Električne instalacije

Comments

Transcription

Električne instalacije
4.1
NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU
4
NAČRT ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
Investitor:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt:
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
na parcelni št. 350/2 k.o. KAŠELJ
Vrsta projektne dok.:
PZI – sprememba
Št. projekta:
03-09/2015
Za gradnjo:
DOZIDAVA
Projektant:
PROFI K2 inženiring d.o.o., Trbeže 5, 1260 Ljubljana
Direktor:
Marko KOKELJ
Odgovorni projektant:
Anton KOKELJ, dipl. inž. el.
E-0263
Odg. vodja projekta:
Marijan VRTOVEC, univ. dipl. inž. arh.
A-0305
Št. načrta:
1372-02-16
Izvod št.:
1 2 3 4
Kraj in datum:
Ljubljana, FEBRUAR 2016
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
KAZALO VSEBINE NAČRTA
4.2
št. 1372-02-16
SPLOŠNI DEL:
4.1
NASLOVNA STRAN Z OSNOVNIMI PODATKI O NAČRTU.………….………………..
1
4.2
KAZALO VSEBINE NAČRTA.………………………….……………………………………
2
TEKSTUALNI DEL:
4.3
A.
TEHNIČNO POROČILO..…………………….……………………………………………...
4
TEHNIČNI OPIS ............................................................................................................................4
A.1. SPLOŠNO .....................................................................................................................................4
A.2. MOČNOSTNE INŠTALACIJE .............................................................................................................4
A.2.1. Razsvetljava .......................................................................................................................4
A.2.2. Varnostna razsvetljava .......................................................................................................5
A.2.3. Moč .....................................................................................................................................5
A.2.4. Meritve porabljene energije ................................................................................................5
A.2.5. Prenapetostna zaščita ........................................................................................................6
A.3. SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE ......................................................................................7
A.3.1. Univerzalno ožičenje in multimedija (telefonska in računalniška inštalacija ter
predpriprava za projekcijo in interaktivne table) ................................................................................7
A.3.2. Antenska inštalacija ............................................................................................................7
A.3.3. Ozvočenje ...........................................................................................................................7
A.3.4. Video nadzorni sistem ........................................................................................................8
A.3.5. Protivlomno varovanje ........................................................................................................8
A.3.6. Protipožarni sistem .............................................................................................................8
B.
ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM ...............................................................................10
B.1. OZEMLJITEV ...............................................................................................................................10
B.2. GLAVNO IZENAČEVANJE POTENCIALOV ........................................................................................10
B.3. ODKLOP NAPAJANJA ...................................................................................................................11
C.
IZRAČUN OSVETLJENOSTI......................................................................................................12
C.1.
C.2.
C.3.
C.4.
C.5.
C.6.
C.7.
D.
UČILNICA....................................................................................................................................12
TABLA V UČILNICI ........................................................................................................................14
KNJIŽNICA ..................................................................................................................................15
SANITARIJE S PREDPROSTOROM .................................................................................................21
ČISTILA ......................................................................................................................................23
SHRAMBA IGRAL IN ORODJA ........................................................................................................24
HODNIK ......................................................................................................................................25
ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE .................................................................................26
D.1. STRELOVODNA NAPRAVA - LPS ....................................................................................................26
D.2. PRENAPETOSTNA ZAŠČITA - NOTRANJI LPS ..................................................................................26
E.
IZRAČUN KONIČNE MOČI IN DIMENZIONIRANJE KABLOV .................................................27
F. POPIS MATERIALA .......................................................................................................................29
Stran 2 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
GRAFIČNI DEL:
4.4
RISBE
- TLORIS TEMELJEV – STRELOVOD…..………………………………….………..………..…………..
1
- TLORIS PRIZIDKA – RAZSVETLJAVA………………...…………………………......………………....
2
- TLORIS PRIZIDKA – MOČ IN SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE….…...…….........…
3
- TLORIS KNJIŽNICE……...………………………………………….……….……………………….........
4
- TLORIS STREHE – STRELOVOD….…..………………………………….………..………..…………..
5
- SHEMA NAPAJANJA……………………..……………………………………………….………….........
6
- RISBA RAZDELILNIKA R-P2 (prizidek - levi del)……....………...………………………..……...........
7
- SHEMA INŠTALACIJE ZA AVTOMATIKO OGREVANJA TER OGR. ŽLEBOV IN ODTOKOV…...
8
- SHEMA INŠTALACIJE ZA AVTOMATIKO KLIMATA IN TOPLOTNE ČRPALKE............................
9
- SHEMA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE…...…………………………………….................................
10
- SHEMA INŠTALACIJE ZA UNIVERZALNO OŽIČENJE IN ANTENSKO INŠTALACIJO…..…........
11
- SHEMA PROTIVLOMNEGA VAROVANJA IN VIDEONADZORNEGA SISTEMA……….................
12
- SHEMA OZVOČENJA IN MULTIMEDIJE……..................................................................................
13
- SHEMA JAVLJANJA POŽARA…………...........................................................................................
14
Stran 3 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
4.3
TEHNIČNO POROČILO
A.
TEHNIČNI OPIS
A.1.
SPLOŠNO
Močnostne inštalacije obsegajo: splošno in varnostno razsvetljavo, moč in izenačevanje
potencialov.
Signalno komunikacijske inštalacije obsegajo: univerzalno ožičenje (telefonsko in računalniško
inštalacijo) in multimedija (projekcija in interaktivna tabla), antensko inštalacijo, ozvočenje, video
nadzorni sistem, protivlomno varovanje in protipožarni sistem.
Načrt močnostnih in signalno komunikacijskih inštalacij je izdelan skladno z veljavnimi tehničnimi
predpisi in standardi. Predvideni materiali za izvedbo ustrezajo veljavnim standardom.
Upoštevane so tehnične smernice:

TSG-N-002:2013 NIZKONAPETOSTNE ELEKTRIČNE INŠTALACIJE

TSG-N-003:2013 ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE

TSG-1-001:2010 POŽARNA VARNOST V STAVBAH

TSG-1-004 UČINKOVITA RABA ENERGIJE
Načrt je izdelan v skladu s 7. členom Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v
stavbah (Ur.l. RS št. 41/2009) in 5. členom Pravilnika o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS
št. 28/2009).
V kolikor bo izvajalec del pri izvajanju opazil neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti
dela ter o tem obvestiti distributerja omrežja.
Predvidene višine montaže elementov so razvidne iz tlorisov in legende. Merjene so od gotovih
tal - mišljena je sredina elementa oz. priključka razen tam, kjer je posebej napisano.
Za prekrivanje inštalacij v medstropovju, se v knjižnici izdela nov spuščen mavčni strop.
A.2.
MOČNOSTNE INŠTALACIJE
A.2.1. Razsvetljava
Po prostorih prizidka in knjižnice so predvidene LED svetilke, razen svetilk za osvetlitev table ter svetilk
v prostoru za čistila in v shrambi za igrala in orodje, kjer so predvidene fluorescenčne svetilke. V
učilnicah in knjižnici so predvidene viseče svetilke z direktno porazdelitvijo svetlobe, po ostalih
prostorih pa nadgradne svetilke.
V učilnicah so za osvetlitev table predvidene fluorescenčne svetilke z asimetričnim reflektorjem.
Svetilke so predvidene s priborom za obešanje na strop. Lokacije omenjenih svetilk se prilagodi ob
izvedbi (lokaciji in dimenziji table).
Vklop zunanje svetilke, razsvetljave na hodnikih in v sanitarijah je predviden z IR senzorji gibanja. V
ostalih prostorih je vklop svetilk predviden s stikali, lokalno ob vratih. Predvidena stikala so iz
nelomljivega materiala, proizvod Jung. Stikala so predvidena na višini 1,1m od tal.
Višine montaže so razvidne iz tlorisov in legende. Višine za montažo visečih svetilk so merjene od
zgornjega roba svetilke.
Inštalacija razsvetljave v prizidku je predvidena s kabli, uvlečenimi v zaščitne cevi, položene pod
ometom. V učilnicah se inštalacijo po stropu izvede s kabli, uvlečenimi v zaščitne cevi, položene v
medstropovju.
Stran 4 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
Inštalacija razsvetljave v knjižnici je na stropu predvidena s kabli, uvlečenimi v zaščitne cevi, položene
v medstropovju, na steni pa s kabli, uvlečenimi v zaščitne cevi, položene pod ometom. Na stropu se
nato izdela sekundarni strop iz mavčnih plošč za prekrivanje inštalacij.
A.2.2. Varnostna razsvetljava
Varnostna razsvetljava je namenjena označevanju izhodnih poti v slučaju izpada omrežne napetosti.
Montirani sta dve vrsti svetilk. V določenih svetilkah splošne razsvetljave so vgrajeni AKU moduli
varnostne razsvetljave, z lastnim virom napajanja v pripravnem spoju. Montirane so tudi samostojne
svetilke varnostne razsvetljave, z vgrajenim lastnim virom napajanja v pripravnem oziroma trajnem
spoju (razvidno iz tlorisa in legende). Vse svetilke varnostne razsvetljave imajo enourno avtonomijo in
se v primeru izpada omrežne napetosti avtomatsko preklopijo na lastni vir napajanja.
Z varnostno razsvetljavo so pokriti hodniki in notranji prostori v katerih se zadržuje večje število ljudi.
Vse svetilke varnostne razsvetljave morajo imeti oznako, iz katere je razvidno:
- iz katerega razdelilnika se napaja,
- številka tokokroga oziroma inštalacijskega odklopnika,
- zaporedna številka svetilke v liniji.
V bližini svetilk varnostne razsvetljave, ki nakazujejo pot rešitve oziroma izhoda, mora biti tudi ustrezna
oznaka oziroma piktogram za prikaz smeri poti rešitve oziroma izhoda.
Inštalacijski odklopnik v razdelilniku mora biti označen tako (rdeče), da je razvidno, da napaja tokokrog
varnostne razsvetljave.
Inštalacija varnostne razsvetljave je predvidena enako kot pri splošni razsvetljavi.
A.2.3. Moč
Za napajanje dela šole kjer je tudi knjižnica in prizidek, je predviden nov razdelilnik R-P2. Napajanje
2
razdelilnika je predvideno z novim kablom NYY-J 5x16mm iz obstoječega razdelilnika R-G.
