv og
omgivelsene
 Bli bedre i stand til å ta egne
avgjørelser
 Øke sosial kompetanse
 Øke kunnskap om tema som er
viktig i overgang fra ungdom til
voksen
 Utveksle erfaringer med andre i
samme situasjon
Målgruppe:
Målgruppen er personer med generelle
lærevansker eller lett utviklingshemming i
alderen 16 – 25 år som er:
 Motivert å delta
 Ønsker å treffe andre i liknende
situasjon
 Ønsker å lære om hvordan å takle
utfordringer i hverdagen
1. INFORMASJON OM GRUPPEBASERT TILBUD








Bakgrunn for gruppetilbudet
Mål for gruppetilbudet
Målgruppe
Innhold i gruppetilbudet
Rammer for gruppetilbudet
Informasjon om lokaler der gruppesamlingene skal gjennomføres
Kort informasjon om de forskjellige tema i gruppetilbudet
Informasjon om pasientreiser
2. INFORMASJON FRA PASIENTEN















Hvor fikk pasienten informasjon om gruppetilbudet?
Hvorfor er det aktuelt med gruppetilbudet?
Er pasienten motivert til å delta på et gruppetilbud?
Bosted
Familieforhold
Skole/praksis/arbeid
Sosial fungering/vennskap og relasjoner
Kommunikasjon
Interesser og fritids aktiviteter
Utfordringer som pasienter opplever i hverdagen
Særinteresser og sterke sider
Mobilitet/bruk av offentlig transport og liknende.
Kontakt med kommunalt hjelpeapparat (koordinator, IP, ansvarsgruppe, støttekontakt, fritidskontakt,
forskjellige fritids aktiviteter og annet).
Allergier, diett og eventuelt annet som det må tas hensyn til
Telefon nummer til pasienten og eventuelt andre kontakt personer
Dato
Tema
Pause
Tema
Dag 1
Torsdag
04.09.2014
Kl. 10.00 –
14.00
Velkommen
Presentasjonsrunde
Lage regler
Forventninger/mål
Lunsj
11.30 – 12.30
Bowling på Mariero
Dag 2
Torsdag
11.09.2014
Kl. 10.00 –
14.00
Vennskap og relasjoner
Lunsj
11.30 – 12.30
Forelskelse og
seksualitet
Dag 3
Torsdag
18.09.2014
Kl. 10.00 –
14.00
Moralsk resonnering
Drøfting av et dilemma.
Lunsj
11.30 – 12.30
Sinne og aggresjon
Dag 4
Torsdag
02.10.2014
Kl. 10.00 –
14.00
Hva betyr det å ha
lærevansker eller lett
utviklingshemming
Lunsj
11.30 – 12.30
Overgang fra
ungdom til voksen
Lunsj
11.30 – 12.30
Sosial
ferdighetstrening.
Rollespill og
aktiviteter
Dag 5
Torsdag
16.10.2014
Kl. 10.00 –
14.00
Åpne og skjulte regler i
sosiale
situasjoner
Dag 6
Torsdag
23.10.2014
Kl. 10.00 –
14.00
Rettigheter i forhold til
bolig, arbeid, fritid
Dag 7
Torsdag
30.10.2014
Kl. 10.00 –
14.00
Seksualitet/ hvor går
dine grenser
Evt.
Lunsj
11.30 – 12.30
Sovn
Lunsj
11.30 – 12.30
Evaluering og
avslutning
Utdeling
av
materiell
og
kursbevis
EVALUERINGSSKJEMA FOR GRUPPEBASERT TILBUD – GENERELLE
LÆREVANSKER ELLER LETT UTVIKLINGSHEMMING
Sett kryss!
2.
3.
SAMLING
Overgang fra
ungdom til voksen
Ninjakoll-DVD
Lunsj/pause
Forelskelse og
seksualitet. Hvor
går grensene?
Besøk av SMISO.
SAMLING
Hva betyr det å ha
lærevansker eller
lett
utviklingshemming?
Ninjakoll-DVD
Lunsj/pause
Vennskap og
Veldig kjekt
Litt kjekt
Kjedelig
Kommentarer
Stavanger Universitetssykehus
Helse Stavanger HF
Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Lassa
Habiliteringstjenesten for voksne
KURSBEVIS
Navn Etternavn
har deltatt på psykoedukativt gruppetilbud for personer
med lærevansker eller lett utviklingshemming høsten
2015
Gruppetilbud med varighet på 7 dager ( ca. 28 t )
Gjennomgang av følgende emner:
Overgang fra ungdom til voksen
Arbeidslivet
Forelskelse og seksualitet
Hva betyr det å ha lærevansker eller lett utviklingshemming
Å gjenkjenne følelser
Vennskap og relasjoner
Trening på sosiale ferdigheter
Regler og normer for sosial samhandling
Bakgrunnsvariabler
Organisatoriske vansker /Hvordan fungerer hjernen
Moralsk resonnering
Å leve med skjult funksjonshemming
