Bilaga U 4 - Stockholms stad

Comments

Transcription

Bilaga U 4 - Stockholms stad
Bilaga U4 Nuläge
och volymer
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
stockholm.se
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för utveckling och samordning
Hantverkargatan 2F
104 22 Stockholm
Växel 08-508 33 000
www.stockholm.se
Bilaga U4 Nuläge och volymer
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Innehåll
1
1.1
1.2
1.3
Inledning
Syfte
Leveransen i sitt sammanhang
Definitioner
3
3
3
3
2
2.1
Om GSIT 1.0
Omfattning
3
4
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
Beskrivning av de pedagogiska verksamheterna
Utbildningsförvaltningen
Förskolorna
Vuxenutbildning och Svenska för invandrare (SFI)
Kulturskolan
Antal elever och anställda
5
5
5
6
6
6
4
4.1
Volymer och Typer av Digitala Enheter
Dagens volymer
8
8
5
5.1
5.2
Prognos för Digitala Enheter
Förväntad volymökning
Projekt TAS
2 (16) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
14
15
15
Bilaga U4 Nuläge och volymer
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
1 Inledning
1.1 Syfte
Denna bilaga omfattar en beskrivning av Stockholms stads
nuvarande leverans av it-service (GSIT 1.0), volymer samt trender
och förändringar som kan tänkas påverka framtida volymer.
Syftet med bilagan är att underlätta för anbudsgivare att göra en
bedömning om åtagandets omfattning och komplexitet.
Staden vill understryka att de uppgifter som redovisas i denna
bilaga speglar ett nuläge, och att det inte innehåller några garantier
avseende varken volym eller innehåll i framtida Ramavtal.
Exempelvis genomförs det löpande projekt och förändringar som
del av den normala förvaltningen och utvecklingen vilka kan ha stor
påverkan på framtida volymer och val av Digitala Enheter.
1.2 Leveransen i sitt sammanhang
Som beskrivet i ansökningsinbjudan så upphandlar Staden ny itservice genom två parallella upphandlingar; en tjänsteupphandling
och en produktupphandling. Detta dokument är en bilaga i
anbudsinbjudan till Upphandlingen av Digitala Enheter och
Kringutrustning. Digitala Enheter omfattar stationära datorer,
bärbara datorer, surfplattor och smarta telefoner. Kringutrustning
omfattar exempelvis mobiltelefoner, laddare, extrabatteri, datormus,
tangentbord, skärmar och dockningsstationer.
1.3 Definitioner
Bilagan beskriver nuvarande leverans i de termer så som de kallas i
nuvarande leverans (GSIT 1.0). En beskrivning av exempel på
sådana termer återfås nedan.


Klient – Begreppet klient används vid benämning av datorers
konfiguration.
Terminaler – Begreppet terminaler omfattar surfplattor och
smarta telefoner.
2 Om GSIT 1.0
Det nuvarande avtalet för gemensam it-service, GSIT 1.0, innefattar
både den administrativa och den pedagogiska delen av GSIT 2.0
och består av följande tre huvudområden:
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
3 (16)
Bilaga U4 Nuläge och volymer
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Figur 1. Huvudområden GSIT 1.0
GSIT 1.0 levereras som tjänster vilket innebär att Staden betalar för
en fungerande helhet där allting, inklusive hårdvara, ingår som
funktioner i leveransen. Helheten inkluderar således datorer,
managering, applikationspaketering och hantering samt även
självbetjäningsportal och support.
Med arbetsplatssystem avses datorer, tillbehör som skärm och
tangentbord, grundläggande programvara som operativsystem och
kontorsprogram, möjlighet att göra utskrifter samt alla de
stödsystem och åtgärder som leverantörer vidtar för att datorerna
ska fungera som tänkt. Arbetsplatssystemet kan konfigureras på
flera olika sätt, så att slutanvändaren erbjuds ett urval av klienttyper
(konfigurerade datorer), som passar olika behov och
användningsområden.
Utöver datorer med tillbehör finns ett stort antal bakomliggande
komponenter som är nödvändiga för att arbetsplatssystemet ska ha
den funktionalitet som avtalats. Exempel på detta är:
 Säker identifiering och inloggning, i form av tjänstekort
eller via användarid/lösenord.
