20. redna seja - Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Comments

Transcription

20. redna seja - Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Zapisnik 20. redne seje sveta ZTK
ZAPISNIK 20. REDNE SEJE SVETA ZAVODA ZA TURIZEM IN KULTURO ŽIROVNICA (v
nadaljevanju ZTK), ki je bila 14. 1. 201 ob 18. uri, v rojstni hiši Matije Čopa
Prisotni člani: Polona Kus, Boštjan Noč, Miran Dolar, Janez Mulej, Urška Aljančič
Ostali prisotni: Maja Zupan, direktorica ZTK
Odsotni:
Boštjan Noč je pozdravil vse prisotne na 20. redni seji sveta ZTK Žirovnica in ugotovil sklepčnost
(prisotni 3. člani in 2. članici sveta).
Za sejo je bil predlagan naslednji dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje sveta ZTK Žirovnica (sklepov in
realizacije sklepov ni)
2. Opredelitev direktorice do vprašanj in pobud
3. Projekt »Celovita ureditev poti kulturne dediščine«
4. Predlog programa dela ZTK 2013
5. Predlog finančnega plana ZTK 2013
6. Delo ZTK v prvem kvartalu 2013
7. Znanstveno raziskovalno delo o A. Janši – Miha Šimac odgovarja
8. Vprašanja in pobude
9. Razno
Maja Zupan je predlagala spremembo dnevnega reda in sicer naj se na 1. točko uvrsti 7. točka
dnevnega reda.
Boštjan Noč je v sprejem je predlagal naslednji dnevni red:
1. Znanstveno raziskovalno delo o A. Janši – Miha Šimac odgovarja
2. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje sveta ZTK Žirovnica (sklepov in
realizacije sklepov ni)
3. Opredelitev direktorice do vprašanj in pobud
4. Projekt »Celovita ureditev poti kulturne dediščine«
5. Predlog programa dela ZTK 2013
6. Predlog finančnega plana ZTK 2013
7. Delo ZTK v prvem kvartalu 2013
8. Vprašanja in pobude
9. Razno
Prisotni: 5
Za: 5
Dnevni red je bil potrjen.
K točki 1. Znanstveno raziskovalno delo o A. Janši – Miha Šimac odgovarja
Maja Zupan je članom sveta predstavila Miha Šimaca, ki bi pripravil raziskovalno delo o Antonu Janši.
Miha Šimac: O Antonu Janši je sorazmerno malo znanega, zato ima namen v Dunajski knjižnici
poiskati dokumente o njem in bratih (testament, podatki o sorodnikih, potomcih ipd.). Kaj bo našel, ne
zna v naprej napovedati.
Boštjan Noč: predlaga, da se naprej naredi sondiranje, na podlagi najdenega gradiva, ki bi ga Miha
Šimac predstavil jeseni, se dogovorimo kaj bo cilj te raziskave. Mogoče bi v sodelovanju s ČZS in
Občino Žirovnica pripravili knjižico o Antonu Janši.
Boštjan Noč je po razpravi predlagal v sprejem naslednji:
Sklep št. 129:
Svet Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica se seznanja raziskovalnim delom o Antonu
Janši. Direktorica naj se dogovori, da bo najdeno gradivo na svetu predstavljeno jeseni.
Prisotni: 5
Za: 5
Sklep je bil sprejet.
1
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Zapisnik 20. redne seje sveta ZTK
K točki 2. Pregled in potrditev zapisnika 19. redne seje sveta ZTK Žirovnica (sklepov in
realizacije sklepov ni)
Boštjan Noč je prebral zapisnik 19. redne seje. Na zapisnik člani niso imeli pripomb.
Sklep št. 130:
Svet zavoda za turizem in kulturo Žirovnica potrjuje zapisnik 19. redne seje sveta.
Prisotni: 5
Za: 5
Sklepi so bili sprejeti.
K točki 3. Opredelitev direktorice do vprašanj in pobud
Boštjan Noč: Terminski plan ureditve PKD, predstavljen v opredelitvah direktorice do vprašanj in
pobud, ni ažuriran. Vsebine RP Završnica bo sprejemala delovna skupina, vendar te ne bodo usklajene
s Programom dela ZTK. Zanima ga tudi, zakaj se direktorica ni prijavila na Petrolov razpis (ogrevanje
Prešernove hiše)
Boštjan Noč je po razpravi v sprejem predlagal naslednji:
Sklep št. 131:
Svet zavoda za turizem in kulturo Žirovnica se seznanja z opredelitvami direktorice do
vprašanj in pobud z upoštevanjem pripomb članov.
