Videregående i Oslo VO, generelt infohefte, oppdatert 10022016

Comments

Transcription

Videregående i Oslo VO, generelt infohefte, oppdatert 10022016
Oslo Voksenopplæring
Videregående opplæring
for voksne
Generell informasjon.
Oppdatert 10.02.2016. Erstatter infohefte fra 20.01.2015
1
Forord
Dette heftet gir deg mye informasjon om videregående opplæring for voksne.
Oslo VO anbefaler at du leser gjennom dette heftet før du skal søke videregående.
Noe av informasjonen er om regler som gjelder alle steder. Slike regler finner du i
Opplæringsloven. Vi gjør oppmerksom på at vi beskriver reglene på en forenklet måte.
Noe handler om regler og tilbud i Oslo Voksenopplæring.
Nytt, utvidet hefte planlegges ferdig i midten av februar 2016.
2
Innhold
Forord .................................................................................................................................................... 2
Innhold .................................................................................................................................................. 3
Hvem kan søke videregående opplæring for voksne? ................................................................. 4
Rettigheter ........................................................................................................................................ 4
Anbefalt norsknivå .............................................................................................................................. 4
Rådgivning ............................................................................................................................................ 4
Hvordan søker du? .............................................................................................................................. 5
Søknadsskjema ................................................................................................................................ 5
Dokumentasjon ................................................................................................................................ 5
Søknadsfrister .................................................................................................................................. 5
Søknadsdato ..................................................................................................................................... 5
Inntakstest ........................................................................................................................................ 5
Studiekompetanse............................................................................................................................... 6
Yrkeskompetanse. Ulike veier til målet. ......................................................................................... 7
Yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev ........................................................................... 7
Yrkeskompetanse med vitnemål.................................................................................................. 7
Praksiskandidat ............................................................................................................................... 7
Voksne lærlinger over 21 år .......................................................................................................... 7
Realkompetansevurdering ................................................................................................................ 8
Hvordan søker du realkompetansevurdering? ......................................................................... 8
Kostnader, studielån ........................................................................................................................... 8
Videregående opplæring i Oslo VO .................................................................................................. 9
Studiekompetansefag ..................................................................................................................... 9
Yrkesfag ............................................................................................................................................. 9
Elev i Oslo VO ...................................................................................................................................... 10
Plikt til å møte ................................................................................................................................ 10
Hvor lang tid tar opplæringen?................................................................................................... 10
Er det mulig å ta fag om igjen? .................................................................................................... 10
Nettstudier ...................................................................................................................................... 10
3
Hvem kan søke videregående opplæring for
voksne?
Rettigheter
Voksne søkere til videregående opplæring har rett til opplæring etter opplæringsloven
§ 4A-3 hvis de




kan dokumentere fullført 9-årig grunnskole eller tilsvarende opplæring
ikke har fullført videregående skole (i Norge eller i andre land)
er 25 år eller eldre i søknadsåret
har norsk personnummer (11 siffer)
Søkere med rett til voksenopplæring blir prioritert. Voksne uten rett til opplæringen kan
også søke, og kan få tilbud hvis det er ledige plasser.
Søkere uten dokumentasjon på fullført 9-årig grunnskole eller tilsvarende, må vise gjennom
tester og eventuelt realkompetansevurdering at de fyller kravene til inntak. Søkere som ikke
fyller kravene, kan søke grunnskole for voksne.
Søkere til Oslo VO må ha folkeregistrert adresse i Oslo.
Merk at elever som trenger læreplass, selv har ansvar for å skaffe læreplassen.
Anbefalt norsknivå
All undervisning, innleveringer og prøver i videregående opplæring er på norsk.
Hvis du har et annet morsmål enn norsk, bør du ha norskkunnskaper på nivå B1 muntlig og
skriftlig (tilsvarer bestått Norskprøve 3), før du søker videregående opplæring.
Rådgivning
Oslo VO anbefaler at du får veiledning av en rådgiver på Oslo VO Servicesenter før du søker
videregående opplæring eller realkompetansevurdering.
På Servicesenteret kan du blant annet få informasjon om opplæringstilbudet for voksne og
om muligheter for realkompetansevurdering.
Det er ikke nødvendig med timeavtale, men du må regne med ventetid i travle perioder.
Ta med deg bostedsbevis for Oslo, og dokumentasjon på arbeid og utdanning hvis du har.
4
Hvordan søker du?
Søknadsskjema
Du finner søknadsskjemaene for yrkesfag og
studiekompetansefag på https://felles.oslovo.no/
og på Oslo VO Servicesenter.