 Behörighetstilldelning till mappar, filer och system.
 E-post och gemensam kalenderfunktion.
 Datalagring och säkerhetskopiering.
 Virusskydd och andra säkerhetslösningar.
 Skrivarköer och service.
2.1 Omfattning
Att Stadens administrativa och pedagogiska verksamheter är
inkluderade i GSIT 1.0 innebär att samtliga fackförvaltningar,
stadsdelsförvaltningar och bolag i koncernen tar del av den
nuvarande leveransen. Som beskrivet i ansökningsinbjudan kommer
4 (16) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga U4 Nuläge och volymer
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
den nya leveransen att vara uppdelad i två; en för de administrativa,
och en för de pedagogiska, verksamheterna. I tabellen nedan visas
omfattningen av GSIT 1.0 samt Stadens och
utbildningsförvaltningen del.
Omfattning
GS IT 1.0
Antal
Varav Staden
Varav
utbildningsförvaltningen
Verksamhetsställen
2 000
1200
400
Medarbetare
40 000
23 000
15 000
Användare
133 000
108 000
101 000
3 Beskrivning av de pedagogiska
verksamheterna
Detta avsnitt beskriver volym och omfattning avseende
verksamheterna inkluderade i Upphandlingen, de pedagogiska
verksamheterna.
3.1 Utbildningsförvaltningen
Utbildningsförvaltningen hör till utbildningsnämndens ansvar och
innefattar en verksamhet med närmare 86 000 elever, 138
kommunala grund-/grundsärskolor, 35 gymnasie/gymnasiesärskolor och drygt 15 000 anställda.
3.2 Förskolorna
Förskolor ligger under respektive stadsdelsförvaltning. Inom Staden
finns det närmare 600 stycken förskolor.
Den pedagogiska delen av förskolan ingår i denna Upphandling och
den administrativa delen (exempelvis förskolechefer, administrativ
personal) inkluderas i den administrativa upphandlingen. Under
våren 2015 finns ca 7 000 anställda inom förskoleverksamheten
som omfattas av denna Upphandling. Antalet förskolebarn är
närmare 50 000.
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
5 (16)
Bilaga U4 Nuläge och volymer
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
3.3 Vuxenutbildning och Svenska för
invandrare (SFI)
Vuxenutbildning (Komvux) Stockholm och Svenska för invandrare
(SFI) ingår i denna Upphandling. De tillhör
Arbetsmarknadsförvaltningen tillsammans med Jobbtorg
Stockholm, som omfattas av den administrativa upphandlingen.
Inom vuxenutbildningen och SFI finns det idag ca 6 800 elever och
340 anställda varav 5 000 elever och 140 anställda finns inom SFI.
3.4 Kulturskolan
Kulturskolan har idag ca 16 000 elevplatser och 350 medarbetare.
De barn som medverkar vid Kulturskolan är i huvudsak också
inskrivna som elever vid förskola, grundskola eller gymnasium i
Stockholm. Ett undantag är ca 40 elever vid Kulturskolan som är
bosatta i andra kommuner.
3.5 Antal elever och anställda
Antalet användare inom Staden som omfattas av upphandlingen
sammanfattas i tabellerna nedan.
Antal barn och elever inom utbildningsförvaltningen, förskola,
Komvux och SFI uppgick i mars 2015 till nästan 142 000. Dessa
var fördelade enligt nedanstående tabell:
Skolform
Elever
Elevplatser*
Förskola
49 000
-
Grundskola
67 000
-
Gymnasieskola
19 000
-
Vuxenutbildning och SFI
6 800
-
-
16 000
141 800
16 000
Kulturskolan
Totalt
*Inom Kulturskolan räknas elevplatser då dessa är elever som under dagtid är
barn eller elever inom annan skolform
Antal anställda inom centrala funktioner och i skolor i Stadens regi
uppgick i mars 2015 till 23 500. Dessa var fördelade enligt
nedanstående tabell:
6 (16) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga U4 Nuläge och volymer
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Verksamhet
Anställda
Utbildningsförvaltningens Centrala funktioner
1 000
Stadsdelarnas förskolor
7 000
Grundskolor
11 000
Gymnasieskolor
3 000
Vuxenutbildning och SFI
350
Kulturskolan
350
Totalt
23 500
3.5.1 Volymutveckling barn och ungdomar
Nedanstående figur illustrerar en prognos över det totala antalet
barn och ungdomar i åldern 1-18 år bosatta i Stockholms stad fram
till 2023. Totalt bedöms det finnas drygt 210 000 personer i åldrarna
1-18 år i Stockholm år 2023. Prognosen visar en ökning med
ungefär 37 000 personer under prognosperioden 2014-2023.
