Bilaga A 6b – Hållbar it

Comments

Transcription

Bilaga A 6b – Hållbar it
Bilaga 6B Hållbar it
Dnr: 2.4.2-7622/2015
Förfrågningsunderlag
2016-01-11
stockholm.se
Utbildningsförvaltningen
Avdelningen för utveckling och samordning
Hantverkargatan 2F
104 22 Stockholm
Växel 08-508 33 000
www.stockholm.se
Bilaga 6B Hållbar it
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Innehåll
1
Inledning
3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Social hållbarhet
Mänskliga rättigheter
Rättigheter i arbetslivet
Motverka korruption
Systematiskt arbete
Arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder
3
3
4
4
5
5
3
3.1
3.2
Ekologisk hållbarhet
Samtliga produkter i leveransen
Tjänster
7
8
10
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Rapportering
Miljöledningssystem och standarder
Ekologisk hållbarhetsredovisning
Uppföljning av ekologisk hållbarhet
Egenrapportering av social hållbarhet
Revision av social hållbarhet
11
12
12
13
14
14
2 (15) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Bilaga 6B Hållbar it
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
1 Inledning
Definitioner som används i denna bilaga har den betydelse som
anges i Bilaga 1 (Begrepp och definitioner).
Hållbar it är ett samlingsbegrepp för de åtgärder som syftar till att
använda informationsteknik för att minska miljöpåverkan dels
genom minskad energiförbrukning och miljöpåverkan inom itsektorn som helhet och dels genom att se på individens roll ur ett
socialt och mänskligt perspektiv.
Staden ser det som ytterst angeläget att dess leverantörer delar
Stadens värderingar i fråga om ekologisk och social hållbarhet,
grundläggande mänskliga rättigheter och demokratiska fri- och
rättigheter. Staden förutsätter att Leverantören, såväl lokalt som
globalt, anammar ett ansvarsfullt företagande i en global värld.
2 Social hållbarhet
Staden är angelägen om att mänskliga rättigheter och rättigheter i
arbetslivet respekteras samt att korruption motverkas. Därför ställs
krav på att Leverantören ska arbeta systematiskt med dessa frågor
vid tillverkning eller utförandet av Tjänsterna.
Genom krav på arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder vill Staden
även främja en mer inkluderande arbetsmarknad som ger fler
chansen till ett jobb.
2.1 Mänskliga rättigheter
Leverantören ska från tidpunkten för avtalsstart och under hela
avtalsperioden genom ett systematiskt arbete säkerställa att negativ
påverkan på de mänskliga rättigheterna, enligt nedanstående
konventioner, förhindras eller minimeras vid tillverkning eller
utförandet av kontraktsföremålet såväl lokalt som globalt.
FN:s konventioner om mänskliga rättigheter:
 Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.
 Internationell konvention om medborgerliga och
politiska rättigheter.
 Internationell konvention om ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter.
 Internationell konvention om avskaffande av alla former
av rasdiskriminering.
 Konvention om avskaffande av all slags diskriminering
av kvinnor.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
3 (15)
Bilaga 6B Hållbar it
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11



Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning. 
Konvention om barnets rättigheter.
Konvention om rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
2.2 Rättigheter i arbetslivet
Leverantören ska från tidpunkten för avtalsstart och under hela
avtalsperioden genom systematiskt arbete säkerställa att de
anställdas rättigheter är förenliga med nedan angivna internationella
konventioner samt angiven nationell lagstiftning vid tillverkning
eller utförandet av Tjänsterna såväl lokalt som globalt.
I de fall det är skillnad mellan nationella och internationella
bestämmelser, är det högsta nivån som gäller.











ILO konvention nummer 87 om föreningsfrihet och skydd
för organisationsrätten.
ILO konvention nummer 98 om rätten att organisera sig och
förhandla kollektivt.
ILO konvention nummer 138 om minimiålder för arbete.
ILO konvention nummer 182 mot de värsta formerna av
barnarbete.
ILO konvention nummer 29 om förbud mot tvångs- och
straffarbete.
ILO konvention nummer 105 om avskaffande av
tvångsarbete.
ILO konvention nummer 111 om diskriminering vid
anställning och yrkesutövning.
