Velkomen på kurs i 2016

Comments

Transcription

Velkomen på kurs i 2016
Velkomen på kurs i 2016
Kurskatalog 2016
Versjon 1.3, 18/2 2016
Kurs og samlingar
Grunnopplæring
Kvalifisert førstehjelp
Dette er Røde Kors Hjelpekorps
Grunnkurs samband
Kvalifisert søk og redning (ksor)
dato
4.-6. mars og 8.-10. april
15.-17. april
15.-17. april
22. - 24.april
side
3
3
3
3
Andre kvalifiserande kurs
Kvalifisert vannredning
22. - 24.april
Grunnkurs samband + instruktør nødnett
22. - 24.april
Søk og redning, Krevande lende
22. - 24.april
C-kurs elv
30. sept. - 2. oktober
4
4
5
5
Vidaregåande kurs
Lagledelse søk og redning (lsor)
Vidaregåande førstehjelp
Grunnkurs sminke og markørteneste
10. - 12. juni
7.-9. okt og dd.mm
haust
6
6
7
13. februar
3. - 6. mars
19.-21. august
12. november
7
7
8
8
Samlingar
Samling førstehjelpsinstruktørar
Metodesamling: aksjonsleiing
Metodesamling: krevande lende og elv
Intruktør og rettleiarsamling
Vedlegg Program og pakkelister Nesholmen
Vedlegg Oversikt over andre Kurs i Røde Kors Sogn og Fjordane
9-12
13
KURSTILBOD 2016
Blant dei største på aksjonar
Stian Antonsen
Leiar Distriktsråd Hjelpekorps
Sjåast på kurs i 2016.
Vi gledar oss!
Hjelpekorpsa i Sogn og Fjordane har gjennom mange år vore svært viktige på
søk og redning i lokalsamfunna våre. Vi er bant dei fylka som har flest aksjonar.
Endringar i samfunnet stiller stadig nye krav til vår kunnskap for å kunne utføre
oppdraga. Samtidig treng vi påfyll av nye.
For å sikre at nye hjelpekorpsarar raskt vert klare til innsats, har vi i år samla grunnopplæringa i ein kursserie. Start med kvalifisert førstehjelp i mars, grunnkurshelg med «dette er ditt hjelpekorps» og grunnkurs samband i april, så kan de
avslutte med søk og redning på Nesholmen i månadskifte april/mai. Sjå neste
side. Få med dykk dei ungdomane der ute som likar å vere ute i naturen, likar å
oppleve noko saman med andre og likar å hjelpe!
Nye leiarar og utvikling av dei er svært viktig for at vi skal vere gode i framtida
og ha operative korps. Vi er derfor glad for å kunne tilby kurs i Lagleiing søk og
redning (LSOR) i juni, og trur at mange er klare for dette kurset. Erfaringsutveksling og utvikling av felles metodebruk vert tema på ulike samlingar og seminar
i løpet av året. Vi inviterer til samling innan førstehjelp, aksjonsleiing og fellessamling for krevande lende og elv.
Påmelding
Korpsleiinga i korpset ditt skal godkjenne påmeldinga. Du sjølv eller
korspleiinga melder deg på kurset
i Ressurssystemet.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Logg på http://ressurs.redcross.no med ditt medlemsnummer.
Velg Røde Kors Kurs i venstre kolonne.
Velg Sogn og Fjordane på nedtrekksmenyen under Søk kurs i fylke.
Klikk på Søk.
Tilgjengelege kurs i distriktet kjem opp øvst.
Klikk på ønska kurs.
Meld deg på ved å klikke «Meld på kurs» nedst til venstre.
Har du «OPER»-tilgang og skal melde på andre, klikk på «meld på deltakere»
9. Klikk på “forstørrelsesglaset” for å søke opp medlemmer, klikk «meld på».
Viktig I: Bruk meldingsfelt for å opplyse om du ikkje skal overnatte på kurs
med innlagt overnatting, om allergiar eller andre viktige forhold.
Viktig II: påmelding er bindande. Manglande oppmøte kan føre til fakturering.
Spørsmål om innhald i kursa, kontakt kursansvarlege eller tilretteleggar Britt
Tjønneland på Røde Kors Sogn og Fjordane distriktskontor, tlf 5772 3137, britt.