Predvideno je, da se v omari R-G dogradi podnožje z glavnimi varovalkami za zaščito omenjenega
kabla.
Sistem napajanja in preseki kablov so razvidni iz priložene sheme napajanja in risb razdelilnika.
Vtičnice so predvidene iz nelomljivega materiala, razen v zidnih kanalih. Višine montaže vtičnic so
razvidne iz tlorisa in legende, vendar jih je potrebno pred izvedbo uskladiti z dokončno postavitvijo
opreme.
Lokacije vtičnic in priključkov za napajanje strojnih inštalacij je potrebno uskladiti z načrtom strojnih
inštalacij.
Višine montaže so razvidne iz tlorisov in legende.
Inštalacija moči v prizidku je predvidena s kabli, uvlečenimi v zaščitne cevi, položene pod ometom. V
učilnicah se inštalacijo po stropu izvede s kabli, uvlečenimi v zaščitne cevi, položene v medstropovju.
Inštalacija moči v knjižnici je na stropu predvidena s kabli, uvlečenimi v zaščitne cevi, položene nad
ometom, na steni pa s kabli, uvlečenimi v zaščitne cevi, položene pod ometom. Na stropu se nato
izdela sekundarni strop iz mavčnih plošč za prekrivanje inštalacij.
Trase po obstoječem delu šole so predvidene s kabli, položenimi v NIK kanalih.
A.2.4. Meritve porabljene energije
Meritve porabljene so obstoječe in niso predmet tega načrta.
Stran 5 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
A.2.5. Prenapetostna zaščita
V merilni omari MO mora biti vgrajena prenapetostna zaščita 1. stopnje, V KOLIKOR JE NI
VGRAJENE, JO JE POTREBNO DOGRADITI! V novem razdelilniku R-P2 je predvidena
prenapetostna zaščita 2. stopnje.
Za kvalitetno zaščito elektronskih naprav, predlagamo investitorju, da na vtičnice montira še zaščito 3.
stopnje.
Stran 6 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
A.3.
SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
A.3.1. Univerzalno ožičenje in multimedija (telefonska in računalniška
inštalacija ter predpriprava za projekcijo in interaktivne table)
Od obstoječe komunikacijske omare, v obstoječem delu šole, je predvidena inštalacija do posameznih
podatkovnih vtičnic in Wi-Fi dostopne točke po prostorih prizidka in knjižnice.
Podatkovne vtičnice so predvidene iz nelomljivega materiala, razen v zidnih kanalih. Imeti morajo
protiprašni pokrovček.
V hodniku prizidka je predvidena tudi Wi-Fi dostopna točka. Poleg lokacij za Wi-Fi dostopno točko je
predvideno tudi močnostno napajanje 230V, v kolikor ne bo izvedeno PoE napajanje.
V vseh učilnicah je predvidena HDMI in VGA povezava med lokacijo za računalnik (kateder) in
projektorjem (strop). MIKROLOKACIJE PROJEKTORJEV IN INTERAKTIVNIH TABEL JE
POTREBNO PRED IZVEDBO USKLADITI Z INVESTITORJEM!. Povezava med USB vtičnico pri
katedru in interaktivno tablo je predvidena z USB kablom, uvlečenim v zaščitno cev ø32 mm. PRED
IZVEDBO USKLADITI TIP KABLA ZA POVEZAVO MED INTERAKTIVNO TABLO IN
RAČUNALNIKOM S TIPOM INTERAKTIVNE TABLE!.
V obstoječi KO je potrebno prilagoditi/uskladiti/dodati opremo glede na trenutno stanje
Inštalacija v prizidku je predvidena s kabli, uvlečenimi v zaščitne cevi, položene pod ometom. V
učilnicah se inštalacijo po stropu izvede s kabli, uvlečenimi v zaščitne cevi, položene v medstropovju.
Inštalacija v knjižnici je na stropu predvidena s kabli, uvlečenimi v zaščitne cevi, položene nad
ometom, na steni pa s kabli, uvlečenimi v zaščitne cevi, položene pod ometom. Na stropu se nato
izdela sekundarni strop iz mavčnih plošč za prekrivanje inštalacij.
Trase po obstoječem delu šole so predvidene s kabli, položenimi v NIK kanalih.
A.3.2. Antenska inštalacija
Od obstoječe komunikacijske omare, v obstoječem delu šole, je predvidena inštalacija do posameznih
antenski vtičnic po prostorih prizidka in v knjižnici.
Inštalacija od KO je predvidena preko delilnih omaric z delilniki.
Predvidene antenske vtičnice morajo imeti možnost dvosmerne komunikacije.
V obstoječi KO je potrebno prilagoditi/uskladiti/dodati opremo glede na trenutno stanje
Inštalacija je predvidena enako kot pri univerzalnem ožičenju.
A.3.3. Ozvočenje
Od obstoječe centralne naprave ozvočenje, v obstoječem delu šole, je predvidena inštalacija do
posameznih zvočnikov po prostorih prizidka in v knjižnici.
Za lokalno regulacijo glasnosti je v predviden atenuator jakosti zvoka.
Zvočniki so predvideni na stropu po hodniku ter na steni v učilnicah in knjižnici.
V obstoječi napravi ozvočenja je potrebno prilagoditi/uskladiti/dodati opremo glede na trenutno stanje
Inštalacija je predvidena enako kot pri univerzalnem ožičenju.
Stran 7 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
A.3.4. Video nadzorni sistem
Predvideno je, da se na obstoječ video nadzorni sistem priklopi še eno novo video kamero.
Potrebno je prilagoditi/uskladiti/dodati opremo glede na trenutno stanje!
V hodniku prizidka je predvidena nova notranja dnevno/nočna IP video kamera, v kupoli, za montažo
na strop.
Kamere se napaja preko UTP kabla, zato ločeno napajanje ni potrebno. Med snemalno napravo in
posamezno kamero je potrebno izvesti le povezavo z UTP kablom. Mrežno stikalo mora imeti funkcijo
PoE.
Inštalacija je po hodniku prizidka na stropu predvidena s kablom, uvlečenim v zaščitno cev, položeno
pod ometom, trasa po obstoječem delu šole pa je predvidena s kablom, položenim v NIK kanalu.
A.3.5. Protivlomno varovanje
V hodniku prizidka je predviden nov razširitveni moduli za 16 con, v podometni omarici pod stropom
oziroma na stropu – razvidno iz tlorisa in sheme.
Razširitveni modul se poveže z obstoječo protivlomno centralo v obstoječem delu šole.
Po prostorih prizidka in v knjižnici so predvideni stenski pasivni IR senzorji gibanja. Predvideni so po
vseh prostorih, kjer je možnost vloma.
Na obeh straneh hodnika je predvidena LCD tipkovnica (šifrator) za upravljanje s sistemom.
Predviden je tihi alarm.
Inštalacija je predvidena enako kot pri univerzalnem ožičenju.
A.3.6. Protipožarni sistem
Sistem je projektiran v skladu s smernico VdS 2095 in skupino standardov EN 54. To pomeni, da so
avtomatski javljalniki požara predvideni povsod razen v mokrih prostorih (v tistih sektorjih kjer je
zahteva po AJP).
Vse tehnične rešitve v projektu so usklajene z ostalimi elektro in strojnimi inštalacijami.
Projektiran je protipožarni sistem za odkrivanje in javljanje požara v njegovi najzgodnejši fazi, ko je
gašenje še relativno lahko, nevarnost za človeška življenja majhna, nenazadnje je majhna tudi
materialna škoda. Ta protipožarni sistem avtomatsko zaznava fenomene požara in v primeru slednjega
se aktivirajo različni izhodi (npr. vklop siren, izklop klimatov ipd… Protipožarni sistem naj bo
adresibilen, kar omogoča določitev mikrolokacije požara.
Za obdelavo podatkov protipožarnega sistema je predvidena analogna adresibilna protipožarna
centrala za celotno šolo s kuhinjo, s petimi adresibilnimi zankami ter lastnim rezervnim napajanjem.
Predvidena je v avli, pri vhodu.
Centrala omogoča priključitev adresibilnih javljalnikov in krmilno–izvršilnih elementov, s katerimi lahko
krmilimo različne naprave v objektu v primeru požara.
Napajanje požarne centrale je predvideno iz razdelilnika R-G, in sicer preko posebno varovanega
tokokroga. Varovalka mora biti ustrezno označena z rdečo barvo in napisom.
V primeru izpada zunanje omrežne napetosti je potrebno zagotoviti izvor rezervnega napajanja (AKU
baterije) ustrezne kapacitete.
V primeru izpada zunanje omrežne napetosti je potrebno zagotoviti izvor rezervnega napajanja (AKU
baterije) za centralo, ki bodo zagotovili avtonomijo 48 ur ob pogoju, da se izpad omrežne napetosti
takoj javi na VNC (varnostno nadzorni center) in je zagotovljen servis v 24 urah.
Stran 8 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
Preklop na rezervno napajanje je avtomatski in obratno ko se povrne omrežna napetost.
Vsi elementi protipožarnega javljalnega sistema v prizidku in knjižnici bodo priključeni v zanko L5.
Zanke L1,L2 in L3 so predvidene za ostale prostore šole, L4 pa za kuhinjo. Vsi elementi bodo
priključeni v dvožilne adresibilne zanke, ki se začnejo in končajo v centrali.
Protipožarno varovanje prostorov je predvideno z adresibilnimi optičnimi dimnimi javljalniki požara.
Število in namestitev javljalnikov požara je projektirano glede na vrsto uporabljenih javljalnikov,
geometrijo prostora (velikost, višina, oblika stropa oziroma strehe), glede na uporabo prostora in glede
na razmere okolja v nadzorovanem prostoru (temperatura, vlaga, prepih,..). Točkovni javljalniki bodo
montirani preko podnožij direktno na strop in bo vsak pokrival določeno površino prostora. Delujejo po
principu odboja IR svetlobe od dimnih delcev ter tako posredno zaznavajo dim. Razpršena svetloba
zadene fotocelico in ta sproži alarm. Analogni pomeni tudi javljalnik, ki se avtomatsko prilagaja glede
na zaprašenost prostora in kateremu lahko sami nastavljamo občutljivost programsko preko
protipožarne centrale.