Prisotni: 5
Za: 5
Sklep je bil sprejet.
K točki 4. Projekt »Celovita ureditev poti kulturne dediščine«
Boštjan Noč: Čestita za pridobljena sredstva. Terminski plan naj direktorica čim prej popravi, projekt
pa naj spelje čim hitreje, v skladu z zakonodajo.
Boštjan Noč je po razpravi v sprejem predlagal naslednji:
Sklep št. 132:
Svet zavoda za turizem in kulturo Žirovnica se seznanja s statusom prijave ZTK Žirovnica
(Celovita ureditev poti kulturne dediščine) na razpis bivšega MKGP; Dediščina podeželja –
Ukrep 323.
Direktorica naj pripravi ažuriran terminski plan projekta.
Prisotni: 5
Za: 5
Sklep je bil sprejet.
K točki 5. Predlog programa dela ZTK 2013
Boštjan Noč: Gradivo je ponovno zelo obsežno. Direktorici še enkrat predlaga, da ob spremembah
programa gradivo za seje pripravlja zgolj spremembe in ne celotnega programa.
Maja Zupan je predstavila spremembe programa.
4.1.1.1. Nočno sankanje
Boštjan Noč: V kalkulaciji ga moti visoka, komercialna cena enolončnice s čajem. Upravljavec
Valvasorjevega doma bo imel dobiček, ZTK pa bo imel zgubo oz. bo del stroškov kril iz programskih
sredstev.
Polona Kus: Predvideva, da je produkt namenjen zunanjim obiskovalcem, domačini te cene za
sankanje verjetno ne bodo plačali.
Boštjan Noč: ZTK nosi ves riziko, Valvasorjev dom pa ves zaslužek. Predlaga, da ZTK ta sredstva
nameni Valvasorjevemu domu in naj oni sami pripravijo nočno sankanje in tudi nosijo riziko. Sankanje
bi bilo potrebno pripraviti čim prej, ko se še ugodne snežne razmere.
Miran Dolar: Predlaga, da ZTK sankanje obdrži v programu, vendar naj organizira pohod do
Valvasorjevega doma (ne s prevozom sani) in za nižjo ceno, da se bodo za to odločili tudi domačini.
4.1.2. RDO Gorenjska
2
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Zapisnik 20. redne seje sveta ZTK
Maja Zupan: V tem delu je povišala sredstva na 700 EUR za predstavitev ponudbe na dveh sejmih.
Boštjan Noč: Za prepoznavnost na sejmih je nujna dobra animacija (npr. maskota kranjske sivke za
sejem v Celovcu).
4.1.4. Združenje Prijatelji Karavank in Triatlon Karavanke
Miran Dolar: Meni, da je v tistem času veliko prireditev. Ali bo ZTK uspel vse uspešno izvesti?
Boštjan Noč: Zanima ga kako bo ZTK pridobil toliko sponzorjev? Če ne bo pridobil zadosti
sponzorskih sredstev, naj prireditev odpade. Strošek ZTK-ja ne sme biti višji od predlaganih 100,00
EUR.
4.2.1.7. Srečanje CCS v vaseh pod Stolom – Žirovnica 2013
Maja Zupan: Popravila je stroškovnih in zmanjšala sredstva na 500,00 EUR.
Boštjan Noč: Predlaga, da se Občina Žirovnica in ZTK dogovorita s KK Stol, ki daje v najem
prireditveni prostor, da za določeno število neprofitnih prireditev zaračunava zgolj direktne stroške
najema (čiščenje ipd.).
5.1.1. 8. februar, slovenski kulturni praznik
Miran Dolar: Predlaga, da se poskuša od založnikov pridobiti knjige, ki bi jih lahko prodajali na
bukvarskem sejmu po zelo nizkih cenah.
Boštjan Noč: Direktorica naj razmisli o prijavi Pohoda oz. PKD na razpise MIZKŠ.
6. Organizacija in izvedba ostalih prireditev – Tržnica domačih dobrot
Seji se je pridružil župan Leopold Pogačar.
Boštjan Noč: Predlaga nakup dodatnih 5 stojnic, da si jih ne bo potrebno izposojati drugje.
Župan: ZTK naj da nakup stojnic v plan investicij.