ILO konvention nummer 100 om lika lön för lika arbete,
oavsett kön.
FN:s barnkonvention artikel 32.
Den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet.
Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om löner, lönevillkor
och arbetstid samt det socialförsäkringsskydd som gäller i
tillverkningslandet.
I länder där föreningsrätten är begränsad eller under utveckling, ska
de anställda få möta arbetsledning för att diskutera och påverka
löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.
2.3 Motverka korruption
Leverantören ska från tidpunkten för avtalsstart och under hela
avtalsperioden genom systematiskt arbete säkerställa att korruption
enligt FN:s konvention mot korruption samt nationell lagstiftning
4 (15) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Bilaga 6B Hållbar it
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
motverkas vid tillverkning eller utförandet av kontraktsföremålet
såväl lokalt som globalt.
2.4 Systematiskt arbete
Leverantörer till Staden ska från tidpunkten för avtalsstart och
under hela avtalsperioden bedriva ett aktivt och systematiskt arbete
i enlighet med avsnitt 2.1, 2.2 och 2.3.
Leverantören ska:
a) Ha en tydlig ansvarsfördelning och resurser i sin verksamhet
som möjliggör ett aktivt och systematiskt arbete för
samhällsansvar.
b) Identifiera de sociala riskerna vid tillverkningen eller
utförandet av kontraktsföremålet (riskanalys). Detta
förutsätter att Leverantören har kunskap om hur
leverantörskedjan för kontraktsföremålet ser ut.
c) Ta fram en åtgärdsplan som hanterar identifierade risker
samt agera utifrån denna. Åtgärdsplanen ska utgå från
riskbedömningen, och minst innehålla en beskrivning av hur
Leverantören gör för att genom dialog och kontroll följa upp
att angivna internationella konventioner samt nationella
lagar följs där kontraktsföremålet tillverkas eller utförs.
d) Tillse att krav motsvarande de krav som Staden ställer på
Leverantören enligt Avtalet ställs där kontraktsföremålet
tillverkas eller utförs.
e) Ha rutiner för att hantera och åtgärda avvikelser gentemot
angivna internationella konventioner samt nationella lagar.
Senast sex (6) månader efter att kontraktet påbörjats ska
Leverantören tydligt kunna redovisa sitt systematiska arbete enligt
ovan.
2.5 Arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder
Genom krav på arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder vill Staden
bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad som ger fler chansen
till jobb. Staden har därför för ambition att Leverantören i dialog
med arbetsmarknadsförvaltningen ska identifiera förutsättningar för
att ta emot arbetssökande personer på praktik och anställning i den
verksamhet som används för att utföra avtalat uppdrag.
Intresserade anbudsgivare har möjlighet att boka ett enskilt möte
med representanter från Arbetsmarknadsförvaltningen under
Anbudstiden. Ett sådant möte är inte förknippat med några
åtaganden, utan ska ses som en möjlighet att ställa frågor direkt till
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
5 (15)
Bilaga 6B Hållbar it
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Arbetsmarknadsförvaltningen och få information kopplad till den
egna organisationen och eventuella behov.
2.5.1.1 Dialogmodellen
När Staden ställer krav på arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder i
upphandling innebär det att Leverantören måste medverka i en
dialog med Arbetsmarknadsförvaltningen. Syftet med dialogen är
att diskutera vilka förutsättningar som finns för anställning och
praktik, samt eventuella behov av kompetens hos Leverantören.
Staden kallar det Dialogmodell Stockholm.
Dialogmodellen ska ses som en positiv möjlighet för sin
kompetensförsörjning.
2.5.2 Praktisk tillämpning av
arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder
Leverantören ska efter tecknandet av Avtalet delta i en inledande
dialog med representanter från arbetsmarknadsförvaltningen. Under
förutsättning att dialogen visar att det finns förutsättningar för
Leverantören att medverka för ett socialt hänsynstagande, träffas
parterna fortsatt med syfte att identifiera vilka möjligheter till
anställningar och praktik som finns hos Leverantören. Det avser
Leverantörens hela verksamhet knuten till avtalat åtagande under
hela Avtalstiden och avser såväl intern service som administration
och tekniska tjänster.
