Polen - Europa

Transcription

Polen - Europa
PL – Polen
sv – Svenska
SKATTEREGISTRERINGSNUMMER (TIN)
Faktablad: Polen (PL)
1. Skatteregistreringsnumrets struktur
Format
99999999999
9999999999
Förklaring
11 siffror
10 siffror
Kommentar
PESEL-nummer
Skatteregistreringsnummer (TIN)
2. Beskrivning av skatteregistreringsnummer
2.1. PESEL-numret
Från och med den 1 september 2011 godkänner Polen PESEL-numret som identifikationsnummer för
skatteändamål. PESEL-nummer tilldelas fysiska personer som finns registrerade i PESEL-registret
och som inte bedriver företagsverksamhet och inte är registrerade för mervärdesskatt.
PESEL-numret består av 11 siffror som är en unik identifierare av en specifik individ som är
registrerad i databasen PESEL (Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, gemensamt
elektronisk folkbokföringssystem). Uppgifterna som lagras i PESEL överförs från de kommunala
myndigheternas databaser, som i det här fallet är de kommunala folkbokföringsregistren.
PESEL-registret togs i drift 1979 och innehåller uppgifter om personer som är permanent eller tillfälligt
(mer än 3 månader) bosatta i Polen och personer som ansöker om identitetskort eller pass, samt
personer som enligt polsk lag behöver ha ett socialförsäkringsnummer. PESEL-nummer tilldelas av
ministeriet med ansvar för inrikes frågor.
2.2. Beskrivning av skatteregistreringsnummer
Från och med den 1 september 2011 utfärdar Polen skatteregistreringsnummer till andra enheter som
ska registreras (dvs. enskilda, juridiska personer, individer utan rättskapacitet och andra enheter) om
de enligt polsk lag definieras som skattskyldiga eller skyldiga att betala socialförsäkringsavgifter eller
sjukförsäkringsavgifter.
Skatteregistreringsnummer som tilldelats till och med den 31 augusti 2011 blir dock
identifikationsnummer för skatteändamål enligt lagen av den 29 juli 2011 om regler för registrering och
identifikation (Polens officiella kungörelseorgan nr 171, post 1016), och besluten om tilldelning av
sådana identifikationsnummer fortsätter därmed att gälla.
Version 09/07/2015 16:20:00
1/6
PL – Polen
sv – Svenska
3. Var hittar man skatteregistreringsnumret?
3.1. PESEL
PESEL-numret anges på officiella identitetshandlingar.
3.1.1. Pass
PESEL
3.1.2. Identitetskort
PESEL
3.2. Skatteregistreringsnummer
Skatteregistreringsnummer anges inte på officiella identitetshandlingar, men kan finnas på offentliga
formulär från en lokal skattemyndighet som utfärdar skatteregistreringsnummer, t.ex.:
3.2.1. Beslut (NIP-4) om skatteregistreringsnummer utfärdat enligt den lag som var tillämplig
fram till och med den 31 augusti 2011
TIN
Version 09/07/2015 16:20:00
2/6
PL – Polen
sv – Svenska
3.2.2. Formulär utfärdade enligt den lag som är tillämplig sedan den 1 september 2011
TIN
TIN
3.2.3. Från och med den 1 december 2014 bekräftar offentliggörandet av ett
skatteregistreringsnummer i det nationella domstolsregistret eller i det centrala
näringslivsregistret
att
det
har
tilldelats
den
berörda
enheten/personen.
Skatteregistreringsnummer kan därför hittas i följande handlingar:
Version 09/07/2015 16:20:00
3/6
PL – Polen
sv – Svenska
3.2.3.1 Intyg från det centrala näringslivsregistret
Version 09/07/2015 16:20:00
4/6
PL – Polen
sv – Svenska
3.2.3.2 Uppgifter från det nationella domstolsregistret
4. Nationell webbplats om skatteregistreringsnummer
Information om skatteregistreringsnummer:
Kontroll av skatteregistreringsnummer
online:
http://www.mf.gov.pl/index.php?const=3&dzial=143&wysw=14&sub=sub1
(endast på polska)
Inte tillgängligt
Information
PESEL:
http://www.msw.gov.pl/portal/pl/381/32/
(endast på polska)
om
5. Nationell kontaktpunkt för skatteregistreringsnummer
Kontakt
PESEL:
angående
Kontakt
angående
skatteregistreringsnummer:
Version 09/07/2015 16:20:00
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (inrikesministeriet)
Från fasta telefoner:
+48 226028208
Nationella skatteupplysningen (call-center)
Från fasta telefoner:
+48 801055055
Från mobiltelefoner:
+48 223300330
5/6
PL – Polen
sv – Svenska
6. Rättsligt meddelande
Informationen om skatteregistreringsnummer (TIN) och användandet av modulen för kontroll av
skatteregistreringsnummer online på Europeiska TIN-portalen omfattas av en ansvarsfriskrivning, ett
meddelande om upphovsrätt och regler om skydd för personuppgifter.
Särskilt meddelande om upphovsrätt för Polens finansministerium (2011)
Materialet på Europeiska TIN-portalens polska sidor är endast avsett som allmän information och
utgör inte juridisk rådgivning. Finansministeriet kan inte lämna några garantier för att materialet är
riktigt, aktuellt eller tillämpligt.
Finansministeriet tar inget ansvar för informationen på webbplatsen och kan inte hållas ansvarigt för
informationen. För vissa delar av materialet eller webbplatsen kan särskilda ansvarsfriskrivningar och
upphovsrättsliga regler gälla. All information på de polska sidorna som inte omfattas av särskilda
ansvarsfriskrivningar eller upphovsrättsliga regler är fritt tillgängliga och får laddas ned, återges,
översättas och bearbetas i alla typer av publikationer, formulär och medier för kommersiellt och ickekommersiellt bruk.
Finansministeriet frånsäger sig allt ansvar vid navigering på denna webbplats, användande av
informationen eller nedladdning av material från den. Denna ansvarsfriskrivning omfattar bland annat,
men inte uteslutande, ansvar för misstag, fel, utelämnanden och vilseledande eller ärekränkande
påståenden. Informationen på denna webbplats kan innefatta åsikter och synpunkter som, om inte
annat uttryckligen anges, inte nödvändigtvis tillhör finansministeriet.
Webbplatsen innehåller länkar till externa webbplatser som justitieministeriet inte har kontroll över och
för vilka justitieministeriet inte tar något ansvar.
Version 09/07/2015 16:20:00
6/6