tukaj - Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Comments

Transcription

tukaj - Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Žirovnica 14, 4274 Žirovnica
tel.: 04 5801 503
faks: 04 5804 545
gsm: 040 201 929
info�zirovnica.eu
www.zirovnica.eu
Lepo pozdravljeni, dragi krajani
ob~ine Žirovnica!
V za~etku januarja 2016 sem prevzel vodenje Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica.
Delovno mesto direktorja Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica je poslanstvo, ki ga želim opravljati vestno, odgovorno
in odlo~no, saj ima Zavod pomembno mesto v razvoju turisti~ne, gospodarske in kulturne ponudbe ob~ina Žirovnica.
Najpomembnej{a naloga Zavoda je zagotovo negovanje,
razvoj in spodbujanje lokalne »doma~e« kulture, s katero
bomo dopolnjevali in bogatili ponudbo vasi in ob~ine.
Verjamem, da na Zavodu moramo prisluhniti vam, sokrajanom, hkrati pa vas spodbujati k delovanju in ustvarjanju.
Poslanstvo Zavoda je, da posamezniku omogo~imo poligon,
kjer bo lahko uresni~il svoj
potencial, s svojim pozitivnim doprinosom pa vplival na skladno delovanje
celotne lokalne skupnosti.
Torej, iskreno in sr~no
se veselim sodelovanja
z vami!
Matjaž Koman
Vabljeni na pohod po Poti
kulturne dedi{~ine ob kulturnem
prazniku
Program
8.00 – 9.30Zbiranje pohodnikov pred ^opovo rojstno
hi{o v Žirovnici
8.30 – 9.30Odhodi skupin v spremstvu skavtov
izpred ^opove rojstne hi{e
9.00 – 13.00 Poku{ina medu pri Jan{evem ~ebelnjaku
9.30 – 13.00Bukvarsk smn in tržnica doma~e in
umetnostne obrti v Vrbi
10.00 – 13.00Brezpla~ni prevozi z lojtrnikom po
Cesarski cesti
13.00Osrednja slovesnost ob slovenskem
kulturnem prazniku pri Pre{ernovem
spomeniku v Vrbi
Pozdravni nagovor: župan Ob~ine
Žirovnica Leopold Poga~ar
Slavnostni govornik: predsednik
Republike Slovenije Borut Pahor
Kulturni program: me{ana pevska skupina
Dr. France Pre{eren, Manca Ogorevc,
Nu{a Derenda
14.00Odhod pohodnikov v spremstvu skavtov
izpred va{ke lipe v Vrbi proti ^opovi
rojstni hi{i, izhodi{~u pohoda
FEBRUAR 2016
OBVESTILA OB^ANOM
Cesarjeva nova obla~ila
6. 2. 2016 ob 11. uri v kulturni dvorani na Breznici
Predstava za otroke v izvedbi Lo{kega odra,
vstop prost
Neko~ je živel cesar, katerega edina skrb so bila njegova
obla~ila. Ves ~as se je obla~il in preobla~il, preizku{al nove
kroje in materiale. Potem sta nekega dne v mesto pri{la kroja~a, ki sta Cesarju zagotovila, da mu bosta stkala najlep{o
obleko na svetu. Kak{no obleko sta mu se{ila, boste izvedeli
na predstavi …
Literarni ve~er z
Valentinom Cundri~em
5. 2. 2016 ob 18. uri v Pre{ernovi rojstni hi{i
Pesnik, pisatelj, dramatik in esejist Valentin Cundri~ je doslej
napisal in izdal 131 del, med njimi 93 pesni{kih zbirk, 4
knjige aforizmov, eseje in razprave o jeziku. Njegovi zadnji
knjigi, ki sta iz{li v letu 2015, sta Zlati rez (aforizmi) in Breg
(pesni{ka zbirka.) Februarja 2016 bo iz{la {e knjiga esejev, v
katerih se avtor na poseben na~in loteva raznih doslej veljavnih zgodovinskih, pa tudi etimolo{kih tem.