[email protected] Spørsmål om påmelding, avmelding eller forpleining
rettast Lis Munkvold, [email protected]
KURSKATALOGEN ER MED ATTERHALD OM ENDRINGAR
2
K U R S T I L B O D 2 0 1 6 VÅ R
Grunnopplæring
- for å bli godkjent hjelpekorpsar
Desse kursa må du ha for å bli ein
godkjent hjelpekorpsar. Føl du kursplanen nedanfor og er fyllt 18 år, kan
du delta på aksjon før sommaren.
På “Grunnkurs Samband” får du
grunnleggande kunnskap innan sambandsprosedyrer, betjening og utstyr,
radioteknikk, materiell og feilsøk.
“Kvalifisert førstehjelp” inneheld 33
timar innføring i førstehjelp, inkludert
bruk av hjartestartar. Kurset vektlegg
hjartelungeredning, men tek også
føre seg skader, forgiftingar og anna.
Sist men ikkje minst slår vi saman
“grunnkurs-” og “kvalifisert søk og
redning” i ei kurshelg på Nesholmen.
Helga er rekna som eit høgdepunkt i
Hjelpekorpsåret, og gjev deltakarane
ei innføring i grunnleggande søkemetodar gjennom to dagar i utmark og
innmark. Bruk av kart og kompass,
knutar, eigentryggleik, samband og
erfaring som lagleiar er noko av det
du får prøve.
Kurset krev førebuing saman med
dykkar lokale hjelpekorps. Meld på
“kvalifisert søk og redning” i ressurssystemet.
“Dette er Røde Kors Hjelpekorps”
gjev ei innføring i korpset sine oppgåver, organisering, styrande dokument, og rolla som støtteaktør for
myndigheitene. Dessutan blir historie,
formålsparagraf, satsingsområde og
krav til hjelpekorpsarar gjennomgått.
Kurs
Kvalifisert førstehjelp
Dette er Røde Kors Hjelpekorps
Grunnkurs samband
Kvalifisert søk og redning
Kvar
Førde
Krav: Gjennomført Introkurs til
Røde Kors på nett. 15 års aldersgrense med foreldreattest (sjå
vedlegg). Du må kunne gå med
sekk i terrenget ein heil dag.
Påmelding: Ressursystemet.
Ta kontakt med korpsleiar
i ditt lokale hjelpekorps først.
Påmeldingsfrist: 17. april.
Når
Pris
Kursansvarleg
4-6/3 + 8-10/4 3200,- Helge Lekven, 911 39 111
Margrethe Skåden, 481 20 586
15.-17. april
1650,Anders Myklebost, 9696 6666
22. -24. april
0,- Anita K. Vik, 902 20 299
Jølstraholmen
camping
Nesholmen
Søk og redning
på Nesholmen. Søkelag
på veg ut i søketeig
3
A N D R E K VA L I F I S E R A N D E K U R S 2 0 1 6
Søk og redning, Krevande lende
Kursansvarleg:
Kjetil Høidal
901 95 257
[email protected]
Påmelding:
Ressurssystemet: søk og redning
i krevende lende
Påmeldingsfrist: 17.04.16
22. - 24. april, Nesholmen. Regionkurs.
Mål: Deltakarane får opplæring i søk
og enkel redning av uskadd eller lettare skadd person i krevande lende.
Krav til deltakar: Id-kort, fullført kvalifisert søk og redning/barmark C, god
friluftserfaring og fysisk form.
Innhald: Enkel sikring for mannskap
og uthenting av personar.
Krav til korps: For å vere eit operativt
korps i krevande lende, skal ein vere
minst seks kvalifiserte medlemmer.
Dette, og utstyrspakkar, kan løysast i
samarbeid med nabokorps.
Vi oppfordrar korps med godkjent
gruppe om å sende fleire på kurset for
å styrkje gruppene.
Utstyrspakke: Før kurset må hjelpekorpset kjøpe utstyrspakken som
høyrer med til metodesettet. Inneheld
komplett utstyr for fire personar, samt
sele og hjelp til ein skadd. Ei utstyrspakke kostar 32.200 kroner eks. mva. I
tillegg er ei spesialbåre ønskelig. Utstyr kjøpast hos Aak As, as ved Anders
Dingsøyr [email protected] tlf 48
25 60 90. Oppgje artikkelnr. 40610,
namn på korps, kontaktperson og fakturaadressa til korpset. Info om tilskotsordning kjem seinare. Les meir på
Korsveien (søk på «krevende lende») .
