Tänk sepsis!

Transcription

Tänk sepsis!
Tänk sepsis – tid är liv!
2015
Definition av sepsis
Sepsis = SIRS* till följd av sannolik infektion
Svår sepsis = Sepsis + hypotension, hypoper­
fusion eller organdysfunktion
Septisk chock = Svår sepsis som ej förbättras på
adekvat vätsketerapi
Mortaliteten vid ”svår sepsis”är hög.
Tidig upptäckt och behandling
räddar liv!
Tänk ”svår sepsis?” på vida
indikationer hos påverkad patient!
* SIRS, ”Systemic Inflammatory Response Syndrome”,
Ibland saknas feber och bilden
domineras av allmänsymtom.
•
•
•
•
Felbedöms inte sällan som
”gastroenterit”, ”influensa”,
”hjärtinfarkt.
minst 2 av följande 4 kriterier:
Temperatur > 38,0ºC eller < 36,0ºC
Andningsfrekvens > 20/min eller PaCO2 < 4 kPa
Takykardi > 90/min
LPK > 12 x 109/l eller < 4 x 109/l eller > 10% omogna
former
Infektionsläkare kan alltid nås för diskussion:
ring 9634 (vardag), 05293 (jourtid)
Strama
Samverkan mot antibiotikaresistens
Anamnes
Hur började detta? Insjuknandet är ofta plötsligt med påver­
kat allmänsymtom.
Feber och frossa är kardinaltecken men
föreligger inte alltid.
Buksmärta är vanligt. Kräkning
eller diarré kan också förekomma.
Huvudvärk? Tänk på meningit.
Bakomliggande sjukdom som predis­
ponerar för eller försämrar prognosen vid
sepsis?
Nedsatt immunförsvar? Kan leda till
mindre uttalade symtom.
Ingångsportar för infektion eller inope­
rerat främmande material?
Nyligen opererats eller genomgått större
tandingrepp?
Tidigare antibiotikabehandling?
Epidemiologi? Utlandsresa?
Bärare av MRB?
Allergi?
NEJ
Stabil patient
A: NEWS < 9
Finns tecken till svår
sepsis/septisk chock?
Använd NEWS som stöd
JA
Instabil patient
B: NEWS ≥ 9/oro
Fas 2: Timma 1 – 6
A-B-C-D-E + MIG-larm + inf-kontakt
Syrgas: 10–15 liter på mask, (för KOL-patienter
gäller målvärde SpO2 = 90 %)
Vätska: Sätt 2 grova iv-infarter! Ge Ringer Acetat!
Odlingar: Blod x 2. Obs! Urinodling och övriga
odlingar (se fas 1A) får ej fördröja antibiotika,
men ska tas snarast möjligt.
Steroider: Om pat står på kortison ge
Solucortef 100 mg iv
Antibiotika: Vid oklart fokus ge
piperacillin/tazobactam 4 g iv snarast efter
odlingar. Komplettera med tobramycin
5–7 mg/kg iv vid septisk chock eller svår sepsis
med risk att utveckla septisk chock. Vid meningit
ge meropenem 2 g iv (+ betametason 8 mg iv
före antibiotika). Vid misstanke om multiresistenta
bakterier och/eller immunsuppression diskutera
med infektionsläkare.
KAD: Sätt KAD tidigt. Möjliggör snabb urinodling
och övervakning av njurfunktionen.
Rutinprover + arteriell/venös blodgas + EKG
Vårdnivå: Ställningstagande till IVA-vård
Behandlingsmål: Antibiotika ska vara
givet, SBT ≥ 90, SpO2 ≥ 93 %
Vid
f
sam örsäm
ri
t sk
ifte ng – öv
till in
e
stab rväg M
I
ilt s
pår G-kon
takt
Vid
f
sam örsäm
ri
t sk
ifte ng – öv
till in
e
stab rväg M
I
ilt s
pår G-kon
tak
A-B-C-D-E
Syrgas: 2–4 liter på grimma
Vätska: Sätt iv-infart. Ge Ringer Acetat.
Odlingar: Blod x 2, urin (överväg urintappning).
Övriga odlingar efter symtombild: t ex blod från
CVK/CDK, nasofarynx, sputum, svalg, sår,
ledvätska, likvor, pleuravätska, ascites.
Steroider: Om pat står på kortison ge
Solucortef 100 mg iv alt ge extrados peroralt
Antibiotika: Värdera infektionsfokus! Ge
antibiotika enl ”empirisk antibiotikaterapi”.
Vid oklart fokus ge bensylpenicillin 1–3 g iv
+ tobramycin 4–5 mg/kg iv efter odlingar.
(Dosförslag till normalviktig patient: 320 mg
till yngre/njurfriska, 160–240 mg till äldre/
njursjuk patient.)
Rutinprover + ev blodgas + EKG
Vårdnivå: Vårdavdelning
Behandlingsmål: Beslut kring adek­
vat empirisk antibiotikaterapi ska vara
genomfört. SBT ≥ 90, SpO2 ≥ 93 % Bedömning: Värdera effekt av insatta
åtgärder
t
Fas 1: 1:a timman
Vårdnivå: Vårdavdelning
Övervakning: Kontroller, var uppmärksam på
försämring!
Vätskebehandling: Ordinera iv-vätska
Febernedsättande läkemedel:
Om pat är påverkad av sin temp
Värdera labsvar. Leta fokus. Source
control!
Antibiotika: Beslut kring fortsatt terapi
Behandlingsmål: Stabiliserad patient
alt beslut om behandlingsbegränsning
Bedömning: Värdera effekt av insatta åtgärder
Vårdnivå: IVA
Övervakning: Se IVA-PM
Vätskebehandling: Se IVA-PM
Behandling med kärlaktiva och inotropa
läkemedel: Se IVA-PM
Febernedsättande läkemedel: Om pat är påver­
kad av sin temp
Värdera labsvar. Leta fokus. Source control!
Antibiotika: Ge ytterligare en dos antibiotika 4h
efter första dosen. Beslut kring fortsatt terapi.
Anhöriginformation
Behandlingsmål: Sjunkande laktat,
diures> 0,5ml/kg/h (utan diuretika)
Fas 3: Timma > 6
Vårdavdelning med kontroller
Intensivvårdsavdelning, se PM
För ytterligare information hänvisas till sepsis-PM på medicinska riktlinjer/infektionssjukdomar.

Similar documents