MC2050 Akut och prehospitalmedicin del II, 150116

Transcription

MC2050 Akut och prehospitalmedicin del II, 150116
MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400.
Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015‐01‐16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner, fråga 2‐9, 16p. Akut buk och skallskador, fråga 10‐13, 11p. Pediatrik och barntrauma, fråga 14‐18, 10p. Drunkning, fråga 19, 1p. Intoxikationer, fråga 20‐21, 3p. Trauma, fråga 22‐23, 6p. Hypotermi, fråga 24, 1p. Godkänd: 60 % av totala poängen Väl godkänd: 85 % av totala poängen OBS! Besvara frågorna på skrivpapper. Skriv endast på ena sidan av pappret. Skriv kodnummer på varje papper. Lägg sedan dina svar på frågorna i ett rött omslag. Frågeformuläret får behållas av studenten. Lycka till! 1. En tidigare väsentligen frisk man 75 år har bröstsmärtor sedan en timme tillbaka. EKG visar
Sinusrytm , frekvens 70/min och lindriga ST-T sänkningar. Man överväger att han drabbats av
hjärtinfarkt.
a)Nämn ett blodprov som man kan ta för att påvisa hjärtinfarkt.
( 1p)
b)Provet är positivt och man misstänker hjärtinfarkt typ 1 utan ST-höjning.
Man planerar för en kranskärlsröntgen. Man ger också mediciner.
Förklara kort vad dessa har för effekt och vad man bör tänka på i samband med att man ger
dem
till denna patient, minst två preparatgrupper
( 2p)
c) Man utför en kranskärlsröntgen och ballongvidgning,PCI, av LAD. Efteråt besväras patienten
av andfåddhet och man hör rassel över lungfälten. Blodtrycket är 130/70 och EKG ser
väsentligen oförändrat ut jämfört med vid inkomsten. Ultraljud av hjärtat visar nedsatt systolisk
funktion, nedsatt ejektionsfraktion. Man bedömmer att patienten har hjärtsvikt och ger
loopdiuretika, Furix. Vilka två grupper av mediciner bör man nu titrera in?
(2 p)
d)Tredje vårddygnet känner sig patienten sämre. Vad visar EKG?
(2p)
2. Nämn två vanliga orsaker till viral meningit.
1p
3. Antibiotika skall ges inom 30 minuter efter ankomst till akutmottagningen.
Lumbalpunktionen (som görs för att fastställa diagnos och typ av bakterie) kan faktiskt få
vänta till dess antibiotika har givits om det beräknas ta för lång tid (>1h). Hur kommer
det sig att man ändå kan fastställa typ av bakterie när antibiotika redan har givits i blodet?
Ange 3 skäl till att man ändå kan få fastställa typ av bakterie i likvor efter att antibiotika
givits före.
2p
4. Eventuell utlandsvistelse är en viktig anamnestisk uppgift även då en lunginflammation
orsakas av en i Sverige vanlig luftvägsbakterie som penumokock. Varför?
1p.
5. Vad kallas en varansamling i pleurautrymmet?
1p.
6.Larm på AKM. Patient med temp på 40 grader, puls 140, andningsfrekvens 30,
saturation 96% och blodtryck 90/60. Sveda vid miktion förra veckan och hög feber idag.
Inga andra symptom.
Vad (2 saker) är viktigast att patienten får så snabbt som möjligt i behandlingsväg
(före och efter läkarens ankomst) ?
2p
7.Det visar sig att patienten tidigare haft en urinvägsinfektion orsakad av
ESBL-bildande bakterier. Patienten är frisk annars, inga sår eller drän.
Hur påverkar detta omhändertagandet av patienten:
A) Avseende omvårdnad?
1p
B) Avseende antibiotikaval?
1p
8.Vilka odlingar ska alltid tas innan antibiotika ges vid misstanke på febril urinvägsinfektion?
2p
Varför sjunker blodtrycket vid en svår bakteriell infektion?
Nämn minst 3 orsaker.
3p
9. Du har hört en infektionsläkare föreläsa och tjata om att det är så viktigt att ta
odlingar INNAN man ger antibiotika. Men om man tar antibiotika mot en infektion,
tex lunginflammation, så tar det ju ofta 2-3 dagar innan man ser en tydlig vändning
av temperatur och lab-prover.
Hur kan det då vara så farligt om man tar en blododling bara några minuter efter att man gett
antibiotika, när det tar flera dagar innan infektionen är borta?
2p
10. Vilken prioritet skall misstanke om rupturerat bukaortaaneurysm ha på röntgen och varför?
2p
11:
a) Vad är det viktigaste att utesluta vid skallskada?
1p
b) Varför?
2p
12. Var i buken är det mest sannolikt att känna lokal ömhet vid följande diagnoser:
a) Appendicit, b) cholecystit och c) divertikulit?
3p
13. Vilka ”icke kirurgiska” åkommor kan en patient med akut buksmärta ha
(räcker med tre svar?
3p
14) Kalle 1 år kommer till akutmottagningen med andningsbesvär.
Nämn 4 olika kliniska symtom som man kan se på Kalle.( 0.5 p för varje svar) 2p
15) Ge exempel på kliniska symtom vid för högt intrakraniellt tryck hos barn.
(0,5 p för varje svar)
3p
16) Vad kan orsaka för högt intrakraniellt tryck hos barn?(0.5p för varje svar)
2p
17) Barn har ett ”mjukare” skelett, vad måste man tänka på med barn som fått kraftigt
trubbigt våld mot thorax avseende just detta?
2p
18) Du har svårt att sätta en venös infart på ett 5 årigt barn med allergisk chock som
behöver vätskebehandling, vad blir ditt nästa steg?
1p
19) Drunkningsoffer sväljer oftast stora mängder vatten, vilken risk medför detta i första hand?
1p
20) Nämn minst 2 symtom vid opiat-intoxikation?
2p
21) Du kommer till en lägenhet där en multisjuk patient hittats medventandesänkt (RLS 4)
med egen anding och radialispuls. På nattduksbord står flertalet burkar med tabletter
som inger misstanke om intoxikationer.
Vad finns det för differentialdiagnos/er till intoxikationer som du kan kontrollera
på plats innan du lastat och åkt till akuten?
1p
22) Vilka tre fysiologiska tillstånd försöker vi motverka hos trauma patienten.
Dessa tre ingår i ”dödens triad/triangel” och kan ensamma eller tillsammans ha
betydelse för patientens överlevnad.
3p
23)Vilka fem (5) lokalisationer kan man blöda ut en sådan volym blod att man
avlider pga hypovolem chock?
3p
24) När kan man välja att passivt värma upp en hypoterm patient
(som inte varit med i ett trauma utan endast blivit nedkyld)?
Dvs endast skydda från väder och vind, ge en filt.
1p