Möten kan ske hos Leverantören eller hos arbetsmarknadsförvaltningen och kan komma att följas upp vid flera tillfällen under
Avtalstiden. Mötena kan initieras av såväl arbetsmarknadsförvaltningen som av Leverantören. I vilken omfattning möten och
kontakter kommer att ske går inte att fastställa på förhand utan
beror på Leverantörens storlek och förutsättningar.
2.5.2.1 Praktikplatser
Med praktikplats avses en praktik på upp till heltids omfattning
sammantaget i upp till tre månader för den enskilde praktikanten.
Omfattning och praktiktidens längd beslutas i överenskommelse
mellan Leverantören och arbetsmarknadsförvaltningen.
2.5.2.2 Praktikplatser för ingenjörer och andra yrkesgrupper
Inom SFI Stockholm finns verksamheten SIFA – Stockholms
intensivsvenska för akademiker. I denna verksamhet bereds plats
för utrikesfödda med akademisk utbildning i en mer intensiv
svenskundervisning. Utbildningen sker inom det yrkesområde som
individen har sin akademiska bakgrund i. Verksamheten bedrivs
6 (15) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Bilaga 6B Hållbar it
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
med inriktning mot en mängd olika yrkesområden; ingenjörer,
ekonomer, jurister, samhällsvetare, med flera. Inom detta
utbildningsprogram finns studerande som har en avslutad
akademisk examen och har engelska som andra språk.
2.5.3 Villkor med målet att underlätta för arbetssökande
personer att komma i arbete
2.5.3.1 Kompetenshöjande insatser inom
Arbetsmarknadsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen erbjuder aspiranter och studerande
utbildning och kompetenshöjande insatser i syfte att de ska stå
rustade för arbetsmarknadens krav. Arbetsmarknadsförvaltningen
tar fram dessa utbildningar och insatser i samråd med branscher för
att de ska motsvara verkliga behov på arbetsmarknaden och hos
arbetsgivare.
2.5.3.2 Arbetslösa personer med funktionsnedsättning
Arbetsmarknadsförvaltningen har ett arbetssätt - ”Open Eyes” - med
syfte att stötta människor med olika typer av funktionsnedsättning
att komma ut i arbetslivet. I verksamheten skapas stabila
karriärvägar för personer med funktionsnedsättningar.
2.5.4 Samordning av arbetsmarknadsbefrämjande
åtgärder
För att underlätta för såväl Leverantören som
arbetsmarknadsförvaltningen att handlägga frågorna med anledning
av ovanstående villkor har förvaltningen inrättat en enhet för att
utveckla arbetsgivarsamverkan kallad Efas (enheten för extern
arbetsgivarsamverkan). Mer information och kontaktuppgifter finns
via http://www.stockholm.se/efas.
3 Ekologisk hållbarhet
Leverantören ska eftersträva att de produkter som tillhandahålls
Staden inom ramen för Tjänsterna är producerade på ett
miljömässigt ansvarfullt sätt.
Med produkter avses den hårdvara som ingår i Tjänsten, samt den
hårdvara som Leverantören behöver för att leverera Tjänsten. I
avsnitt 3.1 anges krav gällande för samtliga produkter. I avsnitt 3.2
anges krav specifika för Tjänstekatalog Tjänster för Digitala
Enheter.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
7 (15)
Bilaga 6B Hållbar it
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
3.1 Samtliga produkter i leveransen
3.1.1 CE-märkning
Alla produkter som omfattas av direktiven för CE-märkning ska vid
Effektiv Leveranstidpunkt uppfylla kraven för CE-märkning. CEmärket betyder att tillverkaren eller importören intygar att
produkten uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och
säkerhetskrav. På förfrågan av Staden ska Leverantören redovisa
dokumentation som bevis på uppfyllelse av krav.
3.1.2 Energiförbrukning produkter
Vid leverans till Staden ska alla produkter som är möjliga att klassa
med EU Energy Star vid Effektiv Leveranstidpunkt minst uppfylla
kraven för den vid tidpunkten senaste versionen av Energy Star. På
förfrågan av Staden ska Leverantören redovisa dokumentation som
bevis på uppfyllelse av krav. Bevis på uppfyllelse av krav kan
exempelvis ges genom märkning enligt den senaste versionen av
Energy Star, självdeklaration enligt IT Eco Declaration, genom
produktblad eller genom leverantörsförsäkran. Det ska tydligt
framgå att produkten är mätt och deklarerad enligt Energy Stars
mätmetod och kriterier.