Figur 2. Prognos över antal barn och ungdomar i åldern 1-18 år i Stockholms stad
Källa: Sweco, Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2015
Graferna i figur 2 visar det totala antalet barn och ungdomar i
Stockholms stad. Ungefär 30-40 % av dessa går i friskolor eller i
andra kommuner och omfattas därmed inte av denna Upphandling.
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
7 (16)
Bilaga U4 Nuläge och volymer
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
4 Volymer och Typer av Digitala
Enheter
4.1 Dagens volymer
Det totala antalet Digitala Enheter och skrivare inom Staden i maj
2015 sammanfattas i tabellen nedan. Lokala bordsskrivare redovisas
ej separat.
Enheter
Antal enheter inom Staden
Varav
utbildningsförvaltningen
Datorer
45 400
41 000
Surfplattor
28 000
27 000
Mobiltelefoner
9 000
7 400
Av de 45 400 stycken datorerna är fördelningen mellan stationär
dator och bärbar dator enligt följande:
Verksamhet
Stationär
Bärbar
Totalt
Centralförvaltning
100
900
1 000
Grundskolor
4 900
18 700
23 600
Gymnasieskolor
600
16 300
16 900
Förskolor
700
2 300
3 000
Vuxenutbildning och SFI
600
200
800
Kulturskolan
<100
<100
100
Totalt
7 000
38 400
45 400
Tabellen inkluderar datorer med alla olika typer av operativsystem
Av de 41 000 stycken datorerna på utbildningsförvaltningen är
närmare 21 000 elevdatorer som inte kan användas för
administrativt arbete (dedikerade elevdatorer). Resterande är en
blandning av klassrumsdatorer samt anställdas datorer på skolorna
och på central förvaltning. Fördelningen av de dedikerade
elevdatorerna ser ut enligt följande:
8 (16) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga U4 Nuläge och volymer
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Enheter
Antal dedikerade elevdatorer
Centralförvaltning
<100 testdatorer
Grundskolor
8 000
Gymnasieskolor
13 000
Totalt
21 000
4.1.1 Digitala Enheter som används inom Staden
Hårdvaran erbjuds i nuläget i olika kategorier. Varje dator är
installerad med arbetsplatssystemets klientplattform.
I Staden används primärt tjänstekort/certifikat för inloggning och
autentisering. För vissa anställda och pedagoger har undantag
beviljats och inloggning med användarnamn och lösenord används.
Elever använder endast användarnamn och lösenord för inloggning.
Kategorier av Stationära Datorer
Kategori
Lätt
Normal
Avancerad
Arbetsstation
Funktionalitet
Nuvarande hårdvara
En enkel stationär dator med lågt pris. Dell Optiflex 3020 SFF
Modellen möter de verksamheter som Processor: Intel Dual Core
har behov av många enheter snarare än Minne: 4 GB
maximal prestanda.
Hårddisk: 500GB (7200Rpm)
Standarddator för administrativ
användning. Skall klara att ge en god
Dell Optiflex 3020 SFF
arbetsmiljö för den stora majoriteten
Processor: Intel Dual Core
av stadens administrativa användare,
Minne: 4 GB
där vissa är sällananvändare, men andra
Hårddisk: 500GB (7200Rpm)
ägnar större delen av dagen åt arbete
vid datorn.
En standarddator med extra prestanda
för den som har enstaka något mera
prestandakrävande applikationer,
exempelvis ekonomisk analys eller
bildbehandling.
