Projektna naloga_sklop 3_Obcina Tolmin- NOVO

Transcription

Projektna naloga_sklop 3_Obcina Tolmin- NOVO
Ulica padlih borcev 2,
5220 TOLMIN
Oddelek za okolje in prostor
Številka: 351-0077/2013
Datum: 19.5.2015
Zadeva:
»Operacionalizacija tras regionalnega omrežja kolesarskih povezav v štirih partnerskih
občinah« v okviru projekta
»Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške razvojne regije«
SKLOP 1: Občina Tolmin
Projektna naloga
za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev dela kolesarskih poti
»PROJEKT ZA IZVEDBO DELA KOLESARSKE POVEZAVE NA ODSEKU TOLMIN – MOST NA
SOČI, OB G2-102/1040 PERŠETI – MOST NA SOČI od km 6,090 do km 6,840«
1
SPLOŠNO
Projekt »Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške razvojna regije«
na območju Občine Tolmin obravnava vzpostavitev kolesarske poti vzdolž obstoječih cest.
Namen projekta je skupaj s partnerji razviti projekt kolesarskih poti in ga pripraviti na črpanje virov
sofinanciranja.
Občina Tolmin pripravlja idejne zasnove tras kolesarskih povezav in načrtuje posamezne dele na
odseku Tolmin – Most na Soči. Na tem odseku se izvajajo gradbena dela na km 5.0 + 38 do 5.7 +
97 (premostitev potoka Vodivček in povezava do galerije Pod ključem).
2
NAZIV OBJEKTA
»PROJEKT ZA IZVEDBO DELA KOLESARSKE POVEZAVE NA ODSEKU TOLMIN – MOST NA
SOČI, OB G2-102/1040 PERŠETI – MOST NA SOČI od km 6,090 do km 6,840«
Predlagana trasa kolesarske poti:
Po IDZ Odsek 2: Modrejska ravnina, v skupni dolžini 750 m.
Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške regij
3
OPIS OBSTOJEČEGA STANJA
V občini Tolmin se povečuje obisk kolesarski turistov, rekreativcev, v okviru razvoja trajnostne
mobilnosti pa se občane usmerja na kolesarski in peš promet.
Glede na usmeritve, ki smo jih zapisali tudi v naše strateške dokumente, želimo postopoma
zagotoviti omrežje varnih kolesarskih povezav na območju občine ter v povezavi s sosednjimi
lokalnimi skupnostmi.
4
4.1
PREDLOGI, SMERNICE IN PREDMET PROJEKTNE NALOGE
Splošno
Predmet naročila je:
-
Priprava in potrditev projektne naloge na DRSI,
-
naroča izdelavo Projekta za izvedbo (PZI) za kolesarsko pot na odseku Tolmin – Most na Soči,
ob G2-102/1040 Peršeti – Most na Soči, od km 6,090 do 6,840.
4.2 Obseg in vsebina
-
Projekt mora biti izdelan v skladu s Pravilnikom projektni dokumentaciji (Ur.L.RS št. 55/2008);
-
Projektant mora pri svojem delu upoštevati navodila za oblikovanje vsebine projektne
dokumentacije ter praktične napotke za označevanje prilog, na formatu A4 in oblikovanje risb in
lokacije šifre risbe zbrana v publikaciji: Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo (glej
spletno stran Ministrstva za promet in zveze, Direkcije RS za infrastrukturo), ki jih smiselno
prilagodi (tudi dopolni) veljavni zakonodaji.
Dokumentacijo se pripravi skladno s predpisi in navodili DRSI.
Načrtovalec pripravi gradivo in sodeluje v postopku recenzije na DRSI.
4.3
Oblika
Projektant mora naročniku predati 3 (tri) izvode projekta v tiskani obliki ; 1 (en) izvod na CD-ju in
sicer osnovne situacije v predpisanem merilu na geodetski podlogi posneti v državnem
koordinatnem sistemu v formatu DWG (AVTOCAD), popis in predračun v Excel-u z upoštevanjem
TSC 09.000:2006 popisi del pri gradnji cest, ostalo v pdf obliki.
4.4
navedba predpisov:
Pri projektiranju je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in podzakonske akte.
