Spørgsmål og svar 1-7

Comments

Transcription

Spørgsmål og svar 1-7
SPØRGSMÅL OG SVAR
BISTAND TIL GENNEMFØRELSE AF ITOUTSURCING
Jf. udbudsbekendtgørelse n. 2015/S 249-455302
12. januar 2016
Nr.
Spørgsmål
Svar
1
I forhold til økonomisk og finansiel kapacitet skal tilbudsgiveren oplyse sin egenkapital i de senere tre, disponible regnskabsår afhængig af, hvornår virksomheden er
etableret.
Nej
[Spørger] er som selskab etableret i 2014, hvorfor der ikke foreligger oplysninger om
egenkapital for tre regnskabsår. Vil det medføre, at vores tilbud erklæres ukonditionsmæssigt, såfremt vi ikke kan levere disse oplysninger?
2
Jeg har et enkelt spørgsmål til jeres udbud,
jf. http://www.nationalbanken.dk/da/om_nationalbanken/udbud/Sider/Udbudaf-bistand-til-gennemf%C3%B8relse-af-it-outsourcing.aspx, som vi har læst
Nationalbankens it-ledergruppe, der består af 10
ledere, foretager foranalysen, hvor René Bergman
er projektleder. Nationalbanken får i foranalysen
med stor interesse, da vores kernekompetencer og erfaringer matcher de efterspurgte ydelser perfekt.
bistand fra konsulenthuset Deloitte.
Hvem foretager den omtalte igangværende foranalyse? Får I bistand fra konsulenter til foranalysen? I givet fald: hvem?
Side 1 af 3
3
Vi fokuserer alene på informationssikkerhed og er ikke en bredt funderet konsulentvirksomhed. Vi rådgiver eksempelvis kunderne om outsourcing i et sikkerhedsperspektiv. Vi rådgiver kunder om udbud, og hjælper kunder med at
stille krav til informationssikkerheden i udbudsmaterialet. Vi deltager også i
udvælgelsen af de leverandører, som lever op til de i udbudsmaterialet beskrevne krav om informationssikkerhed.
Såfremt direktionen vælger et scenarie, der indebærer en grad af outsourcing er Nationalbanken interesseret i én leverandør til bistand ved outsourcing.
Det er således ikke muligt for en leverandør at begrænse sin deltagelse til rådgivning om informationssikkerhed.
I forbindelse med det konkrete udbud i Nationalbanken, vil vi således kunne
bidrage med at formulere krav til informationssikkerheden. Men vi kan ikke bidrage med en generel rådgivning om outsourcing. Er det muligt at deltage i
udbuddet og begrænse deltagelsen til kun at omhandle rådgivning om informationssikkerhed?
4
Kan I sende Nationalbankens foranalyse ud til tilbudsgiverne?
Foranalysen er under udarbejdelse, og forventes at
være færdig medio februar, hvorfor det ikke er muligt at sende foranalysen til mulige tilbudsgivere på
nærværende udbud.
5
Har Nationalbanken overvejet, hvorvidt der kan outsources til virksomheder
udenfor Danmarks grænser?
Den igangværende foranalyse vil belyse elementer
omkring outsourcing og geografi.
6
Kan Nationalbanken oplyse, om det indgår i overvejelserne at gennemføre et
eventuelt IT-outsourcingudbud efter proceduren for udbud efter forhandling?
Nationalbanken kan bekræfte, at det indgår i overvejelserne om et eventuelt IT- outsourcingudbud
skal gennemføres efter proceduren for udbud med
Side 2 af 3
forhandling, men Nationalbanken har endnu ikke
taget stilling hertil.
7
Vi ønsker, at udforme cv’erne for de tilbudte konsulenter med fokus på de for
Nationalbanken relevante kompetencer.
Idet foranalysen er under udarbejdelse og de overordnede sourcingprincipper
og business case dermed ikke er offentliggjort, antager vi, at Nationalbanken i
Nationalbanken har på nuværende tidspunkt i foranalysen ikke nogle konklusioner angående udenlandske leverandører, hvorfor det ikke er muligt at
gøre antagelser herom i forhold til de efterspurgte
kompetencer i nærværende udbud.
den fremadrettede it-sourcingrådgivning vil efterspørge kompetencer og erfaringer fra udenlandske især indiske leverandører, idet vi ser at flere danske offentlige organisationer er begyndt at udnytte disse. Er det korrekt at gøre
denne antagelse?
Side 3 af 3

Similar documents