Ansökan om Allt i Ett-konto till barn

Comments

Transcription

Ansökan om Allt i Ett-konto till barn
Hej!
Tack för att ni visar intresse för Allt i Ett-konto.
Gör så här:
• Läs villkoren på skandiabanken.se
• Fyll i och underteckna ansökningshandlingarna
• Skicka in handlingarna till Frisvar, Skandia, Dokumenthantering, R183, 106 37 Stockholm
Det är förmyndarna till den omyndiga personen som ska fylla i och underteckna
blanketterna.
Om den omyndige inte är kund i Skandia sedan tidigare ska även blanketten ”Fråga om
skattskyldighet/skattehemvist” besvaras avseende den omyndige.
Om förmyndarna inte är kund i Skandia sedan tidigare ska även blanketten ”Person
med hög politisk post, hög befattning inom offentlig sektor eller hög befattning i en
internationell organisation” besvaras av vårdnadshavarna.
Vi skickar även med blanketten Överföringsuppdrag som används om ni vill
flytta utbetalningen av barnbidraget till det nya kontot.
Inom några dagar får förmyndarna varsin PIN-kod hemskickat i ett rekommenderat brev.
Tänk på att både förmyndarna måste hämta sina PIN-koder för att kontot ska bli tillgängligt
på Internetkontoret och Talsvar. Har någon av förmyndarna en PIN-kod sedan tidigare
skickas det inte ut någon ny PIN-kod.
Övriga tjänster för omyndig
• Electronkort – from 9 års ålder. Kortet är kostnadsfritt.
• Sparkonto – högre ränta utan att behöva binda pengarna.
• Fasträntekonto – bind pengarna och erhåll en högre ränta.
• Värdepappersdepå – handla enkelt och billigt med fonder och aktier.
• Investeringssparkonto – handla enkelt och slipp deklarera.
Läs mer om tjänsterna på skandiabanken.se
Ni är alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0771-55 55 00.
Vänliga hälsningar
Skandiabanken
Kundservice
Ansökan
Allt i Ett-konto och Internetkontor – omyndig
Blanketten skickas till:
Skandia
Dokumenthantering, R813
106 37 Stockholm
Telefon: 0771-55 55 00
1. Personuppgifter
Namn
Personnummer
Adress
Telefon
Postnummer och ort
Mejladress
2. Personuppgifter förmyndare 1
Namn
Personnummer
Adress
Telefon
Postnummer och ort
Mejladress
3. Personuppgifter förmyndare 2
Namn
Personnummer
Adress
Telefon
Postnummer och ort
Mejladress
4. Dispositionsregler – Kryssa i ett alternativ
Tjänsten får nyttjas av (härmed avses t.ex. uttag m.m.):
Förmyndarna var för sig
(alternativet innebär att endast förmyndarna disponerar kontot)
Kunden ensam (Alternativet möjligt endast i de fall kunden fyllt 16 år
och avser för kundens del endast tillgång till detta konto)
Ensam förmyndare
Kunden/Förmyndarna var för sig (Alternativet möjligt endast i de fall
(Underlag som styrker ensam förmyndare måste bifogas ansökan)
kunden fyllt 9 år och avser Electronkort kopplat till endast detta konto)
Endast med överförmyndarens tillstånd (Kontot överförmyndarspärras.
Obs! Om du är ensam förmyndare ska underlag som styrker det bifogas ansökan.)
5. Syfte och ursprung
Vad är syftet med kontot?
Löne/transaktionskonto
Sparkonto
Varifrån kommer de pengar du sätter in på kontot?
Lön
1435:10
Pension
Sparande
Arv/gåva
Fastighetsförsäljning
1435:10
SID 1 (2)
Signatur
6. Underskrift
Genom min underskrift bekräftar jag att jag vill öppna Allt i Ett-konto i Skandia och ha tillgång till Skandias internetkontor. Jag godkänner
de allmänna villkoren för Allt i Ett-konto och för Skandias internetkontor vilka jag tagit del av på skandiabanken.se, där jag också erhållit
information avseende distansavtal.
