Misligholdsbeføyelser 2

Comments

Transcription

Misligholdsbeføyelser 2
Obligasjonsrett I
Misligholdsbeføyelser 2
Prof dr juris Giuditta Cordero-Moss
Universitetet i Oslo
Kontrakten
Kontraktsrevisjon
Innholdet av
ytelsespliktene
Hva skal ytes?
Forsinkelse
Når og hvor
skal det ytes?
Mislighold av
ytelsespliktene
Utelukkelse av
misligholdsbeføyelser
Mangel
Bortfall av
misligholdsbeføyelser
Forbehold
Reklamasjon
Avtaletolkning
Undersøkelses
plikt
Debitors
opplysninger
Kreditors
forventninger
Misligholdsbeføyelser
Passivitet
Brudd som
kreditor ikke
svarer for
Vanlig god
ytelse
[Foreldelse]
Risikoovertagelse
Oppfyllelseshindring
Naturaloppfyllelse
Avhjelp
Kreditormora
Retting
Omlevering
Prisavslag
Hevning
Tilbakeholdelse
av vederlag
Erstatning
Virkninger for mislig-holderens ytelse
Virkninger for den andre partens ytelse
Hevning
• Kreditor opphever partenes gjensidige rett og
plikt til å oppfylle avtalen in natura: Kjl. § 64(1)
– Utelukker ikke erstatning
– Lojalitetskrav består
Vilkår for hevning
Hevning
Virkningstidspunkt
Vesentlig
kontraktsbrudd
Restitusjon
Kumulasjon
Hevningserklæring
Vilkår for hevning
Hevning
Virkningstidspunkt
Vesentlig
kontraktsbrudd
Restitusjon
Kumulasjon
Hevningserklæring
Vesentilghetskrav - hjemmel
– Rt. 1998 s. 1510 Ekte hussopp
– Rt. 1999 s. 408 Borettslagsleilighet
– Rt. 2010 s. 710 Carport
–
–
–
–
Kjl. § 25, 39, 54, 55
Avhl. § 4-3, 4-13, 5-3
Husll. § 2-12 jf. §§ 5-7, 9-9
Buofl. § 20, 34, 57
– Pantelov § 1-9
– Selskapslov § 2-36 (1) b
– Pakkereiselov § § 5-1
Vesentlighetskrav - innhold
• Mislighold av slik art og omfang at det gir
kreditor rimelig grunn for å si seg løst fra
kontrakten
• Sammensatt helhetsvurdering
Vilkår for hevning
Hevning
Vesentlig
kontraktsbrudd
Virkningstidspunkt
Avviket
Restitusjon
Synbarhet
Betydning
for debitor
Kumulasjon
Hevningserklæring
Årsak til
mislighold
Risiko for
gjentagelse
Andre
misligholdsbeføyelser
Tidsforløpet
Vilkår for hevning
Hevning
Vesentlig
kontraktsbrudd
Virkningstidspunkt
Avviket
Restitusjon
Synbarhet
Betydning
for debitor
Kumulasjon
Hevningserklæring
Årsak til
mislighold
Risiko for
gjentagelse
Andre
misligholdsbeføyelser
Tidsforløpet
Avvik fra kontraktsmessige oppfyllelse
• Avvikets betydning for kreditor kan avhenge av
kontraktsforholdet
– Oppfyllelsesnytte avhenger av avtalt leveringstid: Rt. 1925
s. 484
– Høyere terskel når
• Kontrakten er langvarig: Rt. 1973 s. 375
• Kreditor har handlingsalternativer: Rt. 1980 s. 901, Rt. 1998 s. 408
• Kan være kontraktsfestet
– Default-, Early termination-klausuler for å unngå
skjønnsmessige helhetsvurderinger.
• Men: Rt. 1922 s. 308 Kure
– “Time is of the essence” Sjølov § 348, § 375
Vilkår for hevning
Hevning
Vesentlig
kontraktsbrudd
Virkningstidspunkt
Avviket
Restitusjon
Synbarhet
Betydning
for debitor
Kumulasjon
Hevningserklæring
Årsak til
mislighold
Risiko for
gjentagelse
Andre
misligholdsbeføyelser
Tidsforløpet
Synbarhetsrekvisitt
• Hva misligholderen hadde grunn til å regne
som betydningsfullt for kreditor
– Rt. 1923 I s. 468
• Individuelle forhold av betydning for kreditor
som misligholderen hadde eller burde ha hatt
kjennskap til
– Rt. 1953 s. 449
Vilkår for hevning
Hevning
Vesentlig
kontraktsbrudd
Virkningstidspunkt
Avviket
Restitusjon
Synbarhet
Betydning
for debitor
Kumulasjon
Hevningserklæring
Årsak til
mislighold
Risiko for
gjentagelse
Andre
misligholdsbeføyelser
Tidsforløpet
Virkning for misligholderen at
kontrakten bortfaller
• Rt. 1922 s. 308 Kure: klausul om at alle
forsinkelser er vesentlige antas ikke å omfatte
hevning når denne rammer debitor hardt.