3.1.3 Leveranser av produkter
Leveranser till Staden ska vara emballagefria så långt som möjligt.
Leverantören ska ta hand om eventuellt förpackningsmaterial och
säkerställa att detta återvinns i enlighet med avsnitt 3.1.4
Avfallshierarki. Se även avsnitt 3.1.7.2 Producentansvar för
förpackningar.
3.1.4 Avfallshierarki
Enligt EU:s avfallsdirektiv (2008/98/EG) har avfallsbegreppet en
vid tillämpning. Med avfall menas alla föremål eller ämnen som
innehavaren vill göra sig av med eller är skyldig att göra sig av
med. Leverantören ska följa avfallsförordning (2011:927) och
avfallshierarkin i avfallsdirektivet:
1. Förebygga uppkomst - eftersträva att mängden avfall
minimeras.
2. Återanvända. Avfallet ska i så hög grad som möjligt
återanvändas.
3. Återvinna material - Det material som inte kan återanvändas
ska i så stor utsträckning som möjligt materialåtervinnas.
4. Utvinna energi – Det som inte kan återanvändas eller
materialåtervinnas ska i största möjliga mån användas för
energiutvinning.
8 (15) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Bilaga 6B Hållbar it
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
5. Deponera. Det avfall som inte kan omhändertas enligt 1-4
ovan eller avfall som innehåller utfasningsämnen ska
slutförvaras på ett miljöriktigt sätt.
3.1.5 Återanvändning av produkter
Leverantören ska, enligt avsnitt 3.1.4, sträva efter att sådana
produkter som inte längre ingår i leveransen till Staden ges ett nytt
liv genom återanvändning. Leverantören ansvarar för att
lagringsmedia förstörs eller raderas på ett säkert sätt och hanteras
enligt Stadens säkerhetskrav. För att kunna spåra hanteringen ska
Leverantören dokumentera hur känsligt material avvecklas.
3.1.6 Uttjänta produkter
Leverantören ska ta hand om samtliga uttjänta produkter, inkluderat
elektriska och elektroniska produkter, samt farligt avfall och
säkerställa att dessa hanteras enligt avsnitt 3.1.4.
3.1.6.1 Avveckling
Leverantören ansvarar för att lagringsmedia förstörs eller raderas på
ett säkert sätt och hanteras enligt Stadens säkerhetskrav. För att
kunna spåra hanteringen ska Leverantören dokumentera hur
känsligt material avvecklas.
3.1.6.2 Destruktionsintyg
I förekommande fall ska Leverantören överlämna destruktionsintyg
från destruktionsfirman eller från leverantören som återtagit
utrustningen till Staden för arkivering.
3.1.7 Producentansvar
Leverantören ska uppfylla sin roll som producent enligt svensk
lagstiftning.
3.1.7.1 Producentansvar elektriska och elektroniska
produkter
För alla produkter som omfattas av producentansvar för elektriska
och elektroniska produkter enligt WEEE-förordningen ska
Leverantören på Avtalsdagen uppfylla kraven enligt förordning
(SFS 2014:1075) samt ändringar till förordningen som tillkommer
under avtalstiden.
3.1.7.2 Producentansvar för förpackningar
Leverantören ska uppfylla kraven enligt förordning (SFS
2014:1073) om producentansvar för förpackningar, samt ändringar
till förordningen som tillkommer under avtalstiden. Syftet med
förordningen om producentansvar är att
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
9 (15)
Bilaga 6B Hållbar it
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
1. Förpackningar ska framställas på ett sådant sätt att deras
volym och vikt begränsas till den nivå som krävs för att
upprätthålla en god säkerhets- och hygiennivå,
2. Producenter ska ta ansvar förförpackningar när de blir avfall,
3. Förpackningsavfall ska tas om hand på ett miljömässigt
godtagbart sätt, och
4. Nå förordningens mål för materialutnyttjande.
3.1.7.3 Producentansvar för batterier
Leverantören ska svara för omhändertagande av använda batterier
enligt förordning (SFS 2008:834) om producentansvar för batterier.
