Dagsorden - Sermersooq

Comments

Transcription

Dagsorden - Sermersooq
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
2015no
Dato: 18. feb. 2016
Forside
Økonomiudvalget
Økonomiudvalget
Dagsorden
Torsdag den 18. februar 2016 kl. 13.00
Medlemmer
Asii Chemnitz Narup (IA)
Malene Lynge (IA)
Mille Søvndahl Pedersen (IA)
Ane Egede Mathæussen (S)
Per Berthelsen (S)
Peter Davidsen (S)
Afbud
Justus Hansen (D)
Indkaldt
Poul Hansen (D)
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 2
Økonomiudvalget
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden .............................................................................................. 4
2. Meddelelser ..................................................................................................................... 4
3. Orienteringer .................................................................................................................... 5
03A Status på konto 11........................................................................................................ 5
4. Forespørgsler .................................................................................................................. 7
Ingen. ................................................................................................................................... 7
5. Beslutninger ..................................................................................................................... 8
05A Fordeling af bygdepuljen 2016 - Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiilerilaaq og Isertoq .... 8
05B Fordeling af bygdepuljen 2016 - Bygdebestyrelsen i Kuummiut og Sermiligaaq ........ 13
05C Fordeling af bygdepuljen 2016 - Bygdebestyrelsen i Arsuk........................................ 16
05D Fordeling af bygdepuljen 2016 - Bygdebestyrelsen i Qeqertarsuatsiaat/ Kapisillit ..... 19
05E Lokaludvalg i Ittoqqortoomiit ....................................................................................... 23
05F Sermersooq Erhvervsråd’s erhvervsplan for 2016 ...................................................... 25
05G Salg af B-754A beliggende i Arsuk............................................................................. 28
05H Salg af B-754B beliggende i Arsuk ............................................................................. 30
05I Salg af B-762 beliggende i Arsuk ................................................................................. 32
05J Salg af B-893 beliggende i Arsuk ................................................................................ 34
05K Salg af B-894 beliggende i Arsuk ............................................................................... 36
05L Salg af B-895 beliggende i Arsuk ................................................................................ 38
05M Salg af B-117A beliggende i Paamiut ........................................................................ 40
05N Salg af B-215 beliggende i Ittoqqortoormiit ................................................................ 42
05O Salg af B-264 beliggende i Ittoqqortoormiit ................................................................ 44
05P Salg af B-478, Innannguaq 12 A og B beliggende i Nuuk........................................... 46
05Q Ansøgning om alkoholbevillinger og automatspilleautomater .................................... 48
05R Køb af genhusningscenter ......................................................................................... 50
6. Sager til Kommunalbestyrelsen ..................................................................................... 52
06A Status på frivillig registrering af økonomiske interesser og hverv ............................... 52
06B Redegørelse over ventelisten til daginstitutioner i Kommuneqarfik Sermersooq ........ 54
06C Kommunens Kran ved Kutterkaj ................................................................................. 57
06D Forslag til Kommuneplantillæg 20C2-2, Nyt alderdomshjem, Paamiut....................... 59
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 3
Økonomiudvalget
06E Forslag til kommuneplantillæg 1A16-1 /1A18-2 .......................................................... 61
06F Økonomiudvalget orienteringsrejse til Tasiilaq – Tiilerilaaq og Kulusuk...................... 63
06G Evalueringen af Lokaludvalgene ................................................................................ 66
06H Godkendelse af kommunens generelle beredskabsplan ............................................ 70
7. Lukkede punkter ............................................................................................................ 71
07A Klage over udpegningen af ny ICC-delegat ................................................................ 71
07B Salg af B-3038 Brættet i Nuussuaq ............................................................................ 72
07C Granitfliser / Natursten ............................................................................................... 73
07D Salg af B-2052, Kapisillit ............................................................................................ 74
07E Salg af B-335, Kuumiut............................................................................................... 75
07F Salg af B-117B, Paamiut ............................................................................................ 76
07G Salg af B-916, Paamiut .............................................................................................. 77
8. Eventuelt ........................................................................................................................ 78
9. Godkendelse af referat .................................................................................................. 78
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
1. Godkendelse af dagsorden
2. Meddelelser
Side | 4
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 5
Økonomiudvalget
3. Orienteringer
03A Status på konto 11
Til orientering
J.nr.: 06-04-01
Økonomi- & personaleservice - direktør Lars Møller-Sørensen / LMS
Sagsresumé
I 2014 blev det besluttet at konto 11 skulle gøres mere overskuelige samt organiseres på en måde,
hvor den blev lettere at økonomistyre for hver enkelt forvaltning.
Arbejdet blev påbegyndt i efteråret 2014 og har været langt mere omfattende end først antaget –
arbejdet med en mere hensigtsmæssig opsplitning af konto 11er nu næsten tilendebragt.
Indstilling
Økonomi- og Personaleservice indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at Økonomiudvalget tager statusorienteringen til efterretning
Sagsfremstilling
Konto 11 har i alle år været meget vanskelig at styre pga. den måde som den autoriseret konto
mener kontoen skal opbygges på. Derfor blev det besluttet i 2014, at der skulle udarbejdes en ny
organisering af konto 11 i 2015. Arbejdet er nu mere eller mindre færdiggjort og alle forvaltningerne
kan nu bedre styre deres budgetter og følge op på, hvordan forbruget udvikler sig.
Arbejdet har desværre vist sig at være noget mere udfordrende end først antaget, hvilket også er
grunden til at det først er færdiggjort ultimo 2015. Der har været nogle udfordringer og meget
tidskrævende arbejde med at finde frem til hvilke medarbejdere, der skulle være indplaceret på de
forskelige afdelinger. Lønsystemet har desværre også været en årsag til at projektet har trukket i
langdrag, da det har vist sig at være meget problematisk at flytte så mange medarbejdere frem og
tilbage på forskellige konti. De sidste omrokeringer i lønsystemet forventes tilendebragt indenfor få
uger.
Den ny konto 11 har resulteret i at nogle forvaltninger har måtte sande at der er en udfordring
omkring bevilling/budget til de personer, som de rent faktisk har ansat, hvilket også afspejledes i
forbruget. Årsagerne til merforbruget vurderes at skylde et manglende overblik over den lønsum
som de enkelte forvaltninger har haft til rådighed på den gamle konto 11s opbygning. Til trods for
at kommunen i adskillige år har kørt med lønsumsstyring har en række forvaltninger praktiseret
normeringsstyring fremfor lønstyringen – hvilket betyder at der i en række forvaltninger er ansat
flere personer end der er lønbudget til. Årsagen er bl.a. at der centralt i en række forvaltninger ved
nyansættelser er blevet ansat mere kvalificeret – og dermed dyre personale, uden at man har
forholdt sig til indvirkningen på konto 11.
Den nye organisering af kontoen har også vist at konto 11 har betalt for mange ting, som rent
faktisk ikke hører hjemme der. Det er især inden for indkøb af kontorartikler og inventar. Det ses
tydeligt på det høje forbrug, som de konti udviser.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Der arbejdes i øjeblikket på at få redgjort for, hvor mange medarbejdere, der er ansat, hvor der
ikke er budget/bevilling til deres stillinger.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 6
Økonomiudvalget
Ligeledes er der via strategisk indkøb igangsat en analyse af forbrug og kontering af kontorartikler
og inventar.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Det vurderes, at der vil være behov for at tilføre flere midler til konto 11, hvis den nuværende
medarbejderskare skal opretholdes, men der vil komme en særskilt sagsfremstilling på dette, når
arbejdet er udført – forventelig i forbindelse med budgetopfølgningen for første kvartal.
Inden for kontorartikler og inventar vurderes det på nuværende tidspunkt ikke at være behov for
yderligere midler, da der her er taler om at mange af indkøbene skal konteres på andre konti uden
for konto 11.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Ikke relevant.
Det videre forløb
Der vil løbende i 2016 blive fuldt op på konto 11 for at sikre at der sker en korrekt kontering og at
forvaltningerne har de konti, som der er behov for til at sikre en bedre økonomistyring.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Ikke yderligere bemærkninger.
Bilag
Ingen.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
4. Forespørgsler
Ingen.
Side | 7
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 8
Økonomiudvalget
5. Beslutninger
05A Fordeling af bygdepuljen 2016 - Bygdebestyrelsen i Kulusuk,
Tiilerilaaq og Isertoq
Til beslutning
J.nr.: 06.01.00
Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresumé
Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiilerilaaq og Isertoq afholdt ekstraordinært møde den 20. november
2015, hvor de drøftede dispositionsmidlerne for bygderne og fordelingen af midlerne til bestemte
formål. Dispositionsmidlerne for Kulusuk, Tiilerilaaq og Isertoq på konto 18-20-10 er på i alt
800.000,00 kroner.
Midlerne på i alt 800.000,00 kroner er fordelt til 13 formål i henhold til bygdebestyrelsens forslag.
Indstilling
Borgmestersekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at Bygdebestyrelsens forslag om fordelingen af 800.000,00 kroner til 13 formål godkendes
af Økonomiudvalget
Sagsfremstilling
Bygdebestyrelsen i Kulusuk, Tiilerilaaq og Isertoq afholdt ekstraordinært møde den 20. november
2015 hvor de drøftede dispositionsmidlerne for bygderne og fordelingen af midlerne til bestemte
formål. Dispositionsmidlerne for Kulusuk, Tiilerilaaq og Isertoq på konto 18-20-10 er på i alt
800.000 kroner.
Midlerne på i alt 800.000 kroner er fordelt til 13 formål i henhold til bygdebestyrelsens forslag.
Midlerne for 2016 foreslås at anvendes til følgende:
Formål
Midlerne
Bemærkninger fra
Bygdebestyrelsen
Minde
Buste,
Tiilerilaaq
20.000,00
Beskæfti
gelsesfremmen
de
foranstalt
170.000,00
Forslag om
udarbejdelse af
buste i Tiilerilaaq.
Til minde om
kateket Boas
Jonathansen som
var ansat i over 70
år som kateket og
lærer
Beskæftigelsesfrem
mende
foranstaltninger
gennemføres med
succes frem til
Bemærkninger
fra
Forvaltningen
for Anlæg og
Miljø
Bemærkninger fra
Forvaltningen for
Velfærd,
Arbejdsmarked og
Erhverv
I henhold til
landstingsforordnin
g nr. 14 af 12.
november 2006 om
aktivering af ledige
Bemærkninger
fra Fælles
Service
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 9
Økonomiudvalget
ninger,
Tiilerilaaq
slutningen af året.
Til renholdelse af
bygden, fjernelse af
spækrester fra
skind, udjævning af
vej samt
julerengøring hos
ældre der ikke har
hjemmehjælp
Reparatio
n af
borgerne
s trapper,
Kulusuk
80.000,00
To hytter
150.000,00
Beskæfti
gelsesfremmen
de
foranstalt
ninger,
Kulusuk
110.000,00
Der er mange
fællestrapper for
borgerne der er
meget nedslidte,
derfor foreslås det
at anvende
bygdepuljen til
reparation af
trapper og
udskiftning af nogle
af dem
Der er to hytter der
på grund af vejret
ikke længere
anvendes, der
ønskes etablering
på fremkommelige
steder. Altså én
nord for Isertoq og
en anden nordvest
for Kulusuk. Til
fællesanvendelse
for alle fangerne og
borgerne der har
behov for at komme
i læ
Beskæftigelsesfrem
mende
foranstaltninger
fuldføres med
succes frem til
slutningen af året.
Til renholdelse af
bygden, fjernelse af
spækrester fra
skind, udjævning af
vej samt
julerengøring hos
ældre der ikke har
hjemmehjælp
skal de aktiverede
aflønnes i henhold
til den til enhver tid
gældende
mindsteløn for
ufaglærte arbejdere
jf. overenskomsten
mellem SIK og
Grønlands
Landsstyre for
timelønnede
faglærte og ikkefaglærte arbejdere.
Bevilling vil svare til
1 årsværk
Bygdebestyrelse
n er velkommen
til at supplere,
men det er
allerede
indeholdt i
planlagt
periodisk
vedligehold eller
driftskonti
Bør afvente
bygdestrategien
I henhold til
landstingsforordnin
g nr. 14 af 12.
november 2006 om
aktivering af ledige
skal de aktiverede
aflønnes i henhold
til den til enhver tid
gældende
mindsteløn for
ufaglærte arbejdere
jf. overenskomsten
mellem SIK og
Grønlands
Landsstyre for
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 10
Økonomiudvalget
timelønnede
faglærte og ikkefaglærte arbejdere.