Genom att godkänna villkoren blir förmyndare även personligen bunden av de föreskrifter som ges i dessa och i övrigt inom ramen för Internetkontoret. I det fall en förmyndare inte har en PIN-kod skickas det ut en PIN-kod till den personen i rekommenderat brev. Tänk på att om
det finns två förmyndare måste båda kvittera ut sina PIN-koder för att kontot ska bli åtkomligt via internetkontoret eller telefon.
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
2 0
-
Namnteckning (förmyndare 1)
Skandiabanken Aktiebolag (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 516401-9738
Ort
-
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
2 0
-
Ort
-
Namnteckning (förmyndare 2)
1435:10
SID 2 (2)
Signatur
Överföringsuppdrag
Pension/barnbidrag/bidragsförskott/studiemedel
Ansökan skickas till:
Skandia
Dokumenthantering, R813
106 37 Stockholm
Tfn: 0771-55 55 00
1. Utbetalning
Utbetalande myndighet/företag
Utdelningsadress
Postnummer och ort
Utbetalningstyp
Fyll bara i ett av alternativen. Får du utbetalningar från flera håll behöver du en blankett per utbetalningstyp.
A Folkpension (AFP) och ATP
D Barnbidrag, flerbarnstillägg
G Studiemedel
B Privat tjänstepension SPP
E Delpension
H Övrigt
C Tjänstepension STP
F Bidragsförskott
2. Konto
Clearingnummer
Undertecknad mottagare önskar få ovan angiven
utbetalning insatt på följande konto i Skandiabanken
Kontonummer
3. Personuppgifter
Efternamn och tilltalsnamn
Personnummer
Utdelningsadress
Postnummer och ort
4. Underskrift
Ort
Datum
Namnteckning
Namnförtydligande
5. Underskrift och intygande av handläggare vid Skandiabanken
På uppdrag av ovan angiven kund ber Skandiabanken, genom nedan angivna handläggare att tillse att utbetalningar sker till ovan angivet
konto i Skandiabanken. I de fall ovan angiven kunds underskrift saknas intygar nedan angivna handläggare att Skandiabanken har ett
dokumenterat uppdrag från kunden.
Ort
Datum
Handläggare 1
Handläggare 2
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Här hittar du information om utbetalande myndigheter/företag
Folkpension (AFP) och ATP: www.fk.se
Delpension: www.fk.se
Privat tjänstepension SPP: www.spp.se eller www.alecta.se
Barnbidrag/flerbarnstillägg: www.fk.se
Tjänstepension STP: www.amfpension.se
Bidragsförskott: www.fk.se
Kommunal tjänstepension: www.kpa.se
Studiemedel: www.csn.se
500368:7
Skandiabanken Aktiebolag (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 516401-9738
500368:7
SID 1 (1)
Person med hög politisk post,
hög befattning inom offentlig sektor
eller hög befattning i en internationell
organisation
(Politically exposed person, PEP)
Blanketten skickas till:
Skandia
Dokumenthantering, R803
106 37 Stockholm
Telefon: 0771-55 55 00
Enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism måste vi veta om du har, eller tidigare har
haft (de senaste 18 månaderna), en hög politisk post, en hög statlig befattning, en hög befattning i en internationell
organisation eller om du är eller har varit familjemedlem eller nära medarbetare till en sådan person.
1. Befattning
Jag är eller har varit:
Stats- eller regeringschef, minister eller vice/biträdande minister
Riksrevisorerna, medlem i Riksbankens direktion, högre tjänsteman vid revisionsmyndighet eller styrelseledamot i centralbank
Riksdagsledamot/Parlamentsledamot
Ambassadör, diplomatiskt sändebud
Domare i högsta domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen,
konstitutionell domstol eller i andra rättsliga organ på hög nivå,
vilkas beslut inte kan överklagas
Ledamöter (vd, vice vd eller styrelseledamot) i statsägt företags
förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan
Hög officerare (general, generallöjtnant, generalmajor, amiral,
viceamiral, konteramiral)
Min titel
Ledande funktion (vd, vice vd eller styrelseledamot) i en
internationell organisation
Jag har inte, och har inte haft, någon av ovanstående befattningar
Land/internationellt organ
2. Familjemedlem
Jag är, eller har varit, familjemedlem till en person med någon av ovanstående befattningar. Om ja, fyll i vilken befattning ovan.