Förordningen syftar till att batterier ska utformas och framställas på
ett sådant sätt att uppkomsten av avfall förebyggs och, i fråga om
det avfall som ändå uppkommer, att producenter ska tillhandahålla
system för insamling av avfallet, att batterierna kan återvinnas och
att förordningens mål för insamling, särskilt omhändertagande och
återvinning ska nås.
3.2 Tjänster
3.2.1 Miljöprestanda för serverhallar
Leverantören ska under Avtalstiden sträva mot att enbart använda
ursprungsmärkt el från förnybara energikällor i serverhallar som
används inom ramen för tillhandahållandet av Tjänsterna.
Leverantören ska göra löpande konsolidering och virtualisering av
servrar, samt right sizing av icke virtualiserade servrar.
Leverantören ska rapportera kring kapacitetsutnyttjande av servrar
enligt krav i avsnitt 4.2.
3.2.2 Miljökrav på datacenter
Leverantören ska under Avtalstiden säkerställa att datacenters PuEtal är lågt. Leverantören ska ange det PuE-tal som är aktuellt vid
anbudstillfället.
3.2.3 Dokumentproduktion
3.2.3.1 Energiprestanda
Produkten ska vid Effektiv Leveranstidpunkt uppfylla kraven enligt
den vid tidpunkten för leverans senaste versionen av EU-Energy
Star för bildåtergivning (Imaging Equipment), eller likvärdigt. På
förfrågan av Staden ska Leverantören redovisa dokumentation som
bevis på uppfyllelse av krav. Bevis på uppfyllelse av krav kan
exempelvis ges genom märkning enligt den vid senaste versionen
av EU-Energy Star Imaging Equipment, Svanen eller annan
märkning som använder Energy Star eller likvärdigt som krav på
10 (15) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Bilaga 6B Hållbar it
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
energiprestanda, genom självdeklaration enligt IT Eco Declaration
eller genom leverantörsförsäkran. Det ska tydligt framgå att
produkten är mätt och deklarerad enligt Energy Stars mätmetod och
kriterier eller likvärdig mätmetod.
3.2.3.2 Tonerpulver
Tonerpulver ska vid Effektiv Leveranstidpunkt inte vara
klassificerade, varken i bindande EU gemensam klassificering eller
vid självklassificering, med nedanstående riskfraser och
faroangivelser enligt KIFS 2005:7 alternativt CLP-förordningen
(1272/2008):
Klassificering enligt KIFS 2005:7
Faroklass
Giftigt/ mycket
giftigt
Riskfras
Klassificering enligt förordning
1272/2008
Faroklass
R23, R24, R25, R26,
R27, R28, R39, R48 Akut toxicitet
samt kombinationer (kategorier 1-3)
av dessa
Riskfras
H300, H301, H310,
H311, H330, H331
Specifik organtoxicitet - enstaka exponering
H370
(kategori 1)
Specifik organtoxicitet - upprepad
exponering (kategori 1)
H372
Cancerframkallande R40, R45, R49
Cancerframkallande
H350, H351, H351i
Mutagen
R46, R68
Mutagen
H340, H341
Reproduktionstoxisk
R60, R61, R62, R63 Reproduktionstoxisk H360, H361
samt kombinationer
av dessa
Miljöfarlig
R50, R50/53, 51/53, Farlig för vattenmiljön H400, H410, H411,
52/53, R53, R54, R55,
H412, H413
R56, R57, R58, R59
Farlig för ozonskiktet
EUH059
På förfrågan av Staden ska Leverantören redovisa dokumentation
som bevis på uppfyllelse av krav. Bevis på uppfyllelse av krav kan
exempelvis ges genom IT Eco Declaration Print supplies
environmental attributes, genom säkerhetsdatablad för varje
tonerpulver eller genom intyg från tillverkare.
4 Rapportering
För uppföljning av arbetet med ekologisk och social hållbarhet
under Avtalstiden ska Leverantören löpande redovisa sitt arbete
med hållbarhetsfrågor enligt nedan.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
11 (15)
Bilaga 6B Hållbar it
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
4.1 Miljöledningssystem och standarder
Leverantören ska arbeta strukturerat med miljöledning, exempelvis
genom att tillämpa miljöledningssystem/standarder så som ”Svensk
standard SS 895400:2014 Ledningssystem för hållbar IT –
Vägledning” eller motsvarande.