Bevilling vil svare til
1 årsværk
Renoveri
ng af
bådeplad
sen/værk
stedet,
Kulusuk
30.000,00
Forslag om
renovering af
værkstedet og
etablering af
bådebedding
Renoveri
ng af
bådeplad
sen/værk
stedet,
Isertoq
80.000,00
Forslag om
etablering af
bådebedding i
værftet og
renovering af
værftet
Renoveri
ng af
vejen,
Isertoq
70.000,00
Forslag om
renovering af vejen
i Isertoq
Erhvervs
seminar
40.000,00
Tilskud til
kulturelle
formål og
borgere
10.000,00
Fisker- og fanger
samt
erhvervsseminaret
forløb godt i 2015,
fangerne ønskede
at seminaret skal
afholdes hvert år,
derfor afsættes der
midler til formålet i
året 2016
Tilskud til kulturelle
formål og borgere,
kan søges af både
foreninger og
borgere. Som også
kan anvendes til
kulturelle formål
Tilskud til
idrætsfor
10.000,00
Tilskud til
idrætsforeninger i 3
Bygdebestyrelse
n er velkommen
til at supplere,
men det er
allerede
indeholdt i
planlagt
periodisk
vedligehold eller
driftskonti
Bygdebestyrelse
n er velkommen
til at supplere,
men det er
allerede
indeholdt i
planlagt
periodisk
vedligehold eller
driftskonti
Bygdebestyrelse
n er velkommen
til at supplere,
men det er
allerede
indeholdt i
planlagt
periodisk
vedligehold eller
driftskonti
En vellykket
gentagelse af et
fiskeriseminar vil
være afhængig af
konkrete planer på
indhandlingsdelen
Kulturafdelingen
vil i sit arbejde
være
opmærksom på
muligheden for
lokalt støttede
kulturelle
arrangementer i
bygderne
Fritidsafdelingen
støtter i forvejen
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 11
Økonomiudvalget
eningen.
bygder
Tilskud til
tekniske
formål
10.000,00
Kan anvendes til
mindre tekniske
renoveringer af
kommunens hus
Tilskud til
sociale
formål.
20.000,00
Tilskud til sociale
formål
I alt
idrætsforeninger
via
tilskudsregler.
Derfor kan
forslaget
fokuseres på
konkret tiltag,
som ligger
udenfor
tilskudsreglen
Bygdebestyrelse
n er velkommen
til at supplere,
men det er
allerede
indeholdt i
planlagt
periodisk
vedligehold eller
driftskonti
Bygdebestyrelsen
bør udarbejde klare
kriterier for tildeling
af tilskud.
Ansøgerne bør
beskrive mål med
aktiviteten og efter
bevilling og
afvikling aflevere
rapport og
regnskab
800.000,00
Dermed ønsker bygdebestyrelsen at anvende 800.000,00 kroner til disse 13 fremviste formål.
I henhold til § 54 i den kommunale styrelseslov kan dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne
anvendes til følgende områder:
 Kultur og folkeoplysning
 Idrætsaktiviteter
 Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed
 Lokale erhvervsprojekter i bygden
 Sociale aktiviteter
Løsningsforslag – faglig vurdering
I fald Økonomiudvalget godkender midlerne, vil projekterne blive opstartet til sommer. Materialerne
indskibes så snart skibstrafikken bliver genetableret.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Midlerne holdes indenfor bygdepuljen 2016 til Bygdebestyrelserne.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
 Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 12
Økonomiudvalget

Kommunens interne instruks "budgetlægning og dispositionsbeløb til bygderne" (februar
måned 2012)
Det videre forløb
I fald Økonomiudvalget godkender de 13 formål, fordeles de til 13 konti.
Dette vil ske i Økonomisk Sekretariat.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat og Forvaltningen for Anlæg og Miljø har i forbindelse med ovenstående
projektønsker følgende bemærkninger:
1. Anlægsønsker som reparation af bådepladsen/værkstedet, borgernes trapper samt
vejrenoveringer er projekter der bør genovervejes og drøftes i forhold til planlagt periodisk
vedligehold samt driftskonti under hovedområde 2.
2. Anlægsprojekter som to hytter bør genovervejes, de bør kunne indeholdes i den store
anlægsramme inden for konto 7. De bør også tænkes ind i den kommende bygde startegi.
Bilag
Ingen
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 13
Økonomiudvalget
05B Fordeling af bygdepuljen 2016 - Bygdebestyrelsen i Kuummiut og
Sermiligaaq
Til beslutning
J.nr.: 06.01.00
Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresume
Bygdebestyrelsen i Kuummiut og Sermiligaaq afholdt ekstraordinært møde den 23. november
2015 hvor de drøftede dispositionsmidlerne for bygderne og fordelingen af midlerne til bestemte
formål. Dispositionsmidlerne for Kuummiut og Sermiligaaq på konto 18-20-11 er på i alt
800.000,00 kroner.
Midlerne på i alt 800.000,00 kroner er fordelt til 10 formål i henhold til bygdebestyrelsens forslag.
Indstilling
Borgmestersekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at Bygdestyrelsens forslag om fordelingen af 800.000,00 kroner til 10 formål godkendes af
Økonomiudvalget
Sagsfremstilling
Bygdebestyrelsen i Kuummiut og Sermiligaaq afholdt ekstraordinært møde den 23. november
2015 hvor de drøftede dispositionsmidlerne for bygderne og fordelingen af midlerne til bestemte
formål. Dispositionsmidlerne for Kuummiut og Sermiligaaq på konto 18-20-11 er på i alt 800.000
kroner.
Midlerne på i alt 800.000 kroner er fordelt til 10 formål i henhold til bygdebestyrelsens forslag.
Midlerne for 2016 foreslås at anvendes til følgende:
Formål
Midlerne
Bemærkninger fra
Bygdebestyrelsen
Legepladser,
Kuummiut
200.000,00
Opmuntring
10.000,00
Sælskindskra
bning
60.000,00
Rengøring
hos ældre, op
til julen
80.000,00
Til færdiggørelse af
ufærdige
legepladser og
etablering af nye
legepladser
At der traditionen
tro igen gives
opmuntringspris til
borgerne
Sælskindskrabning
en begynder sent
om efteråret som
blev afholdes med
succes hvert år
Hvert år gøres der
rent hos ældre der
ikke har
Bemærkninger
fra
Forvaltningen
for Anlæg og
Miljø
Bemærkninger
fra
Forvaltningen
for Velfærd,
Arbejdsmarked
og Erhverv
Projektet vil
være en god
mulighed for
beskæftigelse af
ledige
Projektet vil
være et godt
supplement til
beskæftigelse af
ledige borgere
Projektet vil
være en god
mulighed for
Bemærkninger
fra Fælles
Service
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 14
Økonomiudvalget
hjemmehjælp, dette
afholdes hvert år
med succes
Der afholdes
sammenkomster i
forbindelse med
julen for alle
borgere
Hvert år tager de
ældre til naturen og
dette sker med
succes ved
samarbejde med
foreninger
Afholdelse af
julesammenko
mst om
aftenen for
borgerne
Sammenkoms
t for ældre.
12.000,00
Reparation af
borgernes
trapper
50.000,00
Udskiftning af
meget nedslidte
fællestrapper for
borgerne med nye
trapper
Renovering af
værftet
33.000,00
Vedligeholdelse af
værfter i Kuummiut
og Sermiligaaq
Etablering af
værft i
Sermiligaaq
Etablering af
stakitter i
kirkegården i
Sermiligaaq
I alt
235.000,00
Etablering af ny
værft i Sermiligaaq
100.000,00
Det er et problem at
der ikke er hegn i
kirkegården i
Sermiligaaq
20.000,00
beskæftigelse af
ledige
Arrangørerne
bør aflevere
regnskab efter
afholdelse af
arrangementet
Arrangementet
giver mulighed
for lidt
adspredelse for
de ældre
borgere i
bygderne i godt
samspil med
foreningerne
Bygdebestyrelsen
er velkommen til
at supplere, men
det er allerede
indeholdt i
planlagt periodisk
vedligehold eller
driftskonti
Bygdebestyrelsen
er velkommen til
at supplere, men
det er allerede
indeholdt i
planlagt periodisk
vedligehold eller
driftskonti
Bør afvente
bygdestrategien
800.000,00
Dermed ønsker bygdebestyrelsen at anvende 800.000,00 kroner til disse 10 fremviste formål.
I henhold til § 54 i den kommunale styrelseslov kan dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne
anvendes til følgende områder:
 Kultur og folkeoplysning
 Idrætsaktiviteter
 Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed
 Lokale erhvervsprojekter i bygden
 Sociale aktiviteter
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 15
Økonomiudvalget
Løsningsforslag – faglig vurdering
I fald Økonomiudvalget godkender midlerne, vil projekterne blive opstartet til sommer. Og
materialerne bliver indskibet når skibstrafikken bliver genetableret.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Midlerne holdes indenfor bygdepuljen 2016 til Bygdebestyrelserne.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
 Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse
 Kommunens interne instruks "budgetlægning og dispositionsbeløb til bygderne" (februar
måned 2012)
Det videre forløb
I fald Økonomiudvalget godkender de 10 formål, fordeles de til 10 konti.
Dette vil ske i Økonomisk Sekretariat.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat og Forvaltningen for Anlæg og Miljø har i forbindelse med ovenstående
projektønsker følgende bemærkninger:
1. Anlægsønsker som reparation af værft, borgernes trapper er projekter der bør genovervejes og
drøftes i forhold til planlagt periodisk vedligehold samt driftskonti under hovedområde 2.
2. Etablering af et værft bør genovervejes, da det bør etableres i forbindelse med den ordinære
anlægsramme samt tænkes ind i bygdestrategien
3. Hvis sælskindskrabning er en form for folkefest/aktivitet vurderes det indenfor rammen af puljen,
hvis det derimod er en form for erhvervsstøtte kan det ikke gives via denne pulje.
Bilag
Ingen
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 16
Økonomiudvalget
05C Fordeling af bygdepuljen 2016 - Bygdebestyrelsen i Arsuk
Til beslutning
J.nr.: 06.01.00
Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresume
Bygdebestyrelsen i Arsuk afholdt ekstraordinært møde den 17. november 2015, hvor de drøftede
dispositionsmidlerne for bygderne og fordelingen af midlerne til bestemte formål.
Dispositionsmidlerne for Arsuk på konto 18-20-59 er på i alt 400.000,00 kroner.
Midlerne på i alt 400.000,00 kroner er fordelt til 9 formål i henhold til bygdebestyrelsens forslag.
Indstilling
Borgmestersekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at Bygdestyrelsens forslag om fordelingen af 400.000,00 kroner til 9 formål godkendes af
Økonomiudvalget
Sagsfremstilling
Bygdebestyrelsen i Arsuk afholdt ekstraordinært møde den 17. november 2015 hvor de drøftede
dispositionsmidlerne for bygderne og fordelingen af midlerne til bestemte formål.
Dispositionsmidlerne for Arsuk på konto 18-20-59 er på i alt 400.000 kroner.
Midlerne på i alt 400.000 kroner er fordelt til 9 formål i henhold til bygdebestyrelsens forslag.
Midlerne for 2016 foreslås at anvendes til følgende:
Formål
Lysmaster til
“Saqqatsinnut”
Midlerne
Bemærkninger
fra Bygdebestyrelsen
30.000,00
Lygtepælinstalla
tion, idet det kan
være farligt om
vinteren når det
mørkt, og
udover det
befinder der sig
flere både
På baggrund af
formålet med
fremtidige
turisme og
erhverv har man
siden 2014
investeret med
100.000,00 kr.
Bevilling til
besøg fra
Nordgrønland til
sommer
Etablering af vej
mod Eqaluit
100.000,00
Tilskud til
foreningen
“Avannaamioqat
igiit”
25.000,00
Bemærkninger
fra
Forvaltningen
for Anlæg og
Miljø
Bemærkninger
fra
Forvaltningen
for Velfærd,
Arbejdsmarked
og Erhverv
Bemærkninger
fra Fælles
Service
Kender ikke
formålet
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 17
Økonomiudvalget
Tilskud til
foreninger
40.000,00
Bevilling til
foreningsansøg
ninger
Højtidligheder i
Arsuk
50.000,00
Sport
25.000,00
Ren bygd
arrangement
40.000,00
Fangsthytter
30.000,00
Brættet
60.000,00
Bevilling til
Nationaldagen
og
julekomsammen
.
Bevilling til
idræt- og
idrætsudstyr
Bevillinger til
renholdelse af
bygden og
mindre
beskæftigelse
med miljøfarligt
affald
Bevilling til
vedligeholdelse
af fangsthytter
Bevilling til
rengøringsassist
ent ved brættet
I alt
Kender ikke
formålet, men
kan henvise til
tilskudsregler
Kender ikke
formålet
Det er utydeligt
hvad midlerne
skal bruges til
Det er utydeligt
hvad midlerne
skal bruges til
400.000,00
Dermed ønsker bygdebestyrelsen at anvende 400.000,00 kroner til disse 9 fremviste formål.
I henhold til § 54 i den kommunale styrelseslov kan dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne
anvendes til følgende områder:
 Kultur og folkeoplysning.
 Idrætsaktiviteter
 Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed
 Lokale erhvervsprojekter i bygden
 Sociale aktiviteter
Løsningsforslag – faglig vurdering
I fald Økonomiudvalget godkender midlerne, vil projekterne blive opstartet til sommer. Materialerne
indskibes så snart skibstrafikken bliver genetableret.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Midlerne holdes indenfor bygdepuljen 2016 til Bygdebestyrelserne.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
 Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse
 Kommunens interne instruks "budgetlægning og dispositionsbeløb til bygderne" (februar
måned 2012)
Det videre forløb
I fald Økonomiudvalget godkender de 9 formål, fordeles de til 9 konti.
Dette vil ske i Økonomisk Sekretariat.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 18
Økonomiudvalget
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har i samarbejde med Forvaltningen for Anlæg og Miljø ingen principielle
bemærkninger til ovenstående ønsker, men bemærker dog, at såvel projektforslaget omkring
belysning samt projektforslaget omkring vejetablering bør drøftes nærmere. Vil ligeledes bemærke,
at der i forbindelse med eventuel belysning må afsættes driftsmidler efterfølgende.