Pakkliste: Som kvalisifert søk og redning.
Pris pr. person:
full pensjon på hytte:
Kursavgift: 1200,400,-
Grunnkurs samband
+ lokal instruktør nødnett
22. - 24. april, Nesholmen
Mål:
Deltakrane skal lære grunnleggande
sambandsteneste. I tillegg vil kurset
gje innføring for dei som skal vere
ressurspersonar på samband, som
instruktør, sambandsleiar eller til deg
som rett og slett berre har ei interesse
for samband.
Innhald:
Innføring i sambandsrutiner, talemodell, sambandsreglement- og oppbygging. Opplæirng i nødnett: bruk av
samband, fleetmap, samhandling med
nødetatar, bruk av mobil gateway/repeater, feilsøking og vedlikehald.
Opplæring i VHF: bruk av samband,
fast infrastruktur (repeatarar), oppsett
av mobil repeater, feilsøking og vedlikehald.
Vi vil ha KO-vogna tilgjengeleg for
bruk i opplæringa, både på VHF og
Nødnett.
Krav:
Deltakarne bør ha eiga datamaskin.
Erfaring med bruk av samband.
Pris pr person:
Fre-søn, full pensjon,
hytte:
kroner 1200,Kursavgift
kroner 400,4
Kursansvarleg:
Anders Myklebost
[email protected]
9696 6666
Påmelding:
Ressurssystemet
(grunnkurs samband)
Påmeldingsfrist 17. april.
A N D R E K VA L I F I S E R A N D E K U R S 2 0 1 6
Kvalifisert vannredning
22. - 24. april, Nesholmen
Dette kurset er eit grunnleggande kurs
i vannredning, og skal gje deltakarane
nødvendige kunnskap, ferdigheiter og
haldningar for å kunne utføre søk ved
aksjonar i tilknyting til sjø og vann.
Krav:
Godkjent hjelpekorpsmedlem (gyldig
id-kort). Deltatt på kvalifisert søk og
redning (Gsor, Ksor). Fylt 17 år.
er å symje 200 meter i sjøen (med
drakt). Denne testen må ein bestå for
å vere med vidare.
Pris pr. person:
Fre-Søn. full pensjon, hytte: 0,Kursavgift
0,-
Kursansvarleg:
[email protected]
gmail.com
91106439
Påmelding: Ressurssystemet
Påmeldingsfrist: 17.04.2016
Symjedugleik: første øving på kurset
Føremål
Kurset skal gje deltakerane ei
innføring i kunnskap, ferdigheiter og
haldningar for å kunne søke i tilknyting til elv. Vi legg vekt på at deltakarne sine hjelpekorps vil investere
i utstyr, vidare kompetanseheving og
deltaking i eit øvingsmiljø i etterkant
for å delta på kurset.
Målgruppe: Godkjende hjelpekorpsarar med elv i sitt beredskapsområde.
Undervisningsform: Kurset vil
være praktisk retta slik at deltakerane si utvikling i stor grad byggjer
på eigne erfaringar gjort underveis
C-kurs elv
30. september - 2. oktober, Førde
(erfaringslæringsmodellen). Gjennom lagsamarbeid og idèsanking
vil deltakerane etter endt kurs være
ein ressurs for det lokale korps. Noko
teoriundervisning i klasserom, men
stor vekt på praktiske øvingar.
Krav til deltakarar:
* Godkjent hjelpekorpsar med gyldig
id-kort.
• Gode symjeferdigheiter i teknikken
krål.
• Fylt 18 år, 17-åringar kan vurderast
av kursleiing.
5
Kursansvarleg:
Sølve Kiviranta
900 57 791
[email protected]
Påmelding: Ressurssystem
Påmeldingsfrist: 16.september
Vi kjem tilbake til overnattingsstad og pris i oppdatert
kurskatalog seinare.
VIDAREGÅANDE KURS 2016
Lagleiing søk og redning (LSOR)
10. -12. juni Jølster/Førde. Regionkurs
Mål: Målet med kurset er å utdanne
kvalifiserte lagleiarar innan søk og
redning på land i oppdrag for Røde
Kors. Utdanninga skal gje deg dei
nødvendige kunnskaper, ferdigheiter
og haldninger som gjer deg i stand til
å leie mannskap på ein sikker, nøyaktig og effektiv måte.