Staden ska vid förfrågan ges tillgång till resultat från Leverantörens
interna och externa miljörevisioner. Leverantören förväntas
genomföra revisioner av miljöledningssystemet minst en (1) gång
per kalenderår.
4.2 Ekologisk hållbarhetsredovisning
Hållbarhetsredovisningen är inte kopplad till specifika krav, utan
ska utgöra underlag för Parternas gemensamma arbete för att
kontinuerligt förbättra leveransen ur ett hållbarhetsperspektiv.
4.2.1 Månatlig energiredovisning
Leverantören ska under Avtalstiden en (1) gång per månad redovisa
energiförbrukningen för Staden. Redovisningen ska inkludera
Tjänsterna, visa trender och planerade förbättringsåtgärder.
Leverantören ska ha erforderliga verktyg för att mäta och följa upp
mått i energiredovisning och rapportering.
Energiredovisningen ska minst innehålla:
 Energiförbrukningen i kWh för servrar, samt trend för
detta.
 En beräkning av den årliga energiförbrukningen i kWh
för produktionen av efterfrågade Tjänster, samt trend för
detta.
 Elförbrukning i kWh för samtliga Tjänster, samt trend
för detta.
 Hur stor andel av den totala energiförbrukningen som
utgörs av ursprungsmärkt el från förnybara energikällor,
samt trend för detta.
 HVAC utnyttjande (värme, ventilation,
luftkonditionering), samt trend för detta.
4.2.2 Halvårsvis hållbarhetsredovisning
Utöver den månatliga energiredovisningen ska Leverantören två (2)
gånger per kalenderår redovisa en fullständig
hållbarhetsredovisning för Staden. Redovisningen ska inkludera
Tjänsterna och planerade förbättringsåtgärder.
12 (15) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Bilaga 6B Hållbar it
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Leverantören ska ha erforderliga verktyg för att mäta och följa upp
mått i hållbarhetsredovisning och rapportering.
Hållbarhetsredovisningen ska minst innehålla:
 Löpande utsläppsredovisning av växthusgaser, samt
trend för detta.
 Hur stor andel av utrustningen som återanvänds,
materialåtervinns, utvinns som energi samt deponeras,
när den är förbrukad, samt trend för detta.
 Andel återanvända produkter av de som utgått, samt
trend för detta.
 I hur stor utsträckning Leverantören ställer miljökrav på
sina (under)leverantörer.
 Strategi och uppföljning för att minska energiåtgången i
produktion av Tjänsterna, samt åtgärdslista för att öka
effektiviteten och kapacitetsutnyttjande.
 Strategi och uppföljning av antalet enheter för
dokumentproduktion (print, scan, copy), samt förslag på
effektivisering och minskat utnyttjande.
 Resultat av löpande konsolidering och virtualisering av
servrar, samt right sizing av icke virtualiserade servrar.
 Rapportera kapacitetsutnyttjande av servrar.
 Planerade förbättringsåtgärder för ekologisk hållbarhet
samt tidsplan för dessa.
Redovisningen ska kunna användas som underlag för det
kontinuerliga förbättringsarbete som ska ske under Avtalstiden
enligt Bilaga 4 (Kontinuerliga förbättringar) och där Parterna
gemensam hjälps åt för att utveckla tillhandahållandet av
Tjänsterna.
4.3 Uppföljning av ekologisk hållbarhet
Staden kommer kunna kräva verifieringar av angivna svar.
Leverantören är skyldig att möjliggöra för Staden att själv, eller
genom ombud, kontrollera på plats, även i tredje land, hos
Leverantören och dess underleverantörer att kraven på ekologisk
hållbarhet efterlevs.
4.3.1 Avvikelser
Om avvikelser uppdagas under Stadens uppföljning, ska
Leverantören inom den tidsfrist som Parterna kommer överens om,
vidta åtgärder till förbättringar enligt en handlingsplan.
I de fall Leverantören via egen uppföljning eller via annan
informationskanal blir varse om avvikelser ska Staden omedelbart
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
13 (15)
Bilaga 6B Hållbar it
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
informeras om avvikelsen samt skriftligen delges Leverantörens
åtgärdsplan.