Potrebno je upoštevati tudi Tehnične specifikacije, ki jih je izdalo Ministrstvo za promet od leta
2000 dalje.
V kolikor se v obdobju projektiranja spremenijo zakoni oz. podzakonski akt, jih mora projektant pri
svojem delu ustrezno upoštevati.
a) Kolesarske poti
S to projektno nalogo se naroča pripravo in potrditev projektne naloge na DRSI ter izdelavo
celotne projektne dokumentacije (PZI) za navedene kolesarske poti.
Namen naloge je izdelava dokumentacije za izvedbo obravnavanega dela kolesarske poti.
Predvidena trasa kolesarske povezave poteka ob obstoječi državni cesti. Z čim manjšimi posegi v
kmetijska zemljišča se zagotovi varen potek kolesarske poti namenjen rekreativnemu kolesarjenju.
Predvidena dolžina trase za izdelavo PZI je 750 m.
5
-
ROK IZVEDBE
Rok izdelave projekta je 75 koledarskih dni od podpisa pogodbe in uvedbe v delo.
Izvajalec je uveden v delo, ko od naročnika prejme podpisano pogodbo ter obstoječe projekte
podlage.
Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške regij
6
Popravek po recenziji – v dogovorjenem roku na recenzijski komisiji.
Odgovorni vodja projekta mora zagotoviti prisotnost vseh svojih podizvajalcev.
RAZPOLOŽLJIVI VHODNI PODATKI ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
Obstoječi projekti:
- Idejna zasnova (IDZ, št. projekta 12671, PROJEKT d.d. Nova Gorica, november 2013),
- Idejni projekt (IDP, št. projekta 21/09, CORUS inženirji d.o.o., Žapuže, maj 2009) in
- Projekt za izvedbo (PZI, št. načrta 106-13E, GINEX International d.o.o., Nova Gorica,
september 2013),
- Izvedena gradbena dela na km 5.0 + 38 do 5.7 + 97.
7
PROJEKTNI POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU
V skladu z veljavno zakonodajo je potrebno pridobiti projektne pogoje za projektiranje in vsa
soglasja k projektni dokumentaciji institucionalnih soglasodajalcev oz. upravljalcev obstoječih
komunalnih vodov.
V primeru, da izstavljeni projektni pogoji oz. soglasja niso v skladu z zakonodajo (npr. ni navedbe
določila zakona oz. predpisa, na osnovi katerega se kaj zahteva …), je projektant dolžan
soglasodajalca pozvati, da jih dopolni.
Soglasja lastnikov zemljišč se v tej fazi še ne pridobiva.
8
UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV
Bo veljalo za vse sklope
9
PREDMET IN OBSEG DEL
Predmet projektne naloge so izhodišča za pripravo projektne dokumentacije PZI, za pridobitev
projektnih pogojev in soglasij.
Pripravi in potrdi se projektna naloga na DRSI, z njimi se usklajuje načrtovanje, pripravi gradivo za
in sodeluje v postopku recenzije.
Projekt PZI mora biti izdelan skladno s pravilnikom Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS,
št. 55/2008) ter ostalo zakonodajo s področja, katerega se projektira.
10 CENA STORITVE
Ocenjena vrednost za izvedbo del v okviru sklopa je 17.400 z DDV. Ponudnik oz. izvajalec del po
tej projektni nalogi mora ponudbeno ceno oblikovati po naslednjih aktivnosti in skupno za navedeni
sklop.
PZI steze za kolesarje in
pešce,
pridobitev projektnih pogojev
3
4
5
Popis del in predraèunski
elaborat
Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške regij
9
SKUPAJ:
DDV:
SKUPAJ Z DDV:
Koordinacija (usklajevanje,
pregled delovne kopije,
odškodninske obravnave)-40
ur
Idejna zasnova steze za kolesarje in pešce,
pridobitev projektnih pogojev
Popis del in predraèunski elaborat
Ponudnik mora ponudbi kot sestavni del predložiti tudi TERMINSKI PLAN IZVAJANJA sklopa.
Izjava ponudnika:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z zahtevami projektne naloge in potrebnim obsegom za izdelavo
projektne dokumentacije.
Datum:
Žig:
podpis
Regionalno omrežje kolesarskih povezav Severne Primorske – Goriške regij