Min relation är:
Maka/make
Barn eller barns make/partner
Förälder
Jag är inte, och har inte varit, nära familjemedlem
till någon med ovanstående befattningar
Partner som enligt nationell lag likställs med maka/make
Relation till (namn och titel)
Land/internationellt organ
3. Nära medarbetare
Jag är, eller har varit, nära medarbetare till en person med någon av ovanstående befattningar. Om ja, fyll i vilken befattning ovan.
Min relation är:
Gemensamt ägande
Jag är inte, och har inte varit, medarbetare till någon
med ovanstående befattningar
Affärsmässig förbindelse
Medarbetare till (namn och titel)
Land/internationellt organ
4. Underskrift
Jag intygar härmed att jag har tagit del av ovanstående och svarat sanningsenligt på alla frågor
Namn (efternamn, tilltalsnamn)
Personnummer
Ort
(ÅÅÅÅ-MM-DD)
2 0
-
Kundens underskrift
Namnförtydligande
Mejladress
Hanteringen av informationen som lämnas i denna blankett kan förlänga tiden att handlägga ansökan.
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Säte: Stockholm
Org.nr: 516406-0948
Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 502017-3083
Skandia Fonder AB
Säte: Stockholm
Org.nr: 556317-2310
Skandiabanken Aktiebolag (publ)
Säte: Stockholm
Org.nr: 516401-9738
90668:2
90668:2
SID 1 (1)
Fråga om skattskyldighet/skattehemvist
Självcertifiering – fysisk person
Blanketten skickas till:
Skandia
Dokumenthantering, R813
106 37 Stockholm
Tfn 0771-55 55 00
skandia.se
Du behöver uppge i vilket/vilka länder du är skattskyldig. Om du är skattskyldig i något
land utanför Sverige vill vi också att du uppger ditt skatteidentifikationsnummer, TIN,
på blanketten. Du kan vara skattskyldig i USA på grund av t.ex. medborgarskap,
arbetstillstånd (s.k. Green Card) eller födelseort i USA. För mer information om
amerikansk skattskyldighet, se www.irs.gov.
Vänligen fyll i del 1-5 nedan
Del 1. Namn
För- och efternamn
Personnummer (ÅÅÅÅMMDD-XXXX)
Del 2. Skattehemvist
a) Har du skattehemvist i Sverige?
Ja
b) Besvaras endast om du har svarat Nej på fråga a)
Nej
Vänligen fyll i aktuellt land för skattehemvist genom angivande av aktuell landskod samt TIN (Taxpayer Identification Number/skatteidentifikationsnummer).
Landskoderna hittar du på baksidan av blanketten. Om TIN inte anges, ange skäl för detta genom att besvara c).
Landskod
TIN
c) Besvaras endast om du inte angett TIN under fråga b)
TIN kan inte anges p.g.a. att det aktuella landet inte utfärdar TIN
Jag kan av andra skäl inte få ett TIN
Vänligen förklara varför TIN inte kan fås:
Del 3. Skattskyldig i USA
Är du skattskyldig i USA p.g.a. medborgarskap i USA eller annan anknytning till USA?
Ja
Nej
Om Ja, vänligen fyll i ditt amerikanska TIN
Del 4. Övrig skattehemvist
a) Har du skattehemvist i ytterligare länder än vad som angetts i punkt 2 och 3?
b) Besvaras endast om du svarat Ja på fråga a)
Ja
Nej
Vänligen fyll i aktuella länder genom angivande av landskoder samt TIN. Landskoderna hittar du på baksidan av blanketten.