Bilag
Ingen
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 19
Økonomiudvalget
05D Fordeling af bygdepuljen 2016 - Bygdebestyrelsen i
Qeqertarsuatsiaat/ Kapisillit
Til beslutning
J.nr.: 06.01.00
Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresume
Bygdebestyrelsen i Qeqertarsuatsiaat/ Kapisillit afholdt ekstraordinært møde den 8. december
2015, hvor de drøftede dispositionsmidlerne for bygderne og fordelingen af midlerne til bestemte
formål. Dispositionsmidlerne for Qeqertarsuatsiaat/ Kapisillit på konto 18-20-60 er på i alt
440.000,00 kroner.
Midlerne på i alt 440.000,00 kroner er fordelt til 11 formål i henhold til bygdebestyrelsens forslag.
Indstilling
Borgmestersekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at Bygdestyrelsens forslag om fordelingen af 440.000,00 kroner til 11 formål godkendes af
Økonomiudvalget
Sagsfremstilling
Bygdebestyrelsen i Qeqertarsuatsiaat/ Kapisillit afholdt ekstraordinært møde den 8. december
2015 hvor de drøftede dispositionsmidlerne for bygderne og fordelingen af midlerne til bestemte
formål.
Dispositionsmidlerne for Qeqertarsuatsiaat/ Kapisillit på konto 18-20-60 er på i alt 440.000 kroner.
Midlerne på i alt 440.000 kroner er fordelt til 11 formål i henhold til bygdebestyrelsens forslag.
Midlerne for 2016 foreslås at anvendes til følgende:
Formål
Midlerne
Bemærkninger fra
Bygdebestyrelsen
Tilskud til
foreninger
15.000,00
Tilskud til foreninger i
bygder, især i
forbindelse med
aktiviteter til alle i
bygden
Reparation og
vedligeholdelse
af bådvæftet i
Kapisillit
50.000,00
Forlængelse af (?)
nedad fra
tømrerværkstedet
Bemærkninger
fra
Forvaltningen
for Anlæg og
Miljø
Bemærkninger
fra
Forvaltningen
for Velfærd,
Arbejdsmarked
og Erhverv
Bemærkninge
r fra Fælles
Service
Kender ikke
formålet, men
det kan være
godt at
aktivere
borgerne
Bygdebestyrels
en er
velkommen til at
supplere, men
det er allerede
indeholdt i
planlagt
periodisk
vedligehold
eller driftskonti
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 20
Økonomiudvalget
Tilskud til
idrætsforeninge
r
15.000,00
Indkøb af ATV 4
hjul til
“Utoqqallak” og
“Amauligaq”
20.000,00
Qeqe-Kapi.
Erhvervstilskud
10.000,00
Mulighed for tilskud til
opstart af
erhvervsfremmende
virksomhed
Qeqe-Kapi.
Borgersammen
komster
og
højtidligheder
30.000,00
Arrangementer til
komsammen i
forbindelse med
højtider for bygdens
befolkning
Qeqe-Kapi.
Kurser – bedre
liv
25.000,00
Qeqe-Kapi.
Kurser – Bedre
liv m.v.
Minigravmaskin
e med hakker
18.000,00
Mulighed for at få
tilskud til kurser til
sundhedsfremmende
aktiviteter for bygdens
befolkning
Uge 18 forebyggelse,
sund livsstil
Qeqe-Kapi.
Vejrenovering
og nye veje
100.000,00
75.000,00
Der er indarbejdet
mulighed for at få
tiIskud fra
Bygdebestyrelsens
budget i forbindelse
med deltagelse i GM
og i forbindelse med
sportskonkurrencer
bygderne imellem
Renovering og
vedligeholdelse
Manglende materiel til
mere effektiv
udførelse for
kommunalt ansattes
terrænarbejde
Vedligeholdelse af
bygdens veje og
innovation
Bygdebestyrels
en skal ansøge
om dette hos
Forvaltningen
for Anlæg og
Miljø, da der er
tale om rullende
materiel
Forvaltningen
anbefaler at alle
ansøgninger om
tilskud
forelægges
Forvaltningen så
Landstingsforord
ningen om
erhvervsfremme
overholdes
Bygdebestyrels
en skal ansøge
om dette hos
Forvaltningen
for Anlæg og
Miljø, da der er
tale om rullende
materiel
Bygdebestyrels
en er
velkommen til at
supplere, men
det er allerede
indeholdt i
planlagt
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 21
Økonomiudvalget
Anlæg ved
bådværftet til
joller
I alt
75.000,00
En sikker og ordentlig
opbevaringsplads til
joller ved siden af
fællesværkstedet i
Qeqertarsuatsiaat
periodisk
vedligehold
eller driftskonti
Bygdebestyrels
en er
velkommen til at
supplere, men
det er allerede
indeholdt i
planlagt
periodisk
vedligehold
eller driftskonti
433.000,00
Dermed ønsker bygdebestyrelsen at anvende 440.000,00 kroner til disse 11 fremviste formål.
I henhold til § 54 i den kommunale styrelseslov kan dispositionsbeløb til bygdebestyrelserne
anvendes til følgende områder:
 Kultur og folkeoplysning.
 Idrætsaktiviteter
 Teknisk virksomhed og forsyningsvirksomhed
 Lokale erhvervsprojekter i bygden
 Sociale aktiviteter
Løsningsforslag – faglig vurdering
I fald Økonomiudvalget godkender midlerne, vil projekterne blive opstartet til sommer. Materialerne
indskibes så snart som muligt.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Midlerne holdes indenfor bygdepuljen 2016 til Bygdebestyrelserne.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
 Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse
 Kommunens interne instruks "budgetlægning og dispositionsbeløb til bygderne" (februar
måned 2012)
Det videre forløb
I fald Økonomiudvalget godkender de 11 formål, fordeles de til 11 konti.
Dette vil ske i Økonomisk Sekretariat.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat og Forvaltningen for Anlæg og Miljø har i forbindelse med ovenstående
projektønsker følgende bemærkninger:
1. Køb af ATV’er og minigravemaskine er ønsker, der bør drøftes og finansieres gennem kontoen
for rullende materiel under hovedområde 7. I tillæg bør der ved anskaffelser af rullende materiel
afsættes midler til efterfølgende drift og vedligehold.
2. Anlægsønsker som reparation af bådværft samt vejrenoveringer er projekter der bør
genovervejes og drøftes i forhold til planlagt periodisk vedligehold samt driftskonti under
hovedområde 2.
3. Ønsket om Erhvervstilskud er udvist om er indenfor den lovgivning, som kommunen er
underlagt.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
Bilag
Ingen
Side | 22
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 23
Økonomiudvalget
05E Lokaludvalg i Ittoqqortoomiit
Fordeling af puljen 2016
Til beslutning
J.nr.: 01.03.50
Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresumé
Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit afholdt et møde den 12. november 2015, hvor det drøftede
dispositionsmidlerne for lokaludvalget og fordelingen af midlerne til bestemte formål, år 2016.
Dispositionsmidlerne for lokaludvalget i Ittoqqortoormiit på konto 10-03-30-35-00 er på i alt
150.000,00 kroner. Lokaludvalget foreslår, at anvende midlerne på i alt 150.000,00 kroner til 8
formål.
Indstilling
Borgmestersekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at godkende lokaludvalgets forslag til fordeling af 150.000,00 kroner til 8 formål
Sagsfremstilling
Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit afholdt ved et møde den 12. november 2015, hvor det drøftede
dispositionsmidlerne for lokaludvalget og fordelingen af midlerne til bestemte formål.
Dispositionsmidlerne for lokaludvalget i Ittoqqortoormiit på konto 10-03-30-35-00 er på i alt
150.000,00 kroner. Det fremgår af lokaludvalgenes vedtægter, at der ved anvendelse af
puljemidlerne skal der lægges vægt på:
-
-
Aktiviteter, der styrker fællesskabet og livskvaliteten i lokalområdet
Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og
institutioner på tværs af alder, etnisk baggrund og andre skel
Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og
institutioner indenfor den samme, brede gruppe – eksempelvis aktiviteter for bydelens
ældre eller for bydelens børn og forældre samt bydelens marginaliserede grupper
Aktiviteter og tilbud, der fremmer og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og
kunstneriske miljø samt fritidslivet i byen
Puljemidler kan også finde anvendelse i forbindelse med offentlige høringer, workshops,
projekter og andre aktiviteter eller opgaver, som lokaludvalget selv tager initiativ til
Lokaludvalget foreslår, at anvende midlerne på i alt 150.000,00 kroner til 8 formål.
Midlerne for 2016 foreslås anvendt til følgende 8 formål:
Formål
Nationaldag
Midler
Begrundelse
15.000,00 Sammenkomstarrangement for borgerne med spisning
og underholdning i forbindelse med dagen og som
afslutning dansemik for alle.
Julearrangement
20.000,00 Julearrangement for alle borgerne med en lille
konkurrence, hvor vinderen/-ne får en julekurv.
Udflugt for alle
borgere
18.000,00 Udflugtsarrangement for borgerne til Qinngaajiva
(hvalrosbugten)
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 24
Økonomiudvalget
Traditionel
Grønlandsk
polkadans
20.000,00 Bevarelse af de kulturelle grønlandske danse.
Tilskud til
værestedet
14.500,00 Praktiske gaver til børnene, aftalt med den kvindelige
leder.
Tilskud til
Ukaliatsiaq
15.000,00 Give støtte til billet for dem, der rejser i forbindelse med
bordtenniskonkurrencer.
Tilskud til
Umimmakklub
10.000,00 Udgifter er som forrige år afsat som støttemidler og skal
fjernes fra budgettet til næste gang.
Sammenkomst for
alle borgere/hver
uge
Diverse
27.500,00 Sammenkomstarrangement for borgerne med
underholdning.
10.000,00
150.000,00
Løsningsforslag – faglig vurdering
Ved Økonomiudvalgets godkendelse, vil projekterne blive igangsat.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Midlerne holdes indenfor lokaludvalgspuljen 2016.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse
Vedtægt for lokaludvalg for Kommuneqarfik Sermersooq
Det videre forløb
I fald Økonomiudvalget godkender anvendelsen af midlerne til de 8 formål, fordeles de til 8 konti.
Dette vil ske i Økonomisk Sekretariatet.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat anbefaler indstillingen.
Bilag
Ingen
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 25
Økonomiudvalget
05F Sermersooq Erhvervsråd’s erhvervsplan for 2016
Til beslutning
J.nr.: 65.03.01/2
Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv – direktør Grethe H. Nielsen / GRNI
Sagsresumé
Bestyrelsen for Sermersooq Erhvervsråd har per 21. august 2015 godkendt Sermersooq
Erhvervsråds erhvervsplan for 2016.
Planen indeholder vision, mission, målsætning, strategi og indsatsområder for Sermersooq
Erhvervsråd i 2016. Visionen for Erhvervsrådet og Kommuneqarfik Sermersooq er at være
anerkendt som et arktisk kraftcenter indenfor bæredygtig erhvervsudvikling.
Herunder fremlægges udvalget erhvervsplanen til godkendelse.
Sagen er behandlet på møde i Udvalget for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv den 9. december
2015.
Indstilling
Udvalg for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at Sermersooq Erhvervsråds Erhvervsplan for 2016 godkendes
- at Sermersooq Erhvervsråd i henhold til servicekontrakten får til opgave at udarbejde
aktivitets- og effektmål for de planlagte aktiviteter i Erhvervsplanen inden udgangen af 1.
kvartal 2016
Sagsfremstilling
Bestyrelsen for Sermersooq Erhvervsråd har per 21. august 2015 godkendt Sermersooq
Erhvervsråds Erhvervsplan for 2016.
Herunder fremlægges udvalget erhvervsplanen til godkendelse.
Planen indeholder vision, mission, målsætning, strategi og indsatsområder for Sermersooq
Erhvervsråd i 2016. Visionen for Erhvervsrådet og Kommuneqarfik Sermersooq er at være
anerkendt som et arktisk kraftcenter indenfor bæredygtig erhvervsudvikling.
Indsatsområder
Erhversrådets indsatsområder for 2016 er:
- Bostedsudvikling
- Iværksættere
- Virksomhedsrådgivning
- Turisme
- Fiskeri
- Fødevare
- Råstof
Inden for indsatområderne arbejder Sermersooq Erhvervsråd med udgangspunkt i følgende
væksttrappe: 1) ”Ledige/Ansat”, 2) ”Iværksætter”, 3) Fortsætter og 4) Moden virksomhed. Denne
væksttrappe favner potentielle iværksættere og virksomheder i alle stadier fra ny iværksætter til de
mere erfarne modne virksomheder efter deres behov:
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 26
Økonomiudvalget
1) ”Ledig/Ansat”:
”Ledige/Ansat” er et fokusområde, der har til formål at skabe varigt supplement til den enkeltes
personlige økonomi. Det kan anses som støtte til spirende iværksættere.
Dette gøres for eksempel gennem facilitering, rådgivning, samt opfølgning på lokale projekter frem
til driftsmæssig igangsættelse.
2) ”Iværksætter”:
Dette fokusområde skal fortsat stimulere iværksættermiljøet i Nuuk og de andre byer i kommunen.
Dette gøres ved at tilbyde kompetenceudvikling, netværk, sparring og mentorordninger.