Om åtgärder inte vidtas inom avtalad tid, utgör detta ett väsentligt
avtalsbrott som medför rätt för Staden att häva Avtalet i enlighet
med avsnitt 19.3.2 i Avtalets huvudtext.
4.4 Egenrapportering av social hållbarhet
Staden följer upp krav på social hållbarhet innefattande mänskliga
rättigheter, arbetsvillkor, korruption och
arbetsmarknadsbefrämjande åtgärder i första hand genom
Leverantörens egenrapportering.
Senast sex (6) månader efter Avtalsdagen ska Leverantören tydligt
kunna redovisa sitt systematiska arbete. Det åligger Leverantören
att inom sex (6) månader efter Avtalsdagen inkomma med
egenrapportering till Staden enligt instruktion i 4.4.1. Därefter ska
Leverantören komplettera egenrapporteringen var tolfte (12:e)
månad så länge kontraktet gäller.
Vid eventuella frågetecken, oklara eller otillräckliga svar, kommer
Staden begära rättelse. Leverantören förväntas då skyndsamt och
senast inom en (1) månad komma in med kompletterande
information.
4.4.1 Mall för Leverantörens egenkontroll/rapportering
Leverantören ska redovisa sitt systematiska arbete med 2.1, 2.2, 2.3
och 2.5 genom egenrapportering. I egenrapporteringen ska
Leverantören tydligt ange om punkt a-e i avsnitt 2.4 uppfylls
(JA/NEJ). Vid svar JA ska en beskrivning av hur kravet uppfylls
bifogas. Vid svar NEJ ska det bifogas en beskrivning av varför
kravet inte uppfylls och hur Leverantören avser gå tillväga för att
utveckla arbetet.
4.5 Revision av social hållbarhet
För undvikande av tvivel anges det att Staden kan komma att
genomföra revision avseende Leverantörens hållbarhetsarbete enligt
denna bilaga och i enlighet med vad som anges i avsnitt 16.1 i
Avtalets huvudtext.
Leverantören är skyldigt att möjliggöra för Staden att själv, eller
genom ombud, kontrollera på plats, även i tredje land, hos
Leverantören och dess underleverantörer att de grundläggande
arbetsvillkoren efterlevs.
14 (15) Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
Bilaga 6B Hållbar it
Dnr: 2.4.2-7622/2015
2016-01-11
Staden kommer att ha ett samarbete med tredje part för att följa upp
krav på social hållbarhet. Leverantören kan bli reviderad på sitt
arbete för social hållbarhet. Vid en sådan revision kommer det
systematiska arbetet granskas och kontrolleras.
Revisioner av tillverkning eller utförandet av kontraktsföremålet
kan komma att genomföras. Leverantören är då skyldig att
möjliggöra för att Staden själv, eller genom anlitad tredje part, ska
kunna genomföra revisioner på plats i tillverkningen.
4.5.1 Avvikelser
Om avvikelser mot internationella konventioner eller nationell
lagstiftning gällande mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet
eller korruption identifieras ska Leverantören tillse att dessa
åtgärdas enligt tidplan godkänd av Staden.
I de fall Leverantören via egen uppföljning eller via annan
informationskanal blir varse avvikelser mot internationella
konventioner eller nationell lagstiftning gällande mänskliga
rättigheter, rättigheter i arbetslivet eller korruption, vid tillverkning
eller utförandet av kontraktsföremålet, ska Staden omedelbart
informeras om avvikelsen samt Leverantörens åtgärdsplan.
Bristande systematiskt arbete eller underlag avseende krav på
samhällsansvar ska rättas och kompletteras utan dröjsmål.
Om avvikelser mot internationella konventioner eller nationell
lagstiftning gällande mänskliga rättigheter, rättigheter i arbetslivet
eller korruption identifieras ska Leverantören tillse att dessa
åtgärdas enligt tidplan godkänd av Staden.
Väsentliga eller upprepade avvikelser avseende krav på
samhällsansvar är att anse som väsentligt avtalsbrott, vilket utgör
grund för hävning från Stadens sida.
Tjänster för it-service för Stockholms stads pedagogiska verksamheter
15 (15)

Similar documents