9.2. Tiskani promocijski materiali
Maja Zupan: Predlaga sredstva v višini 4.700 EUR za tisk kolesarsko-pohodniškega zemljevida,
zloženk Poroka v času Matije Čopa in ponatis vodnika PKD.
Polona Kus: Pobuda za ponatis te knjižice je bila dana tudi na OŠ Žirovnica.
Maja Zupan: Ravnatelj želi, da šola sodeluje pri pripravi strokovnega dela knjižice, ZTK pa pri
promocijskem delu.
Boštjan Noč: Direktorica naj od OŠ pridobi ponudbo za pripravo vsebinskega dela.
Boštjan Noč je po razpravi v sprejem predlagal naslednji:
Sklep št. 133:
Svet zavoda za turizem in kulturo Žirovnica potrjuje predlog programa dela ZTK za leto
2013.
Prisotni: 5
Za: 5
Sklep je bil sprejet.
K točki 6. Predlog finančnega plana ZTK 2013
Maja Zupan je predstavila finančni plan ZTK 2013.
Boštjan Noč je po razpravi v sprejem predlagal naslednji:
Sklep št. 134:
Svet zavoda za turizem in kulturo Žirovnica potrjuje finančni plan ZTK 2013.
Prisotni: 5
Za: 5
Sklep je bil sprejet.
K točki 7. Delo ZTK v prvem kvartalu 2013
Maja Zupan je predstavila delo ZTK v prvem kvartalu 2013.
Boštjan Noč je po razpravi v sprejem predlagal naslednji:
Sklep št. 135:
Svet zavoda za turizem in kulturo Žirovnica se seznanja s planiranim delom ZTK v prvem
kvartalu leta 2013.
Prisotni: 5
3
Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Zapisnik 20. redne seje sveta ZTK
Za: 5
Sklep je bil sprejet.
K točki 8. Vprašanja in pobude
Pod točko 8 ni bilo razprave.
K točki 9. Razno
Boštjan Noč: ZTK bi moral aktivnosti v zvezi z Ureditvijo PKD začeti takoj oz. čim prej, ne glede na to
kdaj bo sprejet rebalans Občinskega proračuna:
Župan: ZTK naj pripravi razpis, vendar ga lahko objavi šele takrat, ko bo v Uradnem listu objavljen
rebalans proračuna Občine Žirovnica.
Boštjan Noč: Ali se lahko Občina Žirovnica in ZTK dogovorita s KK Stol, ki daje v najem prireditveni
prostor, da za določeno število neprofitnih prireditev zaračunava zgolj direktne stroške najema
(čiščenje ipd.).
Župan: Predlaga, da se to dogovori direktorica. Če ne bo šlo, se bo vključil.
Boštjan Noč: Meni, da bi bil Petrol lahko sponzor za energetsko sanacijo PRH (kurjava). Direktorici je
poslal razpis, vendar se ni prijavila.
Župan: ZTK je samo upravljavec PRH, prijaviti bi se morala država, kot lastnik.
Boštjan Noč: V zvezi s poslanskim vprašanjem, ki je bilo zastavljeno ministru Žigi Turku je potrebno
pripraviti skupno izjavo za javnost v kateri bi že predlagali rešitve.
Člani so predlagali naslednje rešitve:
- Energetska sanacija stav v lati RS (zmanjševanje stroškov ogrevanja, ohranjanje in varovanje
kulturne dediščine);
- Sofinanciranje kulturnih vsebin;
- Vsem osnovnošolcem zagotoviti, da bodo v času šolanja lahko enkrat obiskali hišo največjega
slovenskega pesnika;
- Sofinanciranje kadra;
Pohvaliti sodelovanje MIZKŠ pri investicijskem vzdrževanju.
Boštjan Noč: Predstavil je projekt likovne kolonije risanja panjskih končnic, ki bi jo rad organiziral v
Žirovnici.
Boštjan Noč je v sprejem predlagal naslednji:
Sklep št. 124:
Direktorica naj pripravi razpis za Ureditev PKD Žirovnica, da bo lahko objavljen takoj, ko
bo sprejet proračun Občine Žirovnica.
Prisotni: 5
Za: 5
Seja je bila končana ob 21.10.
Zapisnik zapisala:
Urška Aljančič
Predsednik sveta ZTK Žirovnica:
Boštjan Noč
Žirovnica, 21. november 2012
4