Psykoanalyytikko - psykoterapeutti

Comments

Transcription

Psykoanalyytikko - psykoterapeutti
HELSINGIN YLIOPISTO
PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS
AIKUISTEN PSYKOANALYYTTIKKO-PSYKOTERAPEUTTI SEKÄ
PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUSOHJELMA
138 OP, 2016–2021
Psykologia
Käyttäytymistieteiden laitos
Käyttäytymistieteellinen tiedekunta
Psykiatria
Clinicum
Lääketieteellinen tiedekunta
KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT
Helsingin yliopiston käyttäytymistieteellisen
tiedekunnan psykologian oppiaine ja lääketieteellisen tiedekunnan psykiatrian osasto, sekä
Therapeia-säätiön Koulutuskeskus.
TAUSTA
Tämä koulutus on asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA 1120/
2010) §2a mukaista psykoterapeutin ammattinimikkeeseen johtavaa koulutusta, joka on
arvioitu ja jonka toteutumista seurataan Helsingin yliopistossa. Suoritettuaan koulutuksen hyväksytysti opiskelija saa Sosiaali- ja terveydenalan lupa- ja valvontaviranomaiselta Valviralta psykoterapeutin ammattinimikkeen. Opiskelijat
otetaan Helsingin yliopiston (täydennyskoulutus) opiskelijoiksi ja he suorittavat Helsingin yliopiston opetuksesta ja asiantuntijaorganisaation opetuksesta muodostuvan koulutuksen.
Tämä viisivuotinen psykoanalyytikko- ja psykoanalyyttinen psykoterapeuttikoulutus poikkeaa muista Helsingin yliopistossa järjestettävistä psykoterapeuttikoulutuksista: Koulutus antaa valmiudet toimia itsenäisesti aikuisten yksilöpsykoanalyytikkona ja –psykoterapeuttina sekä psykoanalyyttisen psykoterapian kouluttajana sekä työnohjaajana psykoterapeuteille. Koulutus sisältää psykoanalyytikkokoulutuksen ja psykoterapeuttikouluttajakoulutuksen.
KOULUTUKSEN TAVOITE
Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen ihmiskäsitykseen ja persoonallisuusteorioihin, joissa keskeistä on yksilön mielen
tiedostamattoman olemassaolo ja mielen sisäinen dynaaminen kokonaisuus. Niiden
luonteeseen vaikuttavat erilaiset vuorovaikutussuhteissa syntyneet häiriöt, traumat ja
puutteet, jotka eri tavoin toistuvat myöhemmin elämässä aiheuttaen psyykkisiä ongelmia
ja oireita. Niitä hoidetaan psykoanalyyttises-
sa/psykoterapeuttisessa
teessa.
vuorovaikutussuh-
Psykoanalyyttisessa/psykoterapeuttisessa
vuorovaikutussuhteessa pyritään tutkimaan,
ymmärtämään ja korjaamaan häiriöiden seurauksia sekä käynnistämään pysähtynyttä
psyykkistä kasvua. Hoitoprosessia voi näin
luonnehtia yksilön kasvu- ja kehitysprosessiksi sekä tutkimusmenetelmäksi, joka tuo
uutta tietoa ihmisen mielestä. Psykoanalyysi
on siten intensiivisin psykoanalyyttisten psykoterapioiden muoto. Koulutusten keskeinen
tavoite on psykoanalyysin ja psykoanalyyttisen psykoterapian menetelmien mahdollisimman syvällinen oppiminen.
Koulutus pohjautuu psykoanalyyttisen teorianmuodostuksen
jatkumoon
Freudista
postkleinilaiseen ja nykyaikaiseen vuorovaikutukselliseen psykoanalyysiin ja menetelmän vaikuttavuudesta saatuun näyttöön mielenterveydenhäiriöiden hoidossa. Koulutusohjelma antaa valmiudet hoitaa monimuotoisia psyykkisiä häiriöitä: psykoottis-, rajatilatasoisia, sekä neuroottisesta problematiikasta
kärsiviä potilaita. Psykoanalyytikko/psykoterapeutti kohtaa potilaat vaihespesifisesti
sillä psyykkisellä tasolla, jolla potilas kulloinkin itseään ilmaisee. Tämä merkitsee, että
psykoanalyytikko/psykoterapeutti interventiossaan (tavassaan olla potilaan kanssa) adekvaatisti huomioi potilaan kulloisiakin psyykkisiä kehitystarpeita. Koulutusohjelma käsittelee näitä alueita teoriasuuntauksen klassikoiden sekä ajankohtaisen tieteellisen tiedon
valossa tukien opiskelijan kykyä käsitellä ja
arvioida psykoanalyyttisestä viitekehyksestä
tehtävää psykoterapiatutkimusta.