Pustovanje za otroke
7. 2. 2016 ob 14. uri pred Osnovno {olo Žirovnica
Gozdna ~arovnica in njena vajenka Gretka vabita vse otroke
na pustovanje, kjer se bodo maske pomerile v enostavnih
spretnostnih igrah, se nau~ile ~arovni{kega plesa ter prepevale skupaj z Gretko. Obeta se nora zabava! Seveda pa brez
nagrad ne gre. Te bomo izžrebali, saj ~arovnici verjameta,
da so vse maske najlep{e. Obiskal nas bo tudi Lisko ter vsaki
maski postregel krof in ~aj!
KOLEDAR PRIREDITEV – FEBRUAR 2016
Datum in ura
Kraj
Naziv prireditve
od 20. 1. dalje
Fotogalerija Jaka ^opa
Fotografska razstava ~lanov Fotografskega dru{tva Jesenice z naslovom
Dobro jutro Slovenija
Organizator in informacije
1. 2. ob 17.00
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
Ura pravljic
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
04 5834 214
3. 2. ob 17.00
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
Angle{ke urice
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
04 5834 214
4. 2. ob 18.00
OŠ Žirovnica
Otvoritev razstave likovnih del slikarske kolonije “Razgledi iz Vrbe”
5. 2. ob 18.00
Pre{ernova rojstna hi{a
Literarni ve~er z Valentinom Cundri~em
6. 2. ob 7.00
Parkiri{~e pri jezeru v Zavrhu
9. Pre{ernov turni smuk ali pohod na Stol
6. 2. ob 10.00
Kulturna dvorana na Breznici
Gledali{ka predstava za otroke – vstop prost
Cesarjeva nova obla~ila v izvedbi Lo{kega odra
6. 2. ob 18.00
Dvorana pod Stolom
Odbojka, 2. DOL ženske – Aquawatt Žirovnica : Galeb Group Robotina
7. 2. ob 14.00
Pred OŠ Žirovnica
7. 2. ob 18.00
Pre{ernova rojstna hi{a
Ve~er doma~ih pesnic
KD dr. France Pre{eren in ZTK Žirovnica
Jože Resman, 031 555 348
7. 2. ob 10.00
Dvorana pod Stolom
Obojka, kadeti A-liga
TVD Partizan Žirovnica
Rok Blaznik, 041 782 494
Predvidoma
6. ali 7. 2.
Smu~i{~e Mojstrana
Ka{arski veleslalom
8. 2. med
8.00 in 10.00
^opova rojstna hi{a
Pri~etek pohodov po Poti kulturne dedi{~ine Žirovnica
8. 2. ob 8.30
^opova rojstna hi{a
Pohod po Poti kulturne dedi{~ine
8. 2. ob 13.00
Vrba
Osrednja slovesnost ob kulturnem prazniku
9. 2. ob 7.00
AP Breg – AP Rodine
Izlet v Sabotin
DU Žirovnica – planinska sekcija
Boris Madon, 040 241 737
10. 2. ob 17.00
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
Angle{ke urice
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
04 5834 214
12. 2.
(19. 2.)
Zelenica
Dom pri izviru Zavr{nice
Tekma za slovenski pokal v turnem smu~anju
PD Žirovnica
Bojan Zavr{nik, Primož Ravnihar
13. 2.
Dolo~eno kasneje
Odbojka, 1. DOL mo{ki/ženske
Zelena skupina 1. krog
13. 2. ob 18.00
Dvorana pod Stolom
Odbojka, 3. DOL mo{ki – Žirovnica : VC Portorož
15. 2. ob 17.00
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
Ura pravljic
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
04 5834 214
18. 2. ob 17.00
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
Ustvarjalne delavnice za odrasle
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
04 5834 214
20. 2.