Kursledere:
økjlkjkljlkOle Jan Hustøl
Gunvor Helle Eiane
Seksualitet?
 Retten til seksualitet er ikke knyttet til grad av
funksjonshemming.
 Seksualitet er et omfattende og komplekst teoretisk
emne. I og med at begrepet seksualitet brukes på ulike
måter kan det være hensiktsmessig å tydeliggjøre at
seksualitet for personer med utviklingshemning dreier
seg om noe langt mer enn seksuell aktivitet.
WHO sin definisjon
 «Seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes
personlighet; mann, kvinne og barn. Seksualiteten er et
grunnbehov som utgjør et aspekt av å være menneske, og som
ikke kan skilles fra andre livsaspekter. Seksualitet er ikke det
samme som samleie eller evnen til å oppnå orgasme, og er heller
ikke summen av hele vårt erotiske liv. Alt dette kan være en del av
vår seksualitet, men behøver ikke å være det. Seksualitet omfatter
så mye mer, den finnes i den energien som driver oss til å søke
kjærlighet, kontakt, varme og nærhet, den uttrykkes i det vi føler,
hvordan vi beveger oss, hvordan vi berører andre og selv blir
berørt. Seksualiteten handler om å være sensuell, så vel som å
være seksuell. Seksualiteten påvirker altså våre tanker, følelser,
handlinger, og vårt samspill med andre mennesker." ( WHO 1986)
Selvbilde og selvtillit
ART er i hovedsak bygd på tre
kompenenter
 Trening av sosiale ferdigheter
 Trening av sinnekontroll
 Trening av moralsk resonnering
Sosiale ferdigheter
 En metode for å lære mellommenneskelige ferdigheter
og aggresjonshåndtering. Deltakeren skal utvikle
ferdigheter til å mestre og ta i bruk hensiktsmessige
sosiale responser i aktuelle sitasjoner.
Sosial ferdighetstrening
 Å kunne velge rett atferd i ulike sosiale situasjoner
 Eksempel
 Å be om unnskyldning
 Å høre etter
 Å be om hjelp
 Å starte en samtale
 Å gi et kompliment
 Det er mer 50 ulike sosiale ferdigher i ART programmet.
Sinnekontroll
 En metode for å identifisere eksterne sinneutløsere,
sine egne sinnesignaler og ta i bruk teknikker for å
dempe sitt sinne.
 Deltakeren skal kunne gjennom kognitive
restruktureringsstrategier erstatte irrasjonelle
tankemønstre med en mer normalisert
situasjonsforståelse.
Sinnekontroll
 Timene i sinnekontroll skal lære deltakerne å kjenne seg
selv ifht de ulike elementene i sinnesyklusen, og deretter
kunne velge å bruke alternativ til aggresjon.
 Hva førte til hendelsen- hva gjorde jeg- hva skjedde senere.
(læren om konsekvens tenkning)
 ”Det er lett å bli sint, men det er vanskelig å bli sint på rett
person, for rett ting, ved rett anledning og på rett måte.”
 -Aristoteles
Moralsk ressonering
 Å lede deltakerne i en prosess mot en større grad av
sosial hensynstaking og moralsk resonnement.
 ”Hvordan et barn resonnerer har betydning for
hvordan man handler.”
(Goldstein 1999)
Affekttoleranse
 Tåle at følelsen virker i kroppen.
 Hvordan er det å være meg i denne situasjonen?
 Hva gjør følelsen med meg?
 Hva gjør du med følelsen?
 Hva er styrken på følelsen?
 Holde på følelser/ikke agere følelsene.
Emosjonell ekspressivitet
 Hva er følelsens uttrykksmåte?
 Hvordan uttrykker jeg at jeg sint for eksempel?
 Hva kan andre se?
 Hva tror du at sender ut?
Affektbevissthet
 Følelser er viktige budgivere, de kommer med en sentral








beskjed til oss.
12 sentrale og adskilte følelser:
Interesse, glede, ømhet/hengivenhet
Angst, tristhet
Fiendtlighetstriade: sinne, avsky og forakt
Skam, skyld, misunnelse
Overraskelse er kommet inn som den tolvte følelsen.
NB! Ta følelser på alvor.
Det en ikke gjør noe med, gjør noe med en. Følelser på ville
veier kan overmanne noen og en hver.