Koulutusohjelman tavoitteena on antaa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia aikuisten yksilöpsykoterapeuttina,
-psykoanalyytikkona ja psykoterapeuttikouluttajana. Koulutuksen suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet toteuttaa pitkäjänteistä
psykoanalyysia ja psykoanalyyttista psykoterapiaa. Koulutus antaa valmiuksia aikarajallisen psykoanalyyttisen yksilöpsykoterapian
1
toteuttamiseen esim. psykiatrisen erikoissairaanhoidon puitteissa.
VALINTAPERUSTEET
Hakukelpoisuuden kriteerit esitetään Helsingin yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen
hakuoppaassa. Kriteerit noudattavat asetuksen terveydenhuollon ammattihenkilöistä
(VNA 1120/2010) §2 a asettamia ehtoja hakijan taustakoulutuksesta sekä työkokemuksesta. Lisäksi hakija osallistuu asetuksen edellyttämään soveltuvuuden arviointiin.
Arvioinnin valintaperusteet ja muoto ilmenevät hakuoppaasta. Tarkennuksena hakuoppaassa esitettyjen tietojen lisäksi: Arvioinnissa kiinnitetään huomiota hakijan teoreettisiin
valmiuksiin ja opiskelutaitoihin koulutuksen
sisältöjen itsenäiseksi hallitsemiseksi.
KOULUTTAJAT
Kouluttajina toimivat psykoanalyysin kouluttajat, psykoanalyytikot sekä psykoterapian
kouluttajat. Kouluttajien tulee olla merkitty
Valviran Terhikki-rekisteriin VET-psykoterapeutteina. Vastuukouluttajat: Davidkin,
Kaj J. ja Lehtovuori, Pirjo. Muut kouluttajat:
Kemppainen, Sirpa, Keski-Luopa, Leila, Kuvaja, Terttu, Leijala-Marttila, Mervi, Lindfors,
Olavi, Lindqvist, Marja, Lintu, Ritva, Pylkkänen, Leena, Saarimäki, Irma, Saraneva, Kristina, Säävälä, Hannu, ja Tuhkasaari, Veijo.
Koulutusohjelman Helsingin yliopiston vastuuhenkilö on PsT Olavi Lindfors, joka osallistuu ohjelman ohjausryhmän toimintaan ja
koulutuksen seuraamiseen. Helsingin yliopiston psykiatrian ja psykologian professorit ja
yliopistonlehtorit vastaavat yliopiston kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille yhteisestä opetuksesta.
KOULUTUSMAKSUT
minimiryhmäkoko ja 23.400,-/maksimiryhmäkoko (hintaan vaikuttaa Therapeia-säätiön
ALV-velvollisuuden muutos) elokuussa 2016
alkavassa koulutusohjelmassa. Koulutusmaksut vahvistetaan opiskelijavalinnan tuloksen
selvittyä ja ne jakautuvat kymmenelle lukukaudelle maksettavaksi.
*) mikäli verosäädöksissä tai niiden tulkinnassa tapahtuu muutoksia koulutuksen toteutusaikana, pidämme varauksen hinnanmuutokseen arvonlisäveron takia.
Koulutusohjelmaan kuuluu opiskelijan oma
koulutuspsykoanalyysi sekä työnohjattu psykoanalyyttinen ja psykoterapeuttinen potilastyö. Niiden kustannukset eivät sisälly yllämainittuun hintaan vaan opiskelija suorittaa
ne psykoanalyysin kouluttajalle ja koulutustyönohjaajalle.
Lisäksi koulutusohjelman soveltuvuusarviointi maksaa 200 euroa/2 haastattelua (á
100€), joka ei kuulu koulutusohjelman hintaan. Haastattelut maksetaan niiden yhteydessä. Koulutuksen kustannuksista vastaavat
koulutettava tai hänen työnantajansa. Koulutusta suunnittelevan suositellaan neuvottelevan hänen työnantajansa kanssa koulutuskustannuksiin osallistumisesta.