Etter endt kurs skal du mellom anna
kunne uføre situasjonsbestemt leiing,
ivareta tryggleiken til laget, pasient
og deg sjølv, vurdere om utførselen
av oppdraget var nøyaktig og effektiv,
nytte PIKSIB, gjennomføre intensjonsbaserte oppdrag, rutine ved funn av
sakna og tause vitner og mykje meir.
Krav: Kurset er obligatorisk for operative leiaroppgåver i eit Hjelpekorps med fylgjande krav:
• 2 års aktiv tjeneste i hjelpekorps
• Gyldig ID-kort
Dette er eit feltkurs med lange
økter i skog og mark. Det er difor
Kursansvarleg:
Are Fagerli, 913 69 244,
[email protected]
Påmeldingsfrist:
16.september
Påmelding:
ressurssystemet
ein føresetnad at deltakarane kan
gå langt, bere tungt og er rett/
tilstrekkeleg utstyrt.
Modular: Modul 1 og 2 blir gjennomført. Om du har bestått
modul 1 fra LSOR vinter er det mogeleg å ta kun modul 2 på kurset.
Det blir tilrådd at begge modular
blir tatt. Dersom du ynskjer å kun
ta modul 2, spesifiser i meldingsfeltet. Modul 1 blir fredag, modul 2
lørdag og søndag.
Nødvendig utstyr: Personleg
nødnetterminal med tilhøyrande
lader og ev. tilleggsutstyr. Utstyret
skal være merka med korpsnamn,
og brukar er ansvarlig for korrekt
oppbevaring.
Pris pr. person:
Fre-søn full pensjon:
0,Kursavgift: 400,-
Kursansvarlege:
Sølve Kiviranta, 900 57 791,
[email protected]
Fagleiar:
Unni Kiviranta. 95238485
[email protected]
Påmelding: Ressurssystemet
Påmeldingsfrist: 28. mai
Vidaregåande førsthjelp. Regionkurs
7.-9. oktober og dd.mm, Førde
Føremål
Kurset er eit fordjupingskurs i førstehjelp. Ein møter utfordringar og kasus
33-timars-kurset ikkje dekker. Ein vil
også gå noko inn på bruk av spesialutstyr.
saman med instruktør to/grunnkurs
kursholdar, kvalifiserer til å undervise
“kvalifisert førstehjelp”-kurset på (33
timar).
Kurset er berekna for dei som har
kurs i grunnleggande førstehjelp og
har vore med ei stund. Dette kurset,
Pris pr. person for to helgesamlingar:
Fre-søn, full pensjon, hytte: 0,Kursavgift: 800,-
6
Kurset går over to helgar.
Grunnkurs i sminke og markørteneste
Hausten 2016, Førde
Kurset går over ei helg og skal gje
deltakarane ei innføring i sminkeog markørtenesta. Det blir litt teori,
men hovudvekt på praktiske øvingar.
Kurset skal gje deg dei nødvendige
kunnskapar og ferdigheiter til planlegging og gjennomføring av enkle
øvingar. Du lærer og sminke og
teknikkar innan skadesminke.
Krav:
Deltakarane bør være erfarne førstehjelparar med evne til å formilde.
Prisar, påmelding og tidspunkt vil
verte annonsert seinare.
Kursansvarleg:
Marit Solveig Nedrebø,
95154345, [email protected]
FA G S A M L I N G A R 2 0 1 6
Samling førstehjelpsinstruktørar
13. februar. Førde
Dagsamling for førstehjelpsinstruktørar i Sogn og Fjordane.
Dette blir ei fagsamling der vi får oppdateringar og informasjon, og ein
stad for å dele erfaringar.
Tema:
Nytt frå Norsk førstehjelpsråd og samling for førstehjelpsansvarlege.
Ny førstehjelpsbok og status kurs.
Presentasjon av hjelpemiddel/utstyr
Utsjekk på HLR- Sideleie- frie luftveier
DHLR-utstyr til disposisjon i Sunnfjord
og Indre Sogn.
Ansvarlige for distriktets DHLR-utstyr,
avtaler.
Annedukkene- hygiene.
Deltakaravgift: 400,Påmelding:
epost til: [email protected]
redcross.no (kurs/samling,
namn, korps, epost og mobil)
Påmeldingsfrist: 7.feb.