V primeru sprožitve omenjenih avtomatskih javljalnikov se bo alarm prenesel na 24-urni varnostni
nadzorni center.
Ročni javljalniki so pomemben element protipožarnega javljanja in evakuacije zaposlenih in
obiskovalcev. Pomembni so predvsem takrat, ko uslužbenec ali obiskovalec zazna in odkrije začetni
požar še pred avtomatskim točkovnim javljalnikom. Zato bodo ročni javljalniki nameščeni pri vseh
vhodih oziroma izhodih, zaradi razdalj pa tudi na nekaterih ostalih mestih – razvidno iz tlorisa.
Predvideni so na višini 1,4 m od tal.
Za zvočno alarmiranje je v hodniku predvidena notranja adresibilna požarna alarmna sirena.
Višine in lokacije montaže so razvidne iz tlorisa in legende.
Predviden je prenos alarma in napake požarnega sistema preko TAU vmesnika - ETHERNET modula
(IP + GPRS), ki preko internetne linije pošilja signale alarma in napake na 24 – urni dežurni center
varnostnega podjetja. Dežurni center bo ob sprožitvi alarma takoj obvestil mobilne intervencijske ekipe,
ki bodo v najkrajšem možnem času intervenirale. Varnostna služba bo na telefone obvestila za varnost
zadolžene ljudi o alarmu na tem objektu. Vsi dogodki na protipožarni centrale se bodo sproti beležiti v
spomin na centrali. Internetna linija za prenos je stalno nadzorovana in v primeru izpada (obveščen
VNC) se vključi back up brezžični podatkovni prenos GPRS. Za tak način prenosa podatkov na VNC je
potrebno na objektu zagotoviti internetno povezavo in v samem modulu tudi podatkovno SIM kartico.
Pri takem načinu prenosa ne potrebujemo analogne telefonske linije.
Inštalacija v prizidku je predvidena s kabli, uvlečenimi v zaščitne cevi, položene pod ometom. V
učilnicah se inštalacijo po stropu izvede s kabli, uvlečenimi v zaščitne cevi, položene v medstropovju.
Inštalacija v knjižnici je na stropu predvidena s kabli, uvlečenimi v zaščitne cevi, položene nad
ometom, na steni pa s kabli, uvlečenimi v zaščitne cevi, položene pod ometom. Na stropu se nato
izdela sekundarni strop iz mavčnih plošč za prekrivanje inštalacij.
Trase po obstoječem delu šole so predvidene s kabli, položenimi v NIK kanalih.
Tam kjer je projektirana inštalacija v ognjevarni izvedbi EI30, je potrebno paziti na to, da bodo tudi vse
trase in pritrdilni materiali v tej zahtevani izvedbi. Te kable ni dovoljeno polagati v nadometni
inštalacijski kanal skupaj z ostalimi kabli, ki niso v izvedbi EI30.
Stran 9 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
ZAŠČITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM
B.
Zaščito pred električnim udarom dosežemo z uporabo ustreznih ukrepov in to:
 z zaščito pred neposrednim dotikom
 z zaščito pred posrednim dotikom
Zaščito pred neposrednim dotikom izvedemo:
-
z zaščito delov pod napetostjo z izolacijo (s tem preprečimo vsak dotik z deli pod napetostjo)
z zaščitnimi pregradami ali okrovi
z ovirami, ki preprečujejo naključni dostop do delov pod napetostjo
z zaščito, s postavitvijo izven dosega rok
Zaščito pred posrednim dotikom izvedemo z avtomatičnim odklopom napajanja. V primeru okvare na
inštalaciji le-ta prepreči nastanek napetosti dotika takšne vrednosti in trajanja, ki bi pomenila nevarnost
v smislu škodljivega fiziološkega delovanja.
Splošni principi zaščite pred posrednim dotikom so:
 ozemljitev
 glavno in dodatno izenačenje potencialov
 odklop napajanja
B.1.
OZEMLJITEV
Izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani z zaščitnim vodnikom pod pogoji, ki jih zahteva vrsta
razdelilnega sistema. Hkrati dostopni izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani na isti ozemljitveni
sistem posamezno, v skupinah ali skupno.
B.2.
GLAVNO IZENAČEVANJE POTENCIALOV
V vsaki zgradbi mora vodnik za glavno izenačenje potencialov medsebojno povezati naslednje
prevodne dele:







glavni zaščitni vodnik
vodnik PEN, če je sistem TN in če je dovoljena napetost dotika 50V ali višja
glavni ozemljitveni vodnik ali glavno ozemljitveno sponko
cevi in podobne kovinske konstrukcije znotraj zgradbe
kovinske dele konstrukcij
centralno kurjavo
strelovodno inštalacijo
Kovinski deli, ki od zunaj vstopajo v zgradbo, morajo biti povezani čim bližje svoji vstopni točki na
glavno izenačenje potencialov.
Pri razdelilniku R-P2 je predvidena glavna doza izenačevanja potencialov GIP, v kateri se združijo
ozemljitveni vodi iz posameznih doz izenačevanja potencialov IP oziroma kovinskih mas. Glavni
ozemljitveni vodnik je predviden od GIP do ozemljila objekta.
Za pravilno izvedeno izenačevanje potencialov je potrebno povezati vse cevne inštalacije (voda,
2
2
centralna kurjava, plin) ter vse večje kovinske mase. Povezave se izvede z vodniki 6 mm in 10 mm .
Stran 10 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
OSNOVNI PRINCIP POVEZAVE GIP
GIP
PO
K
CO
VI
PI
SI
O
Na risbi oznake pomenijo:
- zbiralka gl. izenač. potenciala
- priključna omarica
- kanalizacija
- centralno ogrevanje
- vodovodna inštalacija
- plinska inštalacija
- strelovodna inštalacija
- ozemljilo
B.3.
1
2
3
4
5
6
7
*
- vodnik za povezavo z glavnim razdelilnikom
- vodnik za povezavo z inštal. centralnega ogrevanja in kanalizacije
- vodnik za povezavo z ozemljilom
- vodnik za povezavo s kovinskimi elementi zgradbe in armaturo
- vodnik za povezavo z napravami informacijskega sistema
- vodnik za povezavo z vodovodnimi in plinskimi inštalacijami
- vodnik za povezavo s strelovodno inštalacijo
- povezava je potrebna pri sistemih TN
ODKLOP NAPAJANJA
Predviden sistem inštalacije je TN, zato je kot zaščitni ukrep pred udarom električnega toka predviden
samodejni odklop (z inštalacijskimi odklopniki oz. talilnimi varovalkami).
TN sistem zahteva, da morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani z zaščitnim vodnikom z
ozemljilno točko napajalnega sistema. Zaščitne naprave in prerezi vodnikov morajo biti izbrani tako, da
pride do samodejnega odklopa v času, ki ustreza navedenim vrednostim. Samodejni odklop se mora
izvršiti, če pride do okvare oziroma stika zanemarljive upornosti med faznim in zaščitnim vodnikom
oziroma izpostavljenim prevodnim delom v poljubni točki inštalacije. Varovalni elementi morajo biti
izbrani tako, da zagotavljajo pri najvišji pričakovani napetosti 230V, 50Hz, ustrezne odklopne čase in
sicer:
- za neprenosne porabnike
- za prenosne porabnike in vtičnice
- za prenosne porabnike in vtičnice
230V
400V
Smatra se, da je zahtevam zadoščeno, če velja:
t = 5 sek.
t = 0,4 sek.
t = 0,1 sek.
Zs  Ia  U0
kjer je:
Zs Ia U0 -
impedanca tokokroga v okvari
tok, ki zagotavlja samodejni odklop zaščitne naprave
nazivna napetost proti zemlji
Stran 11 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
C.
IZRAČUN OSVETLJENOSTI
Osvetljenost prostorov s splošno in varnostno razsvetljavo je izračunana s programom Relux.
Izračun osvetljenosti po prostorih je prikazan v nadaljevanju. Dosežene vrednosti so v mejah priporočil.
C.1.
UČILNICA
Stran 12 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
Stran 13 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
C.2.
TABLA V UČILNICI
Stran 14 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
C.3.
KNJIŽNICA
Stran 15 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
Stran 16 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
Stran 17 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
Stran 18 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
Stran 19 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
Stran 20 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
C.4.
SANITARIJE S PREDPROSTOROM
Stran 21 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
Stran 22 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
C.5.
ČISTILA
Stran 23 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
C.6.
SHRAMBA IGRAL IN ORODJA
Stran 24 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
C.7.
HODNIK
Stran 25 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
D.
ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE
D.1.
STRELOVODNA NAPRAVA - LPS
Objekt bo ščiten pred delovanjem strele s strelovodno inštalacijo, v skladu z veljavnimi predpisi.
Zunanji LPS sestavljajo:
- Lovilni sistem
- Odvodni sistem
- Merilni oziroma preizkusni spoj
- Ozemljitveni sistem
Lovilni sistem
je predviden z Al vodnikom ø8mm, lovilno palico in žlebom. Vodnik lovilnega voda bo položen na
strešne in slemenske nosilce. Na lovilni vod se bo povezalo vse večje kovinske mase (kovinski dimniki
oziroma zračniki, itd…).
Odvodni sistem
tvori povezavo med lovilnim in ozemljitvenim sistemom. Odvodi iz strehe do preizkusnega spoja so
predvideni z Al vodnikom ø8 mm, položenim na zidne nosilce oziroma pritrjenim s cevnimi objemkami
na odtočne cevi žlebov. Povezava od merilnega spoja do ozemljila pa je predvidena z ozemljilnim
trakom FeZn 25x4mm.
Merilni oziroma preizkusni spoji
omogočajo ločitev ozemljitve od nadzemne inštalacije. S tem je omogočena kontrola ozemljitve
strelovodne naprave. Preizkusni spoji so predvideni na fasadi oziroma na odtočni cevi iz žleba,
H=1,5m.