Du kan sende søknaden i posten eller levere den på
Oslo VO Servicesenter.
Dokumentasjon
Det er viktig at du legger ved dokumentasjon på
utdanning og folkeregistrert adresse i Oslo når du
leverer søknaden.
Du kan bestille bostedsattest ved å logge deg inn på
www.altinn.no.
Søknadsfrister
Oslo VO tar imot søknader gjennom hele året.
1. mars er søknadsfrist for oppstart i august
(hovedoppstart).
1. oktober er søknadsfrist for oppstart i januar (få fag).
Søknadsdato
Datoen når all nødvendig dokumentasjon er mottatt av
Oslo VO, regnes som søknadsdato. Se søknadsskjema.
Søknadsfrister og
inntakskalender:
1. mars:
Søknadsfrist for videregående
opplæring for voksne
med oppstart i august
Mars-juni:
Inntakstesting
Innen 1. juli:
Oslo VO sender svar
på søknaden
August:
Skolestart ca. 20. august
1. oktober:
Søknadsfrist for fag med
oppstart i januar (begrenset
tilbud)
Oktober/november:
Inntakstesting
Innen 1. desember:
Oslo VO S sender svar
på søknaden.
Dette betyr at søknaden ikke blir behandlet før
nødvendig dokumentasjon er levert.
Inntakstest
Det er viktig at du
tar inntakstestene.
Testene er ikke
eksamen!
De fleste søkere blir innkalt til test i norsk, engelsk og matematikk.
Du blir testet for å finne hvilket opplæringstilbud som passer best
for deg.
Det er viktig at du møter opp til test. Søknaden din blir ikke
behandlet videre før testen er gjennomført.
5
Studiekompetanse
De fleste høyskoler og universiteter krever at du har generell studiekompetanse for å søke
opptak.
Det er flere måter å få studiekompetanse på. Voksne som har fylt 23 år og har minst fem års
praksis/skolegang utover fullført grunnskole, kan få generell studiekompetanse ved å fullføre
og bestå disse seks fagene i videregående opplæring (”23/5-regelen”):
Norsk:
hovedmål, sidemål og muntlig
Engelsk
Historie
Samfunnsfag
Matematikk
Naturfag
393 årstimer
140 årstimer
140 årstimer
84 årstimer
224 årstimer
140 årstimer
Kilde: www.samordnaopptak.no
Les mer på www.samordnaopptak.no om generell studiekompetanse.
6
Yrkeskompetanse. Ulike veier til målet.
Yrkeskompetanse med fag- eller svennebrev
Opplæring i lærefag foregår både i skole og bedrift og fører frem til fag- eller svenneprøve.
Vanligvis er det to år på skole og to år som lærling.
Yrkeskompetanse med vitnemål
Opplæring i fag som helsesekretær og apotektekniker. Opplæringen er vanligvis på tre år
skole, eller som en kombinasjon av skole og praksis.
Praksiskandidat
Voksne med fem års relevant praksis i et lærefag og bestått teorieksamen i faget, kan gå opp
til fagprøven som praksiskandidat. Praksiskandidater er fritatt for fellesfagene.
Ta kontakt med en rådgiver ved Oslo VO Servicesenter for veiledning.
Se også www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/fagopplaring/praksiskandidat.
Voksne lærlinger over 21 år
Voksne kan tegne lærekontrakt selv om de ikke har gjennomført opplæring i yrkesfag
(Vg1 og Vg2). Læretiden er da vanligvis 4 år. Du må ta den teorien du mangler i løpet av
læretiden, og det kreves at du har bestått teorieksamen før du skal ta fag- eller svenneprøve.
For mer informasjon om lærling- og praksiskandidatordningene,
se www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no.
7
Realkompetansevurdering
Hvis du har relevant arbeidserfaring, kunnskaper og/eller ferdigheter innenfor et yrke eller
fag på videregående skoles nivå, men mangler formell kvalifisering/dokumentasjon, kan du
søke om realkompetansevurdering i faget eller fagene. Du bør ha gode norskkunnskaper og
kjenne de norske faguttrykkene godt.
En realkompetansevurdering tar utgangspunkt i læreplanen i faget. Du får en vurdering av
kompetansen din, og du kan eventuelt få en formell godkjenning av det du kan ut fra
beskrivelsene i læreplanen.
Godkjent realkompetanse er likeverdig med en bestått karakter i et fag. Resultatene av en
realkompetansevurdering er ”godkjent” eller ”ikke godkjent”. Det er ikke tallkarakter.
