FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE

Comments

Transcription

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
Tel.: (01) 580-51-26
(01) 580-51-21
Spletna stran: www.fdv.uni-lj.si
Informativno mesto: Kardeljeva ploščad 5 (mestni avtobusi št. 6, 8 in 11).
Fakulteta izvaja univerzitetne študijske programe prve stopnje: Analitska sociologija, Družboslovna
informatika, Evropske študije – družboslovni vidiki, Komunikologija – medijske in komunikacijske študije,
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z javnostmi, Kulturologija, Mednarodni odnosi,
Novinarstvo, Politologija – obramboslovje, Politologija – študije demokracije in upravljanja, Politologija –
študije politike in države, Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov in znanja ter visokošolski
strokovni študijski program prve stopnje Družboslovna informatika.
Način študija
Za vse študijske programe se bo v študijskem letu 2016/2017 izvajal redni študij, izredni študij je razpisan le
za univerzitetna študijska programa Evropske študije – družboslovni vidiki in Politologija – študije politike
in države (izvajala se bosta v angleškem jeziku).
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE
ANALITSKA SOCIOLOGIJA
DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA
EVROPSKE ŠTUDIJE – DRUŽBOSLOVNI VIDIKI
KOMUNIKOLOGIJA – MEDIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE ŠTUDIJE
KOMUNIKOLOGIJA – TRŽNO KOMUNICIRANJE IN ODNOSI Z JAVNOSTMI
KULTUROLOGIJA
MEDNARODNI ODNOSI
POLITOLOGIJA – OBRAMBOSLOVJE
POLITOLOGIJA – ŠTUDIJE POLITIKE IN DRŽAVE
SOCIOLOGIJA – UPRAVLJANJE ORGANIZACIJ, ČLOVEŠKIH VIROV IN ZNANJA
Trajanje študija
Študij univerzitetnih študijskih programov traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V navedene študijske programe se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6. 1995 končal
katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
1
60 % točk,
40 % točk.
Vpisna mesta
Analitska sociologija – univerzitetni program
Družboslovna informatika – univerzitetni program
Evropske študije – družboslovni vidiki –
univerzitetni program
Komunikologija – medijske in komunikacijske
študije – univerzitetni program
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi
z javnostmi – univerzitetni program
Kulturologija – univerzitetni program
Mednarodni odnosi – univerzitetni program
Politologija – obramboslovje – univerzitetni
program
Politologija – študije politike in države –
univerzitetni program
Sociologija – upravljanje organizacij, človeških
virov in znanja – univerzitetni program
Redni
30
35
Izredni
-
35
27
35
-
30
-
35
35
-
35
-
35
27
35
-
Redni študij se bo izvajal, če bo v posamezni program vpisan vsaj 1 kandidat.
Izredni študij se izvaja v angleškem jeziku. Programa se bosta izvajala, če bo na izredni način študija
programa Politologija – študije politike in države vpisanih 20, na program Evropske študije – družboslovni
vidiki pa 19 študentov.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAMI PRVE STOPNJE NOVINARSTVO
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Novinarstvo se lahko vpiše, kdor je opravil splošno maturo ali je pred 1. 6.
1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni
okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom.
Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so:
− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo,
− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim
učnim jezikom,
− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega
izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik,
− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o
zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom,
− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in
potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku.
Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne
pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno-informacijski službi
sporoči Državni izpitni center.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
2
60 % točk,
40 % točk.
Vpisna mesta
Redni
35
Novinarstvo – univerzitetni program
Izredni
-
Študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1 kandidat.
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
POLITOLOGIJA – ŠTUDIJE DEMOKRACIJE IN UPRAVLJANJA
Trajanje študija
Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V študijski program Politologija – študije demokracije in upravljanja se lahko vpiše:
a) kdor je opravil splošno maturo,
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih
predmetov; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
60 % točk,
40 % točk;
kandidati iz točke b) izbrani glede na:
− splošni uspeh pri poklicni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
− uspeh pri maturitetnem predmetu
20 % točk,
40 % točk,
40 % točk.
Vpisna mesta
Politologija – študije demokracije in upravljanja –
univerzitetni program
Redni
Izredni
30
-
Študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1 kandidat.
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE
DRUŽBOSLOVNA INFORMATIKA
Trajanje študija
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS.
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Družboslovna informatika se lahko vpiše, kdor je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo.
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo
kandidati izbrani glede na:
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku
Vpisna mesta
Družboslovna informatika – visokošolski
strokovni program
Študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1 kandidat.
3
Redni
Izredni
35
-
60 % točk,
40 % točk.
NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO MERILIH ZA PREHODE
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XII. Nadaljevanje študija po merilih za
prehode«.
O prehodu in pogojih za prehod bo na podlagi mnenja predstojnika katedre, v okviru katere se izvaja program, na
katerega prosilec želi preiti, odločil prodekan, pri čemer bo upošteval veljavna Merila za prehode med študijskimi
programi in določila Pravilnika o dodiplomskem študiju FDV. Na osnovi že opravljenih študijskih obveznosti se določi
letnik, ki ga študent lahko vpiše, in diferencialni izpiti.
Vpisna mesta
Analitska sociologija UN (2. letnik)
Analitska sociologija UN (3. letnik)
Analitska sociologija UN (4. letnik)
Družboslovna informatika UN (2. letnik)
Družboslovna informatika UN (3. letnik)
Družboslovna informatika UN (4. letnik)
Evropske študije – družboslovni vidiki UN (2. letnik)
Evropske študije – družboslovni vidiki UN (3. letnik)
Evropske študije – družboslovni vidiki UN (4. letnik)
Komunikologija – medijske in komunikacijske študije
UN (2. letnik)
Komunikologija – medijske in komunikacijske študije
UN (3. letnik)
Komunikologija – medijske in komunikacijske študije
UN (4. letnik)
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z
javnostmi UN (2. letnik)
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z
javnostmi UN (3. letnik)
Komunikologija – tržno komuniciranje in odnosi z
javnostmi UN (4. letnik)
Kulturologija UN (2. letnik)
Kulturologija UN (3. letnik)
Kulturologija UN (4. letnik)
Mednarodni odnosi UN (2. letnik)
Mednarodni odnosi UN (3. letnik)
Mednarodni odnosi UN (4. letnik)
Novinarstvo UN (2. letnik)
Novinarstvo UN (3. letnik)
Novinarstvo UN (4. letnik)
Politologija – študije demokracije in upravljanja UN
(2. letnik)
Politologija – študije demokracije in upravljanja UN
(3. letnik)
Politologija – študije demokracije in upravljanja UN
(4. letnik)
Politologija – obramboslovje UN (2. letnik)
Politologija – obramboslovje UN (3. letnik)
Politologija – obramboslovje UN (4. letnik)
Politologija – študije politike in države UN (2. letnik)
Politologija – študije politike in države UN (3. letnik)
Politologija – študije politike in države UN (4. letnik)
Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov
in znanja UN (2. letnik)
Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov
in znanja UN (3. letnik)
Sociologija – upravljanje organizacij, človeških virov
in znanja UN (4. letnik)
Družboslovna informatika VS (2. letnik)
Družboslovna informatika VS (3. letnik)
4
Redni
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Izredni
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
10
10
10
10
10
10
10
10
-
10
-
10
-
10
-
10
10
10
10
10
10
-
10
-
10
-
10
-
10
10
-