Ansvarleg:
Margrethe Skåden, 481 20 586
[email protected]
Metodesamling søk og redning
4.-5. mars Thon Hotel Jølster
Føremål:
Gje deltakarane ei innføring i ”Nasjonale Retningslinjer for Søk etter
Savnet Person på Land” som er eit
felles verktøy for bruk i planlegging
og gjennomføring av søk etter sakna
person på land i den Norske Redningstjenesten.
Sykkelhjulmodellen, kategoriar, roller
og oppgåver i KO, digitale kart og
verktøy er sentrale tema.
Innhald:
Samlingen har fokus på tidlig fase
i søk etter sakna person, og bruker
statistikk over ulike kategoriar som
grunnlag for søksplanleggingen.
Døgnpris (kost og losji):
Deltakaravgift: Krav:
Erfaring frå leiing av leiteaksjonar vil
auke utbytte av kurset. Det er ikkje
formelle krav for deltaking.
Med forbehald om endringar
7
1175,600,-
Ansvarleg:
Pål Dahl, 907 26 095
[email protected]
Påmelding:
[email protected]
(kurs/samling, overnatting,
namn, korps, epost, mobil)
Påmeldingsfrist: 15.februar
FA G S A M L I N G A R 2 0 1 6
Metodesamling krevande lende og elv
19.-21. august Jølster/Førde
Metodesamling for alle i Sogn og
Fjordane Røde Kors som er aktive i
grupper i krevande lende og/eller
elveredning.
Det blir enkel overnatting og mykje
sosialt samvere denne helga. Ytterligare informasjon om samlinga kjem i
haustkatalogen, på mail og facebook.
Innhald:
På samlinga vil vi gå gjennom metodesett i begge disipliner, inkludert
eventuelle endringar og tillegg. Det
blir gjennomført både teoretiske økter og praktiske øvingar, og vi øver på
utfordrande situasjonar. I tillegg blir
det evaluering av aksjonar og eigenvurdering av risikoprofil siste år.
Krav:
Bestått kurs i søk og redning krevande
lende og/eller elv, eller være godkjent
på annan måte.
Aktiv deltakar i krevande lende og/
eller elv gruppe.
Overnatting: Pris kjem seinare
Kursavgift: 400,-
Ansvarleg:
Fagleiar krevande lende:
Kjetil Høidal, 901 95 257
[email protected]
Fagleiar elv:
Sølve Kiviranta, 900 57 791
[email protected]
Påmelding: epost: pamelding.
[email protected] (kurs/samling,
namn, korps, epost, mobil)
Påmeldingsfrist: 5.august
Kurshaldar/instruktør/rettleiarsamling
12. november. Thon hotel Jølster
Dagsamling for kurshaldarar/instruktørar og rettleiarar som driv
opplæring innan for alle aktivitetsområda i Røde Kors Sogn og Fjordane.
Innhald: Status opplæring i Sogn og
Fjordane RK. Gjennomgang av RK
skolen si opplæringsplan og oppda-
teringar i denne. Gjennomgang og
repetering av dei administrative verktøya innan kursadministrering. Kurs/
innføring i presentasjonsteknikk.
Andre tema dersom ønske.
Pris: reise og opphald blir dekka av
distriktet.
Ansvarleg:
Lis Maria Munkvold
[email protected]
90474445
Påmelding:
(kurs/samling, namn, e-post,
mobil)
[email protected]
Påmeldingsfrist: 28.oktober
8
Velkomen til Nesholmen
FELLES PROGRAM NESHOLMEN
Fredag 22.04.16
18.00 Oppmøte rettleiarar. Møte med laginndeling
19.00 - 19.30 Oppmøte og registrering deltakarar
19.30 - 20.00 Felles opning
20.00 - 21.30 Middag
23.00 - 23.30 Fagleiar/Rettleiar/Stabsmøte
Innlevering av termos i kiosk for dei som skal ha kaffi eller varmt vatn med seg laurdag.
Laurdag 23.04.16
07.30 - 08.30 Frukost
09.00
Uttransportering
13.00 - 13.30 Lunsj. Drytech for mannskap i felt.
19.45 - 22.00 Middag
22.00 - 23.00 Fagleiar-/rettleiar-/stabsmøte
Innlevering av termos i kiosk for dei som skal ha kaffi eller varmt vatn med seg sundag.