Ozemljitveni sistem
je predviden z ozemljilnim trakom FeZn 25x4mm, položenim v temeljih objekta. Ta služi kot ozemljilo
izenačevanja potencialov. Okoli objekta se v zemljo, 0,8m globoko, položi enak valjanec, ki služi kot
strelovodno ozemljilo. Valjanec bo položen kot zaključena zanka okoli objekta, katero se združi z zanko
okoli obstoječega objekta, tako, da bo tvorila zaključeno zanko okoli obeh objektov.
D.2.
PRENAPETOSTNA ZAŠČITA - NOTRANJI LPS
V merilni omari mora biti vgrajena prenapetostna zaščita 1. stopnje. V novem razdelilniku R-P2 je
predvidena prenapetostna zaščita 2. stopnje. Na posameznih vtičnicah, kjer bo priključena elektronska
oprema, pa si lahko uporabnik priključi še zaščito 3. stopnje.
Stran 26 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
IZRAČUN KONIČNE MOČI IN DIMENZIONIRANJE KABLOV
E.
Obremenitev R-P2:
Inštalirana moč:
Pi = 72,4kW
Faktor istočasnosti:
fi = 0,44
Konična moč:
Pk = Pi x fi = 31,9kW
Faktor omrežja:
cos φ = 0,95
Konični tok:
Ik = 48,4A
Tok varovalke/omejevalec toka:
Iv = 3x50A
Po izračunu ustrezajo nove glavne varovalke 3x50A v obstoječem razdelilniku R-G in nov dovodni
2
kabel NYY-J 5x16 mm .
Kontrolo zaščite pred prevelikimi tokovi izvedemo ustrezno s standardom.
Delovna karakteristika naprave, ki ščiti električni vod pred preobremenitvijo, mora izpolniti dva pogoja:
Ib  In  Iz
I2  1,45 x Iz
kjer je:
Pn Iz I2 Ib -
Ib 
nazivna moč porabnika
zdržni tok kabla, določen s standardom
tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave
tok, za katerega je tokokrog predviden, izračunan po formuli:
Pn
U  cos  
Pn
3  U  cos  
Ib 
za enofazne porabnike
za trifazne porabnike
Kontrola minimalnega potrebnega preseka kablov je izvedena ustrezno s standardom, in sicer po
formuli:
S min 
1
 Ia  t
K
kjer je:
K faktor določen v standardu
t izklopni čas zaščitne naprave (odčitan iz izklopne karakteristike zaščitne naprave)
Ia kratkostični tok, izračunan po formuli:
Ia 
U
Z
kjer je:
Unapetost proti zemlji
Zimpedanca zanke okvare - kratkostična impedanca, vključujoč vir, fazni vodnik od izvora do
mesta okvare in zaščitni (oz. nevtralni) vodnik od mesta okvare do vira.
2
Zgoraj omenjena formula za Smin velja le za preseke 10 mm ali več, za manjše preseke pa kontrole
Smin ne izvajamo.
2
Prerez vodnikov za glavno izenačevanje potencialov mora biti med 6 in 16 mm Cu, če vodnik ni
2
mehansko zaščiten, oziroma 16 mm Al, pri čemer v tem razponu ne sme biti manjši od polovice
prereza največjega zaščitnega vodnika v inštalacijskem sistemu.
Stran 27 od 43
kW
P
MOČ PORABNIKA
C
NYY-J 5x16
mm 2
95,27
A
A
Iz
In
I2
FAKTOR POLAGANJA KABLA
TRAJNI ZDRŽNI TOK KABLA
NAZIVNI TOK VAROVALKE
TOK DELOVANJA ZAŠČITE
A
s
%
%
%
mm 2
Ia
t
u1
u2
u
Smin
TOK OKVARE
DEJANSKI ODKLOPNI ČAS
PADEC NAP. DO STIKALNEGA BLOKA
PADEC NAP. OD SB DO PORABNIKA
SKUPNI PADEC NAPETOSTI
Iz tabele vidimo, da velja:
Ib ≤ In ≤ Iz in I2 ≤ Izx1,45
1,15
Ω
Z
SKUPNA IMPEDANCA
KONTROLA PRESEKA ZAŠČ. VODNIKA
2,52
Ω
Z1
IMPEDANCA OD SB DO PORABNIKA
2,00
0,52
0,03
764
0,301
0,201
0,100
Ω
Zo
IMPEDANCA DO STIKALNEGA BLOKA
90
m
l
DOLŽINA TOKOKROGA
Iz x 1,45
80,00
A
fp
50,00
0,90
65,70
A
Iz1
TRAJNI ZDRŽNI TOK KABLA ENEGA TKG.
73,00
16
mm 2
So
PRESEK NEVTRALNEGA VODNIKA
A
16
mm 2
Sf
PRESEK FAZNEGA VODNIKA
TIP KABLA OZIROMA VODNIKA
48,5
A
Ib
0,95
31,9
400
NAZIVNI TOK PORABNIKA
cos φ x η
V
Un
NAZIVNA NAPETOST
TIP NAPELJAVE
0,00
2,91
0,39
2,52
0,01
375
0,613
0,313
0,301
35
34,80
32,00
20,00
24,00
1,00
24,00
NYY-J 5x4
4
4
6,1
0,95
4,0
400
A
R-F
R-P2
PORABNIK
R-P2
01
R-G
TOKOKROG
STIKALNI BLOK
0,00
2,83
0,31
2,52
0,01
548
0,420
0,119
0,301
20
59,16
40,00
25,00
40,80
0,80
51,00
NYY-J 5x6
6
6
12,6
0,95
8,3
400
J
R-HIŠNIK
02
R-P2
0,00
3,31
0,79
2,52
0,01
203
1,134
0,833
0,301
35
21,03
14,50
10,00
14,50
1,00
14,50
NYM-J 4x1,5
1,5
1,5
2,3
0,95
0,5
230
A
RAZSVET.
29
R-P2
0,00
4,22
1,70
2,52
0,01
255,30
0,901
0,600
0,301
42
28,28
23,20
16,00
19,50
1,00
19,50
NYM-J 3x2,5
2,5
2,5
6,9
0,95
1,5
230
A
1F VTIČNICA
40
R-P2
0,00
2,75
0,22
2,52
0,01
227
1,015
0,714
0,301
30
18,85
14,50
10,00
13,00
1,00
13,00
NYM-J 5x1,5
1,5
1,5
1,5
0,95
1
400
A
VENTILATOR
26
R-P2
0,00
3,07
0,55
2,52
0,01
287
0,801
0,500
0,301
35
26,10
23,20
16,00
18,00
1,00
18,00
NYM-J 5x2,5
2,5
2,5
5,3
0,95
3,5
400
A
TOPL. ČRP.
50
R-P2
0,00
3,11
0,59
2,52
0,01
452
0,509
0,208
0,301
35
44,95
29,00
20,00
31,00
1,00
31,00
NYM-J 5x6
6,0
6,0
13,7
0,95
9
400
A
EL. GRELEC
51
R-P2
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
Tabele dimenzioniranja kablov
Stran 28 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
F. POPIS MATERIALA
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
Splošna določila:
V ceno dela je vključena dobava, montaža ter drobni in vezni material.
REKAPITULACIJA
skupaj
I.
PRIZIDEK
EUR
0,00
II.
KNJIŽNICA
EUR
0,00
III. IZDELAVA NAČRTA PID
EUR
0,00
IV. MERITVE
EUR
0,00
EUR
0,00
EUR
0,00
SKUPAJ VREDNOST DEL (brez DDV):
DDV (22%):
EUR
0,00
EUR
0,00
SKUPAJ VREDNOST DEL (z DDV):
EUR
0,00
V.
TRANSPORTNI STROŠKI
VI. NEPREDVIDENA DELA 5%
REKAPITULACIJA
Stran 29 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
I.
Prizidek
E/M
Opis
A.
količina
cena/enoto
skupaj
EUR
EUR
MOČNOSTNE INŠTALACIJE
VODOVNI MATERIAL IN ZIDNI KANAL
1.
Kabel pretežno uvlečen v zaščitno cev, položeno pod
ometom oziroma v tlaku ter delno v medstropovju. Delno
se kabel položi tudi v NIK kanalu:
- NYM-O 2x1,5 mm2
- NYM-J 3x1,5 mm2
- NYM-J 4x1,5 mm2
- NYM-J 5x1,5 mm2
- NYM-O 2x2,5 mm2
- NYM-J 3x2,5 mm2
- NYM-J 5x2,5 mm2
- NYM-J 5x6 mm2
- NYY-J 5x16 mm2
- IY(St)Y 3x2x0,8 mm
- LIYCY 3x0,75 mm
- LIYCY 5x0,75 mm
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
12
450
200
10
110
500
70
40
95
40
150
50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vodnik položen pod ometom oziroma v tlaku
- H07V-K 6 mm2
- H07V-K 10 mm2
m
m
140
10
0,00
0,00
0,00
0,00
Inštalacijska zaščitna PVC cev, dim.:
- ø16 mm
- ø26 mm
- ø40 mm
- ø48 mm
m
m
m
m
1.750
70
40
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.
Nadometni inštalacijski kanal NIK, različnih dimenzij
m
160
0,00
0,00
5.
Zidni kanal, Elba, 110/55, bele barve, s pripadajočim
materialom
m
4
0,00
0,00
24
0,00
0,00
kos
2
0,00
0,00
Viseča LED svetilka, Beghelli, tip: Atomic LED, 40W, LED,
3000K, IP40, z obešalnim priborom in AKU modulom
avtonomije 1h, sive barve
kos
3
0,00
0,00
2.
3.
SVETILKE S PRIBOROM
6.
7.
8.
