Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del I

Transcription

Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del I
Medicin B, Sjukdomslära med farmakologi, 15hp Tentamen del I, provkod 0101. (För studenter registrerade V15) Kurskod: MC1402. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015‐06‐13 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 52 p Farmakologi, fråga 1‐8, 13 p Analgetika och psykofarmaka, fråga 9‐11, 6 p Lungsjukdomar, fråga 12‐13, 5 p Blodsjukdomar, fråga 14‐15, 4p. Tumörbiologi och cellskada, fråga 16‐18, 8p. Geriatrik, fråga 19, 2p. Allergi, immundefekter, transplantation och autoimmunitet, fråga 20‐21, 8p. Urinvägarnas sjukdomar, fråga 22, 6p. Godkänd: 60 % av totala poängen Väl godkänd: 85 % av totala poängen OBS! Frågorna besvaras på skrivningspapper. Skriv kodnummer på varje papper. Lägg i ett grönt omslag per frågeområde. Istället för lärarens namn på gröna omslaget anges skrivområde, ex Farmakologi. Totalt ska du använda 8 gröna omslag. Frågeformuläret får behållas av studenten. Lycka till! 1. Vad innebär parenteral administrering av ett läkemedel?
2. Vilka olika typer av målmolekyler finns det för läkemedel ?
(1 p)
(2p)
3. Diagrammet nedan visar dos-respons kurvor för tre olika läkemedel A,B,C.
a. Vilket läkemedel har högst efficacy ?
b. Vilket läkemedel har störst potens ?
c. Vad är EC50 för läkemedlet med störst potens ?
(1,5 p)
Respons (%)
A.
B.
C.
Koncentration (nmol/L)
4. Farmakokinetik beskriver vad kroppen gör med läkemedlet. Denna vetenskap brukar
indelas i tre processer, vilka ?
(1,5 p)
5. För läkemedel med syra- bas egenskaper har pH har en betydande effekt på absorptionen
över membran. Anta att pH ökar i magäcken eller tarmen. Hur påverkar detta
absorptionen av en svag syra ?
(1 p)
6. I den noradrenerga synapsen verkar många läkemedel med effekt på det autonoma
nervsystemet.. Para ihop siffrorna i bilden med rätt svarsalternativ (bokstav).
a.
b.
c.
d.
e.
f.
-adrenerg receptor
Noradrenalin
Dopamin
Dopa
Presynaptiskt återupptag
Monoaminoxidas
(3 p)
1.
2.
3.
6.
4.
5.
7. Biverkningar kan grovt indelas i typ A och B. Hur är dessa kopplade till dosen av
läkemedel ?
(1p)
8. Interaktioner mellan läkemedel kan ge upphov till minskad effekt, eller till ökning av
biverkningar. Ge exempel på någon farmakokinetisk mekanism som kan ge upphov till
ökade biverkningar.
(2 p)
9. En patient med omfattande oral/orofaryngeal cancer har ständig värk från underkäken
upp mot höger käkvinkel och läggs därför in på sjukhus och ställs in på injektion morfin
10 mg subcutant (s.c.). Efter en veckas behandling är patienten ganska sönderstucken och
får därför övergå till morfin i tablettfrom. Vad är viktigt att tänka på vid övergången från
s.c. till per oral behandling med morfin och varför?
(1 p)
10. Vad är verkningsmekanismen för SSRI-preparat som man använder vid behandling av
bl.a. depression?
(2 p)
11. Vad är verkningsmekanismen för perifert verkande analgetika som ingår i gruppen
NSAID/Acetylsalicylsyra-preparat, beskriv även effekter samt nämn en vanlig
biverkning. (3p)
12. Den bakomliggande orsaken till astma är bronkiell hyperreaktivitet
a) Förklara vad bronkiell hyperreaktivitet innebär
(1p)
b) Vad är det som händer i luftvägarna vid ett astmaanfall som leder till en obstruktion?
(1,5p)
c) Ange ett sätt att farmakologiskt behandla astma och förklara kortfattat
verkningsmekanismen för det valda preparatet.
(1,5p)
13. Vid allvarlig lungsjukdom drabbas patienten tillslut av respiratorisk insufficiens. Hur
definierar du respiratorisk insufficiens?
(1p)
14. Nämn två orsaker som kan framkalla en ventrombos
(2p)
15. Nämn 2 valfria anemityper och förklara deras uppkomstmekanism
(2p)
16. Cellens adaptationsförmåga kan avspeglas på olika sätt. Definiera hur metaplasi yttrar sig
i vävnaden, samt jämför denna med dysplasi.
(4p)
17. Mutationer i DNA kan ske på olika sätt, definiera en punktmutation, samt ange
konsekvenser för denna.
(2p)
18. Vad är en klon av celler, definiera monoklonalitet samt transformation.
(2p)
19. Nämn tre tänkbara orsaker till att äldre oftare drabbas av läkemedelsbiverkningar?
(2 p)
20. Förklara begreppen a) antigen, b) självantigen och c) allergen.
(3p)
21. Vilka av följande påstående är rätt respektive fel?
(5p)
a) Immundefekta celler ger ett begränsat immunförsvar
b) Autoimmuna celler attackerar kroppensegna celler
c) Vid en organ transplantation tittar man specifikt på matchningen av receptorn MHC
mellan donatorn och mottagaren
d) Vid en överkänslighetsreaktion av typ I, kommer symtomen inom 30 minuter
e) Autograft är transplantation av vävnad från ett ställe till ett annat ställe på samma
individ. R/F.
22. 40 årig man som söker AKM för svåra intervallsmärtor i flanken och med utstrålning mot
rygg och ljumske.
Vid kontroll av temperatur visar den sig vara 37,3 grader.
A) Vilken är den troliga diagnosen ?
B) Vilka undersökningar skulle du rekommendera för att kunna
ställa rätt diagnos.
C) Vilken är förklaringen till patientens smärtor ?
D) Vilken eller vilka behandlingsalternativ finns ?
(1p)
(1p)
(2p)
(2p)