Søndag 24.04.16
07.30 - 08.30
13.00 - 14.15
14.30 - 15.15
15.15 16.00 16.00 - 17.00
17.00
Frukost (dei som skal i felt smørjer matpakke)
Opprydding/utstyrskontroll
Utdeling av kursbevis og ferdigheitslister
Middag
Heimreise (deltakarar)
Fagleiar-/rettleiar-/stabsmøte
Heimreise fagleiar/rettleiar/stab
9
PA K K E L I S T E K VA L I F I S E R T S Ø K O G R E D N I N G
Hugs å merke alt
utstyret godt,
både personleg
og lagsutstyr!
Pakkliste operativt grunnkurs barmark
Nedanfor er det sett opp pakkliste for personleg utstyr som alle deltakarane og
rettleiarane på grunnkurshelga på Nesholmen må ha med seg. Overnattinga
blir i 16 mannstelt for barmark C. Telta ordnar vi med. Det er tidleg på våren og
overnatting ”ute” betyr at det er viktig at alle har med seg skikkeleg og varme
klede.
Personleg utstyr:
Utstyr
Ytterklede som er vindog vasstette
Merknad/krav
På denne årstida kan vi få alt frå sommarvêr til
vintervêr, syt for å ha klede som beskyttar deg mot
vind og regn.
Fjellsko eller liknande
Hugs på at du skal gå mange timar i felt både
som er vasstette og
laurdag og sundag. Desse timane skal du og bere
gode å gå i skogen med sekk, så godt fottøy må du ha. Husk å gå inn skoa
før du kjem, elles kan du få gnagsår.
Hue og hanskar/
vottar
Ullundertøy eller
Bomull inn mot huda er strengt forbode på dette
superundertøy
kurset, dette gjeld stillongs, trøye og sokkar. Ta
med eit ekstra sett til å nytte i soveposen om natta.
Ullsokkar
(tjukke og tynne)
Reserve undertøy,
Pakk dette inn i plastposar slik at det er tørt når du
sokkar, lue og hanskar/ går med det i sekken.
vottar
Ullgenser /
Denne er tenkt å ha i sekken. Ein nyttar denne når
fleecejakke
ein har pause/står i ro/er på post. Når ein er i bevegelse så treng ein neppe eit slikt tjukt plagg.
Termos
Fordel om denne er uknuseleg, dvs ein ståltermos
er suveren til dette.
Blyant og notatblokk,
Du må rekne med å gjere notatar heile helga, dvs
A6 eller mindre slik at
notere det som går over samband, meldingar, karden går ned i lomma.
treferanse m.m.
Vassflaske
1 liter evt to på 0.5 liter. Erfaring frå denne helga at
det går minst to liter væske for dag når du er i felt.
Sekk med innlagt væsketank er praktisk.
Fyrstikker, stearinlys
Stearinlys er til hjelp ved tenning av bål, fyrstikkene
må pakkast vasstett.
Kniv
Fritt val.
Motbakkemat
Pose fylt med peanøtter, sjokolade, seigmenn,
mandlar, rosiner eller anna du likar.
10
PA K K E L I S T E K VA L I F I S E R T S Ø K O G R E D N I N G O G VA N N R E D N I N G
Utstyr
Hovudlykt og evt
handlykt
Merknad/krav
Hugs på reserve batteri til desse.
NRKH refleksvest
Dette må vere ein godkjent Norges Røde Kors
refleksvest, oransje farge.
Toalettsaker, handklede
Liggeunderlag
Min. 25mm tjukt, evt 2 stk for best isolasjon.
Sovepose
Vi opplever stadig minusgrader om natta på desse
kursa så posen må ha ein komforttemperatur på
null grader eller lågare.
Solkrem og solbriller
Litt fyrstehjelpsutstyr til
eige forbruk
Kartmappe og kompass Standard platekompass med 360 graders skive.
Standard kartmappe, med blyant og litt skrivepair.
Ryggsekk som er mini- Sekken må vere tilpassa deg som brukar, bør ha
mum 45 liter
hoftebelte og polstra skulderreimar. Hugs på at du
skal nytte denne i 14-16 timar i felt, bære ca 8-10
kilo i denne sekken.
Sekken kjem til å få noko lagsutstyr, i tillegg til det
du sjølv vil ha med deg.
