Fråga om Skattskyldighet/Skattehemvist (SE)

Transcription

Fråga om Skattskyldighet/Skattehemvist (SE)
FRÅGA OM
SKATTSKYLDIGHET/SKATTEHEMVIST
Fysisk person
Danske Bank
Box 7523, 103 92 Stockholm
0752-48 00 00
Du måste ange i vilket eller vilka länder du är skattskyldig. Om du är skattskyldig i något annat land än Sverige
behöver vi också ditt skatteidentifikationsnummer, TIN. T ex kan du vara skattskyldig i USA på grund av medborga rskap, arbetstillstånd (s k Green Card) eller att du är född i USA.
Namn
För och efternamn
Skattskyldig i Sverige
a) Har du skattehemvist i Sverige (obegränsat skattskyldig i Sverige)?
b)
Ja
Nej
Besvaras endast om du har svarat Nej på fråga a).
Ange det land du har skattehemvist i samt TIN. Om TIN saknas, uppge skäl för detta genom att besvara c).
Land
c)
Uppge födelsedatum om
personnummer saknas.
Personnummer/Kundnummer
TIN
Besvaras endast om du inte har angett TIN under fråga b).
Det land jag har mitt skattehemvist i, utfärdar inte TIN.
Jag kan av andra skäl inte få ett TIN.
Vänligen förklara varför TIN inte kan fås:
Skattskyldig i USA
Har du skattehemvist i USA på grund av medborgarskap eller annan
anknytning?
Om ja, ange ditt amerikanska TIN.
Ja
Nej
TIN
Skattskyldig i flera länder
a) Har du skattehemvist i ytterligare länder än vad som angetts ovan?
b)
c)
Ja
-
Nej
Besvaras endast om du har svarat Ja på fråga a).
Vänligen ange vilka länder och TIN. Om TIN saknas, ange skäl för detta genom att besvara c).
Land
TIN
Land
TIN
Besvaras endast om du inte har angett TIN under fråga b).
Det land jag har mitt skattehemvist i, utfärdar inte TIN.
Jag kan av andra skäl inte få ett TIN.
Wordmall Bl. 90-2155 2016-01-14
Vänligen förklara varför TIN inte kan fås:
Jag intygar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är korrekta och förbinder mig att meddela Danske Bank
A/S, Danmark, Sverige Filial om förhållandena ändras.
Kundens underskrift
Ort och datum
Danske Bank A/S, Danmark
Sverige Filial – Org.nr 516401-9811
Bolagsverket
Danske Bank A/S
CVR-nr. 61 12 62 28 – København
Erhvervsstyrelsen