påmeldingsskjema og mer informasjon her

Comments

Transcription

påmeldingsskjema og mer informasjon her
Lærings- og mestringskurs 2016
NevSom* inviterer til kurs for foreldre med barn med autisme/
Asperger syndrom på Gudbrandsdal Leirskole, Fagerhøi
Alle interesserte kan søke, men
søkere under 20 år og som ikke har
deltatt tidligere prioriteres.
Kurstilbudet for foreldrene består
av forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og enesamtaler med foreleserne /fagpersonene.
Fellesprogrammet starter hver dag
kl 10.15 og slutter senest kl. 17.00.
Forelesningene vil bl.a. omhandle forståelsesvansker hos mennesker med
autisme/ Asperger syndrom, tilrettelegging av opplæring i barnehage
og skole, om å være søsken til en
bror/søster med autisme /Asperger
syndrom, forebygging av problemer,
utarbeidelse av individuelle planer,
trygder og sosiale rettigheter orientering om ulike hjelpeinstanser,
samtalegrupper og Autismeforeningens arbeid.
Foreldre og barn spiser frokost og
middag sammen hver dag.
Om man spiser lunsj sammen, varierer avhengig av om barna er på tur
eller er i nabolaget.
Familier som kommer med på kurset
vil få brev fra NevSom som leveres
det lokale NAV-kontoret for å søke
om dekning av opplæringspenger for
å delta på Lærings- og Mestringskurset. I tillegg trengs en bekreftelse av
diagnosen fra barnets fastlege. For
dekking av reiseutgifter, se Forskrift
om rett til dekning av utgifter ved
pasienters eise for undersøkelse eller behandling (Pasienttransport-forskriften), eller ta kontakt med lokalt
pasientreisekontor.
* NevSom er en forkortelse for Nasjonalt kompetansesenter for nevroutviklingsforstyrrelser og
hypersomnier — ADHD, autisme, Tourettes syndrom og hypersomnier.
Sommerleir for barn og ungdom 2016
Autismeforeningen arrangerer sommerleir for barna når foreldrene
er opptatt på NevSoms lærings- og mestringskurs
På dagtid når foreldrene er opptatt
med Lærings- og mestringskurset vil
Autismeforeningen arrangere dagtilbud – ”sommerleir” - for alle barna
med diagnose og deres søsken.
Barna og ungdommene blir tatt hånd
om av praktikanter under kvalifisert
ledelse av praktikantledere. Vi skaffer praktikanter slik at alle med diag-
nose får en en-til-en kontakt, mens
søsken kan deles inn i mindre grupper på 2-4 personer i forhold til en
praktikant
Aktivitetene for barna består av lek
og spill, padling, fjellklatring, ridning,
grilling, lavvotur, tur til et badeland,
besøk på Hunderfossen.
Sommerleiren er forbeholdt barna til
de som kommer med på NevSoms
Lærings- og Mestringskurs. Det er
ikke mulig å søke på bare sommerleiren.
Ausmeforeningen
I NORGE
Uke 25 - Kurs 1
19. juni - 25. juni
Uke 26 - Kurs 2
26. juni - 2. juli
Kurs for familier med barn med
en autismespekterdiagnose i
aldersgruppen 4-10 år.
Kurs for familier med barn/
ungdom med høytfungerende
autisme /Asperger syndrom i
aldersgruppen 11-19 år.
Søknadsfrist: 30. mars
Søknadskjemaet på
neste side finnes også på
autismeforeningen.no og
nevsom.no
Svar på søknadene sendes ut i
månedsskiftet april/mai.
Søknad om deltagelse
Jeg/vi søker deltagelse uke 25
Jeg/vi søker deltagelse uke 26
Lærings- og mestringskurs
For familier med barn med autismespekterdiagnoser
2016
VENNLIGST
SKRIV TYDELIG
Sendes til
Bjørg Ramse, Oslo universitetssykehus, Ullevål
NevSom, Bygg 31, Postboks 4950 Nydalen, 0424 Oslo
Navn på personen(e) med diagnose
Alder i år
Spesifiser type autisme
Alder v/diagnose
Kort beskrivelse av evt. tilrettelegging i skole/barnehage
Andre opplysninger du mener er viktig for å bedre forstå ditt barn med diagnose (fortsett gjerne på et eget ark)
Navn på søsken som skal være med
Alder i år
Ev. spesielle behov hos søsken
Navn på søsken som skal være med
Alder i år
Ev. spesielle behov hos søsken
Foreldre/foresatte som skal være med
Medlem i Autismeforeningen?
Ja
Nei
Adresse
Tlf. dagtid
Deltatt tidligere på ukesopphold
i regi av Autismeforeningen eller
Autismeenheten? Hvis ja, når?
Søkt tidligere? Hvis ja, når?
Epostadresse
Foreldre/foresatte som skal være med
Medlem i Autismeforeningen?
Ja
Nei
Adresse
Tlf. dagtid
Epostadresse
Deltatt tidligere på ukesopphold
i regi av Autismeforeningen eller
Autismeenheten? Hvis ja, når?
Søkt tidligere? Hvis ja, når?