NB: tillegg for deltakar og rettleiar på Vannredning
Redningsvest/
flytedress
Støvlar med godt
mønster
Varm hue
Hanskar/vottar
Sikringssele med
sikringstau
Hjelm
Samband
Søkestang/båtshake
Helst ikkje oppblåsbar type
Ikkje seglarstøvlar
Helst med skygge
Som toler vatn
Dei som har
11
PA K K E L I S T E K VA L I F I S E R T S Ø K O G R E D N I N G
Pakkliste lagsutstyr:
Pakklista for lagsutstyr gjeld per 4 deltakarar korpset sender. Dvs. at sender
korpset 3 deltakarar skal korpset sende med eit sett lagsutstyr, medan sender de 5 deltakarar skal de sende med to sett osv.
Dersom korpsa manglar noko av utstyret, ta kontakt med kontaktpersonane i innbydinga før kurset, så ser vi kva vi kan ordne.
Korpsa er ansvarlege for at deltakarane dei sender har med kle og
utstyr i samsvar med pakklistene.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hugs å merke alt utstyret godt,
både personleg
og lagsutstyr!
Sambandsradio med ladar og ekstra batteri
Båreduk
To ulltepper
Bobleplast (2 x 1,5 m) her kan ein tape saman to mindre flak også
Spjelkesett
Fyrstehjelpsutstyr
(folie, trekanttørkle, elastisk bind, kompressar, tape, saks osv)
13 meters tau til sikring av pasient på båre
30 meters tau til sikring av båre, mannskap
Merkeband til bruk i søkjeteig, 1 rull
Kikkert
Øks evt. feltsag
Føresetterklæring for Nesholmen for deltakarar under 18
Underteikna stadfestar at……………………………………………..
har fått lov å delta på Kvalifisert søk og redning på Nesholmen i regi av
Sogn og Fjordane Røde Kors Hjelpekorps helga 24. til 26. april 2016.
Denne erklæringa har ungdommen med seg heimatt frå samlinga med
underskrift frå ein av dei voksne leiarane på samlinga.
Underskrift frå ein føresett
-------------------------------------------------------------
------------------------
Mobilnummer føresett
-----------------------------
Underskrift frå ansvarleg vaksenleiar på samlinga
-------------------------------------------------------------------
Dato
12
A N D R E K U R S I S O G N O G FJ O R D A N E R Ø D E K U R S
Kurstilbodet i
Sogn og Fjordane
Røde Kors
Nedanfor ser du ei oversikt
over alle kursa vi kan tilby.
Anten du er ny eller erfaren,
håpar vi du finn noko av
interesse, som kan gjere deg
tryggare som frivillig.
Ta kontakt med din lokalforeining, hjelpekorps eller
omsorgsaktivitet om du er
interessert.
Vil du vite meir? Besøk
rodekors.no/sfj - klikk “opplæring” eller “lokalforeiningar” i menyen til venstre.
Ha eit spennande kursår!
ntroduksjonskurs
• Introduksjon til Røde Kors (e-læring)
• Psykososial Førstehjelp
• Norsk Grunnkurs Førstehjelp
Hjelpekorps
• Dette er Røde Kors Hjelpekorps (grunnopplæring)
• Grunnkurs søk og redning (grunnopplæring)
• Grunnkurs samband (grunnopplæring)
• Kvalifisert førstehjelp (grunnopplæring)
• Krevande lende
• Kvalifisert vannredning
• C-kurs Elv
• Kvalifisert søk og redning barmark (KSOR)
• Kvalifisert søk og redning vinter (KSOR)
• Videregående Førstehjelp
• Hjerte-lunge-redning med hjertestartar (DHLR)
• Trafikalt grunnkurs Førstehjelp
• Grunnkurs Førstehjelp til Barn
• Voice Broadcast
• Lagleiing søk og redning (LSOR)
• Nødnett (lokal instr. og brukar)
• Administrativ leiing
• Sminke og markør
Omsorg
• Temakurs Omsorg
• Temakurs Oppvekst
• Temakurs Flerkulturelt arbeid
• Temakurs Mangfold
Organisasjon mm
• Konflikthandtering
• Valkomitè
• Grunnkurs kurshaldar/Instruktør ll
• Grunnkurs Beredskap
• Beredskap for valgte ledere
• Ettersamtale nivå 1
• Internasjonal humanitær rett
13