Koulutukseen otetaan 9–12 opiskelijaa ja se
aloitetaan vain, mikäli ryhmän minimikoko
täyttyy.
KOULUTUKSEN ALKAMINEN JA
OPETUSTILAT
Koulutus alkaa 16. elokuuta 2016. Seminaaripäivät ovat parittomien viikkojen tiistaisin
klo 10.15 -15.45. Koulutuksen teoria- ja menetelmäosuus pidetään Therapeia-säätiön koulutustiloissa, Topeliuksenkatu 15 A 1, 00250
Helsinki. Yhteinen opetus järjestetään Helsingin yliopiston tiloissa.
Koulutuksen teoriaopintojen koulutusmaksu
määräytyy siihen osallistuvien opiskelijoiden
lukumäärän mukaan. Maksu on 29.500,-/
1
KOULUTUKSEN RAKENNE JA
SISÄLTÖ
Koulutus on laajuudeltaan 133 op ja kestää
viisi vuotta (10 lukukautta). Lähiopetus toteutetaan pääosin syys- ja kevätlukukausien aikana noin joka toinen viikko teemoiltaan
vaihtuvina seminaareina (seminaarikerta
pääasiallisesti 6x45min) jonka lisäksi opiskelijan tulee osallistua 3–4 kansalliseen tai kansainväliseen psykoterapia-alan seminaariin
tai kongressiin. Koulutuksen alkaessa opiskelijat saavat koko koulutusohjelman.
Koulutusohjelma koostuu seuraavista kolmesta opintojaksosta:
1) Teoria- ja menetelmäopinnot
a)Teoria- ja kliinisiä seminaareja
sekä muuta omatoimista teoria- ja
menetelmäopiskelua 68op: kontaktiopetusta yhteensä 679t koulutusohjelmakohtaisesti, jonka lisäksi 5 op kaikille
yliopiston psykoterapeuttikoulutettaville
yhteistä lähiopetusta. Kontaktiopetuksesta teoria- ja kliinisiä seminaareja 646 t,
orientoiva seminaari 3 t ja päätösseminaari 2 t, kansalliset tai kansainväliset
psykoterapia-alan seminaarit 24 t, kehityskeskustelut 2 t ja henkilökohtainen
opinnäytetyön ohjaus 2 t. Lisäksi muuta
omatoimista opiskelua ja välitehtäviä (kirjallisuus vähintään 5000 sivua) sekä vauvahavainnointi perheessä (35 t).
b)Opinnäytetyö 15op: kaikkia koulutusohjelman opintokokonaisuuksia integroiva kirjallinen työ, joka on esimerkiksi
johonkin psykoanalyyttisen terapiasuuntauksen erityiskysymykseen laaja-alaista
perehtymistä vaativa, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattava kirjallinen tuotos: a) koulutettava kirjoittaa
opinnäytetöinä yhdestä koulutushoidosta
hoitoselostuksen ja toisesta koulutushoidosta tieteellisen tutkielman. TAI b)
koulutettava kirjoittaa opinnäytetöinä yhdestä koulutushoidosta hoitoselostuksen
ja sen lisäksi hän samaa materiaalia käyttäen tekee erillisen tieteellisen tutkielman. TAI c) koulutettava kirjoittaa yhdes-
tä koulutushoidosta hoitoselostuksen ja
sen lisäksi hän tekee erillisen tieteellisen
tutkielman.
c)Yliopiston kaikkien koulutusohjelmien opiskelijoille yhteiset
opinnot: 5 op (5 lähiopetuspäivää)
d)Kouluttajana toimiminen 2op:
Psykoterapeuttikouluttajana toimiminen
10 t ja siihen valmistautuminen 54 t.
2) Psykoterapeuttisen potilastyön työnohjaus 25op: (250 + 425 t. valmistautumista = 675 t.).
Koulutukseen kuuluu kolme työnohjattua
koulutushoitoa:
1. Aikuispotilaan psykoanalyysi, vähintään 3
vuotta
2. Aikuispotilaan psykoanalyysi, vähintään 2
vuotta
3. Aikuispotilaan psykoanalyyttinen psykoterapia, vähintään 1 vuosi
Koulutushoitojen tiheys on vähintään kolme
kertaa viikossa. Koulutustyönohjausten tulee
toteutua tiheydellä kerran viikossa kahdella
eri työnohjaajalla. Työnohjaajien tulee olla
Therapeia-säätiön psykoanalyysin kouluttajia. Psykoanalyyttisen psykoterapian koulutustyönohjaaja voi olla myös psykoterapian
kouluttaja. Psykoterapeuttista potilastyötä
tulee olla koulutuksen aikana vähintään 550
tuntia. Potilastyötä ei lasketa opintopisteisiin.