Dell Optiflex 7020 SFF
Processor: Intel Pentium Dual Core
G3240 (3.1GHz)
Minne: 8 GB (2*4)
Hårddisk: 500 GB (7200Rpm)
Grafik: AMD Radeon R5 240, 1GB
Maximal prestanda för den som
använder CAD eller avancerade bildoch videobehandling som ställer
mycket stora krav på datorns
prestanda.
Dell Precision T3610
Processor: Intel Xeon E5-1607 (3.0 GHz,
4 Core, 10MB cache)
Minne: 16 GB (4*4)
Hårddisk: 500 GB (7200Rpm)
Grafik: 512 MB NVIDIA Quatro NVS 310
Alla stationära datorer levereras med mus, tangentbord med
integrerad kortläsare, samt ljud- och grafikkort.
Standardbildskärmens storlek är 19 tum, med möjlighet att
uppgradera till 22 respektive 24 tum. Samtliga stationära datorer
levereras med Windows 7 Professional OEM-licens.
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
9 (16)
Bilaga U4 Nuläge och volymer
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Det finns även stationära och bärbara Macintoshdatorer i
verksamheten. Ett fåtal skolor använder enbart Macintoshdatorer för
den pedagogiska verksamheten. Dessa köptes som godkända
undantag från GSIT 1.0-leveransen.
Kategorier av bärbara datorer
Kategori
Ultralätt
Lätt
Normal
Funktionalitet
Tablet avser en dator med
pekskärm, utan ett integrerat fysiskt
tangentbord. Tablet-datorn kan
användas för anteckningar direkt på
skärmen eller mer som en vanlig
bärbar dator med ett (påhängt)
fysiskt tangentbord
Dell Venue 11 Pro Security
Processor: Intel Core I5
Minne: 8 GB
Hårddisk: minst 128 GB SSD
Övrigt: Dockningsstation och mHDMIVGA adapter
En liten bärbar dator med normala
prestanda. Vikt och storlek
Dell Latitude E7250
prioriteras dock över möjligheter till
Processor: Intel Core I5
intern kringutrustning. Datorn
Minne: 8 GB (2*4)
ersätter i kombination med docka
Hårddisk: 128 GB SSD
och kringutrustning för dockan en
normal stationär dator.
En bärbar standarddator som har
utrymme för en integrerad optisk
enhet och som fyller de flesta
normalanvändares behov av bärbar
dator, samtidigt som den helt och
hållet ersätter en normal stationär
dator.
Dell Latitude E5440
Processor: Intel Core I5
Minne: 4 GB
Hårddisk: 128 GB SSD
Övrigt: DVD
Dell Latitude E3330
Processor: Intel Core I5
Minne: 8 GB
Hårddisk: 128 GB SSD
Grafik: Intel HD Graphics 4000
Skol-PC
(för elever)
Avancerad
Nuvarande hårdvara
En bärbar standarddator där
prestanda och integrerad utrustning
prioriteras över vikt och storlek.
Ersätter en avancerad stationär
dator.
Dell Latitude E6440
Processor: Intel Core I5
Minne: 16 GB (2*8)
Hårddisk: 256 GB SSD
Övrigt: DVD/RW
Kringutrustning såsom 19-tums, 22-tums eller 24-tums extern
bildskärm, DVD-RW (enbart kategori Lätt), dockningsstation, mus
och tangentbord finns som beställningsvara.
Uppgraderingar omfattar utökat RAM-minne och batteri med högre
kapacitet (gäller inte för kategori Ultralätt). De bärbara datorerna
levereras normalt med Windows 7 Professional OEM-licens, på ca
100 ultralätta bärbara datorer med touchskärm och löstagbart
tangentbord finns Windows 8 64-bitars installerat.
Ett antal skolor har Chromebooks för att kunna möta elevernas och
undervisningens behov.
10 (16) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga U4 Nuläge och volymer
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Stadens volymer av de olika kategorierna i september 2015
presenteras i tabellen nedan. Observera att Macintosh och
Chromebooks ingår i siffrorna nedan, märkta som ”Okänd
klassning”.
