FATCA/CRS-blankett

Transcription

FATCA/CRS-blankett
Självcertifiering
Andra än kunder av Nordea Bank Finland Abp
FATCA och CRS
Uppgifter om kunden
Förmånstagarens/Den försäkrades namn
Personbeteckning
FO-nummer
Utdelningsadress
Postnummer
Adressanstalt och land
Födelseland
Nationalitet 1
Nationalitet 2
Telefonnummer och riktnummer
Är du medborgare eller skattskyldig i USA?
Ja
12.15
AXES011P
Nordea Livförsäkring Finland Ab, Aleksis Kivis gata 9, FI-00020 NORDEA, Finland, hemort Helsingfors, FO-nummer 0927072-8
Uppgifter om skattehemvist
Skattehemvist
Skatteregisteringsnummer (TIN)
Skattehemvist
Skatteregisteringsnummer (TIN)
Skattehemvist
Skatteregisteringsnummer (TIN)
Skattehemvist
Skatteregisteringsnummer (TIN)
Skattehemvist
Skatteregisteringsnummer (TIN)
Nej
Skattehemvist har inte givit
skatteregisteringsnummer
Skattehemvist har inte givit
skatteregisteringsnummer
Skattehemvist har inte givit
skatteregisteringsnummer
Skattehemvist har inte givit
skatteregisteringsnummer
Skattehemvist har inte givit
skatteregisteringsnummer
Jag är inte skattskyldig utanför Finland
Jag intygar att lämnade uppgifter är riktiga. Ifall att det sker förändringar i kundinformationen om mig, förbinder jag mig att
anmäla om detta till försäkringsbolaget. Jag ger mitt samtycke till att försäkringsbolaget kan lämna ut uppgifter om mig till
tredje part, t.ex. den finska skattemyndigheten.
Underskrifter
Ort och datum
Förmånstagarens/Den försäkrades underskrift och namnförtydligande
(om minderårig, båda vårdnadshavarna)