Om TIN inte anges, ange skäl för detta genom att besvara c).
Landskod
TIN
Landskod
TIN
c) Besvaras endast om du inte angett TIN under fråga b)
TIN kan inte anges pga att det aktuella landet inte utfärdar TIN
Jag kan av andra skäl inte få ett TIN
Vänligen förklara varför TIN inte kan fås:
Jag intygar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är korrekta och förbinder mig att meddela Skandia om förhållandena ändras
Del 5. Underskrift
Datum (ÅÅÅÅ-MM-DD)
2 0
-
Namnteckning (i förekommande fall förmyndare eller annan företrädare)
-
Inga övriga noteringar får göras på denna blankett
91882:2
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
Säte: Stockholm
Org.nr: 516406-0948
91882:2
SID 1 (2)
AF
AL
DZ
VI
AS
AD
AO
AI
AQ
AG
AR
AM
AW
AU
AZ
BS
BH
BD
BB
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BA
BW
BV
BR
VG
IO
BN
BG
BF
MM
BI
KY
CF
CL
CO
CK
CR
CY
DK
CD
DJ
DM
DO
EC
EG
GQ
SV
CI
ER
EE
ET
FK
FJ
PH
FI
FX
FR
GF
PF
TF
FO
AE
GA
GM
GE
GH
GI
GR
GD
GL
GP
GU
GT
GG
GN
GW
Afghanistan
Albanien
Algeriet
Amerikanska Jungfruöarna
Amerikanska Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarktis
Antigua och Barbuda
Argentina
Armenien
Aruba
Australien
Azerbajdzjan
Bahamas
Bahrain
Bangladesh
Barbados
Belgien
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnien och Hercegovina
Botswana
Bouvetön
Brasilien
Brittiska Jungfruöarna
Brittiska territoriet i Indiska Oceanen
Brunei
Bulgarien
Burkina Faso
Burma
Burundi
Caymanöarna
Centralafrikanska republiken
Chile
Colombia
Cooköarna
Costa Rica
Cypern
Danmark
Demokratiska republiken Kongo
Djibouti
Dominica
Dominikanska republiken
Ecuador
Egypten
Ekvatorialguinea
El Salvador
Elfenbenskusten
Eritrea
Estland
Etiopien
Falklandsöarna
Fiji
Filippinerna
Finland
France métropolitaine
(Frankrike, europeiska delen)
Frankrike
Franska Guyana
Franska Polynesien
Franska södra territorierna
Färöarna
Förenade Arabemiraten
Gabon
Gambia
Georgien
Ghana
Gibraltar
Grekland
Grenada
Grönland
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guinea Bissau
GY
HT
HM
HN
HK
IN
ID
IQ
IR
IE
IS
IM
IL
IT
JM
JP
YE
JE
JO
CX
KH
CM
CA
CV
KZ
KE
CN
KG
KI
CC
KM
CG
XK
HR
CU
KW
LA
LS
LV
LB
LR
LY
LI
LT
LU
MO
MG
MK
MW
MY
MV
ML
MT
MA
MH
MQ
MR
MU
YT
MX
FM
MZ
MD
MC
MN
ME
MS
NA
NR
NL
AN
NP
NI
NE
NG
NU
KP
MP
NF
NO
NC
NZ
Guyana
Haiti
Heard- och McDonaldsöarna
Honduras
Hongkong
Indien
Indonesien
Irak
Iran
Irland
Island
Isle of Man
Israel
Italien
Jamaica
Japan
Jemen
Jersey
Jordanien
Julön
Kambodja
Kamerun
Kanada
Kap Verde
Kazakstan
Kenya
Kina
Kirgizistan
Kiribati
Kokosöarna
Komorerna
Kongo-Brazzaville
Kosovo
Kroatien
Kuba
Kuwait
Laos
Lesotho
Lettland
Libanon
Liberia
Libyen
Liechtenstein
Litauen
Luxemburg
Macau
Madagaskar
Makedonien
Malawi
Malaysia
Maldiverna
Mali
Malta
Marocko
Marshallöarna
Martinique
Mauretanien