3) ”Fortsætter”:
Dette fokusområde skal sikre ”overlevelsesraten” hos iværksættere ved kontinuerligt opfølgnings
arbejde. Dette gøres ved tilbud om deltagelse i kurser, foredrag, samt deltagelse i netværk,
sparring og mentorordninger.
4) ”Moden virksomhed”
Dette fokusområde skal støtte de etablerede virksomheder i at udvikle sig og entrere nye
markeder. Dette gøres i form af ledelsesudvikling og kompetenceudvikling.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltningen anbefaler, at Sermersooq Erhvervsråds plan for erhvervsindsatsen i 2016
godkendes, idet forvaltningen anser de beskrevne indsatsområder for relevante og vigtige for at
sikre erhvervsudviklingen i kommunen.
Forvaltningen vurderer dog, at en erhvervsplan kun er anvendelig som et planlægnings- og
styringsredskab, der løbende kan evalueres, såfremt indsatsbeskrivelserne indeholder
konkretiserede aktiviteter med aktivitets- og effektmål for hver aktivitet.
Kommunen har krav og pligt til at holde sig informeret om, hvad Erhvervsrådet forventer af deres
aktiviteter, herunder succeskriterier, som aktiviteterne kan måles på. Dette forudsætter en
fremlægning af, hvad målsætningen er for de enkelte aktiviteter (både kvantitativt: fx antal kurser,
antal virksomhedsbesøg, antal deltagere etc., og kvalitativt: fx deltagertilfredshed), og hvilken
arbejdsmarkedsrelateret eller erhvervsrelateret effekt, de forventes at have.
Af samme grund er dette krav skrevet ind i Serviceaftalen mellem Kommunqarfik Sermersooq og
Sermersooq Erhvervsråd, § 2.9.
Forvaltningen anbefaler derfor, at Sermersooq Erhvervsråd som forudsætning for udbetaling af
servicebidrag efter 1. kvartal i et tillæg til Erhvervsplanen indarbejder en beskrivelse af
konkretiserede aktiviteter indeholdende aktivitets- og effektmål for hver aktivitet. Frist for dette
tillæg til Erhvervsplanen foreslås fastsat til 31. marts.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Servicekontrakt mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Fonden Sermersooq Erhvervsråd 2015.
Det videre forløb
Godkendes indstillingen, tager forvaltningen kontakt til Erhvervsrådet med henblik på udarbejdelse
af et tillæg til Erhvervsplanen indeholdende aktivitets- og effektmål.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 27
Økonomiudvalget
Forvaltningen har aftalt med Sermersooq Erhvervsråd, at Sermersooq Erhvervsråd jf.
servicekontrakten aflægger kvartalsvis rapport som forudsætning for udbetaling af næste kvartals
tilskud (altså ¼ af servicekontraktens årlige tilskud), således at kommunen modtager
kvartalsrapporten ultimo april, ultimo juli, ultimo oktober og ultimo januar.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat anbefaler indstillingen.
Tidligere beslutning
Velfærds-, Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalgets beslutning den 9. december 2015:
Udvalget godkender indstillingerne og sender sagen til Økonomiudvalget til endelig beslutning.
Bilag
1. Sermersooq Erhvervsråds Erhvervsplan for 2016
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 28
Økonomiudvalget
05G Salg af B-754A beliggende i Arsuk
Til beslutning
J.nr.: 33.03
Forvaltningen for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Boligen B-754A Arsuk er i dårlig stand og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at
der er behov for istandsættelse i størrelsesorden 300-400.000 kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø
anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud
- at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og
tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i
stedet for at genudleje dem.
Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er
hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg.
Boligen B-754A Arsuk er et 33 kvm. beboelseshus opført i 1967 der har været benyttet som
beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden
1. marts 2008.
Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca. 300-400.000 kr.
svarende til langt mere end 20 års husleje.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud.
Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til
nedrivning estimeres til 30.000 kr.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget.
Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen.
En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto 70-0001 Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto 70-00-01
Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 29
Økonomiudvalget
Det videre forløb
Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af
Økonomiudvalgets afgørelse.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg.
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne.
Bilag
1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 30
Økonomiudvalget
05H Salg af B-754B beliggende i Arsuk
Til beslutning
J.nr.: 33.03
Forvaltningen for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Boligen B-754B Arsuk er i dårlig stand og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at
der er behov for istandsættelse i størrelsesorden 300-400.000 kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø
anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud
- at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og
tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i
stedet for at genudleje dem.
Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er
hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg.
Boligen B-754B Arsuk er et 33 kvm. beboelseshus opført i 1967 der har været benyttet som
beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden
1. marts 2008.
Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca. 300-400.000 kr.
svarende til langt mere end 20 års husleje.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud.
Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til
nedrivning estimeres til 30.000 kr.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget.
Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen.
En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto 70-0001 Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto 70-00-01
Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 31
Økonomiudvalget
Det videre forløb
Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af
Økonomiudvalgets afgørelse.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg.
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne.
Bilag
1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 32
Økonomiudvalget
05I Salg af B-762 beliggende i Arsuk
Til beslutning
J.nr.: 33.03
Forvaltningen for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Boligen B-762 Arsuk er i dårlig stand og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at
der er behov for istandsættelse i størrelsesorden 300-400.000 kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø
anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud
- at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og
tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i
stedet for at genudleje dem.
Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er
hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg.
Boligen B-762 Arsuk er et 79 kvm. beboelseshus opført i 1972 der har været benyttet som
beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden
1. august 2009.
Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca. 300-400.000 kr.
svarende til 20 års husleje.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det anbefales derfor, at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud.
Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til
nedrivning estimeres til 50.000 kr.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget.
Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen.
En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto 70-0001 Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto 70-00-01
Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 33
Økonomiudvalget
Det videre forløb
Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af
Økonomiudvalgets afgørelse.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg.
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne.
Bilag
1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 34
Økonomiudvalget
05J Salg af B-893 beliggende i Arsuk
Til beslutning
J.nr.: 33.03
Forvaltningen for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Boligen B-893 Arsuk er i dårlig stand og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at
der er behov for istandsættelse i størrelsesorden 150-250.000 kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø
anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud
- at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og
tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i
stedet for at genudleje dem.
Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er
hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg.
Boligen B-893 Arsuk er et 77 kvm. beboelseshus opført i 1982 der har været benyttet som
beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden
1. oktober 2012.
Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca. 150-250.000 kr.
svarende til 15 års husleje.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud.
Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til
nedrivning estimeres til 50.000 kr.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget.
Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen.
En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto 70-0001 Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto 70-00-01
Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 35
Økonomiudvalget
Det videre forløb
Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af
Økonomiudvalgets afgørelse.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg.
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne.
Bilag
1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 36
Økonomiudvalget
05K Salg af B-894 beliggende i Arsuk
Til beslutning
J.nr.: 33.03
Forvaltningen for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Boligen B-894 Arsuk er i dårlig stand og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at
der er behov for istandsættelse i størrelsesorden 250-450.000 kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø
anbefaler derfor, at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud
- at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og
tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i
stedet for at genudleje dem.
Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er
hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg.
Boligen B-894 Arsuk er et 77 kvm. beboelseshus opført i 1982 der har været benyttet som
beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden
1. oktober 2011.
Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca. 250-450.000 kr.
svarende til ca. 20 års husleje.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud.
Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til
nedrivning estimeres til 50.000 kr.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget.
Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen.
En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto 70-0001 Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto 70-00-01
Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 37
Økonomiudvalget
Det videre forløb
Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af
Økonomiudvalgets afgørelse.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg.
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne.
Bilag
1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 38
Økonomiudvalget
05L Salg af B-895 beliggende i Arsuk
Til beslutning
J.nr.: 33.03
Forvaltningen for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Boligen B-895 Arsuk er i dårlig stand, og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det vurderes, at
der er behov for istandsættelse i størrelsesorden 250-450.000 kr. Forvaltningen for Anlæg og Miljø
anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud
- at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og
tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i
stedet for at genudleje dem.
Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er
hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg.
Boligen B-895 Arsuk er et 77 kvm. beboelseshus opført i 1982 der har været benyttet som
beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen. Boligen har været ubeboet siden
1. oktober 2012.
Det vurderes, at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca. 250-450.000 kr.
svarende til ca. 20 års husleje.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud.
Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til
nedrivning estimeres til 50.000 kr.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget.
Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen.
En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto 70-0001 Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto 70-00-01
Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 39
Økonomiudvalget
Det videre forløb
Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af
Økonomiudvalgets afgørelse.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg.
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne.
Bilag
1. Indstilling til salg / kondemnering fra Iserit A/S
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 40
Økonomiudvalget
05M Salg af B-117A beliggende i Paamiut
Til beslutning
J.nr.: 33.03
Forvaltningen for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Boligen B-117A i Paamiut er i dårlig stand, og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det
vurderes at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden 350.000 kr. Forvaltningen for Anlæg
og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud
- at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og
tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i
stedet for at genudleje dem.
Hvis Iserit A/S i samarbejde med Forvaltningen for Anlæg og Miljø vurderer, at det ikke er
hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg.
Boligen B-117A Paamiut er et 32 kvm. beboelseshus opført i 1961 der har været benyttet som
beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen.
Det vurderes at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca. 350.000 kr.
svarende til 14 års husleje.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget.
Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen.
En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto 70-0001 Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.
Det videre forløb
Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af
Økonomiudvalgets afgørelse.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg.
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
Bilag
1. Overslag over reparationsomkostninger fra Iserit A/S
Side | 41
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 42
Økonomiudvalget
05N Salg af B-215 beliggende i Ittoqqortoormiit
Til beslutning
J.nr.: 33.03
Forvaltningen for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Boligen B-215 Ittoqqortoormit er i dårlig stand, og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det
vurderes at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden 120.000 kr. Forvaltningen for Anlæg
og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud
- at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og
tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i
stedet for at genudleje dem.
Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er
hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg.
Boligen B-215 Ittoqqortoormit er et 50 kvm. beboelseshus opført i 1973 der har været benyttet som
beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen.
Det vurderes at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca. 120.000 kr.
svarende til 7 års husleje
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud.
Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til
nedrivning estimeres til 40.000 kr.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget.
Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen.
En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto 70-0001 Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto 70-00-01
Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.
Det videre forløb
Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af
Økonomiudvalgets afgørelse.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 43
Økonomiudvalget
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg.
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne.
Bilag
1. Overslag over reparationsomkostninger fra Iserit A/S
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 44
Økonomiudvalget
05O Salg af B-264 beliggende i Ittoqqortoormiit
Til beslutning
J.nr.: 33.03
Forvaltningen for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Boligen B-264 Ittoqqortoormiit er i dårlig stand, og står i dag, på grund af dårlig stand tom. Det
vurderes at der er behov for istandsættelse i størrelsesorden 140.000 kr. Forvaltningen for Anlæg
og Miljø anbefaler derfor at boligen sælges, alternativt kondemneres og nedrives.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at ejendommen udbydes til salg ved offentligt udbud
- at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en- og
tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i
stedet for at genudleje dem.
Hvis Iserit A/S i samarbejde med Forvaltningen for Anlæg og Miljø vurderer, at det ikke er
hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg.
Boligen B-264 Ittoqqortoormiit er et 62 kvm. beboelseshus opført i 1980 der har været benyttet
som beboelse, men er nu i så dårlig stand, at den står ubenyttet hen.
Det vurderes at der vil være et behov for en istandsættelse af størrelsesorden ca. 140.000 kr.
svarende til 7 års husleje
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det anbefales derfor at boligen udbydes til salg ved offentligt udbud.
Hvis der ikke indkommer bud på boligen foreslås den indstillet til nedrivning. Omkostninger til
nedrivning estimeres til 40.000 kr.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget.
Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen.
En evt. istandsættelse af boligen vil kunne finansieres på baggrund af bevillingen på konto 70-0001 Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
En eventuel nedrivning af boligen vil kunne finansieres af bevillingen på konto 70-00-01
Boligbyggeri i Ittoqqortoormiit og i bygder.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.
Det videre forløb
Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af
Økonomiudvalgets afgørelse.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 45
Økonomiudvalget
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at boligen udbydes til salg.
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne.
Bilag
1. Overslag over reparationsomkostninger fra Iserit A/S
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 46
Økonomiudvalget
05P Salg af B-478, Innannguaq 12 A og B beliggende i Nuuk
Til beslutning
J.nr.: 33.03
Forvaltningen for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Boligen B-478 Nuuk var i dårlig stand, og blev i 2012 af Forvaltningen for Anlæg og Miljø sammen
med en række andre ejendomme i området, indstillet til salg. Økonomiudvalget besluttede den
gang, at ejendommene ikke skulle sælges, men istandsættes. Renovering af ejendommene blev
iværksat, og de øvrige ejendomme er færdigrenoverede og genudlejet. Rådskader i de bærende
konstruktioner på B-478, ville medføre en istandsættelsesomkostning på ca. 1,5 -2,0 mio. kr. Iserit
A/S stoppede på den baggrund arbejdet og indstiller over for Forvaltningen for Anlæg og Miljø, at
ejendommen sættes til salg i dens nuværende tilstand, eller kondemneres med efterfølgende
nedrivning til følge.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at ejendommen sælges i dens nuværende stand, med en klausul om, at ejendommen skal
rives ned indenfor 2 år
- at ejendommen, hvis der ikke indkommer bud, kondemneres og indstilles til nedrivning
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget besluttede på sit møde d. 16. oktober 2014, at der ved fraflytning af ældre en og
tofamilieshuse foretages en vurdering af, om det er hensigtsmæssigt at sælge disse boliger i
stedet for at genudleje dem.