Totalt
Varav stationära
datorer
Vara bärbara
datorer
Ultralätt
<100
-
<100
Lätt
5 000
800
4 200
Normal
30 400
5 300
25 100
Avancerad
1 400
900
500
Tablett-PC
<100
-
<100
Skol-PC
7 900
-
7 900
600
-
600
45 400
7 000
38 400
Kategori
(Okänd
klassning)
Summa
Kategorier av Surfplattor
Kategori
Liten surfplatta
iOS
Stor surfplatta iOS
Liten surfplatta
Android
Stor surfplatta
Android
Hårdvara
iPad mini
Skärm: 8,5”
Minne: 16 alt. 64 GB minne.
Övrigt: WLAN
iPad Air alt iPad Retina
Skärm: 10”
Minne: 16, 32 alt. 64 GB minne.
Övrigt: WLAN, fåtal har även
stöd för 3G.
Samsung Galaxy Tabs
Skärm: 8,4”
Minne: 16 alt. 64 GB minne.
Övrigt: WLAN
Asus Transformer/
Samsung Galaxy TabS
Skärm: 10-10,5”
Minne: 16, 32 alt. 64 GB
Övrigt: Wlan alt Wlan + 3G.
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
11 (16)
Bilaga U4 Nuläge och volymer
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Stadens volymer (april 2015) av de olika kategorierna presenteras i
tabellen nedan.
Stadens
Pedagogiska
Verksamheter
Varav
utbildningsförvaltningen
<100
<100
Stor surfplatta
28 000
27 000
Summa
28 000
27 000
Kategori
Liten
surfplatta
Mobiltelefoner
Staden köper idag smarta telefoner och mobiltelefoner från
SIKTavtalet - ett ramavtal med företagen Atea och Telia. Av
utbildningsförvaltningens ca 7 300 mobiltelefoner utgör smarta
telefoner ca 75 % (ca 5 500 st). Siffror för Stadens övriga
pedagogiska verksamheter särredovisas inte.
4.1.2 Applikationer som används inom Staden
Staden utvecklar och använder applikationer, både
klientapplikationer och mobila applikationer, inom ett flertal
områden. Dessa applikationer upphandlas externt eller utvecklas
inom Staden. Användningen av mobila applikationer och
klientapplikationer inom Staden förväntas öka markant under de
kommande åren.
4.1.2.1 Klientapplikationer
I nuläget används ett stort antal klientapplikationer inom Staden.
Flera av de klientapplikationer som används är framtagna för
Windows. Staden har över 1000 Windows-paketerade applikationer
varav ca 250 är pedagogiska applikationer. Användare inom Staden
har även behov av att kunna använda klientapplikationer för
Chrome OS och OSX, främst för foto-, film- och musikredigering.
Några exempel på sådana klientapplikationer är:
 Apple Configurator
 Application Loader
 Final Cut Pro
 Garageband
 iBooks Author
 iMovie
12 (16) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga U4 Nuläge och volymer
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11









Keynote
Logic Pro
Apple Motion
Pages
Pixelmator
Quicktime
Xcode
Stop motion
WireCast
Vissa skolor har även skapat eget material för OSX, exempelvis
serier för att kommunicera och lära ut svenska till nyanlända elever.
4.1.2.2 Mobila applikationer
I nuläget används mobila applikationer inom Staden som är
utvecklade för plattformarna iOS och Android. Verksamheter ser att
mobila applikationer kommer att utvecklas och introduceras även
för Windows.
Följande tabell visar mobila applikationer som i nuläget används
inom Staden. Tabellen visar även vilka mobila applikationer som är
publika och vilka som är interna.