Mauritius
Mayotte
Mexiko
Mikronesiska federationen
Moçambique
Moldavien
Monaco
Mongoliet
Montenegro
Montserrat
Namibia
Nauru
Nederländerna
Nederländska Antillerna
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Niue
Nordkorea
Nordmarianerna
Norfolkön
Norge
Nya Kaledonien
Nya Zeeland
OM
PK
PW
PA
PG
PY
PE
PN
PL
PT
PR
QA
RE
RO
RW
RU
KN
LC
VC
BL
PM
SB
WS
SM
SH
ST
SA
CH
SN
RS
SC
SL
SG
SK
SI
SO
ES
LK
GB
SD
SR
SJ
SZ
SE
ZA
KR
SY
TJ
TW
TZ
TD
TH
CZ
TG
TK
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
DE
UG
UA
HU
UY
US
UM
UZ
WF
VU
VA
VE
VN
BY
EH
ZM
ZW
AX
AT
TP
Oman
Pakistan
Palau
Panama
Papua Nya Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairnöarna
Polen
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Réunion
Rumänien
Rwanda
Ryssland
Saint Kitts och Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent och Grenadinerna
Saint-Barthélemy
Saint-Pierre och Miquelon
Salomonöarna
Samoa
San Marino
Sankta Helena
São Tomé och Príncipe
Saudiarabien
Schweiz
Senegal
Serbien
Seychellerna
Sierra Leone
Singapore
Slovakien
Slovenien
Somalia
Spanien
Sri Lanka
Storbritannien
Sudan
Surinam
Svalbard och Jan Mayen
Swaziland
Sverige
Sydafrika
Sydkorea
Syrien
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Tchad
Thailand
Tjeckien
Togo
Tokelauöarna
Tonga
Trinidad och Tobago
Tunisien
Turkiet
Turkmenistan
Turks- och Caicosöarna
Tuvalu
Tyskland
Uganda
Ukraina
Ungern
Uruguay
USA
USA:s yttre öar
Uzbekistan
Wallis- och Futunaöarna
Vanuatu
Vatikanstaten
Venezuela
Vietnam
Vitryssland
Västsahara
Zambia
Zimbabwe
Åland
Österrike
Östtimor
91882:2
SID 2 (2)
Identifieringsunderlag
Skandiabanken
Box 31
581 02 Linköping
1. Personuppgifter
Namn
Telefonnummer
Personnummer/organisationsnummer
Mobilnummer
Mejladress
2. Underskrift
Ort och datum
Namnteckning
3. Kopia på ID-kort/Pass
Lägg din ID-handling här och kopiera tillsammans med
denna blankett. Kopian ska vidimeras av två personer
nedan. OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia
av din ID-handling.
4. Vidimering 1
Namnunderskrift
Telefon (inkl. riktnr.)
Namnförtydligande
Personnummer
90795:1
5. Vidimering 2
Namnunderskrift
Telefon (inkl. riktnr.)
Namnförtydligande
Personnummer
Identifieringsunderlag
Skandiabanken
Box 31
581 02 Linköping
1. Personuppgifter
Namn
Telefonnummer
Personnummer/organisationsnummer
Mobilnummer
Mejladress
2. Underskrift
Ort och datum
Namnteckning
3. Kopia på ID-kort/Pass
Lägg din ID-handling här och kopiera tillsammans med
denna blankett. Kopian ska vidimeras av två personer
nedan. OBS! Tejpa, klistra eller häfta inte fast en kopia
av din ID-handling.
4. Vidimering 1
Namnunderskrift
Telefon (inkl. riktnr.)
Namnförtydligande
Personnummer
90795:1
5. Vidimering 2
Namnunderskrift
Telefon (inkl. riktnr.)
Namnförtydligande
Personnummer