Hvis Iserit A/S i samarbejde med Anlægs- og Miljøforvaltningen vurderer, at det ikke er
hensigtsmæssigt at istandsætte boligerne med henblik på genudlejning, udbydes boligerne til salg.
Da ejendommen B-478, Innannguaq 12 A og B er i betydelig dårligre stand, herunder rådskader i
de bærende konstruktioner, end de øvrige ejendomme i området, har Iserit A/S vurderet, at det
ikke er økonomisk forsvarligt at istandsætte den. Ejendommen foreslås derfor solgt, i dens
nuværende tilstand, med en nedrivningsklausul.
Boligen B-478, Innannguaq 12 A og B er beliggende i et af de mest eftertragtede og fuldt
udbyggede kvarterer i Nuuk. Det vurderes derfor at ejendommen på trods af dens nuværende
stand, alene på grund af beliggenheden har en ikke uvæsentlig værdi.
Ejendommen er et dobbelt beboelseshus på i alt 136 kvm. opført i 1963, der har været benyttet
som beboelse.
Ejendommen blev blandt andet på grund af den særlige beliggenhed, først besluttet istandsat i
modsætning til salg.
En istandsættelse, vil medføre en istandsættelsesomkostning på ca. 1,5 mio. til 2,0 mio. kr. hvilket
ikke er økonomisk forsvarligt.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Det anbefales, at ejendommen udbydes i offentligt udbud i den nuværende stand med en
nedrivningsklausul.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er budgetteret med salgsindtægter i det vedtagne budget.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 47
Økonomiudvalget
Nettoindtægten vil tilgå kassebeholdningen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Økonomiudvalgets beslutning af 16. oktober 2014 punkt 05A Salg af kommunale udlejningsboliger.
Det videre forløb
Efter behandling sendes sagen tilbage til Forvaltningen for Anlæg og Miljø for effektuering af
Økonomiudvalgets afgørelse.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat har ingen bemærkninger til, at ejendommen udbydes til salg.
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne.
Bilag
1. Vurdering af ejendom B-478 Nuuk beliggende Innannguaq 12A og B
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 48
Økonomiudvalget
05Q Ansøgning om alkoholbevillinger og automatspilleautomater
HECA NUUK A/S
Til beslutning
J.nr.:70.06
Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresumé
HECA NUUK A/S ved administrerende direktør Nicolai J. Nissen ansøger om overtagelse af 4
alkoholbevillinger og 4 automatspilletilladelser per den 1. april 2016. Dette skyldes at
forpagtningsaftalen med den nuværende forpagter Nuuk Cafe I/S ved Rikke og Jørgen Pedersen
udløber den 31. marts 2016 og HECA Nuuk A/S overtager i den forbindelse driften af stederne.
HECA NUUK A/S ved administrerende direktør Nicolai J. Nissen ansøger per den 1. april 2016 om
overtagelse af 4 alkoholbevillinger for følgende steder: Takúss, Manhatten, Daddy´s og Godthåb
Bryghus.
HECA NUUK A/S ved administrerende direktør Nicolai J. Nissen ansøger ligeledes per den 1. april
2016 om overtagelse af 3 automatspilletilladelser med opstillingssted på Takúss og overtagelse af
1 automatspilletilladelse med opstillingssted på Daddy´s.
Indstilling
Borgmestersekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at Økonomiudvalget godkender HECA NUUK A/S ansøgning om tildeling af 4
alkoholbevillinger
- at Økonomiudvalget godkender HECA NUUK A/S ansøgning om tildeling af de 4
automatspilletilladelser
Sagsfremstilling
HECA NUUK A/S ved administrerende direktør Nicolai J. Nissen ansøger om overtagelse af 4
alkoholbevillinger og 4 automatspilletilladelser per den 1. april 2016. Dette skyldes at
forpagtningsaftalen med den nuværende forpagter Nuuk Cafe I/S ved Rikke og Jørgen Pedersen
udløber den 31. marts 2016 og HECA Nuuk A/S overtager i den forbindelse driften af stederne.
I kraft af et planlagt generationsskifte tiltræder Nicolai J. Nissen som administrerende direktør for
HECA NUUK A/S og den tidligere administrerende direktør Helge Tang tiltræder hvervet som
Bestyrelsesformand for HECA NUUK A/S.
Nicolai J. Nissen har mangeårig erfaring indenfor branchen både internationalt i tilknytning til
forskellige stillinger indenfor Lego og i Grønland, hvor han blandt andet har været involveret i
driften af Cab Inn Hotel Ilulissat, Hotel Godthaab A/S og ejer af konsulentvirksomheden Public
Demand Agency.
Udover stillingen som administrerende direktør overtager Nicolai J. Nissen ligeledes
aktiemajoriteten per den 1. april 2016, med visionen om at videreføre og udvikle de allerede
eksisterende udskænkningssteder.
For at kunne videreføre de 4 udskænkningssteder som HECA NUUK A/S overtager driften af fra
Nuuk Cafe I/S ved Rikke og Jørgen Pedersen, søges der om tildeling af de nødvendige alkohol- og
automatspilletilladelser herfor.
Der ansøges per den 1. april 2016 om følgende alkoholbevillinger:
Takúss, alkoholbevilling type B
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 49
Økonomiudvalget
Manhatten, alkoholbevilling type B
Daddy´s. alkoholbevilling type B
Godthåb Bryghus, alkoholbevilling type B
Der ansøges per den 1. april 2016 om følgende automatspilletilladelser:
Takúss
- Bakerstreet serie nr. 20100500
- Orient Expressen serie nr. 20100499
- Midnight Madness serie nr. 20100501
Daddy´s
- Virginia City serie nr. 20072739
Løsningsforslag – faglig vurdering
Borgmestersekretariatet vurderer at HECA Nuuk A/S ved administrerende direktør Nicolai J.
Nissen lever op til kravene for tildeling af både de ansøgte alkoholbevillinger og
automatspilletilladelser.
Idet HECA NUUK A/S ansøger om overtagelse af allerede udstedte alkoholbevillinger og
automatspil vil der ikke ske en forøgelse af antallet af alkoholbevillinger eller
automatspilletilladelser.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
- Landstingslov nr. 11 af 11. november 2000 og Landstingslov nr. 3 af 31. maj 2001 om salg
og udskænkning af alkoholiske drikker
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 19 af 29. marts 1990 om indretning og benyttelse af
lokaler til udhandling eller servicering af stærke drikke
- Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 4 af 29. maj 1992 om alkoholbevillinger
- Landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil
- Landstingslov nr. 10 af 13. juni 1994 om ændring af forskellige afgiftslove
- Landstingslov nr. 15 af 3. november 1994 om ændring af landstingslov om afgift på
automatspil
- Inatsisartutlov nr. 19 af 18. november 2010.
- Skattedirektoratets vejledning for kommunerne om landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990
- Kommuneqarfik Sermersooqs retningslinjer fra 23. august 2011 udarbejdet i henhold til
landstingslov nr. 3 af 17. maj 1990 om afgift på automatspil vejledning af januar 1998 til
denne, Grønlands Bygningsreglement 2006
Det videre forløb
Borgmestersekretariatet videreformidler Økonomiudvalgets beslutning til ansøgeren og udarbejder
samtidigt de relevante dokumenter herfor.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Bilag
Ingen
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 50
Økonomiudvalget
05R Køb af genhusningscenter
Til beslutning
J.nr.: 31.15
Administrerende direktør Steffen Ulrich-Lynge / STUL
Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv - direktør Grethe Nielsen / GRNI
Økonomi- og Personale – direktør Lars Møller Sørensen / LMS
Sagsresumé
Genhusningscenteret er en forholdsvis ny bygning som blev bygget med det formål at genhuse
lejere som er blevet sat ud af deres lejemål men som vurderes til at have de økonomiske midler til
at betale en husleje.
Der er dog meget få udsatte lejere som har brugt genhusningscenteret.
Kommuneqarfik Sermersooq mangler i øjeblikket et herberg til kommunens hjemløse borgere,
hvorfor det foreslås at Kommuneqarfik Sermersooq køber genhusningscenteret af Selvstyret for at
bruge det som herberg.
Indstilling
Direktionen indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at Økonomiudvalget godkender købet af genhusningscenteret
Sagsfremstilling
Som led i den igangværende sanering af Tuujuk-området blev Blok E, hvor herberget var placeret,
revet ned i juli 2015. Kommunen havde forinden fundet en midlertidig løsning, således at herberget
blev flyttet til Blok B den 1. april 2014. Da dette er en midlertidig løsning, har kommunen behov for
et nyt og udvidet nødherberg. Dette skal ses i lyset af:
- Boligsituationen
- De mange hjemløse i Nuuk, som har behov for et overnatningssted, ikke mindst i løbet af
den kolde vinter
- Kontinuerlig tilflytning af borgere fra resten af landet (tilflytning og hjemløshed er særligt et
storby/hovedstadsproblem)
Der er søgt om medfinansiering hos Selvstyret. Da kommunen anser hjemløshedsproblematikken
for at være et nationalt anliggende har kommunen desuden henvendt sig til Naalakkersuisoq for
Familie, Ligestilling og Sociale anliggender med appel til samarbejde og medfinansiering.
Selvstyret er i øjeblikket i besiddelse af et genhusningscenter, tilregnet lejere som vurderes at have
betalingsevnen men som af den ene eller anden grund mangler betalingsviljen.
Politiet, som fogedmyndighed og med hjemmel i retsplejeloven, kan betinge sig at lejere der
udsættes fra deres bolig, tilbydes et andet sted at bo. Disse udsatte lejere er blevet anvist til
genhusningscenteret hvor der opkræves døgnbetaling for indkvartering.
Det har dog vist sig at lejere som er blevet udsat fra deres bolig, generelt ikke ønsker at tage i mod
tilbuddet om indkvartering på genhusningscenteret, hvorfor langt størstedelen af centeret står
ubrugt det meste af tiden.
Efter dialog mellem embedsværket i Kommuneqarfik Sermersooq og Selvstyret er der opnået
enighed om at genhusningscenteret ville tjene samfundet bedre som herberg for hjemløse, hvorfor
Selvstyret er villig til at sælge genhusningscenteret til kommunen.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 51
Økonomiudvalget
Løsningsforslag
Det foreslås at Kommuneqarfik Sermersooq overtager genhusningscenteret med alt inventar fra
Selvstyret med henblik på at bruge dette som herberg for de kommunens hjemløse borgere. Det
vurderes endvidere at genhusningscenteret vil være egnet som herberg, både hvad angår central
placering og god og værdig indretning.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Købsprisen for genhusningscenteret, inklusiv alt inventar, er 12 millioner DKR, men der ydes en
forlods rabat, fra Selvstyrets side, på 3 millioner mod at Selvstyret/Illuut råder over op til 6
sengepladser i 10 år.
Herefter bortfalder rådigheden over de 6 sengepladser, og de 3 millioner DKR vil være betragtet
som fuldt ud nedskrevet.
Rabatten svarer til 25.000 DKR pr. måned eller 300.000 DKR pr. år. Dette betyder reelt set, at
Kommuneqarfik Sermersooq efter, f.eks., 3 år kan købe Selvstyret/Illuut ud, mod at betale 2,1
millioner DKR, idet de 3 millioner DKR er nedskrevet med 3 år svarende til 0,9 millioner DKR.
Finansieringen af købet kan ske via en forhøjelse af anlægsbudgettet i 2016, hvorefter de 9
millioner DKR betales af kassen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk Sekretariat anbefaler løsningen.
Bilag
1. Plantegning
2. Facadetegning
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 52
Økonomiudvalget
6. Sager til Kommunalbestyrelsen
06A Status på frivillig registrering af økonomiske interesser og hverv
Til orientering
J.nr.: 01.01
Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresumé
I 2014 har henholdsvis Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendt udkast til regler om
frivillig registrering af økonomiske interesser og hverv for Kommunalbestyrelses- og
bygdebestyrelsesmedlemmer i Kommuneqarfik Sermersooq.
Førend et sådant register kan sættes i kraft skal Datatilsynet (tidligere Registertilsynet) godkende
oprettelsen og kommunen afventer fortsat Datatilsynets udtalelse herom.
Indstilling
Borgmestersekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning
- at sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen til orientering
Sagsfremstilling
Efter inspiration fra Inatsisartuts ordning besluttede Kommunalbestyrelsen den 23. september
2014 at oprette et liggende register, hvor politikerne frivilligt kan indberette oplysninger om
eventuelle øvrige hverv eller økonomiske interesser i et register, hvorefter disse informationer
offentliggøres på kommunens hjemmeside.
Forslaget har været i høring hos bygdebestyrelserne i sommeren 2014 og Borgmestersekretariatet
modtog ingen høringssvar fra bygdebestyrelserne.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Imidlertid skal Kommuneqarfik Sermersooq iagttage reglerne i Lov om offentlige myndigheders
registre (Lov nr. 294 af 8. juni 1978) og derfor skal Datatilsynets udtalelse indhentes inden
registeret kan oprettes.
Kommuneqarfik Sermersooq har igennem Advokatfirmaet Malling & Hansen Damm udarbejdet en
forespørgsel til Datatilsynet og Borgmestersekretariatet har uden held forsøgt at få svar på,
hvornår Datatilsynet vil komme med en udtalelse i sagen.
