Det branschgemensamma ställningstagandet

Comments

Transcription

Det branschgemensamma ställningstagandet
Beslutat februari 2016
Branschöverenskommelseantibiotika
Antibiotikaresistens är ett av de största hoten mot människors hälsa som världen står inför
idag. Överanvändning av antibiotika har lett till att bakterier utvecklar resistens mot
antibiotika vilket får stora konsekvenser för sjukvården då vi bland annat riskerar att i
framtiden stå utan botemedel mot vanliga infektioner. Antibiotikaanvändningen inom
köttindustrin är en bidragande orsak till ökad resistens. En avsevärd del av
överanvändningen beror på att djur ges stora mängder antibiotika i förebyggande syfte,
istället för att de djur som blir sjuka behandlas individuellt. Därför har medlemmarna i
Svensk Dagligvaruhandel gemensamt tagit fram ett ställningstagande för att minska
antibiotikaanvändningen i livsmedelsproduktionen.
Svensk Dagligvaruhandels medlemmar har följande ställningstagande
kring antibiotikaanvändning gällande handelns egna märkesvaror:
1. Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
2. Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.
3. Utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive
via foder och vatten. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom
och signera dokumentationen.
4. Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss
ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska
genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka
hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas.
Svensk Dagligvaruhandels medlemmar strävar dessutom efter att påverka sina
leverantörer av andra varumärken att följa dessa kriterier.
Besöksadress: Regeringsgatan 60
Postadress: 103 29 Stockholm, Sverige
Tel: 08-762 78 05
© Svensk Dagligvaruhandel 2015