Gjennom en realkompetansevurdering får du også tilbakemelding om hva du mangler for å
få en sluttkompetanse (fag-/svennebrev eller vitnemål). Hvis du søker videregående
opplæring og har fått en realkompetansevurdering, trenger du bare opplæring i det du ikke
har dokumentert kompetanse i.
En realkompetansevurdering i yrkesfag gjøres gjennom en kartlegging av kompetansen din,
en faglig samtale med en fagperson og eventuelt en praktisk oppgave i faget.
Det er også mulig å få realkompetansevurdering i studiekompetansefag, men det anbefales å
ta en ordinær eksamen for å få en tallkarakter i faget.
Hvordan søker du realkompetansevurdering?
Du fyller ut et eget søknadsskjema for realkompetansevurdering. Du finner søknadsskjema
på nettsiden https://felles.oslovo.no. Søknaden kan leveres eller sendes i posten til Oslo VO
Servicesenter.
Hvis du ønsker å søke både realkompetansevurdering og opplæring i yrkesfag, kan du bruke
søknadsskjemaet for realkompetansevurdering.
For mer informasjon, se https://felles.oslovo.no og https://sinsen.oslovo.no
Kostnader, studielån
Videregående opplæring er et gratis offentlig tilbud. Hvis du får plass i videregående
opplæring, kan du søke lån i Lånekassen. For å ha rett til lån, må du ta fag som til sammen
utgjør minst 50 prosent av fulltidsutdanning.
All støtte fra Lånekassen blir gitt som lån. Hvis du klarer å bestå opplæringen du fikk støtte
til, kan deler av lånet bli gjort om til stipend. Hvis du ikke består alle fagene, må du betale
tilbake hele beløpet du har lånt. Du kan lese mer om dette på www.lånekassen.no.
8
Videregående opplæring i Oslo VO
Studiekompetansefag
Opplæring i studiekompetansefag er på dagtid og kveldstid på Oslo VO Sinsen.
Det er undervisning i hvert av fagene en eller to dager i uken.
Se egen katalog for Oslo VO med oversikt over fagene.
Yrkesfag
Yrkesfag inneholder opplæring i fellesfag, programfag og prosjekt til fordypning.
Fellesfagene er
Norsk
Engelsk
Matematikk
Naturfag
Samfunnsfag
Programfag og prosjektet til fordypning er praktisk og teoretisk opplæring i yrkesfag.
Opplæring i fellesfagene foregår mandager og tirsdager på dag- eller kveldstid på Oslo VO
Sinsen.
Programfag
Opplæring i programfagene foregår på dagtid tre dager i uken: onsdag, torsdag og fredag
ved ulike videregående skoler i Oslo.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Tilbudstype
Fellesfag
Fellesfag
Programfag
Sted
Oslo VO
Sinsen
Oslo VO
Sinsen
Andre
Andre
Andre
videregående videregående videregående
skoler
skoler
skoler
Dag og
kveldstid
Dag og
kveldstid
Dagtid
Når
Programfag
Fredag
Dagtid
Programfag
Dagtid
Se egen katalog for fagene som tilbys i Oslo VO.
Se også https://sinsen.oslovo.no.
9
Elev i Oslo VO
Plikt til å møte
Elevene har plikt til å møte
til undervisning og til
vurderingssituasjoner
(opplæringsloven § 4-3).
Når du får plass i videregående opplæring, er det viktig at du
møter opp til undervisningen. Stort fravær kan føre til at du
ikke får karakter i faget, og du kan miste skoleplassen.
Stort fravær kan føre til at
du mister skoleplassen.
Hvor lang tid tar opplæringen?
Elevene bruker ulik tid på å fullføre opplæringen. Elevene blir
inndelt i grupper etter faglig bakgrunn og nivå, og bruker derfor
ulik tid på fagene.
De som søker studiekompetansefag, kan søke ett eller flere fag samtidig. Hvor mange fag du
tar samtidig, påvirker også tiden det tar å fullføre opplæringen.
Er det mulig å ta fag om igjen?
Du får vanligvis bare tilbud om opplæringen i et fag én gang. Derfor er det viktig at du har
satt av tid til å følge undervisningen og til å lese og jobbe aktivt med fagene.
Nettstudier
I enkelte fag tilbyr Oslo VO undervisning i en kombinasjon av klasseromsundervisning og
nettstøtte. Se fagkatalogen.
Utdanningsetaten
Oslo Voksenopplæring
Servicesenter
Besøksadresse:
Karoline Kristiansens vei 8
Fyrstikktorget, Helsfyr
0661 OSLO
Telefon: 23 47 00 00
[email protected]
www.oslovo.no
10