Kommunen afventer derfor fortsat Datatilsynets udtalelse herom.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen ændring.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Lov om offentlige myndigheders registre (Lov nr. 294 af 8. juni 1978)
Det videre forløb
Borgmestersekretariatet afventer Datatilsynets udtalelse.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 53
Økonomiudvalget
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Bilag
1. Regelsæt for frivillig registrering af kommunalbestyrelses- og bygdebestyrelse medlemmernes
hverv og økonomiske interesser
2. Sagsudskrift fra Kommunalbestyrelsesmødet den 23. september 2014
3. Lov om offentlige myndigheders registre (Lov nr. 294 af 8. juni 1978)
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 54
Økonomiudvalget
06B Redegørelse over ventelisten til daginstitutioner i Kommuneqarfik
Sermersooq
Til orientering
J.nr.: 44.00.02
Forvaltning for Børn, Familie og Skole – direktør Søren Valbak / SVAL
Sagsresumé
Forvaltningen for Børn, Familie og Skole har udarbejdet en redegørelse af venteliste til
daginstitutioner i Kommuneqarfik Sermersooq.
Sagen blev behandlet i Udvalg for Børn, Familie og Skole den 14. januar 2016.
Indstilling
Udvalg for Børn, Familie og Skole indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at orienteringen om redegørelsen af ventelisten til daginstitutioner tages til efterretning
- at sagen fremsendes til Kommunalbestyrelsen til orientering
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen skal oprette en venteliste i henhold til Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december
2012 om pædagogisk udviklende tilbud til børn i førskolealderen, jf. § 8 stk. 3, hvis der ikke er
plads til alle ansøgere om plads i en daginstitution.
Status over ventelister til vuggestuer og børnehaver i Kommuneqarfik Sermersooq er foretaget i
henhold til tilskrevne børn pr. 06. januar 2016.
En nyfødt kan skrives op på venteliste, når barnet er 3 mdr. gammelt, men forældrene kan først få
tildelt en plads til barnet, når det er 5,5 mdr. gammel.
Når et vuggestuebarn er fyldt 2,9 og vurderes klar til børnehave, kan barnet flytte efter aftale med
forældrene.
Uddannelsessøgende der er bosat udenfor Grønland har ligesom alle andre kommende tilflyttere
mulighed for at indskrive deres børn på venteliste som aktive halvt år før de flytter til Grønland.
Derudover kan de midlertidig udmelde deres børn, hvis deres børn allerede har en
institutionsplads. Udfordringen kan ligge i at forvaltningen ikke kan garantere, at der vil være en
plads klar til deres børn, den dag de lander i Grønland. En særskilt sag herom i henhold til forslag
fra Kommunalbestyrelsesmedlem Ane E. Mathæussen, vil udarbejdes til næste udvalgsmøde.
Nuuk vuggestuer:
I alt 90 børn er indskrevet på venteliste til vuggestuer, heraf 24 børn der endnu er for små til at få
tildelt plads og 5 børn der fylder 3 år i år og kan starte i en børnehave når de er klar. Dertil vil der
være i alt 11 tommepladser fra 15. februar 2016.
Nuuk børnehaver:
I alt 7 børn er indskrevet på venteliste til børnehaver. Der er 208 børn der er indskrevet i
børnehaver født i 2010, som starter i 1. klasser i år. Antallet er med forbehold, da forvaltningen p.t.
endnu ikke ved om nogles skolegang udsættes. Samtidigt er der i alt 197 børn indskrevet i
vuggestuer, som fylder 3 år i år. De vil løbende flyttes til børnehaver i den takt de betegnes som
klar.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 55
Økonomiudvalget
Tasiilaq:
I alt 23 børn er indskrevet på venteliste til vuggestuer, og 26 børn på venteliste til børnehaver,
heraf 10 børn født i 2010 og som starter 1 klasse i år. Forvaltningen har stadigvæk den opfattelse,
at der vil være plads til alle børn, når den nye institution er færdigbygget, også selvom der lukkes 1
eller 2 institutioner.
Ittoqqortoormiit har 1 barn på venteliste til vuggestue og 6 til børnehave. Og Paamiut har 6 børn på
venteliste til vuggestue og ingen til børnehave.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltningen for Børn, Familie og Skole vil udarbejde ændringsforslag til de gældende
retningslinjer. Ændringsforslagene vil være i tråd med gældende lovgivning og vil have
udgangspunkt i forslaget fra Kommunalbestyrelsesmedlem Ane E. Mathæussen, Siumut.
De nævnte retningslinjer er supplement til den gældende Inatsisartutlov nr. 16. af 3. december
2012 om, pædagogiske udviklende tilbud til børn i førskolealderen.
Selvom daværende afdelingen for daginstitutioner havde indført opdelingen af institutioner i
byområder med henblik på at lempeliggøre visiteringen af børn, havde ordningen i starten gjort at
flere institutioner havde svært ved at få børn indskrevet på grund af forældres fravalg.
Dette skyldes at forældrene fik lov til at fravælge en institution indenfor et byområde, som indebar
mange ansøgninger om institutionsskifte med begrundelser der ikke var i tråd med den gældende
lovgivning.
Forvaltningen for Børn, Familie og Skole vil bestræbe sig på at komme med et forslag til hvordan
kommunen eksakt kan opnå pasningsgaranti i forbindelse med sagen omkring forslag fra
Kommunalbestyrelsesmedlemmet Ane E. Mathæussen, Siumut, hvor ændringsforslagene til
gældende retningslinjer også vil indgå.
En af opmærksomhedspunkter er at der kan være et stort pres på børneinstitutioner ved
skoleindskrivning. Dette da der i den periode der lige efter at børnene forlader børnehaven, sker en
stor tilskrivning af nye børn. Denne overgang kan være specielt en udfordring for de integreret
institutioner, da alle børn rykker en stue op i forbindelse med indskrivningen i skolerne.
Forvaltningen vil fremadrettet lave en ordning, så vi kan gøre indskrivningen fra børnehave til
skolepasning (fremadrettet AKO) mere smidig. Der kan dog risikere at komme en flaskehals
problematik, da 3. klasserne først forlader skolepasningen (AKO) til august. Så der kan være
perioder med overbelægning som vi skal have fundet en ressourcemæssig løsning på.
Lige som alt andet skal Forvaltningen også være opmærksom på på børn med særlige
socialpædagogiske behov og børn der overflyttes på grund af alder. Ligesom forvaltningen skal
være opmærksom på, at børnegrupper af pædagogiske hensyn har rimelig aldersmæssige
spredning, og at antallet af piger og drenge så vidt muligst tilstræbes at være af samme størrelse.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der er ikke foretaget en økonomisk og ressourcemæssig vurdering til orienteringspunktet. Men
Forvaltningen vil foretage disse vurderinger til sagen omkring ændringer af retningslinier for
pladshenvisning.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 16 af 3. december 2012 om pædagogiske udviklende tilbud til børn i
førskolealderen,
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 56
Økonomiudvalget
Retningslinjer for pladshenvisning til pædagogisk udviklende dagtilbud i Kommuneqarfik
Sermersooq
Det videre forløb
Forvaltningen for Børn, Familie og Skole vil udarbejde ændringsforslag til gældende retningslinjer
for pladshenvisning til pædagogisk udviklende dagtilbud til godkendelse til næste udvalgsmøde og
kommunalbestyrelsesmøde.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Bilag
Ingen
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 57
Økonomiudvalget
06C Kommunens Kran ved Kutterkaj
Til beslutning
J.nr.: 24.10.05
Forvaltningen for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Kranen ved Kutterkajen er med jævne mellemrum ude af drift. Kommunen har igennem den
senere tid anvendt mange ressourcer på reparation og vedligeholdelse af kranen.
Som følge af disse gentagende omfattende reparationsarbejder, har forvaltningen været nødsaget
til at standse yderligere reparationsarbejder, hvorfor kranen ikke længere kan anvendes.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at kranen udbydes til salg for højest bydende
- at kranen nedtages, såfremt der ikke indkommer bud på kranen
- at sagen sendes til orientering i Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Drift og Miljøafdelingen har igennem den senere tid anvendt mange ressourcer på reparation og
vedligeholdelse af kranen ved kutterkajen. Som følge af disse gentagende omfattende
reparationsarbejder, har forvaltningen været nødsaget til at standse yderligere reparationsarbejder,
hvorfor kranen ikke længer kan anvendes.
I efteråret 2015 lavede Drift og Miljøafdelingen en aftale med Kitaat Seafood med hensyn til tilsyn
og drift af Kranen. Dette for at begrænse antal brugere til betjening af kranen samt sikre, at kranen
alene bruges til dets formål herunder med hensyntagen til kranens alder samt nedslidte tilstand.
Dette tiltag har ikke kunnet mindske vedligeholdelsesomkostningerne tværtimod. Således er der i
2015 brugt op imod 200.000,- kr. på reparation af kranen, hvor der i 2014 blev brugt ca. 5000,- kr.
For at begrænse yderligere udgifter for kommunen anbefales kranen udbudt til salg for højest
bydende. Såfremt der ikke indkommer bud på kranen, bliver den nedtaget.
Yderligere skal det bemærkes at forvaltningen vurderer, at kommunen medvirker til en
konkurrenceforvridning ved at give fiskere og fangere samt ikke mindst Polar Raajat og Kitaa
Seafood fri adgang til en kran i modsætning til Royal Greenland.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Ingen.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Ingen.
Det videre forløb
Afventer udvalgets beslutning.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 19. januar 2016:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
Bilag
Ingen
Side | 58
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 59
Økonomiudvalget
06D Forslag til Kommuneplantillæg 20C2-2, Nyt alderdomshjem,
Paamiut
Til beslutning
J.nr.: 16.04/20C2-2
Forvaltning for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af Kommuneqarfik Sermersooqs ønske
om at bygge et nyt alderdomshjem i Paamiut. Kommuneplantillægget åbner op for, at det nye
alderdomshjem kan opføres i forlængelse af det eksisterende sygehus og i midtbyen. En central
placering i midtbyen vil styrke byens fællesskab, samt vil give driftmæssige fordele for begge huse.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at Økonomiudvalget godkender forslaget til Kommuneplantillæg 20C2-2, Nyt
alderdomshjem, Paamiut med henblik på 7 ugers offentliggørelse
- at Økonomiudvalget fremsender det godkendte forslag til orientering i
Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Forslag til kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af Kommuneqarfik Sermersooqs ønske
om at bygge et nyt alderdomshjem i Paamiut.
Det nye alderdomshjem kan opføres i forlængelse af det eksisterende sygehus i midtbyen.
Placeringen vil åbne op for en række synergieffekter mellem funktioner, arbejdsgange, faglige
kompetencer, drift og ikke mindst give de ældre bedre muligheder for at benytte byens aktiviteter
og indkøbsmuligheder. Alderdomshjemmets fælles faciliteter vil desuden dagligt blive benyttet af
hjemmeboende ældre.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltning for Anlæg og Miljø anbefaler at det nye alderdomshjem placeres i midtbyen og i
forlængelse af det eksisterende sygehus med følgende argumenter:
 Drift af sygehuset og særligt alderdomshjemmet vil lettes ved en placering i forlængelse af
hinanden
 Placering i midtbyen vil give de ældre bedre muligheder for at benytte byens aktiviteter og
indkøbsmuligheder
 Alderdomshjemmets fælles faciliteter vil blive benyttet af hjemmeboende ældre
 Fælles funktioner samles i den centrale del af byen, for på denne måde at undgå en
yderligere spredning af byen, som i dag oplever fraflytning og befolkningsnedgang
 Placering af alderdomshjemmet i midtbyen vil være med at styrke det eksisterende
fællesskab og dermed understøtte bylivet i midtbyen
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Kommunalbestyrelsen har til budget 2016-2019 afsat 53 mio. kr. til at opføre et nyt alderdomshjem
i Paamiut. Bevillingen strækker sig over et 3-årigt forløb med 8,5 mio. kr. i 2016, 26 mio. kr. i 2017
og 18,5 mio. kr. i 2018.
I finanslov 2016 har Selvstyret afsat op til 27,5 mio. kr. til medfinansiering af et nyt alderdomshjem i
Paamiut fordelt på 13 mio. kr. i 2016 og 14,5 mio. kr. i 2017.
Finansieringen er således på plads til at opføre et Alderdomshjem i Paamiut til en anslået samlet
pris på mellem 53 og 55 mio. kr..
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 60
Økonomiudvalget
Lovgrundlag og rammesættende
Forslag til Kommuneplantillægget er udarbejdet på grundlag af:


Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
(Planloven)
Den digitale kommuneplan www.sermersooq2024.gl
Det videre forløb
Planforslaget vil blive sendt til offentlig høring i perioden 24.2.2016 - 13.4.2016.
Efter høringsfristens udløb skal planforslaget, med en vurdering fra forvaltningen af de indkomne
indsigelser og en indstilling til det videre forløb, fremsendes til endelig vedtagelse i Udvalget for
Anlæg og Miljø – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.
Den endelige plan skal være offentlig tilgængelig, blandt andet på kommunens hjemmeside
www.sermersooq.gl
Bemærkninger fra afdelingen for Økonomisk Sekretariat
Økonomisk sekretariat anbefaler kommuneplantillægget.
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 9. februar 2016:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne.