– Nå lovfestet i Kjl. § 26:
Gjelder kjøpet en ting som skal tilvirkes særskilt for kjøperen etter hans
oppgaver eller ønsker, og kan selgeren derfor ikke uten vesentlig tap
disponere tingen på annen måte, kan kjøperen bare heve dersom
forsinkelsen medfører at hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet.
Vilkår for hevning
Hevning
Vesentlig
kontraktsbrudd
Virkningstidspunkt
Avviket
Restitusjon
Synbarhet
Betydning
for debitor
Kumulasjon
Hevningserklæring
Årsak til
mislighold
Risiko for
gjentagelse
Andre
misligholdsbeføyelser
Tidsforløpet
Misligholderens skyld
• Debitors grove skyld eller bevisste uredelighet
(svik) gjør at hans interesse veier mindre
– Rt. 2010 s. 710 Carport (misligholdt
opplysningsplikt)
Vilkår for hevning
Hevning
Vesentlig
kontraktsbrudd
Virkningstidspunkt
Avviket
Restitusjon
Synbarhet
Betydning
for debitor
Kumulasjon
Hevningserklæring
Årsak til
mislighold
Risiko for
gjentagelse
Andre
misligholdsbeføyelser
Tidsforløpet
Risiko for fremtidig mislighold
• Kontrakter som har lang løpetid (rateytelser,
løpende forpliktelser),
• Kontraktsbrudd gir god grunn til å regne med
at det blir vesentlig kontraktsbrudd ved senere
oppfyllelser: Kjl. § 44 (2), 56
[sml. med kjl. § 62 om antesipert mislighold: Når det
er klart at kontraktsbrudd vil inntre]
Vilkår for hevning
Hevning
Vesentlig
kontraktsbrudd
Virkningstidspunkt
Avviket
Restitusjon
Synbarhet
Betydning
for debitor
Kumulasjon
Hevningserklæring
Årsak til
mislighol
d
Risiko for
gjentagelse
Andre
misligholdsbeføyelser
Tidsforløpet
Tigjengelighet av andre
misligholdsbeføyelser
• Om f.eks. prisavslag eller erstatning kan gi
kreditor (delvis) kompensasjon, kan ha betydning
ved vesentlighetsbedømmelsen
– Rt. 1998 s. 1510 Ekte hussopp
– Rt. 1999 s. 408 Borettslagsleilighet
• Tilgjengelighet av prisavslag ble ikke tillagt
betydning ved selgerens misligholdte
opplysningsplikt
– Rt. 2010 s. 710 Carport
Vilkår for hevning
Hevning
Vesentlig
kontraktsbrudd
Virkningstidspunkt
Avviket
Restitusjon
Synbarhet
Betydning
for debitor
Kumulasjon
Hevningserklæring
Årsak til
mislighold
Risiko for
gjentagelse
Andre
misligholdsbeføyelser
Tidsforløpet
Tidsforløpet fra misligholdet til
hevningskravet
• Misligholderen kan ha innrettet seg på at
andre misligholdsbeføyelser blir gjort
gjeldende: Rt. 1999 s. 408 Borettslagsleilighet
• Det skaper uforholdsmessig usikkerhet for
debitor om kontrakten kan heves lang tid etter
den er oppfylt – samme hensyn som for
absolutt reklamasjonsfrist: Rt. 1998 s. 1510
Ekte hussopp jf. Avhl. § 4-19(2), (3)
Vilkår for hevning
Vesentlig
kontraktsbrudd
Hevning
Virkningstidspunkt
Avviket
Synbarhet
Betydning
for debitor
Restitusjon
Årsak til
mislighold
Kumulasjon
Hevningserklæring
Risiko for
gjentagelse
Andre
misligholdsbeføyelser
Tidsforløpet
Skjerpet
vesentilghets
krav
Tilleggsfrist
Skjerpet vesentlighetskrav
• Tilvirkningskjøp
– Kjl. § 26
– Rt. 1922 s. 308 Kure
• Arbeidsavtaler
– Aml. § 15-14
• Entreprisekontrakter
– NS 8405 pkt. 39.1: skritftlig varsel om hevning
med påbud om å rette forholdet innen rimelig frist
Vilkår for hevning
Vesentlig
kontraktsbrudd
Hevning
Virkningstidspunkt
Avviket
Synbarhet
Betydning
for debitor
Restitusjon
Årsak til
mislighold
Kumulasjon
Hevningserklæring
Risiko for
gjentagelse
Andre
misligholdsbeføyelser
Tidsforløpet
Sjerpet
vesentilghets
krav
Tilleggsfrist
Tilleggsfrist
• Ved forsinkelse fastsetter kreditor ensidig en
tilleggsfrist
• Etter tilleggsfristens utløp har kreditor ubetinget
hevningsrett
• Tilleggsfristen skal være rimelig
• Forsinkelsens vesentlighet er ikke relevant
–
–
–
–
–
Kjl. § 25(2), 54(2), 55(2)
Avhl. § 4-3(2), 5-3(3)
Fkjl. § 23 (1)
NS 8405 pkt. 39.1(3)
Anses ikke som uttrykk for alminnelig prinsipp i norsk rett