Dolo~eno kasneje
Odbojka, 1. DOL mo{ki/ženske
Zelena skupina 2. krog
TVD Partizan Žirovnica
Rok Dolenc, 040 328 298
OK Zgornja Gorenjska, Iztok K{ela
21. 2. ob 17.00
Kulturna dvorana na Breznici
Škratovanje, gledali{ka matineja za otroke
od 22. 2. dalje
Fotogalerija Jaka ^opa
Razstava risb u~encev Osnovne {ole Žirovnica z naslovom Svet okoli nas,
mentorica Magda ^e{ek
22. 2. ob 16.00
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
Ustvarjalne delavnice za otroke
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
04 5834 214
23. 2. ob 7.00
AP Breg – AP Rodine
Špilk (Zasavje)
DU Žirovnica – planinska sekcija
Boris Madon, 040 241 737
24. 2. ob 17.00
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
Angle{ke urice
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
04 5834 214
25. 2. ob 18.00
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
Ustvarjalne delavnice za odrasle
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
04 5834 214
27. 2. ob 17.00
Dvorana pod Stolom
Odbojka, 3. DOL mo{ki – Žirovnica : ^rnu~e ACH
TVD Partizan Žirovnica
Rok Blaznik, 041 782 494
27. 2. ob 19.00
Dvorana pod Stolom
Odbojka, 2. DOL ženske – Aquawatt Žirovnica : Vital LJ
TVD Partizan Žirovnica
Štefan Udrih, 040 885 538
27. 2.
Dolo~eno kasneje
Odbojka, 1. DOL mo{ki/ženske
Zelena skupina 3. krog
28. 2. ob 10.00
Dvorana pod Stolom
Odbojka, de~ki B-liga
28. 2. ob 18.00
Kulturna dvorana na Breznici
Premiera predstave Turja{aka Rozamunda
29. 2. ob 17.00
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
Ura pravljic
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
04 5834 214
29. 2. ob 18.00
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
Žrebanje uganke meseca
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
04 5834 214
5. 3.
Dolo~eno kasneje
Odbojka, 1. DOL mo{ki/ženske
Zelena skupina 4. krog
TVD Partizan Žirovnica
Rok Dolenc, 040 328 298
OK Zgornja Gorenjska, Iztok K{ela
7. 3. ob 16.00
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
Ustvarjalne delavnice za otroke
Knjižnica Matije ^opa Žirovnica
04 5834 214
8. 3. ob 9.00
Parkiri{~e pri jezeru v Zavrhu
Po nagelj na Valvazor
DU Žirovnica – planinska sekcija
Boris Madon, 040 241 737
Fotografsko dru{tvo Jesenice
Franci Jamar, 04 5802 116
KD dr. France Pre{eren, OŠ Žirovnica
Jože Resman, 031 555 348
DU Žirovnica – kulturna sekcija in
ZTK Žirovnica, 04 5801 503
PD Žirovnica
Tone Špendov, 041 582 115
ZTK Žirovnica
04 5801 503
TVD Partizan Žirovnica
Štefan Udrih, 040 885 538
ZTK Žirovnica in DPM Žirovnica
Otro{ko pustovanje (V primeru slabega vremena bo v kulturni dvorani na Breznici.) 04 5801 503
TVD Partizan Žirovnica
Bo{tjan Siko{ek, 051 440 171
ZTK Žirovnica
04 5801 503
DU Žirovnica – planinska sekcija
Boris Madon, 040 241 737
Ob~ina Žirovnica, ZTK Žirovnica in
KD dr. France Pre{eren
TVD Partizan Žirovnica
Rok Dolenc, 040 328 298
OK Zgornja Gorenjska, Iztok K{ela
TVD Partizan Žirovnica
Rok Blaznik, 041 782 494
Gledali{~e Julke Dolžan
Ale{ Jekovec, 040 576 560
Fotografsko dru{tvo Jesenice
Franci Jamar, 04 5802 116
TVD Partizan Žirovnica
Rok Dolenc, 040 328 298
OK Zgornja Gorenjska, Iztok K{ela
TVD Partizan Žirovnica
Daniel Atanasov, 040 430 785
Gledali{~e Julke Dolžan
Ale{ Jekovec, 040 576 560