Bilag
1. Forslag til Kommuneplantillæg 20C2-2, Nyt alderdomshjem, Paamiut
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 61
Økonomiudvalget
06E Forslag til kommuneplantillæg 1A16-1 /1A18-2
Vandsøområdet og Teleområdet i Nuuk
Til beslutning
J.nr.:16.04/1A16-1/1A18-2
Forvaltning for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Sagsresumé
Forslaget til kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af Kommuneqarfik Sermersooqs ønske
om at medvirke til realiseringen af et pilotprojekt, der har til formål at udforme en ny boligtypologi,
der er særligt velegnet det grønlandske terræn og klimaforhold, se bilag 1.
Kommuneplantillægget udgør det planlægningsmæssige grundlag for etablering af et prøvehus,
som en del af en fremtidig samlet bebyggelse med ca. 20 klynge i delområde 1A18. Yderligere
giver kommuneplantillægget mulighed for opførelsen af 10 etagehuse med omkring 75 boliger i
delområde 1A16.
Kommuneplantillægget er i tråd med de politiske målsætninger om, at Nuuk skal være en
foregangsby i forhold til at udvikle fremtidens boliger, som er særligt tilpasset klima og natur.
Indstilling
Udvalg for Anlæg og Miljø indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at Økonomiudvalget godkender forslaget til Kommuneplantillæg 1A16-1/1A18-2,
Vandsøområdet og Teleområdet i Nuuk med henblik på 8 ugers offentliggørelse
- at Økonomiudvalget fremsender det godkendte forslag til orientering i
Kommunalbestyrelsen
Sagsfremstilling
Forslaget til kommuneplantillæg er udarbejdet på baggrund af Kommuneqarfik Sermersooqs ønske
om at medvirke til realiseringen af et pilotprojekt, der har til formål at udforme en ny boligtypologi,
der er særligt velegnet det grønlandske terræn og klimaforhold, se bilag 1.
Udvalget for Anlæg og Miljø har på mødet d. 25.11.2015 (bilag 1) godkendt tilvejebringelse af et
forslag til et kommuneplantillæg for området nord for C. E. Janssensvej. Kommuneplantillægget
udgør det planlægningsmæssige grundlag for etablering af et prøvehus, som en del af en fremtidig
samlet bebyggelse med ca. 15 boliger i delområde 1A18. Yderligere giver kommuneplantillægget
mulighed for opførelsen af 10 etagehuse som muliggør op til 130 boliger i delområde 1A16.
Kommuneplantillægget er i tråd med de politiske målsætninger om, at Nuuk skal være en
foregangsby i forhold til at udvikle fremtidens boliger, som er særligt tilpasset klima og natur. På
nuværende tidspunkt er Kommuneqarfik Sermersooq i fuld gang med at udarbejde en
hovedstadsstrategi og en arkitekturpolitik, som blandt andet omhandler dette initiativ.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Forvaltning for Anlæg og Miljø anbefaler, at delområde 1A18 udlægges til en samlet tæt/lav
offentlig boligbebyggelse, med udgangspunkt i det foreslåede pilotprojekt. Dette skal sikre, at der
skabes en sammenhængende og harmonisk bebyggelse.
Den fremtidige bebyggelse i delområde 1A16 består af 10 etagehuse på hver 3½ etager. For at
opnå et samspil med den eksisterende nabobebyggelse mod syd (Qaqortoq/Myggedalen) er det
foreslået, at placeringen af den nye bebyggelse skal understøtte det karakteristiske, stramme
bebyggelsesmønstre i området og at bygningerne udføres med symmetriske saddeltage.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 62
Økonomiudvalget
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Prøvehusbebyggelsen i delområde 1A18:
Den A. P. Møllerske Støttefond besluttede i foråret 2015 at bevilge 10 mio. kr. til opførelse og
evaluering af et prøvehus. Hvis evalueringen af prøvehuset falder heldigt ud, har Støttefonden
udtalt, at man ville se positivt på en fornyet ansøgning om en realisering af et pilotprojekt på ca. 15
boligenheder.
Kommuneqarfik Sermersooq vil stå for en medfinansiering af byggemodningen af
prøvehusbebyggelsen i to etaper: Første etape for det ene prøvehus og dernæst for de resterende
ud fra de lærte erfaringer fra det første prøvehus.
Boligbebyggelse i delområde 1A16: Byggemodningen for dette område er privat.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Forslag til Kommuneplantillægget er udarbejdet på grundlag af:


Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse
(Planloven)
Den digitale kommuneplan www.sermersooq2024.gl
Det videre forløb
Planforslaget vil blive sendt til offentlig høring i 8 uger i perioden 24.2.2016 – 20.4.2016.
Efter høringsfristens udløb skal planforslaget, med en vurdering fra forvaltningen af de indkomne
indsigelser og en indstilling til det videre forløb, fremsendes til endelig vedtagelse i Udvalget for
Anlæg og Miljø – Økonomiudvalget – Kommunalbestyrelsen.
Den endelige plan skal være offentlig tilgængelig, blandt andet på kommunens hjemmeside
www.sermersooq.gl
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Økonomisk sekretariat anbefaler kommuneplantillægget.
Tidligere beslutning
Udvalg for Anlæg og Miljøs beslutning tirsdag den 9. februar 2016:
Udvalg for Anlæg og Miljø godkender indstillingerne.
Bilag
1. Sagsudskrift fra Udvalget for Anlæg og Miljø’s møde d. 25.11.2015
2. Forslag til kommuneplantillæg 1A16-1/1A18-2
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 63
Økonomiudvalget
06F Økonomiudvalget orienteringsrejse til Tasiilaq – Tiilerilaaq og
Kulusuk
Rejserapport
Til beslutning
J.nr.: 01.02.01
Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresumé
Økonomiudvalget var i perioden den 5. – 8. august 2015 på orienteringsrejse i Tasiilaq, Tiilerilaaq
og Isertoq. Formålet med orienteringsrejsen til de ovenfornævnte byer/bygder var at holde
dialogmøde med følgende aktører:
- Bygdebestyrelsesmedlemmer i Tiilerilaaq og Isertoq
- Lokaludvalget i Tasiilaq
- Repræsentanter fra erhvervslivet i Tasiilaq
- Personalet i Pilersuisoq i Tasiilaq
- Medarbejdere i Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv i Tasiilaq
- Bygdens borgere
Udover dialogmøderne, var formålet også at besigtige kommunale institutioner og byggeaktiviteter.
Følgende programændringer blev fortaget under rejsen:
- Planlagt orienteringsrejse til Isertoq blev aflyst pga. uforudsete flyforsinkelser og storis
Bygdebestyrelsesmedlem fra Isertoq deltog i delegationens dialogmøde med
Bygdebestyrelsesmedlemmerne fra Tiilerilaaq, via telefon
- Planlagt dialogmøde med borgere i Tiilerilaaq blev aflyst pga. ingen fremmøde
- Delegationen arrangerede et dialogmøde med bygdebestyrelsesmedlemmer i Kulusuk og
besigtigelse af kommunens institutioner og bygninger i Kulusuk da mellemlandingen gav
mulighed for det
Indstilling
Borgmestersekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at rejserapporten for Økonomiudvalget orienteringsrejse til Tasiilaq, Kulusuk og Tiniteqilaaq
godkendes
- at sagen sendes videre til Kommunalbestyrelsen til orientering
Sagsfremstilling
Økonomiudvalget var i perioden den 5. – 8. august 2015 på orienteringsrejse i Tasiilaq, Tiilerilaaq
og Isertoq. Formålet med orienteringsrejsen til de ovenfornævnte byer/bygder var at holde
dialogmøde med følgende aktører:
- Bygdebestyrelsesmedlemmer i Tiilerilaaq og Isertoq
- Lokaludvalget i Tasiilaq
- Repræsentanter fra erhvervslivet i Tasiilaq
- Personalet i Pilersuisoq i Tasiilaq
- Medarbejdere i Forvaltning for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv i Tasiilaq
- Bygdens borgere
Udover dialogmøderne, var formålet også at besigtige kommunale institutioner og byggeaktiviteter.
Delegationen bestod af følgende medlemmer af Økonomiudvalget:
- Mille Søvndahl Pedersen (Delegationsformand)
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 64
Økonomiudvalget
-
Martha Abelsen
Ane Egede Mathæussen
Justus Hansen
Samt følgende sekretær:
- Borgmestersekretær Misu Benjaminsen
Afbud fra Økonomiudvalget
- Borgmester Asii Chemnitz Narup
- Malene Lynge
Følgende programændringer blev fortaget under rejsen:
- Planlagt orienteringsrejse til Isertoq blev aflyst pga. uforudsete flyforsinkelser og storis
Bygdebestyrelsesmedlem fra Isertoq deltog i delegationens dialogmøde med
Bygdebestyrelsesmedlemmerne fra Tiilerilaaq, via telefon
- Planlagt dialogmøde med borgere i Tiilerilaaq blev aflyst pga. ingen fremmøde
- Delegationen arrangerede et dialogmøde med bygdebestyrelsesmedlemmer i Kulusuk og
besigtigelse af kommunens institutioner og bygninger i Kulusuk da mellemlandingen gav
mulighed for det
Løsningsforslag – faglig vurdering
På baggrund af dialogmøde med bygdebestyrelsesmedlemmerne blev det tydeligt, at der forsat er
udfordringer i forhold til at holde bygdebestyrelsen og borgerne orienteret og oplyst om de politiske
og administrative beslutninger der foretages, især de beslutninger der har direkte betydning for
bygderne. Forskellige løsningsmuligheder blev drøftet. Delegationen og
bygdebestyrelsesmedlemmerne konstaterede, at kommunens nuværende måde at informere og
oplyse borgere på, hverken er effektiv eller tilstrækkelig. Der er brug for nytænkning i forhold til
hvordan oplysningerne bedst mulig kan nå ud til de bosteder, hvor borgere har begrænsede
adgang og mindre erfaringer med internettet. Oftere besøg fra politikere og embedsmænd ses af
bygdebestyrelsesmedlemmerne som en del af løsningen.
Bygdebestyrelsesmedlemmerne efterspurgte status på forskellige større og mindre projekter, der
hører under Forvaltningen for Anlæg og Miljø.
Efter mødet besøgte delegationen kommunens institutioner i Tiilerilaaq. Ved rundturen i bygden
var delegationen også særlig opmærksom på byens store behov at blive gjort ren.
Trods et mindre fremmøde til delegationens dialogmøde med erhvervsfolk, blev forskellige emner
drøftet, særligt turismeområdet. Medlem i Destination East Greenland og Sermersooq Erhvervsråd
berettede, at der er fremgang indenfor turisme og at yderligere fremgang forventes i det
kommende år. Der har været flere turister, sandsynligvis pga. genoptagelsen af beflyvninger
mellem Island og Kulusuk og fremgangen i Islands økonomi. Den store udfordring for turistaktører
er at rekruttere turistguides, der både kan snakke engelsk og spansk og samtidig har kendskab til
den østgrønlandske kultur og natur. Der er ellers potentiale for at øge kapaciteten for at kunne
modtage flere turister. Løsningsmuligheder blev drøftet, og konklusionen blev at medlem i
Destination East Greenland og Sermersooq Erhvervsråd opfordrer turismeoperatører til at
arrangere et større turismeseminar med det formål at gøre det attraktivt for de lokale at arbejde og
uddanne sig indenfor turisme.
Erhvervsfolkene savner bedre kommunikation og samarbejde mellem kommunen og erhvervslivet,
særligt i forhold til kommunens licitationer.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 65
Økonomiudvalget
Delegationen holdt dialogmøde med Pilersuisoqs salgschef og souschef. Butiksmedarbejdernes
daglige udfordringer, i forhold til alkoholmisbrug, blev drøftet. Der er ansat en dørmand i butikken.
I Pilersuisioq er tidligere problemer med salg af alkohol til berusede folk og druk lige udenfor
butikken, blevet løst. Men desværre foregår der stadigvæk meget druk i nærheden af butikken og
andre steder i byen. Dåser og andet affald bliver efterladt alle vegne. Det er problematisk, at
dåserne ikke har nogen værdi. Forskellige løsningsmuligheder blev drøftet som kan tages op på
politisk niveau.
Til delegationens dialogmøde med ansatte i Forvaltningen for Velfærd, Arbejdsmarked og Erhverv
var der deltagelse fra Børne- og familiecentret, Børne- og ungeafdelingen, Voksenomsorg og
ledende fagkonsulent. Kommunens ansatte fortalte om deres samarbejde og fælles udfordringer
med forvaltningernes medarbejdere og den afstand der er imellem ledere, chefer og direktører.
Den politiske beslutning vedrørende den administrative centralisering, har været en tung opgave at
løfte, men medarbejdere i Tasiilaq gør hvad de kan for at løfte opgaven. Medarbejderne gjorde
også opmærksom på, at Socialkontoret har modtaget ekstra mange klager fra borgere efter
centraliseringen. Klagerne handlede mest om forsinkede udbetalinger af løn og sociale ydelser
som medarbejderne mente, kan løses hvis bare teknik og IT-forbindelserne fungerede som de skal
(det drejer sig ikke om Comby A/S service).
Der tilbydes misbrugsbehandling til dem der har behov for det. Effektiviteten af
misbrugsbehandling blev også diskuteret, da der desværre er mange der falder tilbage i misbrug.