Viseča LED svetilka, Beghelli, tip: Atomic LED, 40W, LED,
3000K, IP40, z obešalnim priborom, sive barve
kos
Nadgradna LED svetilka, Beghelli, tip: Atomic LED, 40W,
LED, 3000K, IP40, sive barve
PRIZIDEK
Stran 30 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
E/M
Opis
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Viseča fluorescenčna svetilka z asimetričnim
reflektorjem, sestavljena iz dveh svetilk (vložkov) in
profila, Halla, tip: Saza (2x 03-550D-1049E-P, E), 1x49W,
T5, EB, profil (03-0001, E) dolžine 4m, z zaključnima
pokrovoma (03-0006, E), obešalnim
priborom (03-0008, S) in sijalkama, sive barve
kos
količina
cena/enoto
skupaj
3
0,00
0,00
Nadgradna LED svetilka, Halla, tip: Rundo
(19-252K-10GHE/830), 22W, LED, 3000K, bele barve
kos
15
0,00
0,00
Nadgradna LED svetilka, Lena lighting, tip: Saturn LED
(063596), 9W, LED, 3000K, IP54, bele barve, s
pritrdilnim priborom
kos
3
0,00
0,00
Nadgradna LED svetilka, Lena lighting, tip: Saturn LED
(185342), 14W, LED, 3000K, IP54, bele barve, s
pritrdilnim priborom
kos
7
0,00
0,00
Nadgradna LED svetilka, Siteco, tip: LED Rondel
(0MD5247L54830), 22W, LED, 3000K, IP44, s pritrdilnim
priborom
kos
1
0,00
0,00
Nadgradna fluorescenčna svetilka, Beghelli, tip: Acciaio
Ticinque (14824), 1x28W, T5, EB, v zaščiti IP66, s sijalko
in pritrdilnim priborom
kos
3
0,00
0,00
Nadgradna LED varnostna svetilka, Beghelli, tip:
Lungalargaluce LED, largaluce leča - simetrični snop, 1h,
v pripravnem spoju, s pritrdilnim priborom
kos
3
0,00
0,00
Nadgradna LED varnostna svetilka, Beghelli, tip:
Lungalargaluce LED, lungaluce leča - asimetrični snop,
1h, v pripravnem spoju, s pritrdilnim priborom
kos
1
0,00
0,00
Nadgradna LED varnostna svetilka, Beghelli,
tip: Aestetica LED 8W, 1h, v pripravnem spoju in
pritrdilnim priborom
kos
5
0,00
0,00
Nadgradna LED varnostna svetilka za označevanje
izhodne poti, z enostranskim piktogramom, puščica
usmerjena navzdol, Beghelli, tip: Design LED 8W, 1h, v
pripravnem spoju, s pritrdilnim priborom
kos
3
0,00
0,00
Nadgradna LED varnostna svetilka za označevanje
izhodne poti, z enostranskim piktogramom, puščica
usmerjena navzdol, Beghelli, tip: Indica LED (19319),
2,6W, LED, IP42, 1h, v trajnem spoju, z nosilcem za
montažo na strop
kos
2
0,00
0,00
PRIZIDEK
Stran 31 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
E/M
Opis
20.
Nadgradna LED varnostna svetilka za označevanje
izhodne poti, z dvostranskim piktogramom, puščica
usmerjena levo oziroma desno, Beghelli, tip: Indica LED
(19309), 3,5W, LED, IP42, 1h, v trajnem spoju, z nosilcem
za montažo na strop
kos
količina
cena/enoto
skupaj
1
0,00
0,00
kos
kos
11
4
0,00
0,00
0,00
0,00
kos
kos
9
3
0,00
0,00
0,00
0,00
kos
1
0,00
0,00
Vtičnica 16A, 230V, z zaščitnim kontaktom in vgrajeno
zaščito pred dotikom delov pod napetostjo, kot Jung,
serija CD500 iz nelomljivega materiala, bele barve, s
odometno dozo, okvirjem in tesnilom
kos
19
0,00
0,00
Sklop treh vtičnic 16A, 230V, z zaščitnim kontaktom in
vgrajeno zaščito pred dotikom delov pod napetostjo, za
vgradnjo v zidni kanal, kot Elba, barva: bela
kos
5
0,00
0,00
25.
Stalni priključek 16A, podometne izvedbe
kos
7
0,00
0,00
26.
Doza izenačevanja potencialov, podometne izvedbe,
s Cu zbiralko:
- dim.: 200 x 150 x 70 mm
- dim.: 150 x 110 x 70 mm
kos
kos
1
1
0,00
0,00
0,00
0,00
Izdelava spoja s kovinsko maso, z objemkami in pritrdilnim
kos
materialom
12
0,00
0,00
KRMILNA OMARICA KO-OŽ (ogrevanje žlebov in
odtokov)
krmilna omarica EO-A, komplet z elementi za krmiljenje in
kos
napajanje tokokrogov električnega ogrevanja
1
0,00
0,00
STIKALA, SENZORJI, VTIČNICE, PRIKLJUČKI IN IP
21.
22.
23.
24.
27.
Stikalo, kot Jung, serija CD500 iz nelomljivega
materiala, bele barve, IP44, s podometno dozo,
okvirjem in tesnilom:
- Navadno
- Serijsko
IR senzor gibanja, kot Steinel:
- (IR1) stropni, tip: HF 3360, 360°, v zaščiti IP54, domet
8m v vse smeri
- (IR2) stropni, tip: IS 3360 ECO, 360°, domet 10m max
- (IR3) stenski, tip: IS 2160 ECO, 160°, v zaščiti IP54,
nastavljiv v vse smeri, domet 12m max
OGREVANJE ŽLEBOV IN ODTOKOV
28.
29.
Temperaturni regulator
kos
1
0,00
0,00
30.
Elektronski sklop EM-S s tipali za samodejno obratovanje
ob prisotnosti snega ali poledici
kos
1
0,00
0,00
PRIZIDEK
Stran 32 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
E/M
Opis
količina
cena/enoto
skupaj
31.
Atestirani grelni kabel za ogrevanje žlebov in odtokov
m
30
0,00
0,00
32.
Priklop odtoka "Pluvia", komplet s transformatorjem
kos
4
0,00
0,00
33.
Priključni vodotesni Raychem spoj
kos
4
0,00
0,00
kos
1
kos
1
kos
1
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
1
20
21
4
3
1
2
kos
kos
kos
kos
3
3
2
1
kos
kos
2
4
kos
4
kos
kos
3
1
kpl
1
0,00
0,00
kos
1
kpl
1
0,00
0,00
RAZDELILNIKI
34.
RAZDELILNIK R-P2 (prizidek - levi del)
Predviden kot kovinska omarica, podometne izvedbe, bele
barve, dim.: 700x900x150mm (po detajlu), s ključavnico, v
zaščiti IP43, skupaj z vgrajeno opremo:
- Vgradno inštalacijsko stikalo, kot Eti, tip: SV363, 63A,
3.p.
- Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito
kot Eti, tip: KZS 2M, C/16A, 30mA, 2.p.
- Inštalacijski odklopnik, kot Eti, tip: ETIMAT6:
B/6A, 1.p.
B/10A, 1.p.
C/16A, 1.p.
C/10A, 3.p.
C/16A, 3.p.
C/20A, 3.p.
- Varovalčni ločilnik, kot Eti, tip VLC 14, 50A/3.p.
- Cilindrični talilni vložki za varovalčne ločilnike VLC:
20A
25A
- Motorsko zaščitno stikalo MPxx/2p
- Stikalna ura, kot Schrack, tip: Digi 42 M1
- Inštalacijski kontaktor, kot Schrack, tip:
R20-11, 230V
R25-40, 230V
- Nizka signalna lučka za montažo na vrata, 230V,
zelene barve
- Prenapetostna zaščita razreda II, kot Hermi, tip:
PZH II V/275/50 M
PZH II B/255/50
KOMPLET:
35.
OBSTOJEČI RAZDELILNIK R-G (glavni)
dograditev:
- NV varovalčno stikalo, kot Schrack, tip: Quadron
volbreaker 3.p., vl. 000, do 100A, z vložki 3x 50A
KOMPLET:
PRIZIDEK
Stran 33 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
E/M
Opis
količina
cena/enoto
skupaj
PRIKLOP IN VEZAVA
36.
37.
Priklop:
- električnega grelnika
- toplotne črpalke
- prezračevalne naprave
- split sistema
- požarnih loput
- regulatorjev, črpalk, termostatov in ostalih elementov
avtomatike
Vezava:
- regulatorja ogrevanja
- obtočne črpalke za ogrevanje prezračevalne naprave
kos
kos
kos
kos
kos
1
1
1
2
8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
kos
11
0,00
0,00
kpl
kpl
1
1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MOČNOSTNE INŠTALACIJE SKUPAJ:
B.
STRELOVODNA NAPRAVA
1.
Ozemljilni trak FeZn 25x4 mm, položen v temeljih
objekta
m
110
0,00
0,00
Ozemljilni trak FeZn 25x4 mm, pretežno položen v zemlji
in delno na fasadi
m
90
0,00
0,00
Al vodnik ø8 mm, kot Hermi, tip: AH1, položen na strešnih
oziroma slemenskih nosilcih ter delno s cevnimi
objemkami in zidnimi nosilci
m
160
0,00
0,00
Sponka za pritrditev traku iz nerjavečega jekla na
armaturo, kot Hermi, tip: KON09
kos
100
0,00
0,00
Križna sponka za spoj ozemljilnih trakov FeZn 25x4 mm,
kot Hermi, tip: KON01A
kos
12
0,00
0,00
Križna sponka za spoj Al vodnikov ø8 mm, kot Hermi,
tip: KON04A
kos
15
0,00
0,00
Žlebna sponka za pritrditev Al vodnika ø8 mm,
kot Hermi, tip: KON06
kos
7
0,00
0,00
Cevna objemka za pritrditev ozemljilnaga traka FeZn 25x4
kos
mm na odtočno cev, kot Hermi, tip: KON10A
2
0,00
0,00
Cevna objemka za pritrditev Al vodnika ø8 mm na odtočno
kos
cev, kot Hermi, tip: KON11A
8
0,00
0,00
25
0,00
0,00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zidni nosilec za pritrditev Al vodnika ø8 mm, kot Hermi,
tip: ZON03
PRIZIDEK
kos
Stran 34 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
E/M
Opis
11.
količina
cena/enoto
skupaj
Strešni nosilec za pritrditev Al vodnika ø8 mm na
pločevinaste kritine, kot Hermi, tip: SON16
kos
40
0,00
0,00
Slemenski nosilec iz nerjavečega jekla, za pritrditev Al
vodnika ø8 mm na pločevinaste kritine, kot Hermi,
tip: SON16
kos
35
0,00
0,00
Strešni nosilec za Al vodnik z betonsko kocko, za ravne
strehe, kot Hermi, tip: SON17 C
kos
45
0,00
0,00
14.