Vilkår for hevning
Hevning
Vesentlig
kontraktsbrudd
Virkningstidspunkt
Restitusjon
Kumulasjon
Hevningserklæring
Restitusjon
• Etteroppgjør: Det mottatte leveres tilbake
• Utveksling skjer ytelse mot ytelse
– Kjl. § 64 (2)
– Avhl. § 4-4 (2)
• Pengeytelse: Absolutt restitusjonskrav
• Realytelse tilbakeleveres i vesentlig samme
stand og mengde Kjl. § 66
Restitusjon av realytelse
Realdebitor har oppfylt, realkreditor
har misligholdt
Hevning er sterkt begrenset
• Restitusjon i vesentlig
samme stand kan være
vanskelig
• Hvtjl. § 43: Hevning for den del av
tjenesten som står igjen (ex nunc)
• Hvtjl. § 15, 26: Hvis formålet blir
vesentlig forfeilet
• Hvis tingen er overtatt og
misligholderen er insolvent,
ville restitusjonskrav
innebære separatistrett
• Kjl- § 54(4): Er tingen overtatt av
kjøper, kan selger heve kun hvis
han har tatt forbehold (salgspant,
pantel. § 3-22) eller kjøper avviser
tingen
• Avhl. § 5-3(4): Er skjøte gitt
kjøperen og eiendommen
overtatt, kan selger heve kun hvis
han har tatt forbehold eller
kjøper avviser eiendommen
• Buofl. § 57, 58
Restitusjon av realytelse
Realdebitor har oppfylt, men er i
mislighold
• Realytelsen skal restitueres i
vesentlig samme stand og
mengde
– Kjl. § 66
– Avhl. § 4-3 (3)
– Fkjl. § 51
Hevning ikke avskåret selv om
tingen er sterkt forringet
• Forringelse skyldes
– Tingens egen beskaffenhet
– Forhold som ikke beror på
kreditor
• Ved hevning går ikke risikoen
over etter kjl. § 13 (1) eller
avhl. § 2-4 (2)
– Som følge av undersøkelse
– Tingen er solgt videre i vanlig
omsetning
– Forutsatt bruk
• Kjøper erstatter
verdireduksjon
Restitusjon av berikelse
Kjøper
• I tillegg til å tilbakeføre det
mottatte, må kjøper betale
– Pengeverdien av avkastningen
han har hatt av tingen
– Rimelig vederlag for vesentlig
nytte han har hatt av tingen
(netto)
•
•
•
•
Kjl. § 65(1)
Fkjl. § 50(1)
Rt. 1965 s. 91
Rt. 1973 s. 61
– Sjablongmessig beregning på
grunnlag av tingens
markedsverdi og levealder
• Rt. 2002 s. 173
Selger
• Kjøpesummen betales
tilbake med morarenter
– Kjl. § 65 (2) jf § 71
– Fkjl. § 50 (2)
Vilkår for hevning
Hevning
Vesentlig
kontraktsbrudd
Virkningstidspunkt
Restitusjon
Kumulasjon
Hevningserklæring
Hevningserklæring - tidspunktet
• Avtl. § 40, Kjl. § 82: avsendelsesprinsipp (ved
forsvarlig avsendelse har ikke avsenderen
risikoen for forsinkelse)
• Alminnelig obligasjonsrettslige prinsipp:
Virkning fra tidspunktet det kommer frem til
mottageren
Hevningserklæring - innhold
• Må signalisere at kreditor betrakter
kontrakten som bortfalt
• Ikke adgang til å skifte hevningsgrunnlag – Rt.
1994 s. 1617
• Spesiell erklæring innen rimelig tid etter at
kreditor fikk eller burde ha fått kjennskap til
mislighold – kjl. § 39
Vilkår for hevning
Hevning
Vesentlig
kontraktsbrudd
Virkningstidspunkt
Restitusjon
Kumulasjon
Hevningserklæring
Kumulasjon
• Hevning kan kumuleres med erstatning
– Kjl.§ 22, 30
– Avhl. § 4-1, 4-8, 5-1
– Hvtjl. § 11, 21
– Buofl. § 17, 29, 55
Vilkår for hevning
Hevning
Vesentlig
kontraktsbrudd
Virkningstidspunkt
Restitusjon
Kumulasjon
Hevningserklæring
Virkninger
Ex tunc
Ex nunc
• Hovedregelen: partenes
gjensidige forpliktelser
opphører og det mottatte
restitueres
• Kan tingen ikke restitueres, er
hevning avskåret
• Når restitusjon ikke er mulig,
men kontrakten har
forpliktelser som går over lang
tid, kan kontrakten heves for
fremtiden
• Realdebitoren har krav på
vederlag for det som er
prestert
– Kan kontrakten unntaksvis
heves ex tunc, mister
realdebitoren krav på vederlag
for det som er prestert
• Hvtjl. § 15, 26: Hvis formålet
blir vesentlig forfeilet
– Kjl. § 44, 56 (kombinert med
antesipert mislighold)
– Hvtjl. § 15, 26
– Buofl. § 21, 31
– NS 8405 pkt. 39.2