Medarbejderne oplyste, at der desværre ikke bliver udarbejdet en handlingsplan til de klienter, der
har gennemført en misbrugsbehandling, og at dette skyldes manglende tid og ressourcer.
Medarbejderne mente, at der brug for to ekstra fultidsansatte sagsbehandlere hvis
misbrugsbehandlingen skal effektiviseres.
Delegationen mødtes også med lokaludvalget, hvor formålet var at høre status og erfaringer i
lokaludvalget. Det er generelt gået godt, dog med mindre usikkerheder i forhold til
opgavefordelingen mellem udvalgssekretæren og lokaludvalget.
Opfølgningsopgaver og spørgsmål, som er fremkommet under møder og besøg, er blevet
videresendt til de relevante forvaltninger til videreforanstaltning. Nogle opfølgningsopgaver blev
overdraget til det enkelte Økonomiudvalgsmedlem efter eget ønske.
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Der har været udgifter forbundet med rejse, ophold og udbetaling af dagpenge.
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Ingen.
Det videre forløb
Spørgsmål og opfølgningsopgaver er blevet videresendt til forvaltningerne til videre foranstaltning.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat.
Bilag
1. Rejserapport fra Tasiilaq den 5.-8. august 2015
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 66
Økonomiudvalget
06G Evalueringen af Lokaludvalgene
Lokaludvalgene Paamiut, Tasiilaq samt Ittoqqortoormiit
Til orientering
J.nr.: 01.03.50
Fælles Service - direktør Marie Fleischer / MFLE
Sagsresumé
Efter et års virke, har lokaludvalgene Paamiut, Tasiilaq samt Ittoqqortoormiit udmeldt følgende: Det
er et år hvor der er indsamling af viden og erfaring til at bygge videre med til 2016. Der er
overordnet stor tilfredshed men der er også forbedringsmuligheder.
Lokaludvalgsmedlemmerne har hver især arbejdet ihærdigt, hvor de enkelt vis har taget ansvaret
til sig, for at realisere de enkelte projekter. Lokaludvalgsmedlemmerne har således stået som
projektkoordinator/ torholder, og har stået for det største af arbejdet. Borgerne er først ved at lære,
hvordan de kan indgå i ”arbejdet”/ lokaludvalgsarbejdet. Det er dog ønskeligt at flere borgere
deltager til borgermøderne/ debataftenerne i fremtiden. Og man håber at IT netværket vil være et
godt redskab til fremtidigt arrangementer. Ligesom at lokaludvalgene har oprettet facebook side, i
håb om at man på denne måde kan komme i kontakt med borgerne.
Lokaludvalgene har endnu ikke haft den store kontakt med de enkelte udvalg og økonomiudvalget.
Denne samarbejdsmulighed ønskes forbedret i løbet af 2016. Også samarbejdsmulighed med de
enkelte forvaltninger i kommunen ønskes forbedret.
Kommunikation imellem lokaludvalgsmedlemmerne skal også tilrettelægges, således en smidigt og
velfungerende kommunikationsproces kan tilvejebringes.
Indstilling
Borgmestersekretariatet indstiller overfor Økonomiudvalget:
- at evalueringen tages til efterretning
- at sagen sendes til kommunalbestyrelsen til orientering
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen besluttede d. 19. december 2012 at der skal nedsættes lokaludvalg i
Kommuneqarfik Sermersooq. Der er tre lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq, et i Tasiilaq, et i
Ittoqqortoormiit og et i Paamiut.
Det er nærliggende at evaluere lokaludvalgskonceptet ud fra 3 perspektiver, hvor formålet vil være
at få belyst:


Lokaludvalgene som bindeled mellem borgere, forvaltninger og de stående udvalg
o At identificere hvilke faktorer, der begrænser lokaludvalgenes muligheder for at
udfylde rollen som demokratisk bindeled
o At identificere handlingsanvisende anbefalinger til hvordan man kan justere på
lokaludvalgskonceptet for at opnå en bedre effekt
Lokaludvalgenes brug af puljemidler
o At identificere i hvor høj grad lokaludvalgenes af puljemidler bidrager til at opfylde
formålet med ”at fremme samarbejdet mellem lokalområdets beboere, foreninger,
kommunale politikere og myndigheder og bevare, samt videreudvikle
lokalsamfundene og disses fysiske, kulturelle og demokratiske muligheder og
værdier”.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 67
Økonomiudvalget

Selve lokaludvalgskonceptet
o At identificere i hvor høj grad de formelle rammer for lokaludvalgene bidrager til
opgaveløsningen, herunder den administrative betjening.
Disse 3 perspektiver har til formål at finde konkrete anbefalinger til hvordan vi kan justere på
lokaludvalgskonceptet for at opnå bedre effekt.
Lokaludvalget kan alene varetage opgaver indenfor Kommunalfuldmagten og øvrig gældende
lovgivning. Kommunalfuldmagtsreglerne er de regler, der regulerer hvad kommunerne må bruge
deres midler til, med henblik på at opfylde almene behov lokalt. Inden for rammerne af
kommunalfuldmagten har Kommunalbestyrelsen udlagt følgende områder til lokaludvalgenes
varetagelse:
•
•
•
•
•
•
Afgive høringsvar i sager af særlige betydning for byen
Stille forslag til Kommunalbestyrelsen og stående udvalg
Aktiviteter der styrker fællesskabet og livskvaliteten i lokalområdet
Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere
Aktiviteter og tilbud, der fremmer og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og
kunstneriske miljø samt fritidslivet i byen
Nogle eksempler som lokaludvalgene ønsker at gennemføre:
– Borgermøder, styrkelse af frivillighed/ medejerskab, undervisning i
trommedans, kajakbygning, ren by-projekter, forfatterspire-aktiviteter,
idrætsaktiviteter
Efter et års virke, har lokaludvalgene Paamiut, Tasiilaq samt Ittoqqortoormiit udmeldt følgende
bemærkninger (fra mødet med alle lokaludvalgene pr. videokonference, torsdag den 14. januar
2016):
Det har været en travl tid for igangsætning af lokaludvalgskonceptet. Indgangen til arbejdet, og
tilpasning og forståelse for lokaludvalgets retningslinjer (vedtægten samt forretningsordenen).
Budgetlægning for 2015 skete også sent, hvoraf puljen først blev udmøntet i juni måned 2015. Så
man har haft travlt med at få realiseret de fastlagte projekter i løbet af det sidste halve år.
I forbindelse med budgettering af 2015, har man taget udgangspunkt i borgmesterens afholdte
borgermøde, hvori man har spurgt borgerne hvilket ønsker af tiltag de ønsker for deres by. Her må
man anslå, at dette har været vellykket.
Lokaludvalgsmedlemmerne har hver især arbejdet ihærdigt, hvor de enkelt vis har taget ansvaret
til sig, for at realisere de enkelte projekter. Lokaludvalgsmedlemmerne har således stået som
projektkoordinator/ torholder, og har stået for det største af arbejdet. Borgerne er først ved at lære,
hvordan de kan indgå i ”arbejdet”/ lokaludvalgsarbejdet.
Det er dog ønskeligt at flere borgere deltager til borgermøderne/ debataftenerne i fremtiden. Og
man håber at IT netværket vil være et godt redskab til fremtidigt arrangementer. Lokaludvalgene
har oprettet en facebook hjemmeside, i håb om at man på denne måde kan komme i kontakt med
borgerne.
Lokaludvalgene har endnu ikke haft den store kontakt med de enkelte udvalg og økonomiudvalget.
Denne samarbejdsmulighed ønskes forbedret i løbet af 2016. Også samarbejdsmulighed med de
enkelte forvaltninger i kommunen ønskes forbedret.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 68
Økonomiudvalget
Kommunikation imellem lokaludvalgsmedlemmerne skal også tilrettelægges, således en smidigt og
velfungerende kommunikationsproces kan tilvejebringes.
Lokaludvalgene som bindeled mellem borgere, forvaltninger og de stående udvalg:
Paamiut:
Der er stor interesse for lokaludvalget i Paamiut. Og der har været stort fremmøde til de forskellige
arrangementer som man har holdte i 2015. Men der er desværre ikke store fremmøde, når man
har holdt borgermøderne.
Konceptet lokaludvalg er noget nyt for Kommuneqarfik Sermersooq, hvorfor man er i
indlæringsfasen.
Tasiilaq:
Der er stor interesse for lokaludvalget i Tasiilaq. Og der har været stort fremmøde til de forskellige
arrangementer som man har holdt i 2015. Planlægning af året 2016 er fastlagt, og man regner med
at man fortsat vil arbejde, som hidtidigt.
Ittoqqortoormiit:
Det har ikke helt lykkes dem at samle borgere til borgermøderne. Men mødet med de ældre har
været en vellykket.
Til julesammenkomsten var der stort fremmøde, og arrangementet må anslås at være vellykket.
Hyggelig sammenkomst med forskellige indslag i løbet af aftenen.
Lokaludvalgenes brug af puljemidler:
Paamiut:
Man har fremsendt et forslag til fordeling af puljen til år 2016, og den er næsten tilsvarende med
året 2015, som har været en god oplæringsperiode for lokaludvalget i Paamiut.
97,5% af budgettet for 2015 er brugt.
Tasiilaq:
Tildeling af en pulje på kr. 350.000 var man rigtig godt tilfreds med. Og man gør godt brug af
midlerne. Borgerne har været inddraget til det forskellige arrangementer, som Lokaludvalget i
Tasiilaq har afholdt. ”Ved at gøre brug af disse, på en rigtig måde, er det et godt redskab til at
fremme samarbejde imellem de lokale og de forskellige interessegrupper i byen”.
58,6% af budget for 2015 er brugt.
Man bliver bedre med tiden, og man regner med, at 2016 vil blive endnu bedre.
Ittoqqortoormiit:
Alene tildeling af en pulje på kr. 150.000 er rigtig godt, og det er man tilfreds med.
55,2% af budgettet for 2015 er brugt.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 69
Økonomiudvalget
Selve lokaludvalgskonceptet:
Paamiut:
Man arbejder i henhold til det faslagte gældende regler, som kommunalbestyrelsen har lagt til
grund. Men konceptet om at man ikke skal være ”arbejdsgivere” har givet tvivlspøgsmål. Dette
undersøges af lokaludvalgenes koordinator.
Honorar som medlem af lokaludvalget bør være højere. – Dette er medlemmernes egne vurdering.
Man er tilfreds med den hjælp man får fra embedsmændene.
Tasiilaq:
Man er godt tilfredse med, at lokaludvalgskoordinatoren har været på besøg, og at man har fået et
kontor.
Man er mindre tilfreds med, at lokaludvalgsmedlemmerne ikke altid kommer til det aftalte møder.
Og man ønsker at ændre tidspunktet til deres månedlige møder.
Projektering og planlægning af arrangementerne, sker alt for ofte for sent. Dette vil man arbejde
videre med, således alt planlægges, og tilrettelægges i god tid, og i samarbejdspartnere med de
forskellige lokale interessenter.
Honoreringen som lokaludvalgsmedlem er for lav. Og det er i henhold til den opgavebyrden der er
tillagt en lokaludvalgsmedlem.
Løsningsforslag – faglig vurdering
Økonomisk og ressourcemæssig vurdering
Lovgrundlag og rammesættende dokumenter
Inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse
Det videre forløb
Følgende prioritering vil man sikre sig således der er bedre planlægning, bedre udnyttelse af
budget og man efterlever formålet bedre.
1) Fast månedlige opfølgning af budgettet til Lokaludvalgsmøderne.
2) Det enkelte lokaludvalgsmedlem skal være tovholder til mindst én projekt, som er
budgetlagt.
Bemærkninger fra Økonomisk Sekretariat
Der er ikke indhentet bemærkning fra Økonomisk Sekretariatet.
Bilag
1. Notat fra lokaludvalgsformand Peter A. Petersen, Paamiut - Eftersendes
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 70
Økonomiudvalget
06H Godkendelse af kommunens generelle beredskabsplan
Til beslutning
J.nr.: 85.02
Forvaltning for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Eftersendes.
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
7. Lukkede punkter
07A Klage over udpegningen af ny ICC-delegat
Til orientering
J.nr.: 00.08.10
Fælles Service – direktør Marie Fleischer / MFLE
Side | 71
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
07B Salg af B-3038 Brættet i Nuussuaq
Til beslutning
J.nr.: 73.01.50
Forvaltningen for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Side | 72
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Side | 73
Økonomiudvalget
07C Granitfliser / Natursten
Tilbud fra Grønlandsk Produktion A/S til fabrikation/forarbejdning af 1100 m2 granitfliser
Til beslutning
J.nr.: 23.02.12
Forvaltning for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
07D Salg af B-2052, Kapisillit
Til beslutning
J.nr.: 33.03
Forvaltningen for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Side | 74
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
07E Salg af B-335, Kuumiut
Til beslutning
J.nr.: 33.03
Forvaltningen for Anlæg og Miljø - direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Side | 75
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
07F Salg af B-117B, Paamiut
Til beslutning
J.nr.: 33.03
Forvaltningen for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Side | 76
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
07G Salg af B-916, Paamiut
Til beslutning
J.nr.: 33.03
Forvaltningen for Anlæg og Miljø – direktør Mike Jakob Kristiansen / MJKR
Side | 77
Dato: 18. feb. 2016
KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ
Økonomiudvalget
8. Eventuelt
9. Godkendelse af referat
Side | 78