Vijačni oziroma varjen spoj s kovinsko maso
kos
4
0,00
0,00
15.
Merilna sponka (Al-FeZn) z oznako merilnega mesta, kot
Hermi, tip: KON02
kos
3
0,00
0,00
Mehanska vertikalna zaščita zemljovodov, kot Hermi,
tip: VZ01, z nosilcema za pritrditev na steno
kos
1
0,00
0,00
Lovilna palica višine 2m, kot Hermi, tip: LOP02, s
podstavkom za ravne strehe in ustreznim pritrdilnim ter
kontaktnim materialom
kpl
1
0,00
0,00
12.
13.
16.
17.
STRELOVODNA NAPRAVA SKUPAJ:
C.
0,00
SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
VODOVNI MATERIAL IN ZIDNI KANAL
1.
Kabel pretežno uvlečen v zaščitno cev, položeno pod
ometom oziroma v tlaku ter delno v medstropovju. Delno
se kabel položi tudi v NIK kanalu:
- UTP kat.5 4x2xAWG24
- JY(St)Y 1x2x0,8 mm - rdeč
- IY(St)Y 5x2x0,8 mm
- LiCY 2x0,5+8x0,22 mm2
- Koaksialni kabel, RG 59
- H05VV-F 2x1,5 mm2
- VGA kabel, specialni oklopljen kabel v sestavi: 3x
koaksialni kabel mini Hi-resolucijski + 2x STP + 7x enojnih
26AWG kablov. Podpira prenos računalniških signalov kot
tudi ID bitov in drugih kontrolnih signalov, 100% oklop Al
folija, nominalni DCR: ne več kot 40ohm/1 km, nominalna
kapacitivnost 59,1 pF/m ali manj, nominalna impedanca
75 ohm, slabljenje (največ) -37,3dB/100m (pri 400 MHz),
za kvaliteten prenos VGA , ID bitnih in drugih krmilnih
signalov
PRIZIDEK
m
m
m
m
m
m
2.100
380
120
170
220
170
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
m
35
0,00
0,00
Stran 35 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
E/M
Opis
- kvaliteten HDMI kabel, podpora signalov do
[email protected], 1080/60p, podatkovni prenos do
4,95Gbps z osveževalno frekvenco 60Hz, globina barv 24
bitov - 8 bitov na barvo, dolžina 10,6m, kot Extron,
kos
tip: HDMI Pro/35
- kvaliteten USB kabel A-A, za podaljševanje povezave
med USB vtičnico in interaktivno tablo, dvojno oklopljen,
dolžine 2m
(dolžino uskladiti z mikrolokacijo
uskladiti tip kabla z interaktivno tablo)
2.
3.
4.
5.
kos
Ognjevarni kabel delno položen nad ometom, pritrjen z
ognjevarnim pritrdilnim materialom ter delno uvlečen v
ognjevarno zaščitno cev, položeno pod ometom oziroma v
medstropovju:
m
- NHXH-O E30 2x1,5 mm2
količina
cena/enoto
skupaj
3
0,00
0,00
3
0,00
0,00
150
0,00
0,00
Ognjevarni pritrdilni material za nadometno pritrditev
kabla
m
90
0,00
0,00
Inštalacijska zaščitna PVC cev, dim.:
- ø16 mm
- ø16 mm, ognjevarna
- ø32 mm
m
m
m
1.000
60
25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nadometni inštalacijski kanal NIK, različnih dimenzij
m
90
0,00
0,00
kos
kos
3
4
0,00
0,00
0,00
0,00
Podatkovna vtičnica 2xRJ45, za vgradnjo v zidni kanal, kot
kos
Elba, bele barve
4
0,00
0,00
Dvojna antenska vtičnica z dvosmerno komunikacijo,
TV+R, kot Jung, serija: CD500 iz nelomljivega
materiala, bele barve, s podometno dozo, okvirjem in
tesnilom
kos
3
0,00
0,00
Dvojna antenska vtičnica z dvosmerno komunikacijo,
TV+R, za vgradnjo v zidni kanal, kot Elba, barva: bela
kos
3
0,00
0,00
Wifi dostopna točka, za montažo na strop oziroma na
steno pod stropom
kos
1
0,00
0,00
Delilna omarica antenske inštalacije DO-TV, podometne
izvedbe, kot Gewiss, tip: GW 48 006,
dim.: 196x152x70mm
kos
1
0,00
0,00
Delilnik za antenske sisteme, kot Fuba, 1/8
kos
1
0,00
0,00
UNIVERZALNO OŽIČENJE
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Podatkovna vtičnica, kot Jung, serija: CD500 iz
nelomljivega materiala, bele barve, s podometno dozo,
okvirjem in tesnilom:
- 1xRJ45
- 2xRJ45
PRIZIDEK
Stran 36 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
E/M
Opis
13.
količina
cena/enoto
skupaj
Obstoječa komunikacijska omara KO - dograditev:
(prilagoditi / uskladiti / dodati opremo glede na trenutno
stanje)
kos
2
kos
1
kos
32
kpl
1
0,00
0,00
kos
8
0,00
0,00
- močnostni ojačevalnik (100V), moči 100W
kos
1
KOMPLET:
kpl
1
0,00
0,00
Stenski ali stropni nosilec projektorja z vključenim
"pajkom" za pritrditev projektorja
kos
3
0,00
0,00
Interaktivna tabla z markerji dimenzij:
217,9cm x 128,2cm x 3,5cm
- podpora Mac, Windows OS, Linux
- Front projekcijska interaktivna tabla za pisanje s pisali ali
prsti
- površina občutljiva na dotik, delovanje s pisali ali rokami
- vzdržljiva površina, odporna na praske, optimizirana za
projekcijo, uporabo suhih markerjev ter magnetkov
-funkcija vnosa Microsoft Office datotek ter izvoz v
različnih formatih
- priložen programski paket
- funkcija dvojnega dotika za hkratno uporabo dveh
uporabnikov katera lahko urejata, shranjujeta zapiske v
različnih formatih
- USB povezava z računalnikom s priloženim 5m kablom
- povezava na internet
- s pritrdili za montažo na steno ter pisalom funkcijske
tipke na obeh straneh table
kos
- aktivna površina: 196 cm x 122,5 cm
3
0,00
0,00
USB pretvornik za podaljšanje linije
3
0,00
0,00
- 24 portni priključni panel, 24xRJ45, rack izvedba
- 48 portno mrežno stikalo - switch, 48xRJ45, funkcija, 19"
izvedba
- priključni kabel UTP kat.5 4x2xAWG24, 1,5 m,
s konektorjema
KOMPLET:
OZVOČENJE IN MULTIMEDIJA
14.
15.
Nadometni zvočnik za 100V- no linijo, nadometna
izvedba, minimalna moč 6W/100V, zvočni pritisk SPL:
minimalno 90 dB 1W/1m, frekvenčni razpon največ
70 Hz do najmanj 18.000 Hz, kot pokrivanja: najmanj
180˚ horizontalno (@ 4kHz), disperzija 180 stopinj /
1000 Hz, za stensko ali stropno montažo, bele barve
Obstoječa ojačevalna naprava - dograditev:
(prilagoditi / uskladiti / dodati opremo glede na trenutno
stanje)
17.
18.
19.
kos
PRIZIDEK
Stran 37 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
E/M
Opis
20.
količina
cena/enoto
skupaj
Priključna plošča z okrasnim okvirjem, za vgradjo v zidni
kanal, kot Extron, sestavljena iz:
- VGA konektor, SUB-D, 15-pin, Ž, z napisom
''COMPUTER'',
- HDMI konektor na HDMI konektor, Ž-Ž, na 25,4 cm
gibljivem HDMI kablu, z napisom ''HDMI''
kos
3
0,00
0,00
21.
USB vtičnica za vgradnjo v zidni kanal, bele barve
kos
3
0,00
0,00
22.
VGA konektor, SUB-D, 15-pin, M
kos
3
0,00
0,00
23.
Konektorski material, nastavitev parametrov, spuščanje v
pogon, tehnična navodila, navodila za uporabo,
primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju
sistema
kpl
1
0,00
0,00
kos
1
0,00
0,00
VIDEO NADZORNI SISTEM
24.
IP 2 megapiksel dnevno-nočna antivandalska kamera v
kupoli, mini izvedbe, 1/3" CMOS, 0.5Lux/F1.2,
0.1Lux/F1.2 x5, z objektivom 4mm/F1.2 (opcijsko 2.8,
6, 8 ali 12 mm), ePTZ, detekcija gibanja, dvojni stream,
H.264 ali MPEG-4, 1600x1200: 15fps, 1280x720:
30fps, IP66 (brez grelca !), 12Vdc/PoE, HIKVISION,
tip: DS-2CD7153-E
PROTIVLOMNI SISTEM
25.
Plastično podometno ohišje za razširitveni modul
kos
1
0,00
0,00
26.
Razširitveni modul za 16 con
kos
1
0,00
0,00
27.
Stenski pasivni IR senzor gibanja za protivlomno
varovanje, polje pokritja 18x18m (opcijsko 2x20m),
nezaznavanje hišnih živali do 25 kg, po standardu SIST
EN 50131, GRADE 2, Vidicon, tip: Bingo, z nosilcem za
stensko montažo
kos
9
0,00
0,00
LCD tipkovnica (šifrator) za protivlomno varovanje, za
Integra centrale, zelena osvetlitev tipk in prikazovalnika,
Satel, tip: INT-KLCD-GR
kos
2
0,00
0,00
Nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon,
primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju
sistema
kpl
1
0,00
0,00
28.
29.
PRIZIDEK
Stran 38 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
E/M
Opis
količina
cena/enoto
skupaj
PROTIPOŽARNI SISTEM
30.
31.