Namn på applikation
iOS
iOS Android Android
publika interna publika interna
Akallaskolan
x
x
Anmäl frånvaro Stockholm
x
x
Björngårdsskolan
x
x
CentrexPlus (under utveckling)
x
Engelbrektsskolan
x
x
Eriksdalsskolan
x
x
Farsta Gymnasium
x
x
Hammarbyskolan
x
x
Historiska Stockholmsbilder
x
x
Hässelbygårdsskolan
x
Livsviktig poesi
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
x
x
13 (16)
Bilaga U4 Nuläge och volymer
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
Mobil Risk
x
x
P-Stockholm
x
x
Sjöstadsskolan
x
x
Sofia skola
x
x
x
Sthlm Träd
StockholmsNytt
x
Storkyrkoskolan
x
x
Södermalmsskolan
x
x
Södra Latin
x
x
Tyck till
x
x
Upptäck Stockholm
x
x
Ärvingeskolan
x
x
Användare nyttjar dessa mobila applikationer på sina smarta
telefoner och surfplattor med iOS och Android. Staden ser att
behovet av applikationer kommer att öka. Det finns även behov av
att använda datorer baserade på samma plattform som användarens
smarta telefon och/eller surfplatta för en effektiv integration mellan
användarens Digitala Enheter.
5 Prognos för Digitala Enheter
Staden ser trender inom it-användningen, vilket kan ha påverkan på
volymerna av Digitala Enheter vid avtalets start. Det pågår också ett
antal utredningar vars kommande inriktningsbeslut kan ha påverkan
på framtida volymer.
För att ge en så bra bild som möjligt av Stadens intentioner och
vilka förändringar som kan komma att ske för volymerna beskrivs
nedan ett urval av trender som Staden ser.
Staden ger inga garantier på vad som kommer att genomföras eller
hur trenderna kommer att utvecklas.
14 (16) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
Bilaga U4 Nuläge och volymer
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
5.1 Förväntad volymökning
Baserat på statistiken idag beräknar utbildningsförvaltningen en
vidare utökning av antalet Digitala Enheter, främst bärbara datorer
och surfplattor. År 2015 (september) har Staden ca 45 000 datorer,
varav ca 38 400 bärbara datorer, samt 27 000 surfplattor.
5.1.1 Gymnasieskolorna inom Staden
Utbildningsförvaltningens satsning med 1:1-elevdatorer innebär att
gymnasieeleverna förses med en egen dator eller surfplatta under
sin studietid. År 2015 (september) fanns det ca 13 400 1:1elevdatorer på gymnasieskolorna. Utbildningsförvaltningen
estimerar en ökning på ca 10 % per år i förhållande till det ökande
antalet gymnasieelever. Enligt denna beräkning kommer det att
finnas ca 17 000 1:1-elevdatorer på gymnasieskolorna år 2019,
utöver ca 2 000 personaldatorer.
5.1.2 Grundskolorna inom Staden
År 2015 har grundskolorna ca 23 000 datorer varav ca 6 000 är
elevdatorer. Av de resterande 17 000 datorerna estimeras ca 7 000 st
vara datorer som används oftast av elever. Grundskolorna har
utöver datorer också ca 24 000 surfplattor som till övervägande del
används av eleverna.
Utbildningsförvaltningen estimerar en ökad användning av
surfplattor och minskad användning av datorer. Beräknat antal
datorer på grundskolorna år 2019 är sammanlagt ca 10 000. Dessa
datorer beräknas då i huvudsak användas av skolornas personal.
Beräknat antal surfplattor år 2019 som till övervägande del kommer
att användas av eleverna är ca 40 000.
År 2015 diskuteras en liknande satsning på grundskolorna som
gymnasieskolorna har med 1:1-elevdatorer. Det finns flera tilltänkta
alternativ, men inget beslut är taget. En övergripande satsning är ett
politiskt beslut. Ett möjligt scenario är att surfplattor blir ett
alternativ för låg- och mellanstadieeleverna samt att
högstadieeleverna förses med 1:1-elevdatorer. Då skulle den
estimerade mängden surfplattor på grundskolorna år 2019 vara ca
30 000 och datorer ca 25 000 (varav personaldatorer ca 10 000).
5.2 Projekt TAS
I dagsläget pågår ett arbete, projekt TAS, inom
utbildningsförvaltningen med syfte att underlätta hantering och
styrning av iPads för skolorna. TAS står för Teknisk Administration
Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning
15 (16)
Bilaga U4 Nuläge och volymer
Dnr: 2.4.2-8831/2015
2016-01-11
av surfplattor. TAS syftar till att automatisera hantering av enskilda
iPads, centralisera hanteringen iPads och möjliggöra volyminköp.
16 (16) Upphandling av Digitala Enheter och Kringutrustning