3) Koulutuspsykoanalyysi 25op: vähintään 500 tuntia, tiheydeltään vähintään 3 x
vko, ensisijaisesti suositellaan Therapeiasäätiön kouluttamaa psykoanalyysin kouluttajaa. Henkilökohtaisen psykoanalyysin tulee
olla sitovasti alkavaksi sovittu koulutuksen
alkaessa. Mikäli psykoanalyysi on päättynyt
yli 5 vuotta sitten, soveltuvuushaastattelussa
arvioidaan oman psykoanalyysin riittävyys.
Lisäksi koulutusohjelmaan kuuluu asetuksen
terveydenhuollon ammattihenkilöistä (VNA
1120/2010) edellyttämä osaamisen osoittaminen näytöllä.
2
Koulutusohjelman rakenne opintojaksoittain/
kliinisten opintojen teoriaosuudet:
· Johdantojakso
psykoanalyyttiseen
menetelmään ja prosessin keskeisiin
käsitteisiin 7,5 op
· Psykoanalyysiprosessi (hoidon vaiheet
ja vuorovaikutusilmiöt) 17 op
· Psyykkiset häiriöryhmät ja niiden
psykoanalyyttinen hoito 15 op
· Psykoanalyytikon ja psykoterapeutin
identiteetti 3 op
· Mielen kasvu psykoanalyyttisen teorian mukaan: Psykoanalyyttinen kehityspsykologia 5,5 op
· Vauvaobservaatioseminaari: kontaktiopetus ja vauvahavainnointi perheessä 5 op
· Muut psykoterapiasuuntaukset ja
psykodynaaminen lyhytpsykoterapia 1
op
Kliinisten taitojen opintoihin sisältyy myös:
· Koulutustyönohjaus 25 op
· Koulutuspsykoanalyysi 25 op
Koulutusohjelman rakenne opintojaksoittain/
pedagogisten taitojen opinnot 8 op,
josta 2 op kouluttajana toimimista:
· Kouluttajana toimimisen teoria- ja ohjausopinnot
· Työnohjauksen teoria-, sovellus- ja
ohjausopinnot
· Koulutusryhmän reflektiiviset tapaamiset
· sekä kouluttajana toimiminen (2op)
tyvä hallinta ovat vuorovaikutuksessa opiskelijan henkilökohtaisten taitojen ja itsen tuntemisen kehittymisen kanssa.
KOULUTUKSEEN HAKEMINEN
Koulutuksen haun yhteydessä tarvittavat lomakkeet ja todistukset ilmenevät Helsingin
yliopiston psykoterapeuttikoulutuksen hakuoppaasta
sivuilta
osoitteesta:
http://www.helsinki.fi/psykoterapeuttikoulut
us/opiskelu/hakuajat.htm
Sähköinen hakulomake julkaistaan haun alkaessa helmikuussa 2016.
Hakemusten tulee olla perillä viimeistään
26.2.2016 klo:16.15 mennessä. Tarkemmat
hakuohjeet (sähköinen hakemus ja liitteet):
http://www.helsinki.fi/psykoterapeuttikoulut
us/opiskelu/hakuajat.htm
TIEDUSTELUT
Sanna Selinheimo, PsM
Psykoterapeuttikoulutuksen suunnittelija
[email protected]
puh. +358-294 140 963
sekä koulutuksen vastuukouluttaja Kaj J. Davidkin, psykologi FM, psykoanalyytikko Puh:
+358-400 912 161
Koulutusohjelman rakenne opintojaksoittain/
Tutkimustaidolliset opinnot 20op, josta
opinnäyte 15op:
· Tutkimustaidollisten opintojen teoriaopetus
· Tutkimusseminaari
· Henkilökohtainen opinnäytetyön ohjaus
· sekä opinnäytetyöt 15 op
Teoreettinen ja menetelmäkoulutus muodostavat prosessinomaisen yhtenäisen kokonaisuuden, jossa teorian ja menetelmien lisään-
3