Protipožarna centrala z detekcijo plina - dimenzionirana
za celotno šolo, analogna adresibilna 5-zančna
protipožarna centrala, maks. 990 adres (495
javljalnikov in 495 modulov), brez vgrajenih zančnih kartic,
vgrajena prikazovalnik in tipkovnica za
rokovanje s sistemom na čelni plošči, popolnoma
programabilna, pomnilnik za zadnjih 400 dogodkov,
avtomatski test vseh javljalnikov v sistemu, ročna
nastavitev občutljivosti javljalnikov, signalizacija
prašnosti javljalnikov, možnost povezave več central
v mrežo, 2 izhodna releja (alarm, napaka), 4 izhodi
za sirene, slovenski teksti, po standardu EN 54-2,
Morley, tip: ZX5Se
kos
1
0,00
0,00
TAU vmesnik, univerzalni TCP/IP (ethernet) in GPRS
modul, za prenos vlom/požar (EN54-21, ATS 5),
Inova, tip: TAU
kos
1
0,00
0,00
Opomba: Naročniško podatkovno SIM kartico za back up z GPRS
prenosom zagotovi naročnik.
32.
Akumulatorska baterija 12V/ 26Ah
kos
2
0,00
0,00
33.
Adresibilna zančna kartica za priključitev 99 javljalnikov in
99 modulov, Morley, tip: 795-072
kos
1
0,00
0,00
Dodatni napajalnik 27.6Vdc, 5A, 140W, AKU baterije
max. 2x12V/ 17Ah, kovinsko ohišje
dim.: 450x260x205mm, EN 54-4, Cooper,
tip: 82450 BG
kos
1
0,00
0,00
35.
Akumulatorska baterija 12V/ 17Ah
kos
2
0,00
0,00
36.
Analogni adresibilni optični dimni javljalnik požara,
Morley, tip: MI-PSE-S2
kos
17
0,00
0,00
37.
Podnožje za javljalnik požara, Morley, tip: B501
kos
17
0,00
0,00
38.
Vzorčna komora, s cevmi, brez javljalnika požara
kos
2
0,00
0,00
39.
Adresibilni ročni javljalnik požara, Morley,
tip: MI-MCP
kos
2
0,00
0,00
Sirena 24 Vdc, 103dB(A), 11 mA, rdeča, kot KAC,
tip: EMA1224B4R
kos
1
0,00
0,00
41.
Adresibilni enokanalni vhodno-izhodni modul, 24V
kos
10
0,00
0,00
42.
Ohišje za module
kos
10
0,00
0,00
43.
Označevalna nalepka
kos
30
0,00
0,00
34.
40.
PRIZIDEK
Stran 39 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
E/M
Opis
44.
količina
cena/enoto
skupaj
Označevalna nalepka s simbolom ročnega javljalnika
požara, po SIST 1013
kos
2
0,00
0,00
45.
Označevalna nalepka s simbolom sirene, po SIST 1013
kos
1
0,00
0,00
46.
Tesnilna negorljiva masa, za tesnjenje prehodov inštalacij
med požarnimi sektorji
kg
8
0,00
0,00
Nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon,
primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju
sistema
kpl
1
0,00
0,00
Pregled požarnega sistema in pridobitev potrdila o
brezhibnem delovanju s strani pooblaščene institucije
kpl
1
0,00
0,00
Sodelovanje izvajalca pri pregledu
kpl
1
0,00
0,00
47.
48.
49.
SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE:
0,00
PRIZIDEK SKUPAJ:
0,00
PRIZIDEK
Stran 40 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
II.
Knjižnica
E/M
Opis
A.
količina
cena/enoto
skupaj
EUR
EUR
MOČNOSTNE INŠTALACIJE
VODOVNI MATERIAL IN ZIDNI KANAL
1.
Kabel uvlečen v zaščitno cev, položeno v medstropovju
oziroma pod ometom:
- NYM-J 3x1,5 mm2
- NYM-J 4x1,5 mm2
- NYM-J 3x2,5 mm2
m
m
m
70
30
60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Vodnik H07V-K 6 mm2, položen pod ometom oziroma v
tlaku
m
15
0,00
0,00
3.
Inštalacijska zaščitna PVC cev, ø16 mm
m
150
0,00
0,00
4.
Zidni kanal, Elba, 110/55, bele barve, s pripadajočim
materialom
m
1
0,00
0,00
kos
12
0,00
0,00
(SV17.M) Viseča LED svetilka, Beghelli, tip: Atomic LED,
40W, LED, 3000K, IP40, z obešalnim priborom in AKU
modulom avtonomije 1h, sive barve
kos
1
0,00
0,00
Nadgradna LED varnostna svetilka za označevanje
izhodne poti, z enostranskim piktogramom, puščica
usmerjena navzdol, Beghelli, tip: Design LED 8W, 1h, v
pripravnem spoju, s pritrdilnim priborom
kos
1
0,00
0,00
kos
kos
1
2
0,00
0,00
0,00
0,00
Vtičnica 16A, 230V z zaščitnim kontaktom in vgrajeno
zaščito pred dotikom delov pod napetostjo, kot Jung, serija
CD500 iz nelomljivega materiala, bele barve, s podometno
dozo, okvirjem in tesnilom
kos
9
0,00
0,00
2.
SVETILKE S PRIBOROM
5.
6.
7.
(SV17) Viseča LED svetilka, Beghelli, tip: Atomic LED,
40W, LED, 3000K, IP40, z obešalnim priborom, sive barve
STIKALA, VTIČNICE IN IP
8.
9.
Stikalo, kot Jung, serija CD500 iz nelomljivega
materiala, bele barve, IP44, s podometno dozo,
okvirjem in tesnilom:
- Navadno
- Serijsko
KNJIŽNICA
Stran 41 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
E/M
Opis
10.
11.
12.
količina
cena/enoto
kos
2
0,00
0,00
Rezervni izpust za izenačevanje potencialov,
v dozi ø 60 mm
kos
1
0,00
0,00
Izdelava spoja s kovinsko maso, z objemkami in pritrdilnim
kos
materialom
1
0,00
0,00
0,00
MOČNOSTNE INŠTALACIJE SKUPAJ:
B.
skupaj
Sklop treh vtičnic 16A, 230V z zaščitnim kontaktom in
vgrajeno zaščito pred dotikom delov pod napetostjo, za
vgradnjo v zidni kanal, kot Elba, barva: bela
SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
OPOMBA: NIK kanal za povezavo z obstoječo KO je zajet
pri popisu za prizidek.
VODOVNI MATERIAL IN VTIČNICE
1.
2.
3.
4.
5.
Kabel uvlečen v zaščitno cev, položeno v medstropovju
oziroma pod ometom:
- UTP kat.5 4x2xAWG24
- JY(St)Y 1x2x0,8 mm - rdeč
- LiCY 2x0,5+8x0,22 mm2
- Koaksialni kabel, RG 59
- H05VV-F 2x1,5 mm2
- H05VV-F 3x1,5 mm2
m
m
m
m
m
m
1.000
20
30
35
6
95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Inštalacijska zaščitna PVC cev, dim.:
- ø16 mm
m
85
0,00
0,00
Podatkovna vtičnica 2xRJ45, kot Jung, serija: CD500 iz
nelomljivega materiala, bele barve, s podometno dozo,
okvirjem in tesnilom
kos
4
0,00
0,00
Podatkovna vtičnica 2xRJ45, za vgradnjo v zidni kanal, kot
kos
Elba, bele barve
1
0,00
0,00
Dvojna antenska vtičnica z dvosmerno komunikacijo,
TV+R, kot Jung, serija: CD500 iz nelomljivega
materiala, bele barve, s podometno dozo, okvirjem in
tesnilom
kos
1
0,00
0,00
Atenuator / regulator jakosti zvoka, kot Jung, serija CD500
iz nelomljivega materiala, bele barve, IP44, s podometno
dozo, okvirjem in tesnilom
kos
1
0,00
0,00
OZVOČENJE
6.
KNJIŽNICA
Stran 42 od 43
PRIZIDEK K OSNOVNI ŠOLI ZALOG
PZI - sprememba,
št. projekta: 03-09/2015, št. načrta: 1372-02-16
E/M
Opis
7.
Nadometni zvočnik za 100V- no linijo, nadometna
izvedba, minimalna moč 6W/100V, zvočni pritisk SPL:
minimalno 90 dB 1W/1m, frekvenčni razpon največ
70 Hz do najmanj 18.000 Hz, kot pokrivanja: najmanj
180˚ horizontalno (@ 4kHz), disperzija 180 stopinj /
1000 Hz, za stensko ali stropno montažo, bele barve
količina
cena/enoto
skupaj
kos
1
0,00
0,00
kos
1
0,00
0,00
Analogni adresibilni optični dimni javljalnik požara,
Morley, tip: MI-PSE-S2
kos
2
0,00
0,00
10.
Podnožje za javljalnik požara, Morley, tip: B501
kos
2
0,00
0,00
11.
Označevalna nalepka
kos
2
0,00
0,00
PROTIVLOMNI SISTEM
8.
Stenski pasivni IR senzor gibanja za protivlomno
varovanje, polje pokritja 18x18m (opcijsko 2x20m),
nezaznavanje hišnih živali do 25 kg, po standardu SIST
EN 50131, GRADE 2, Vidicon, tip: Bingo, z nosilcem za
stensko montažo
PROTIPOŽARNI SISTEM
9.
SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE:
0,00
KNJIŽNICA SKUPAJ:
0,00
KNJIŽNICA
Stran 43 od 43
D
C
ER
B
SEV
Q
A
23
F
E
E
E
E.1
21
26
22
24
25
F
D.1
F
C.1
B.1
19
20
A
A.1
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
25.1
26.1
27.1
28.1
29.1
TLORIS TEMELJEV STRELOVOD
PZI - sprememba
30.1
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
1372-02-16
FEBRUAR 2016
B
D
A-0305
1:100
E-0263
Marko KOKELJ
1
SEV
ER
D
C
B
O2
O2
O3
O2
NV1c
Q
1.05
2.47m2
31
31
31
30
31
1.06
NV2
7.01m2
1
O4
31
1.08 30
10m2
31
LEGENDA :
R-P2/F1-14
NV1c
13.14m2
1.02
1.04
Kabinet
A
Predprostor
31 3.83m2
ZV2
31
1.07
31
1
NV3
31
NV3
NV1c
R-P2/F1-15
31
Nadgradna LED svetilka, Lena lighting, tip: Saturn LED (063596), 9W,
LED, 3000K, IP54, bele barve
1
F30
R-P2/F1-13
EI 30-C2
EI 30-C2
EI 30-C2
NV4
NV1c
5.47m2
31
Nadgradna LED svetilka, Lena lighting, tip: Saturn LED (185342), 14W,
LED, 3000K, IP54, bele barve
31
NV5
H=pod stropom
Hidrant
R-P2
1.03 Hodnik
Hodnik
1
R-P2/F1-2
EI 30-C3
R-P2/F1-12
1
R-P2/F1-3
R-P2/F1-4
32
32
R-P2/F1-5
32
32
18,71m2
R-P2/F1-10
32
32
1
Hodnik
1
32
32
32
32
1
R-P2/F1-11
32
1.01
ZV1
E
E32
1
1
NV6
R-P2/F1-1
Nadgradna LED svetilka, Halla, tip: Rundo (19-252K-10GHE/830), 22W,
LED, 3000K, bele barve
32.44m2+5,65m2+27.95m2+18.71m2
5,65m2
1
Nadgradna LED svetilka, Siteco, tip: LED Rondel (0MD5247L54830), 22W,
LED, 3000K, IP44
F
Vhod
3.30m2
32
E
Vetrolov
9,80m2
0,94m2
1,19m2
avtonomije 1h, sive barve
E
1,19m2
Nadgradna LED svetilka, Beghelli, tip: Atomic LED, 40W, LED, 3000K,
IP40, sive barve
E.1
27
H=2,5m
od tal
27
H=2,5m
od tal
32
R-P2/F1-7
H=2,5m
od tal
24
1
F30
32
1
Hodnik
25
R-P2/F1-6
32
24.63m2
F30
27
26
O5
NV5
23
22
NV5
21
F30
29
H=2,5m
od tal
H=2,5m
od tal
H=2,5m
od tal
Nadgradna LED varnostna svetilka, Beghelli, tip: Aestetica LED 8W, 1h,
v pripravnem spoju
R-P2/F1-9
D.1
1
USKLADITI Z LOKACIJO
IN VELIKOSTJO TABLE
H=0,25m nad zg. robom
table
R-P2/F1-8
1.11
64.78m2
27
27
29
NV5
USKLADITI Z LOKACIJO
IN VELIKOSTJO TABLE
H=0,25m nad zg. robom
table
F
1
29
27
R-P2/F27-1
H=2,5m
od tal
27
H=2,5m
od tal
28
H=2,5m
od tal
28
H=2,5m
od tal
28
H=2,5m
od tal
Nadgradna LED varnostna svetilka, Beghelli, tip: Lungalargaluce LED,
1.09
29
H=2,5m
od tal
29
62.41m2
R-P2/F29-1
H=2,5m
od tal
Nadgradna LED varnostna svetilka, Beghelli, tip: Lungalargaluce LED,
F
H=2,5m
od tal
29
navzdol, Beghelli, tip: Design LED 8W, 1h, v pripravnem spoju, H=nad
vrati
H=2,5m
od tal
29
Nadgradna LED varnostna svetilka, Beghelli, tip: Indica LED (19319),
2,6W, LED, IP42, 1h, v trajnem spoju, z enostranskim piktogramom -
USKLADITI Z LOKACIJO
IN VELIKOSTJO TABLE
H=0,25m nad zg. robom
table
27
27
H=2,5m
od tal
27
H=2,5m
od tal
28
H=2,5m
od tal
28
C.1
1.10
28
R-P2/F28-1
H=2,5m
od tal
28
H=2,5m
od tal
H=2,5m
od tal
29
29
29
H=2,5m
od tal
H=2,5m
od tal
H=2,5m
od tal
Nadgradna LED varnostna svetilka, Beghelli, tip: Indica LED (19309),
3,5W, LED, IP42, 1h, v trajnem spoju, z dvostranskim piktogramom -
1-8m v vse smeri, bele barve
10m max
62.41m2
12m max
B.1
O1.c
O1.a
18
19
Podometno stikalo - 230V, 16A (navadno, serijsko)
R-P2
20
28
28
H=2,5m
od tal
28
H=2,5m
od tal
H=2,5m
od tal
OPOMBA :
29.80m2
29.8m2
A.1
A
O1.b
B
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
C
D
25.1
26.1
27.1
28.1
29.1
30.1
30.8m2
TLORIS PRIZIDKA RAZSVETLJAVA
PZI - sprememba
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
1372-02-16
FEBRUAR 2016
A-0305
1:50
E-0263
Marko KOKELJ
2
SEV
ER
D
ZUNANJE TIPALO
ZUNANJE TIPALO
KLIMAT
C
B
TOPLOTNA
GRELNIK
ZUNANJE TIPALO
RARIATORSKO OGREVANJE
O2
O2
50
O3
51
O2
Q
NV1c
h=0,5
1.05
LEGENDA :
L5A012
41
42
1.06
h=1,1
Predprostor
NV3
NV1c
h=0,5
7.01m2
3.83m2
O4
1.04
NV1c
1.08
1.07
NV1c
61
13
h=0,5
NV5
h=2,3
na strehi
R-P2+
h=2,3
57
L5A001
h=1,4
h=1,4
10
L5A002
L5A010
EI 30-C3
5
18,71m2
7
48
1,19m2
1,19m2
OGREVANJE
ODTOKOV "PLUVIA"
NA STREHI
13
NV5
L5A005
11
L5A103
24
F30
11
L5A106
11
OGREVANJE
ODTOKOV "PLUVIA"
NA STREHI
6
25
24.63m2
NV5
h=0,5
11
L5A107
11
L5A108
11
F30
L5A109
11
L5A110
9,80m2
2
E
L5A111
h=1,4
pod stropom
podometna
L5A009
za vgradnjo v zidni kanal
h=2,3
3
h=2,3
h=2,3
38
1.11
Priklop za interaktivno tablo
E
E.1
40
h=2,3
D.1
60
39
F
59
1.09
h=v stropu
36
1.01
Vetrolov
3.30m2
h=0,5
Hodnik
L5A104
35
11
O5
h=2,3
58
L5A105
26
h=0,5
36
L5A003
h=v stropu
Vhod
h=1,4
F30
23
22
L5A015
h=2,3
h=0,5
21
GIP
OGREVANJE
ODTOKOV "PLUVIA"
NA STREHI
HP
L5A102
R-P2
KL2
NAPRAVA (na strehi)
8
OGREVANJE
ODTOKOV "PLUVIA"
NA STREHI
0,94m2
h=0,5
NV6
4
L5A101
F
49
Hodnik
E
E
P
P
L5A112 L5A017 L5A016
32.44m2+5,65m2+27.95m2+18.71m2 h=v stropu
62
F
13
65
1.03 h=2,3
Hodnik
13
GIP
5,65m2
Hidrant
NV5
Hodnik
h=0,5
ZV1
EI 30-C2
Podometno navadno stikalo - 230V, 16A
h=2,3
NV4
h=0,5
5.47m2
h=2,3
EI 30-C2
63
64 h=2,3
Zidni kanal 110/55, bele barve
F30
41
NV3
13.14m2
12
10m2
1.02
REGULATOR
OGREVENJA
L5A013
Kabinet
A
42
L5A014
NV2
L5A011
41
h=0,5
ZV2
h=0,5
USKLADITI OB
IZVEDBI
EI 30-C2
47
2.47m2
L5A006
64.78m2
(stropni oziroma stenski
62.41m2
40
Projektor s teleskopsko konzolo za pritrditev na strop
1
h=2,3
22
37
KLIMATSKA
NAPRAVA
(zunanja enota)
P
C.1
h=v stropu
Adresni vmesnik
38
L5A004
L5A008
h=0,9
h=0,9
h=1,3
62.41m2
36
35
IR protivlomni senzor
1.10
h=0,9
h=0,9
PROSTORSKO TIPALO
RARIATORSKO OGREVANJE
h=0,9
40
39
h=1,3
h=0,9
h=0,9
O1.c
O1.a
18
19
h=0,9
TIPALO
VLAGE
NA STREHI
B.1
OGREVANJE
20
NA STREHI
KLIMATSKA 21
NAPRAVA
(zunanja enota)
29.80m2
OPOMBA :
L5A007
37
h=0,9
h=0,9
38
h=0,9
29.8m2
h=0,9
A.1
A
O1.b
B
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
C
D
25.1
26.1
27.1
28.1
29.1
30.1
30.8m2
TLORIS PRIZIDKA PZI - sprememba
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
1372-02-16
FEBRUAR 2016
A-0305
1:50
E-0263
Marko KOKELJ
3
PZI - sprememba
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
1372-02-16
FEBRUAR 2016
A-0305
1:50
E-0263
Marko KOKELJ
4
D
C
B
SEV
ER
Q
A
F
E
E
E
E.1
O5
21
23
22
26
25
24
F
D.1
F
valovitke
C.1
B.1
18
19
20
TLORIS STREHE STRELOVOD
PZI - sprememba
A
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
1372-02-16
A.1
FEBRUAR 2016
B
20.1
21.1
22.1
23.1
24.1
C
25.1
26.1
27.1
D
28.1
29.1
30.1
A-0305
1:100
E-0263
Marko KOKELJ
5
SHEMA NAPAJANJA
A-0305
PZI - sprememba
E-0263
1372-02-16
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Marko KOKELJ
FEBRUAR 2016
6
A-0305
PZI - sprememba
E-0263
1372-02-16
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Marko KOKELJ
FEBRUAR 2016
8
A-0305
PZI - sprememba
E-0263
1372-02-16
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Marko KOKELJ
FEBRUAR 2016
9
SHEMA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE
A-0305
PZI - sprememba
E-0263
1372-02-16
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Marko KOKELJ
FEBRUAR 2016
10
A-0305
PZI - sprememba
E-0263
1372-02-16
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Marko KOKELJ
FEBRUAR 2016
11
SHEMA PROTIVLOMNEGA VAROVANJA IN VIDEONADZORNEGA SISTEMA
A-0305
PZI - sprememba
E-0263
1372-02-16
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Marko KOKELJ
FEBRUAR 2016
12
A-0305
PZI - sprememba
E-0263
1372-02-16
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Marko KOKELJ
FEBRUAR 2016
13
P
P
P
A-0305
PZI - sprememba
E-0263
1372-02-16
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Marko KOKELJ
FEBRUAR 2016
14

Similar documents